Był wezyrem faraona, naczelnym architektem Egiptu, kapłanem

advertisement
Ojcem współczesnej medycyny był Imhotep
(2667 - 2648 pne), Ŝyjący w czasach faraona
DŜosera (III dynastia)
Był wezyrem faraona, naczelnym architektem
Egiptu, kapłanem boga rzemieślników Ptaha,
astrologiem i wybitnym rzeźbiarzem. Jego
plany nawadniania, przechowywania Ŝywności
i zarządzania gospodarstwami rybnymi
pozwoliły zakończyć siedmioletni głód w
Egipcie.
Nosił tytuły "Kanclerz Króla Dolnego Egiptu, Pierwszy po
Królu Górnego Egiptu, Administrator Wielkiego Pałacu,
Dziedziczny Szlachcic, NajwyŜszy Kapłan Heliopolis,
Budowniczy, Rzeźbiarz, Twórca Waz Pana”
Współczesna
medycyna od 24
wieków znajduje się
pod przemoŜnym
wpływem etycznej
myśli Hipokratesa
Hipokrates (~ 460-377 pne)
Pitagorejczycy, uczniowie
Hipokratesa, pozostawili
za sobą zbiór zasad
znanych jako „przysięga
Hipokratesa”
NOWE KIERUNKI W MEDYCYNIE,
MOGĄCE SŁUśYĆ ULEPSZANIU CZŁOWIEKA,
CZĘSTO BUDZĄ ZASTRZEśENIA W ASPEKCIE
ETYCZNYM
Umiemy juŜ klonować ssaki
Próba dr Fernanda Ramireza del Rio z Tihuana leczenia
poraŜenia mózgowego u czteroletniego Adama Sussera
1. Podskórne
podanie komórek
macierzystych z
krwi pępowinowej
Po dojściu do mózgu
komórki macierzyste
przekształcają się w
komórki nerwowe
2. Komórki macierzyste płyną z
krwią, eskortowane przez system
immunologiczny, do uszkodzonych
miejsc, w tym do mózgu
Zastosowania terapeutyczne komórek
macierzystych
Aktualne:
Przeszczepy szpiku kostnego przy leczeniu białaczek
Naprawa uszkodzonego mięśnia sercowego
Potencjalne:
leczenie nowotworów
leczenie choroby Parkinsona
leczenie uszkodzeń rdzenia kręgowego
naprawa uszkodzeń róŜnych mięśni
InŜynieria genetyczna dla produkcji hormonów
Biotechnologiczne
otrzymywanie
insuliny ludzkiej
ŚLEPY KIEROWCA
Jens Naumann, który utracił
wzrok jako dorosły, był
pierwszym człowiekiem,
któremu wszczepiono
komercyjny implant
wzrokowy drugiej generacji
w roku 2002.
Jens mógł uŜyć częściowo
tylko przywróconego
wzroku, do powolnego
kierowania samochodem na
parkingu szpitalnym
Interfejs umoŜliwiający sterowanie
mózgiem komputera „Brama Mózgu”
Photo: Rick Friedman/WPN
Matt Nagle
Model ilustrujący zasadę
konstrukcji „Bramy Mózgu”
Pierwszy pacjent z zerwanym rdzeniem w roku
2004 otrzymał implant, pozwalający na
kierowanie myślą komputerem
Download