Test a

advertisement
Test b
Co to jest historia?, Początki cywilizacji
Test podsumowujący wstęp
do podręcznika i rozdział I
.................................................
Imię i nazwisko
...
...................
.................
Data
Klasa
1. Czytaj uważnie tekst i zadania.
2. W zadaniach 2., 6., 7., 10., 11., 13., 14., 17., 18. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D.
Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi.
3. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem.
4. Rozwiązania zadań 1., od 3. do 5., 8., 9., 12. oraz 15., 16. i 19. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych
miejscach. Pomyłki przekreślaj.
5. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź.
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 34 punkty.
1. Ułóż podane wydarzenia w porządku chronologicznym, wstawiając w kratki cyfry od 1 do
4.
0–1 p.
śmierć Jezusa Chrystusa, 30 r. n.e.
początek neolitu, ok. 9000 r. p.n.e.
odkrycie Ameryki, 1492 r. n.e.
podział Imperium Rzymskiego, 395 r. n.e.
2. Jakie wydarzenie zapoczątkowało epokę nowożytną?
0–1 p.
A. Odkrycie Ameryki.
B. Wybuch II wojny światowej.
C. Upadek cesarstwa rzymskiego.
D. Wynalezienie koła garncarskiego.
3. Zaznacz na osi czasu wymienione epoki.
nowożytność
4000 r. p.n.e.
0–1 p.
1 r. n.e.
476 r.
1492 r.
4. Wymień trzy przykłady źródeł historycznych pisanych.
• …………………
starożytność
średniowiecze
• …………………
1914 r.
2000 r.
0–3 p.
•…………………
5. Wstaw znak „x” obok zdań prawdziwych.
0–1 p.
Australopitek pojawił się około 200 tys. lat temu w Afryce. Potrafił udoskonalać
narzędzia i zaczął tworzyć kulturę. Jego rozwój trwa do dziś.
Australopitek żył od około 1,9 mln do 500 tys. lat temu. Wytwarzał narzędzia nazywane
pięściakami, wynalazł oszczep, a także używał ognia.
Australopitek pojawił się około 2,5 mln lat temu. Jako pierwszy do zdobywania
pożywienia wykorzystywał prymitywne kamienne narzędzia trące i tłuczki.
Australopitek pojawił się około 4 mln lat temu w środkowo-wschodniej Afryce.
Od jednej z jego odmian pochodzi najprawdopodobniej człowiek współczesny.
6. Zikkurat to
0–1 p.
A. jednopoziomowa świątynia w starożytnym Egipcie.
B. wielopoziomowa świątynia w starożytnej Mezopotamii.
C. jednopoziomowa świątynia w starożytnej Mezopotamii.
D. wielopoziomowa świątynia w starożytnym Egipcie.
7. Żyzny Półksiężyc to określenie
0–1 p.
A. wszystkich starożytnych państw.
B. żyznego pasa ziem, ciągnącego się od Zatoki Perskiej do Morza Śródziemnego.
C. starożytnej Grecji i Babilonii.
D. egipskich uroczystości religijnych ku czci boga Księżyca odpowiadającego za plony.
8. Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające ich definicjom.
0–3 p.
mumia – . . . . . .
A. materiał pisarski sporządzany z włókien rośliny rosnącej w delcie
Nilu
sarkofag – . . . . .
B. kamienna skrzynia, w której znajdowała się trumna z mumią
papirus – . . . . . .
C. zwłoki poddane zabiegom mającym uchronić je przed rozkładem
9. Wyjaśnij, w jaki sposób starożytni mieszkańcy Egiptu radzili sobie z wylewami Nilu i
okresami suszy.
0–4 p.
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
10. Najpóźniej powstałe pismo to
0–1 p.
A. alfabet łaciński.
B. pismo klinowe.
C. alfabet grecki.
D. alfabet fenicki.
11. Budowla megalityczna Stonehenge znajduje się
A. w Belgii.
B. we Francji.
0–1 p.
C. w Wielkiej Brytanii.
D. w Turcji.
12. Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw.
Dawid •
Cyrus II Wielki •
Hammurabi •
0–3 p.
• Persja
• Izrael
• Babilonia
Do rozwiązania zadań 13. i 14. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy.
Cześć ci, o Nilu! Chwała tobie Nilu
Który naszemu panujesz krajowi [...]
Poisz nam ziemię, ty niewyczerpany [...]
Ty zboże stwarzasz, ty jęczmień przynosisz [...]
I życie bujne niesiesz dla Egiptu!
Fragment hymnu ludności Egiptu
13. Starożytni Egipcjanie
0–1 p.
A. szanowali rzekę Nil, która była życiodajnym źródłem dla Egiptu.
B. nienawidzili rzeki Nil za ciągłe zalewanie pól uprawnych.
C. uważali, że Nil zapewnia łatwy transport drewna w całym Egipcie.
D. utożsamiali Nil z bogiem środkowego Egiptu.
14. Mieszkańcy starożytnego Egiptu
0–1 p.
A. dziękowali Nilowi za urodzajne zbiory.
B. wyrażali swą radość z możliwości wygodnego przewożenia jęczmienia po Nilu.
C. witali się z Nilem każdego ranka.
D. prosili bogów, aby w Nilu nigdy nie zabrakło ryb.
15. Wyjaśnij, co to jest piktogram.
0–1 p.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. Połącz nazwy budowli z nazwami państw, w których zostały wzniesione.
brama Isztar •
piramida Cheopsa •
świątynia jerozolimska •
zikkurat w Ur •
• Izrael
• Babilon
• Egipt
• Sumer
Do rozwiązania zadań 17. i 18. wykorzystaj zamieszczoną fotografię.
0–4 p.
17. Na ilustracji znajduje się
0–1 p.
A. Kamień z Rosetty.
B. Tora.
C. tabliczka z pismem klinowym.
D. egipski papirus.
18. Księga widoczna na zdjęciu jest ważna dla wyznawców
0–1 p.
A. boga Thota.
B. hinduizmu.
C. judaizmu.
D. bogini Izydy.
19. Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające właściwym definicjom.
Jahwe – . . . . . .
Re – . . . . . .
Budda – . . . . . .
Konfucjusz – . . . . . .
A. najwyższe bóstwo Egipcjan – bóg Słońca
B. twórca nowej religii w Indiach
C. jedyny Bóg Żydów
D. chiński mędrzec
Karta odpowiedzi
Numer
zadania
2.
6.
7.
10. 11. 13. 14. 17.
18.
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Odpowiedzi
0–4 p.
Download