program obowiązujący od 2015/2016

advertisement
2015/2016 I rok
Wydział Nauk Społecznych
Program stacjonarnych studiów doktoranckich
Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii
Zmiany obowiązujące od roku akademickiego 2015/2016
I rok, 1 semestr
1. Seminarium doktoranckie – 15 godzin, 2 ECTS, (Z)
2. Przedmiot kierunkowy [A] – 30 godzin, 2 ECTS, (E)
Nauki o Polityce: Wprowadzenie do analizy politologicznej
Filozofia: Analiza tekstu filozoficznego
Socjologia: Socjologiczne konceptualizacje współczesnych przemian społecznych
3. Translatorium [FZ] [B] – 15 godzin, 1 ECTS, (Z)
- z języka angielskiego
lub
- z języka niemieckiego
I rok, 2 semestr
1. Seminarium doktoranckie – 15 godzin, 2 ECTS, (Z)
2. Metodologia ogólna [C] – 30 godzin, 2 ECTS, (E)
3. Nauczanie uniwersyteckie [FD] – 15 godzin, 2 ECTS, (E)
lub
Angielski w naukach społecznych[FD] – 15 godzin, 2 ECTS, (E)
I rok, 1 i 2 semestr
1. Praktyka dydaktyczna – 10-90 godzin, 1 ECTS, (Z)
2. Szkolenie bezpieczeństwa higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej – indywidualny elearning, 1 ECTS, (Z)
II rok, 3 semestr
1. Seminarium doktoranckie – 15 godzin, 2 ECTS, (Z)
2. Przedmiot kierunkowy [A] – 30 godzin, 2 ECTS, (E lub Z)
Nauki o Polityce: Warsztaty politologiczne
Filozofia: Filozofia współczesna
Socjologia: Współczesne koncepcje i teorie socjologiczne i ich empiryczne zastosowanie
3. Translatorium [FZ] [B] – 15 godzin, 1 ECTS, (Z)
- z języka angielskiego
lub
- z języka niemieckiego
II rok, 4 semestr
1. Seminarium doktoranckie – 15 godzin, 2 ECTS, (Z)
2. Przedmiot fakultatywny rozwijający kompetencje zawodowe [FZ] [B]
– 15 godzin, 2 ECTS, (E lub Z)
Nauki o Polityce (do wyboru):
- Współczesne relacje międzycywilizacyjne
- Wykład monograficzny – Systemy polityczne
- Wykład monograficzny – Międzynarodowe stosunki polityczne
- Wykład monograficzny – Komunikowanie polityczne
- Wykład monograficzny – Marketing polityczny
- Metodologia badań europeistycznych
- Teoria i praktyka integracji
Filozofia (do wyboru):
- Wybrane zagadnienia filozofii teoretycznej (I)
- Wybrane zagadnienia filozofii praktycznej (I)
Socjologia (do wyboru):
- Kultura i zróżnicowanie kulturowe we współczesnym świecie
- Socjologiczna konceptualizacja współczesnych problemów społecznych
3. Przedmiot fakultatywny rozwijający kompetencje dydaktyczne [FD]
– 15 godzin, 1 ECTS, (E lub Z)
Nauki o polityce (do wyboru):
- Strategie państw w polityce międzynarodowej
- Wykład monograficzny – Polityki publiczne
Filozofia (do wyboru):
- Wybrane zagadnienia z historii filozofii
- Wybrane zagadnienia z logiki filozoficznej
Socjologia (do wyboru):
- Techniki analizy i prezentacji materiałów zastanych
- Analiza i prezentacja tekstów i materiałów wizualnych
II rok, 3 i 4 semestr
1. Praktyka dydaktyczna – 10-90 godzin, 1 ECTS, (Z)
III rok, 5 semestr
1. Seminarium doktoranckie – 15 godzin, 2 ECTS, (Z)
2. Etyka badań naukowych [D]
Lub
Ochrona prawna własności intelektualnej [D]
– 15 godzin, 1 ECTS, (E)
3. Przedmiot fakultatywny rozwijający kompetencje dydaktyczne [FD]
– 15 godzin, 1 ECTS, (E lub Z)
Nauki o polityce (do wyboru):
- Alternatywne koncepcje polityki światowej
- Wykład monograficzny – Teoria i praktyka społeczeństwa obywatelskiego
- Wielopoziomowe zarządzanie
Filozofia (do wyboru):
- Wybrane zagadnienia z aksjologii
- Wybrane zagadnienia z semiotyki
Socjologia (do wyboru):
- Projektowanie i prezentacja problemów badawczych z uwzględnieniem różnych szkół i
metod badawczych
- Problemy społeczne a problemy socjologiczne – budowanie projektów na potrzeby praktyki
III rok, 6 semestr
1. Seminarium doktoranckie – 15 godzin, 2 ECTS, (Z)
2. Przedmiot fakultatywny rozwijający kompetencje zawodowe [FZ] [B]
– 15 godzin, 2 ECTS, (E lub Z)
Nauki o polityce (do wyboru):
- Realistyczna teoria stosunków międzynarodowych
- Wykład monograficzny – Historia najnowsza
- Modele federalizmu
- Geopolityka współczesnych stosunków międzynarodowych
- Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Filozofia (do wyboru):
- Wybrane zagadnienia filozofii teoretycznej (II)
- Wybrane zagadnienia filozofii praktycznej (II)
Socjologia (do wyboru):
- Architektura i organizacja przestrzeni a edukacja
- Dyspozycyjne systemy bezpieczeństwa
3. Przedmiot fakultatywny rozwijający kompetencje dydaktyczne [FD]
– 15 godzin, 1 ECTS, (Z)
Nauki o polityce (do wyboru):
- Polityka bezpieczeństwa ekonomicznego
- Dialog międzykulturowy i edukacja obywatelska
Filozofia (do wyboru):
- Filozoficzne zagadnienia w przyrodoznawstwie
- Filozoficzne zagadnienia w humanistyce
Socjologia (do wyboru):
- Techniki komunikowania kolejnych etapów badań z wykorzystaniem metod
audiowizualnych
- Techniki argumentowania i prowadzenia dyskusji wokół problemów i kwestii
badawczych
III rok, 5 i 6 semestr
1. Praktyka dydaktyczna – 10-90 godzin, 1 ECTS, (Z)
IV rok, 7 semestr
1. Seminarium doktoranckie – 15 godzin, 2 ECTS, (Z)
IV rok, 8 semestr
1. Seminarium doktoranckie – 15 godzin, 2 ECTS, (Z)
IV rok, 7 i 8 semestr
1. Praktyka dydaktyczna – 10-90 godzin, 1 ECTS, (Z)
Razem: 385 godzin, 39 ECTS.
Uwagi:
Praktyka dydaktyczna polega na samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub, w
przypadku uzyskania zgody Kierownika Studiów Doktoranckich, na uczestniczeniu w
zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli akademickich.
Egzamin (E)
Zaliczenie (Z)
Download