Uploaded by User4904

półoczna pierwsza klasa

advertisement
PÓŁROCZNA OCENA OPISOWA UCZNIA KLASY I B
UMIEJĘTNOŚCI
POZIOM
OSIĄGNIĘĆ
EDUKACJA POLONISTYCZNA
CZYTANIE
Rozpoznaje litery drukowane i pisane.
Czyta proste wyrazy i krótkie zdania
( literuje/ sylabami/ globalnie)
Czyta cicho ze zrozumieniem proste zdania.
MÓWIENIE I SŁUCHANIE
Słucha uważnie i odpowiada na postawione pytania wyrazami/zdaniami
Wypowiada się na tematy mu/jej bliskie
Słucha uważnie czytanych tekstów
Wygłasza wiersz z pamięci uwzględniając intonację.
PISANIE
Kreśli wzory graficzne i literopodobne
Pisze estetycznie z dbałością o poprawność graficzną pisma.
Poprawnie rozmieszcza litery w liniaturze.
Poprawnie przepisuje litery, wyrazy i krótkie zdania.
WIADOMOŚCI GRAMATYCZNO –ORTOGRAFICZNE
Dzieli wyrazy na litery, głoski i sylaby.
Różnicuje samogłoski i spółgłoski.
Stosuje wielką literę w pisowni imion i na początku zdania.
Zna i stosuje określone ortogramy z: ó.
EDUKACJA MATEMATYCZNA
Określa i ilustruje wzajemne położenie przedmiotów w przestrzeni, stosuje
określenia: nad, pod, za, obok, na prawo, na lewo.
Wskazuje prawą i lewą stronę ciała.
Klasyfikuje przedmioty pod względem określonej cechy.
Rozróżnia podstawowe figury geometryczne.
Wyodrębnia zbiory, przelicza elementy w zbiorach.
Porównuje liczby elementów w zbiorach, stosując określenia: mniej, więcej, tyle samo
Zapisuje i odczytuje liczby w zakresie 10. Przelicza także wspak.
Porównuje liczby i stosuje znaki:+, -, ,=. <, >
Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 10 na konkretach i w pamięci.
Rozkłada liczby na składniki.
Rozwiązuje proste zadania tekstowe.
Zna dni tygodnia, zna nazwy miesięcy
EDUKACJA SPOŁECZNO – PRZYRODNICZA
Stosuje zasady bezpiecznego zachowania się w szkole i w innych miejscach
publicznych.
Zna zasady higieny i ich przestrzega / Dba o porządek w miejscu pracy
Zna strukturę rodziny.
Rozpoznaje rośliny i zwierzęta w najbliższym otoczeniu.
Zna zasady obowiązujących pieszych w ruchu drogowym
Wymienia wybrane tradycje rodzinne.
Wymienia charakterystyczne cechy pór roku(jesień, zima).
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5/5
5
5
5
5
5
EDUKACJA PLASTYCZNO – TECHNICZNA
5
5
5
5
5
Wykonuje prace plastyczne i techniczne na zadany temat.
Przestrzega bezpieczeństwa i higieny pracy.
Uwzględnia w swoich pracach kształt, wielkość, proporcje, barwę...
Wykonuje prace estetyczne, czytelne, z bogactwem szczegółów.
Poszukuje oryginalnych rozwiązań.
EDUKACJA MUZYCZNO – RUCHOWA
Poprawnie śpiewa poznane piosenki.
Zachowuje obowiązujące reguły uczestnicząc w grach, zabawach i innych zajęciach
ruchowych.
Prawidłowo reaguje na umowne znaki i sygnały w toku ćwiczeń / zabaw / na basenie
5
5
Poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.
5
5
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się komputerem.
5
Korzysta z urządzeń: klawiatury, myszki. Wykorzystuje edytor graficzny Paint do
wykonywania rysunków
5
JĘZYK ANGIELSKI
Zna i rozumie obowiązujące słownictwo i zagadnienia gramatyczne
6
Prawidłowo powtarza oraz wymawia słowa i zwroty
6
Rozumie ćwiczenia słuchowe i wykonuje polecenia nauczyciela.
6
RELIGIA
5
LEGENDA:
6- opanowanie wiadomości i umiejętności wykraczają poza treści wynikające z programu nauczania
5- opanowanie wiadomości i umiejętności nie sprawiają uczniowi trudności
4- opanowanie wiadomości i umiejętności na ogół nie sprawiają uczniowi trudności
3- opanowanie wiadomości i umiejętności sprawiają uczniowi niewielkie trudności
2- opanowanie wiadomości i umiejętności sprawiają uczniowi trudności i wymagają pomocy n-ela
ZACHOWANIE UCZNIA
Przychodzi do szkoły zawsze przygotowany, ma własne przybory
Rozumie zasady regulujące życie w klasie i ich przestrzega
Wypełnia przyjęte obowiązki
Aktywnie uczestniczy w zajęciach
Jest skoncentrowany na wykonywanym zadaniu
Wie jak należy zachowywać się podczas przerw
Przeszkadza na zajęciach
Chętnie uczestniczy w działaniach/zadaniach grupy
Potrafi zachować się kulturalnie w różnych miejscach i sytuacjach.
Zgodnie bawi się w grupie / dokucza rówieśnikom
Panuje nad emocjami.
Radzi sobie w sytuacjach konfliktowych.
Dba o ład i porządek w miejscu pracy.
Używa wulgaryzmów.
POZIOM
OSIĄGNIĘĆ
A
B
A
A
B
B
B( rozmawia)
A
B
B/E
A
A
A
E
LEGENDA : A - zawsze
B- często
C – rzadko
D- czasami
E- nigdy
Download