Scenariusz zajęć koła geograficznego

advertisement
Scenariusz zajęć koła geograficznego
Temat: Egipt – kraj arabski o starożytnych korzeniach.
CEL LEKCJI:
Wykorzystanie wiadomości uczniów zdobytych w trakcie dotychczasowej nauki do opisu
charakterystycznych cech Egiptu.
OPERACYJNE CELE LEKCJI. UCZEŃ:
- opisuje krajobraz dominujący w tym kraju,
- wylicza przewodnie cechy demograficzne Egiptu: kraj arabski z przewagą wyznawców
islamu, wyjątkowe kontrasty gęstości zaludnienia,
- wyjaśnia ogromne znaczenie Nilu dla gospodarki kraju,
- wskazuje dawne i obecne działania zmierzające do zwiększenia produkcji rolniczej, ocenia
ich skuteczność,
- wylicza, popierając konkretnymi danymi liczbowymi, główne źródła dochodów państwa:
eksploatację złóż ropy naftowej, obsługę ruchu statków na Kanale Sueskim, turystykę,
- wymienia główne atrakcje turystyczne Egiptu.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Mapa hipsometryczna Afryki, atlas geograficzny, podręcznik, zeszyt przedmiotowy, zdjęcia,
Płyty CD, księga Koranu, przykłady pisma arabskiego, tablice geograficzne.
STRUKTURA LEKCJI:
1. Część wstępna, organizacyjna.
2. Omówienie przez nauczyciela celu lekcji.
3. Podanie i zapis tematu. Nawiązanie do tematu. Odczytanie z tablic geograficznych
danych liczbowych odnoszących się do powierzchni, liczby ludności, gęstości
zaludnienia.
4. Opracowanie tematu:
a) Korzystając z mapy hipsometrycznej Afryki uczniowie określają położenie
Egiptu.
b) Analizując mapę hipsometryczną wskazują zróżnicowanie środowiska
przyrodniczego – główne krainy geograficzne Egiptu.
c) Uczniowie wyjaśniają znaczenie Nilu dla gospodarki kraju, odczytują z mapy
gospodarczej Afryki ważniejsze uprawy i typy hodowli.
d) Wskazują na mapie gospodarczej główne bogactwa mineralne Egiptu oraz
główne gałęzie przemysłu w tym kraju.
e) Podają propozycje zwiększenia produkcji rolnej w Egipcie.
f) Nauczyciel wymienia cztery filary egipskiej gospodarki, zwracając szczególną
uwagę na atrakcje turystyczne.
5. Podsumowanie: przedstawienie wiersza na temat Egiptu.
6. Ewaluacja: na podstawie przygotowanych materiałów uczniowie:
- zaznaczają pozytywne i negatywne skutki budowy sztucznego zbiornika, na
przykładzie Zbiornika Nasera,
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards