3. Powtórzenie katechez 23-31

advertisement
POWTÓRZENIE III
(klasa III, jednostki 23-31)
I. Założenia edukacyjne
1. Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Wiedza:
Uczeń po katechezie:
Umiejętności:
Uczeń po katechezie:
3. Metody i formy pracy: „powtórka z kołem ratunkowym” (metoda aktywizująca)
4. Środki dydaktyczne: kopia pytań do losowania, zestaw pytań dla nauczyciela, kartki
formatu A4
II.
Przebieg katechezy:
1. Modlitwa:
Katecheta wprowadza do modlitwy:
Katecheta proponuje, by uczniowie sami podali intencje w których chcą się modlić.
We wszystkich wymienionych intencjach odmawia wspólnie z uczniami:
Anioł Pański…
2. Sytuacja egzystencjalna:
Katecheta wprowadza w temat:
Zakończyliśmy kolejny etap naszej tegorocznej pracy. Na następnej lekcji napiszemy
sprawdzian z tego działu. Natomiast dziś proponuję wam lekcję powtórzeniową
3. Wiara i życie Kościoła:
Katecheta rozwija podjęty wątek:
Za chwile podzielimy się na grupy.
Katecheta dzieli klasę według własnego pomysłu i prosi by na rozdanych kartkach każda z
grup sporządziła listę należących do niej uczniów Następnie rozkłada na stoliku pocięte kartki
z pytaniami (załącznik nr 1) i wyjaśnia zasady zabawy:
Członkowie poszczególnych grup będą po kolei losować pytania (każdy uczeń może
wylosować tylko jedno pytanie). Po wylosowaniu pytania uczeń odczytuje je głośno wszystkim
uczestnikom zajęć i udziela na nie odpowiedzi. Jeśli uczeń nie zna odpowiedzi na pytanie
mówi: „naradzamy się” i wraca do swojej grupy w celu ustalenia poprawnej odpowiedzi. Po
naradzie katecheta sam wyznacza innego członka tej grupy, by udzielił odpowiedzi. Za
odpowiedź udzieloną przez losującego wszyscy członkowie grupy otrzymują od 1do 6 punktów
(ilość przyznanych punktów określa nauczyciel). Jeśli odpowiedź była udzielona po naradzie
członkowie grupy otrzymują za nie od 1 do 5 punktów.
Zadaniem nauczyciela jest notowanie punktów na przygotowanych przez uczniów listach
grup.
Wszystkie potrzebne do gry pomoce umieszczono w załączniku. Pytania trzeba porozcinać,
tak by na każdej kartce było jedno pytanie.
4. Praca domowa:
Utrwalić powtórzone wiadomości do sprawdzianu
5. Modlitwa:
Katecheta zachęca do dziękczynienia za dar katechezy i rozpoczyna modlitwę:
Dzięki Ci Boże za światło tej nauki…
Załącznik 1:
1. Wymień znanych Ci przedstawicieli
oświecenia w Polsce i ich osiągnięcia
2. Przypomnij najważniejsze fakty z życia
św. Jana Vianney’a
3. Co to jest gallikanizm?
4. Który z papieży zainicjował obrady I
Soboru Watykańskiego?
5. Wyjaśnij na czym polega „sukcesja
apostolska”
6. Jaką ważną prawdę wyjaśnił I Sobór
Watykański w konstytucji „Dei Filius”?
7. Przedstaw krótko poglądy
oświeceniowych racjonalistów
8. W jakich latach obradował I Sobór
Watykański?
9. Wymień religie monoteistyczne
10. Kiedy obchodzony jest Dzień
Judaizmu?
11. Wymień znane Ci religie politeistyczne
12. Podaj ramy czasowe epoko oświecenia
13. Przypomnij przyczyny wybuchu
Rewolucji Francuskiej
14. Przypomnij podstawowe obowiązki
każdego wyznawcy islamu
15. Kiedy obchodzony jest Dzień Islamu?
16. Przypomnij przyczyny rozbiorów Polski
17. Wymień najważniejsze spotkania
młodych chrześcijan
18. Wymień podstawowe podobieństwa i
różnice pomiędzy judaizmem a
chrześcijaństwem
19. Który z papieży zainicjował obchody
Światowych Dni Młodzieży?
20. Co głosili oświeceniowi zwolennicy
deizmu?
21. Przypomnij najważniejsze fakty
związane z powstaniem islamu
22. Przypomnij najważniejsze ustalenia I
Soboru Watykańskiego
23. Przypomnij najważniejsze fakty z życia
o Damiana z Molokai.
24. Wymień niebezpieczeństwa czyhające
na tych, którzy stykają się z duchowością
dalekiego Wschodu
25. Co to jest Koran?
26. Przypomnij najważniejsze fakty z życia
ks. Piotra Ściegiennego
27. Wymień kraje w których pracuje
najwięcej polskich misjonarzy
28. Wymień księgi starotestamentalne
wchodzące w skład Tory
29. Wymień znane Ci religie i filozofie
Dalekiego Wschodu
30. Wymień znane Ci święta żydowskie
31. Wyjaśnij pojęcia: „politeizm” i
„reinkarnacja”?
32. Kiedy i gdzie odbędą się najbliższe
Światowe Dni Młodzieży?
33. Co to jest „pascha”?
34. Co wiesz na temat buddyzmu?
35. Jak nazywa się Bóg muzułmanów?
Download