kanały dystrybucji - Dr Izabela Michalska

advertisement
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki
Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną
dr Izabela Michalska-Dudek
MARKETING
DYSTRYBUCJA
W literaturze marketingu dystrybucję
definiuje się jako zbiór działań i decyzji
związanych z udostępnianiem produktu w
miejscu i czasie odpowiadającym potrzebom
nabywców.
Polega na przesuwaniu produktów z miejsc
ich wytwarzania do miejsc ich konsumpcji, czyli
ostatecznych odbiorców. Składa się z dwóch
podstawowych elementów: fizycznego przepływu
dóbr i kanałów dystrybucji.
Podstawowym zadaniem dystrybucji
jest tworzenie konsumentom dogodnych
warunków zakupu ofert przedsiębiorstw.
Kształtowanie systemu dystrybucji przez
przedsiębiorstwo ma więc na celu określenie
właściwego miejsca i czasu sprzedaży ofert.
Podstawowym
składnikiem
dystrybucji
towarów są kanały dystrybucji, które obejmują
doprowadzanie towarów do sklepów lub innych
miejsc ich przejmowania przez konsumentów oraz
oferowanie tych towarów ostatecznym nabywcom.
Pod pojęciem kanału dystrybucji kryje
się złożona struktura (łańcuch)
różnych
podmiotów – ogniw łańcucha, tj. instytucji i osób,
za pośrednictwem których dokonuje się
przepływ jednego lub więcej strumieni
(informacja rynkowa, promocja, negocjacje,
zamówienia,
produkty,
płatności,
prawo
własności, ryzyko) związanych z działalnością
marketingową przedsiębiorstwa (ten kanał zwany
jest
także
kanałem
marketingowym
lub
rynkowym).
Wg tradycyjnego rozumienia dystrybucji
kanał dystrybucji to wewnętrzna struktura
przedsiębiorstwa oraz instytucje zewnętrzne,
przy pomocy których produkt przemieszczany
jest
ze
sfery
wytwarzania
do
sfery
konsumpcji – czyli jest to z jednej strony łańcuch
instytucji uczestniczących w fizycznym przepływie
produktów wraz z towarzyszącym mu transferem
własności, z drugiej strony droga jaką produkt
przebywa od producenta do konsumenta.
Istnieje wiele rodzajów kanałów dystrybucji.
Podstawową ich klasyfikacją jest podział wg
kryterium
występowania
ogniw
pośredniczących, na:
- kanały bezpośrednie (bez udziału
pośrednika)
- kanały pośrednie (z jego udziałem).
Typowe kanały dystrybucji dla producentów
produktów i usług konsumpcyjnych
PRODUCENT
Sprzedaż
bezpośrednia
Hurtownik
Dystrybutor
Detalista
Sprzedaż
„pozasklep
owa”
Kanał bezpośredni
(30%)
Detalista
Hurtownik
Detalista
Kanał pośredni (70%)
KLIENT
Typowe kanały dystrybucji dla producentów produktów i
usług konsumpcyjnych
Kanał bezpośredni jest najkrótszy, a
wytwórca usług może nad nim utrzymywać pełną
kontrolę, zwłaszcza odnośnie kształtowania poziomu
cen, jakości obsługi oraz informacji przekazywanych
nabywcy.
Kanały pośrednie wykorzystywane są
przez przedsiębiorstwa, dążące do intensyfikacji
sprzedaży
oraz
zwiększenia
zakresu
penetracji rynku. Tylko przy współudziale
podmiotów pośredniczących w dystrybucji
możliwe jest dotarcie do szerokiego grona klientów
w ramach wybranego segmentu rynku.
Dokonując wyboru kanałów dystrybucji firma
musi uwzględnić również takie dwie ich cechy, jak:
 długość
 szerokość.
Długość
oznacza
liczbę
szczebli
pośredniczących (układ pionowy), szerokość zaś
liczbę pośredników na danym szczeblu (układ
poziomy).
Najkrótszym kanałem dystrybucji jest
dwuszczeblowy kanał bezpośredni.
Wśród kanałów pośrednich, najkrótszy to
kanał trójszczeblowy. Liczba szczebli w kanale
dystrybucji może być większa, ale należy wówczas
pamiętać, że im dłuższy kanał, tym większe koszty
dystrybucji. Każde ogniwo w kanale dąży do
realizacji określonego zysku, a zatem obciąża
ostateczną cenę usług dodatkową marżą.
Kanał dystrybucji, aby maksymalizował zyski
przedsiębiorstwa powinien spełniać następujące
wymagania:
produkt, który ma być dostarczany tym kanałem
powinien być dostępny dla jak największej ilości
nabywców rynku docelowego;
uczestnicy kanału dystrybucji powinni być zdolni
do realizacji pożądanych przez przedsiębiorstwo
działań dystrybucyjnych (np. serwis, sprzedaż
całodobowa);
kanał dystrybucji powinien umożliwiać fizyczne
przemieszczanie odpowiedniej ilości produktu
w przestrzeni zgodnie z wymaganiami rynku
docelowego.
O wyborze określonej koncepcji kanałów
dystrybucji (ich długości i szerokości) decyduje wiele
czynników, np.:
charakter produktu,
segmenty
rynku
obsługiwane
przez
przedsiębiorstwo,
pojemność rynków, do których adresowana jest
oferta,
potencjał usługowy i ekonomiczny przedsiębiorstwa,
cele przedsiębiorstwa w zakresie dystrybucji,
promocji i polityki cenowej,
zalety i wady poszczególnych kanałów dystrybucji.
Uwzględnienie wskazanych czynników pozwala
na określenie rodzaju strategii dystrybucji jakiej
potrzebuje dany produkt:
Intensywnej (incentive distribution) – polega na
oferowaniu produktu finalnym nabywcom przez
jak największą liczbę pośredników handlowych;
Selektywnej (selective distribution) – polega na
oferowaniu
produktu
nabywcom
przez
ograniczoną, celowo wybraną liczbę pośredników
handlowych;
Ekskluzywnej
(wyłącznej)
(exclusive
distribution) – polega na oferowaniu produktu
przez jednego pośrednika handlowego, celowo
wybranego spośród pośredników działających na
określonym obszarze geograficznym.
Podstawowym
celem
dystrybucji
intensywnej jest stworzenie warunków
maksymalizowania sprzedaży, co wiąże się z
koniecznością dotarcia do dużej liczby
potencjalnych odbiorców. Kanały dystrybucji
muszą być zatem jak najszersze i różnorodne. W
tym
przypadku
konieczne
jest
również
wykorzystanie kanałów pośrednich.
Dystrybucja
selektywna
polega
na
sprzedaży ofert turystycznych przez kilku
wyselekcjonowanych pośredników na danym
obszarze, spełniających wymogi wytwórców
usług.
Ma ona zastosowanie przede wszystkim w
odniesieniu do usług o wyższym standardzie, czy
też pakietów świadczeń względnie droższych i
wymagających
od
sprzedawcy
dobrej
znajomości oferty.
Dystrybucja ekskluzywna (wyłączna)
to dystrybucja ofert przez jednego celowo
wybranego pośrednika. W tym systemie
sprzedawane są produkty ekskluzywne, o
dużym stopniu wybieralności, produkty o
ponadprzeciętnej jakości i cenie.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki
Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną
dr Izabela Michalska-Dudek
MARKETING
PROMOCJA
"Wiemy, że prawdziwym celem marketingu
jest
wpojenie
przesłania
naszej
świadomości, wbicie go łopatą do głowy
tak, że nawet tego nie zauważymy. Wielu z
nas żyje, dzierżąc łopaty we własnych
rękach. W życiu prywatnym bronimy się
przed zapędami przesłań marketingowych,
a robimy to tym usilniej, im więcej czasu
spędzamy w biurze, starając się wbić łopatę
w głowy naszych klientów."
Doc Searls
Konsument kupuje przede wszystkim te
oferty, które zaistniały w jego świadomości, a więc
są mu znane. Oferta przedsiębiorstwa nie sprzeda
się sama, a wymaga przyciągnięcia uwagi
potencjalnych jego odbiorców.
W tym celu podejmowane są działania
promocyjne, których zdaniem jest informowanie
potencjalnych
klientów
o
istnieniu
produktów/usług, a przede wszystkim o
korzyściach wynikających z ich konsumpcji.
Promocję można zdefiniować jako zespół
taktycznych
i
strategicznych
środków
komunikacji stosowanych do kreowania
wiedzy, zainteresowania i pozytywnego
wyobrażenia dotyczącego przedsiębiorstwa
turystycznego i jego znanych bądź nowych
produktów w celu przyciągania do nich
turystów i motywowania ich do zakupu.
Z definicji wynika, iż - obok funkcji
informacyjnej – promocja wspomaga i wspiera
sprzedaż
ofert,
dzięki
przekonywaniu,
nakłanianiu, pobudzaniu zainteresowania i
motywowaniu turystów do zakupu (funkcja
intensyfikująca sprzedaż, pobudzająca popyt).
W literaturze przedmiotu promocję traktuje
się
jako
formę
komunikowania
się
przedsiębiorstwa z otoczeniem.
Jest to swoisty dialog oferującego
produkt
tzw.
nadawcy
komunikatów
promocyjnych z ich odbiorcami.
Za odbiorców należy uważać nie tylko
potencjalnych nabywców ofert, lecz również
podmioty
z
mikroi
makrootoczenia
przedsiębiorstwa.
Komunikat promocyjne są zakodowane,
czyli przyjmują postać symboli, znaków graficznych,
obrazów, rysunków, fotografii, kolorów czy też
dźwięków.
Celem kodowania jest podanie informacji
w sposób z jednej strony atrakcyjny, z drugiej
strony skrótowy i ekonomiczny.
Zakodowany przekaz informacyjny trafia do
odbiorców za pomocą kanału komunikacyjnego –
struktury złożonej z różnych mediów (środków)
pośredniczących w przesyłaniu informacji. Kanał tworzą
m.in.: prasa, telewizja, radio, wydawnictwa, środki
transportu, personel, Internet, gadżety (długopisy,
torby plastikowe, koszulki, sprzęt sportowy)).
Proces komunikacji marketingowej
Komunikacja
rynkowa
ma
przepływ
dwukierunkowy: z jednej strony przedsiębiorstwo
wysyła do określonego segmentu rynku przekaz
informacyjno-nakłaniający, a z drugiej strony
otrzymuje odpowiedź zwrotną, w postaci akceptacji,
bądź negacji jego oferty marketingowej.
Modele
promocyjnych:
oddziaływania
kampanii
 AIDA – przekazy promocyjne powinny
wywołać u odbiorcy:
Attention - zwrócenie uwagi (poprzez cenę,
znane osoby, etc)
Interest - zainteresowanie (poprzez cechy
oraz korzyści jakie oferuje produkt, możliwość
zaspokojenia potrzeby)
Desire - chęć zakupu, pragnienie, pożądania
(poprzez cechy, korzyści);
Action - działanie, akcja, zdecydowanie się na
nabycie produktu, zaspakajanie potrzeb, reakcję w
postaci zakupu (poprzez promocje, ograniczenia
czasowe, np. „last minute”)
AIDA SR – uzupełnienie modelu klasycznego o dwie
reakcje
Satisfaction - satysfakcja (poprzez zapewnienie o
jakości produktu, utrzymywanie kontaktu z klientami)
oraz
Return – powtórzenia, powrotu do produktu;
Proces komunikowania się z rynkiem odbywa się
przy wykorzystanie zestawu instrumentów, który
nazywa się promotion-mix.
Miejsce promocji w marketingu mix
Rynek docelowy
Produkt
Cena
Promocja
Dystrybucja
Reklama
Sprzedaż osobista
Promocja sprzedaży
Public relations
Publicity
Marketing
bezpośredni
Promotion-mix
reklama,
czyli
wszelka
płatna
forma
bezosobowego przedstawiania i popierania idei, dóbr
lub usług przez określonego nadawcę przeważnie
przy wykorzystaniu środków masowego przekazu,
promocja uzupełniająca, czyli podejmowanie
krótkookresowych działań i stosowanie środków o
charakterze
ekonomicznym,
zachęcających
konsumentów do natychmiastowego zakupu, poprzez
oferowanie im dodatkowych korzyści zwiększających
okresowo wartość sprzedawanych produktów i usług,
sprzedaż osobista, czyli osobista i bezpośrednia
prezentacja oferty przez sprzedawcę potencjalnemu
nabywcy,
public relations i publicity, czyli wszelkie
działania mające na celu promowanie i/lub ochronę
image przedsiębiorstwa lub produktu/usługi,
marketing bezpośredni, interakcyjny system
marketingu nastawiony na wywołanie odpowiedzi z
rynku
Reklama
Ogłoszenia w
środkach
masowego
przekazu
Filmy,
czasopisma
reklamowe
Broszury i
biuletyny
Plakaty i ulotki
Informatory
Tablice
ogłoszeniowe
Szyldy
Wystawy w
miejscu
sprzedaży
Materiały
audiowizualne
Symbole i logo
Promocja
sprzedaży
Public
relations
Sprzedaż
osobista
Marketing
bezpośredni
Konkursy, gry,
loterie
Premie i
prezenty
Targi i pokazy
handlowe
Wystawy
Demonstracje
Kupony
Rabaty
Różne formy
rozrywki
Sprzedaż
wiązana
Informacje dla
prasy
Seminaria
Konferencje
Przemówienia
Coroczne
raporty
Sponsoring
Publikacje
Relacje ze
społecznościam
i lokalnymi
Środki
identyfikacji
Czasopismo
firmowe
Imprezy
Prezentacja
oferty
Spotkania
handlowe
Programy
mające na celu
pobudzenie
sprzedaży
Targi i pokazy
handlowe
Katalogi
Listy
Telemarketing
Połączenia
elektroniczne
Marketing
telewizyjny
bezpośredniej
reakcji
Zadaniem
przedsiębiorstwa
jest
dobór
odpowiedniej mieszanki promocyjnej, umożliwiającej
realizację jego celów strategicznych i operacyjnych.
Decyzja
ta
podlega
wpływom
wielu
czynników, np.:
cech
i
skuteczności
poszczególnych
instrumentów promocyjnych,
cech nabywców produktu (wiek, zawód,
wykształcenie, dotychczasowe doświadczenia
turystyczne, zainteresowania, faza cyklu życia
rodziny, itp.),
rodzaju i cech produktu (marka, wizerunek,
cena, jakość, faza cyklu życia),
 cech przedsiębiorstwa i jego strategii
marketingowej (typ przedsiębiorstwa, pozycja
rynkowa firmy, misja i cele przedsiębiorstwa,
wielkość
budżetu
marketingowego,
kwalifikacje personelu, itp.),
 cech otoczenia rynkowego firmy (strategii
konkurentów, możliwości współpracy z
innymi podmiotami w zakresie promocji,
dostępności
specjalistycznych
agencji
reklamowych itp.).
Dobór kompozycji promotion-mix nie należy
do łatwych. Sposobów komunikowania się z
rynkiem i potencjalnymi nabywcami jest wiele.
Każdy z nich niesie określone korzyści, które
w wyniku wspólnego oddziaływania mogą
zostać spotęgowane, pod jednym warunkiem,
że
mieszanka
promocyjna
będzie
charakteryzowała
się
spójnością
i
komplementarnością.
Oznacza to, że środki zostaną tak dobrane,
aby w najlepszy sposób przyczyniać się do
osiągnięcia określonego przez przedsiębiorstwo
celu promocyjnego.
Dziękuję za uwagę
Download