Język polski

advertisement
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI
NA OCENĘ CELUJĄCĄ UCZEŃ:
 wypowiada się bezbłędnie: ustnie i pisemnie,





uczestniczy w konkursach literackich i teatralnych w szkole i poza szkoła,
twórczo rozwija własne zainteresowania,
czyta bardzo dużo książek i ocenia je,
samodzielnie korzysta z czasopism, katalogów, słowników celem
uzyskania potrzebnych informacji,
orientuje się w zagadnieniach kultury, sztuki (oceni przedstawienie,
sztukę teatralną, film dla dzieci).
NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ UCZEŃ:
















opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności obowiązującego
w klasie piątej programu nauczania,
czyta płynnie nowy tekst,
nie popełnia błędów stylistyczno- językowych, ortograficznych
i logicznych w wypowiedziach ustnych i pisemnych,
doskonale potrafi posługiwać się poznanymi w klasie piątej formami
wypowiedzi (opowiadanie, opis, sprawozdanie, dialog, list, zaproszenie,
ogłoszenie, notatka, instrukcja, charakterystyka, streszczenie),
wykazuje się bardzo dobrą znajomością przeczytanego tekstu,
zna cechy gatunkowe bajki, legendy, powieści i potrafi zaliczyć utwór
do określonego gatunku,
we własnym opowiadaniu wprowadza elementy opisu, dialogu,
samodzielnie dostrzega ogólny sens utworu, przesłanie, ideę, temat,
samodzielnie ocenia i motywuje postępowanie bohaterów,
umiejętnie wprowadza dialog do opowiadania,
różnicuje wypowiedzi w zależności od adresata,
zajmuje stanowisko w rozmowie, używając odpowiednich
argumentów,
całkowicie poprawnie analizuje i stosuje związki wyrazowe
w zdaniach,
samodzielnie rozpoznaje wszystkie części zdania,
dokładnie analizuje zdanie złożone,





wyjaśnia znaczenie wyrazów pochodnych na podstawie ich etymologii,
wnikliwie analizuje budowę wyrazu i rolę formantu w nadawaniu
znaczenia nowym wyrazom,
porządkuje rodzinę wyrazu,
stosuje poznane zasady w pisaniu wyrazów pochodnych,
zna wyjątki od podstawowej zasady akcentowania.
NA OCENĘ DOBRĄ UCZEŃ:
 czyta poprawnie, popełniając jedynie drobne błędy,




















w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia jedynie nieliczne błędy
językowo-stylistyczne, ortograficzne i logiczne,
dobrze posługuje się poznanymi w klasie piątej formami wypowiedzi,
formy wypowiedzi charakteryzują się poprawną kompozycją,
odpowiednią treścią, bogatym słownictwem,
poprawnie sporządza ramowy i szczegółowy plan lektury,
potrafi wskazać w wierszu środki stylistyczne i elementy budowy utworu,
wykazuje się dobrą znajomością przeczytanego tekstu,
formy wypowiedzi charakteryzują się poprawną kompozycją,
odpowiednią treścią, bogatym słownictwem,
przekaz jest uporządkowany i czytelny, wszystkie elementy powiązane
w logiczną całość,
rozpoznaje temat i końcówkę w odmianie wyrazu,
zna pojęcie oboczności głosek na prostych przykładach,
rozumie stosunki współrzędności i podrzędności zespołów składniowych,
odróżnia związek główny od związków pobocznych,
zna rodzaje określeń (części zdania: przydawka, dopełnienie, okolicznik),
rozumie pojęcie zdania złożonego współrzędnie i podrzędnie,
sporządza wykres zdania pojedynczego i złożonego,
analizuje budowę wyrazu,
odróżnia przedrostek od przyrostka,
stara się porządkować rodzinę wyrazów,
dba o poprawność zapisu, potrafi uzasadnić pisownię słowotwórczą
wyraz,

rozumie pojęcie akcentu, podaje przykłady.
NA OCENĘ DOSTATECZNĄ UCZEŃ:






















w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad
poprawnościowych, ale niekiedy popełnia błędy stylistyczno-językowe
i ortograficzne,
w wypowiedzi nie zachowuje wszystkich elementów wybranej formy,
pamięta o akapitach, zachowuje trójdzielną budowę pracy,
temat opracowuje powierzchownie (ujmuje tylko najważniejsze
zagadnienia),
redaguje pracę w znacznej mierze odtwórczą,
w miarę samodzielnie wypowiada się w poznanych w klasie piątej
formach wypowiedzi,
rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne,
wskazuje cechy bohaterów,
odróżnia osobę mówiącą i narratora od rzeczywistego autora,
porządkuje wydarzenia, uwzględniając związki przyczynowo- skutkowe,
poprawnie wyszuka fragment lektury do charakterystyki postaci,
samodzielnie wypisze z tekstu nazwiska bohaterów, nazwy miejsc
akcji,
podejmuje próby porządkowania własnej wypowiedzi,
przestrzega zasad poprawnej kompozycji tekstu,
samodzielnie rozpoznaje części mowy i określa ich formy,
zna liczebnik,
wyodrębnia i nazywa podstawowe części zdania,
sporządza wykres zdania pojedynczego,
określa cechy głosek: dźwięczność, nosowość, miękkość’
sprawnie tworzy rodzinę wyrazów,
oddziela podstawę słowotwórczą od formantu,
zna zasady dotyczące pisowni przedrostków.
NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ UCZEŃ:



samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o
niewielkim stopniu trudności,
wyodrębnia elementy świata przedstawionego w utworze
literackim, teatralnym, filmowym,
poprawnie łączy tytuły lektur omawianych na lekcji z występującymi

















nich bohaterami,
zna treść lektur obowiązkowych omawianych na lekcji,
technika jego cichego i głośnego czytania pozwala na zrozumienie
błędy językowe, stylistyczne i ortograficzne popełniane w
wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki
uczeń włożył w ich napisanie,
pisze pracę chociaż w części zbliżoną do tematu,
redaguje pracę odtwórczą,
układa zdania krótkie, najczęściej pojedyncze,
używa języka potocznego, mówionego, zawierającego wiele błędów,
opowiada przeczytany tekst przy niewielkiej pomocy nauczyciela,
zna podstawowe części mowy,
rozpoznaje czasownik i określa formy przy pomocy nauczyciela,
dostrzega związek czasownika z innymi wyrazami,
rozpoznaje rzeczownik i określa jego formę,
rozpoznaje zdanie i równoważnik zdania,
rozpoznaje głoski,
dopisuje wyraz pochodny do podstawowego,
dzieli wyraz na sylaby i poprawnie zaznacza akcent w wyrazach
typowych,
OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ:







który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności
przewidzianych programem klasy piątej,
nie opanował techniki cichego i głośnego czytania,
jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym, stylistycznym i
ortograficznym,
nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zadań o
elementarnym stopniu trudności,
notorycznie nie odrabia zadań domowych i przychodzi nieprzygotowany
na lekcje,
nie wykazuje chęci poprawy i nadrobienia zaległości,
jego braki są tak duże, że uniemożliwia to kontynuowanie nauki w klasie
programowo wyższej.
Download