Formacja IX 2015 - MisjeUkraina.info

advertisement
GRUPA MODLITEWNA W INTENCJI KOŚCIOŁA NA WSCHODZIE
Spotkanie formacyjne I wrzesień 2015 r.
Spotkanie formacyjne powinno przyjąć następującą strukturę:
- modlitwa do Ducha Świętego (można posłużyć się znanym tekstem liturgicznym np. Przyjdź Duchu
Święty…, O Stworzycielu Duchu… albo jako modlitwa spontaniczna, w której uczestnicy spotkania
formułują prośbę o światło Ducha Świętego na czas rozpoczynającego się spotkania i o Jego dary
tak, aby móc wnosić w życie duchowy owoc spotkania);
- część formacyjna (w jej trakcie wyznaczona osoba / lider grupy odczytuje, wygłasza katechezę
przewidzianą na dany miesiąc; następnie moderuje dyskusję tak, aby wspólnotowo odpowiedzieć
na pytania dot. katechezy)
część modlitewna – grupa w sposób ustalony przez siebie, zgodnie ze swoim charyzmatem
podejmuje modlitwę w konkretnej intencji, określonej na dany miesiąc. Formą modlitwy może być:
koronka do Bożego Miłosierdzia, różaniec, rozważanie Słowa Bożego, modlitwa uwielbienia, droga
krzyżowa itd. Ważna jest wspólnota modlitwy – „Gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w imię moje,
tam JA JESTEM pośród nich”.
CZĘŚĆ FORMACYJNA
1. Przeczytajcie KKK 897-900 mówiące o powołaniu świeckich w kościele. Niech każdy z
uczestników grupy spróbuje wyrazić własnymi słowami swoje powołanie jako świeckiego w
kościele? Do czego został wezwany, jak to realizuje? Jak to się ma w stosunku do tekstu
KKK?
Wierni świeccy
KKK 897 „Pod nazwą świeckich rozumie się... wszystkich wiernych chrześcijan nie będących
członkami stanu kapłańskiego i stanu zakonnego prawnie ustanowionego w Kościele,
mianowicie wiernych chrześcijan, którzy jako wcieleni przez chrzest w Chrystusa, ustanowieni
jako Lud Boży i uczynieni na swój sposób uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i
królewskiego urzędu Chrystusowego, ze swej strony sprawują właściwe całemu ludowi
chrześcijańskiemu posłannictwo w Kościele i w świecie"1.
Powołanie świeckich
KKK 898 „Zadaniem ludzi świeckich, z tytułu właściwego im powołania, jest szukać Królestwa
Bożego, zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej... Szczególnym więc
ich zadaniem jest tak rozświetlać wszystkie sprawy doczesne... i tak nimi kierować, aby się
ustawicznie dokonywały i rozwijały po myśli Chrystusa i aby służyły chwale Stworzyciela i
Odkupiciela"2.
KKK 899
Inicjatywa chrześcijan świeckich jest szczególnie konieczna, gdy chodzi o
odkrywanie i poszukiwanie sposobów, by rzeczywistości społeczne, polityczne
i ekonomiczne przeniknąć wymaganiami nauki i życia chrześcijańskiego. Taka inicjatywa jest
zwyczajnym elementem życia Kościoła:
Wierni świeccy zajmują miejsce w pierwszych szeregach Kościoła. Dla nich Kościół stanowi
życiową zasadę społeczności ludzkiej. Dlatego to oni i przede wszystkim oni powinni
uświadamiać sobie coraz wyraźniej nie tylko to, że należą do Kościoła, ale że sami są
1
2
Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 31.
Tamże.
Kościołem, to znaczy wspólnotą wiernych żyjących na ziemi pod jednym przewodnictwem
papieża oraz biskupów pozostających z nim w łączności. Oni są Kościołem3993.
KKK 900 Ponieważ świeccy, jak wszyscy wierni, wezwani są przez Boga do apostolstwa na
mocy chrztu i bierzmowania, dlatego mają obowiązek i prawo, indywidualnie lub zjednoczeni
w stowarzyszeniach, starania się, by orędzie zbawienia zostało poznane i przyjęte przez
wszystkich ludzi na całej ziemi. Obowiązek ten jest tym bardziej naglący tam, gdzie jedynie
przez nich inni ludzie mogą usłyszeć Ewangelię i poznać Chrystusa. Ich działalność we
wspólnotach eklezjalnych jest tak konieczna, że bez niej w większości przypadków
apostolstwo pasterzy nie może być w pełni skuteczne4.
2. Spróbujcie określić tożsamość swojej grupy:
- po co tu jesteśmy?
- co w naszym doświadczeniu duchowym nas łączy, co dzieli?
- czy to, co łączy można wykorzystać w sposobie modlitwy?
- wobec tego, w jaki sposób chcemy się modlić w czasie naszych spotkań?
3. Grupy modlitewne w intencji Wschodu włączają się w formę szerszego ruchu na rzecz
Kościoła na Wschodzie. Spróbujcie określić, czy i w jaki sposób identyfikujecie się z celami i
metodami pracy ruchu, określonymi poniżej (są to fragmenty wstępnego projektu statutu).
Czy dostrzegacie inne istotne cele Waszych spotkań i metody ich realizacji, które nie mają
odzwierciedlenia w poniższym statucie (art. 5-6)? Czy wskazane cele wpisują się w naukę
kościoła zawartą w KKK 897-900?
Art. 5
Celem ruchu jest:
a. rozwijanie wśród osób duchownych i świeckich spojrzenia na kościół w duchu jedności
swojego kościoła partykularnego z kościołem powszechnym, realizującym swoje
apostolskie zadania także w tzw. Kościele na Wschodzie;
b. koordynacja pomocy materialnej i duchowej dla chersońskiej parafii;
c. wymiana dóbr duchowych pomiędzy parafią w Chersonie a poszczególnymi osobami i
Grupami Wsparcia;
d. formacja intelektualna i duchowa osób i Grup Wsparcia współdziałających w ruchu.
Art. 6
Ruch realizuje swoje cele poprzez:
a. formację stałą osób i Grup Wsparcia w oparciu o program formacyjny ruchu (powinien
zawierać podstawy teologii laikatu wg nauczania Vaticanum II, elementy misjologii ze
szczególnym uwzględnieniem Kościoła na Wschodzie oraz podstawy teologii
duchowości);
b. wydawanie materiałów formacyjnych dla osób i Grup Wsparcia współdziałających w
ruchu;
c. organizację dni skupienia, rekolekcji, konferencji, warsztatów dla osób i Grup Wsparcia;
d. organizowanie wolontariatu na rzecz chersońskiej parafii;
e. organizowanie zbiórek materialnych na rzecz parafii w Chersonie;
f. organizację nieustannej modlitwy parafii w Chersoniu za osoby i Grupy Wsparcia
współdziałające w ruchu.
3
4
Pius XII, Przemówienie (20 lutego 1946) cytowane przez Jana Pawia II w adhort. apost. Christifideles laici, 9.
Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 33.
CZĘŚĆ MODLITEWNA
Intencja modlitwy we wrześniu ogólna5:
O sprawiedliwy pokój na Ukrainie, respektujący prawa wszystkich narodów żyjących na tych
ziemiach.
Intencja modlitwy we wrześniu szczegółowa6:
O Boże błogosławieństwo w rozpoczętych pracach remontowych, których celem jest rekonsekracja
historycznego kościoła p.w. Bożego Ciała w Prawdino (obecnie parafia Przemienienia Pańskiego w
Prawdino).
INNE INFORMACJE
1. Bieżące informacje dot. naszych działań można znaleźć na stronie internetowej:
www.misjeukraina.info
2. Adres kontaktowy:
ks. Łukasz Mika
Ул. Суворова 40
73025 Херсон
UKRAINA
tel. +380 686 991 638 (UA), +48 502 871 015 (PL)
nr konta: 55 2030 0045 1130 0000 1092 7590
3. W najbliższym czasie w Polsce będę przebywał:
- 04.10.2015 r. w par. św. Wojciecha w Łodzi;
- 18.10.2015 r. w par. św. Marcina w Konarzewie k/ Poznania.
Można zaproponować termin wspólnego spotkania z grupą (najlepiej uwzględniając powyższy
kalendarz)
4. Proszę podać osobę kontaktową (lidera) i sposób komunikacji z grupą (poczta elektroniczna,
poczta tradycyjna, telefon).
Z modlitwą i błogosławieństwem:
Ks. Łukasz Mika wraz z wiernymi
5
Intencja ta zawsze będzie dotyczyć kościoła na Wschodzie jako całości.
Intencja ta będzie określała w sposób szczegółowy aktualne potrzeby kościoła lokalnego, związanego z par.
NSJ w Chersonie, Przemienienia Pańskiego w Prawdino i innych filii, które obsługują księża z Chersonia.
6
Download