Rozdział 5. Ekonomiczne wyznaczniki rozwoju środków reklamowych

advertisement
Nowoczesna reklama na współczesnym rynku.
Marian Strużycki, Tomasz Heryszek
Treści zawarte w publikacji dotyczą wszystkich aspektów wykorzystania środków
reklamowych, od tworzenia strategii marketingowych, poprzez wybór mediów, kreację
komunikatów reklamowych, po ocenę działań i kontrolę wydatków.
Książka powinna służyć nie tylko menedżerom i właścicielom wielu tysięcy firm w Polsce,
ale również studentom marketingu, chcącym zgłębić tajniki planowania i tworzenia działań
reklamowych, a także tym wszystkim, którzy są związani z rynkiem reklamowym.
Spis treści:
Wstęp
Rozdział 1. Nowoczesna reklama - współczesny sposób komunikacji z otoczeniem
1. Czym jest przekaz reklamowy
2. Chronologiczne ujęcie przekazu reklamowego
3. Ewolucja podejścia do komunikacji reklamowej
4. Reklama a marketing
5. Reklama w strategii marketingowej przedsiębiorstwa
6. Znaczenie reklamy we współczesnym świecie
7. Psychologia reklamy
7.1. Zastosowanie modeli komunikacyjnych w reklamie
7.2. Wykorzystanie psychologii w budowie efektywnej reklamy
7.3. Psychologia reklamy skierowanej do dzieci
8. Podsumowanie
Rozdział 2. Rodzaje reklam
1. Systematyka przekazu reklamowego
2. Podział komunikacji reklamowej ze względu na zmysł odbioru
2.1. Reklama wizualna
2.2. Reklama foniczna
2.3. Reklama mieszana
3. Tradycyjne rodzaje przekazów reklamowych
3.1. Reklama telewizyjna
3.2. Reklama radiowa
3.3. Reklama prasowa
3.4. Reklama w kinie i na wideo
3.5. Reklama zewnętrzna
4. Nowoczesne technologie przekazu
4.1. Reklama internetowa
4.2. Telefonia cyfrowa
4.3. Patronat
4.4. Plasowanie produktu
4.5. Inne media reklamowe
5. Podsumowanie
Rozdział 3. Kryteria racjonalnego wyboru środków reklamowych
1. Strategia reklamowa przedsiębiorstwa
1.1. Określenie składowych strategii reklamowej przedsiębiorstwa
2. Dobór mediów dla potrzeb kampanii reklamowej przedsiębiorstwa
2.1. Kluczowe parametry kampanii reklamowej
3. Ocena efektywności ekonomicznej kampanii reklamowych
3.1. Ustalenie stopy zwrotu
3.2. Pomiar stosunku nakładów reklamowych do obrotu
4. Podsumowanie
Rozdział 4. Odbiór działań reklamowych przez konsumentów
1. Wpływ reklamy na konsumentów
2. Wskaźnikowa ocena sytuacji w branży reklamowej w Polsce
Rozdział 5. Ekonomiczne wyznaczniki rozwoju środków reklamowych
1. Determinanty rozwoju środków reklamowych
1.1. Wpływ konsumpcji na rozwój środków reklamowych na świecie
1.2. Wpływ konsumpcji na rozwój środków reklamowych w Polsce
2. Prognozy rozwoju środków reklamowych
3. Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia
Download