Parytet siły nabywczej

advertisement
Makroekonomia Gospodarki Otwartej
Wykład 5
Równowaga długookresowa – parytet siły
nabywczej
Leszek Wincenciak
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Wykład 5 – Parytet siły nabywczej
2/31
Plan wykładu:
Parytet siły nabywczej
Parytet siły nabywczej w wersji absolutnej
Parytet siły nabywczej w wersji względnej
Burgereconomics
Przyczyny zawodności parytetu siły nabywczej
Efekt Balassy-Samuelsona
Model monetarystyczny płynnego kursu walutowego
Uogólniony model kursu walutowego w długim okresie
Wykład 5 – Parytet siły nabywczej
Parytet siły nabywczej
Parytet siły nabywczej (PPP)
Parytet siły nabywczej (PPP) wywodzi się z prawa jednej ceny
(LOOP)
Prawo jednej ceny – homogeniczny produkt na jednym rynku
powinien być sprzedawany po jednakowej cenie, niezależnie od
kraju pochodzenia
Wersja absolutna: poziom cen we wszystkich krajach jest taki
sam w przeliczeniu na wspólną walutę
Wersja względna: zmiana poziomów cen mierzonych w jednej
walucie we wszystkich krajach powinna być taka sama
3/31
Wykład 5 – Parytet siły nabywczej
Parytet siły nabywczej
4/31
Parytet siły nabywczej w wersji absolutnej
Parytet siły nabywczej w wersji absolutnej
Zasada parytetu siły nabywczej w wersji absolutnej stwierdza, że
kurs walutowy powinien być równy relacji cen takich samych
koszyków konsumpcyjnych wyrażonych w dwóch różnych walutach.
Np. jeśli pewien koszyk konsumpcyjny kosztuje w Europie 100 euro
oraz ten sam koszyk kosztuje w USA 133 dolary, to kurs walutowy,
cena euro wyrażona w dolarach, powinien wynieść 133/100 = 1.33
USD/EUR.
E=
P
P∗
Wykład 5 – Parytet siły nabywczej
Parytet siły nabywczej
5/31
Parytet siły nabywczej w wersji względnej
Parytet siły nabywczej w wersji względnej
Zasada parytetu siły nabywczej w wersji względnej stwierdza, że
zmiana kursu walutowego powinna być równa różnicy w zmianach
poziomów cen wyrażonych w dwóch różnych jednostkach
pieniężnych. Np. jeśli ceny w strefie euro wzrosły przeciętnie o 3%,
zaś w USA o 2,4%, to zgodnie z zasadą PPP w wersji względnej
euro ulegnie deprecjacji w stosunku do dolara o około 0,6%.
ΔP
ΔP ∗
ΔE
=
−
E
P
P∗
Wykład 5 – Parytet siły nabywczej
Parytet siły nabywczej
6/31
Burgereconomics
Burgereconomics
Tab. 1. Ceny Big Maca wg magazynu ’The Economist’, styczeń 2013
Kraj
USA
Wlk. Brytania
Chiny
Str. Euro
Japonia
Polska
Rosja
Szwajcaria
Waluta
USD
GBP
CNY
EUR
JPY
PLN
RUB
CHF
P
4.37
2.69
16.00
3.59
320.00
9.10
72.88
6.50
E
1
0.63
6.22
0.74
91.06
3.09
30.05
0.91
P [USD]
4.37
4.27
2.57
4.85
3.51
2.94
2.43
7.14
E [PPP]
1.00
0.62
3.66
0.82
73.23
2.08
16.68
1.49
+/−
−2.29%
−41.14%
11.01%
−19.58%
−32.61%
−44.50%
63.45%
Wykład 5 – Parytet siły nabywczej
Parytet siły nabywczej
Burgereconomics
Burgereconomics
7/31
Wykład 5 – Parytet siły nabywczej
Parytet siły nabywczej
8/31
Burgereconomics
2
2
1.5
1.5
1
1
350
300
250
200
150
100
.5
.5
1970
1980
1990
2000
ppp_Aus
2010
1970
x_Aus
1980
1990
2000
ppp_Ger
2010
1970
x_Ger
5
1980
1990
2000
ppp_Jap
2010
x_Jap
.8
4
.7
4
3
.6
3
2
.5
2
1
.4
1
0
1970
1980
1990
ppp_Pol
2000
2010
x_Pol
.3
1970
1980
1990
ppp_Swi
2000
2010
x_Swi
1970
1980
1990
ppp_UK
2000
2010
x_UK
Wykład 5 – Parytet siły nabywczej
Parytet siły nabywczej
Przyczyny zawodności parytetu siły nabywczej
Przyczyny zawodności parytetu siły nabywczej
Bariery handlowe
Koszty transakcyjne
Niedoskonała konkurencja
Dyskryminacja cenowa – Pricing to market
Problemy z porównywalnością koszyków konsumpcyjnych
(różne udziały poszczególnych dóbr)
Dobra niehandlowe – efekt Balassy-Samuelsona
9/31
Wykład 5 – Parytet siły nabywczej
Parytet siły nabywczej
10/31
Przyczyny zawodności parytetu siły nabywczej
Efekt Balassy-Samuelsona
Wykład 5 – Parytet siły nabywczej
Efekt Balassy-Samuelsona
Założenia modelu
Dobra handlowe (T ) i niehandlowe (N )
Pełne zatrudnienie
PPP w sektorze dóbr handlowych
Doskonała mobilność pracy – wyrównywanie się płac
11/31
Wykład 5 – Parytet siły nabywczej
Efekt Balassy-Samuelsona
12/31
P = PTα PN1−α ,
∗α∗
P ∗ = PT
∗1−α∗
PN
(1)
,
(1a)
Realny kurs walutowy:
EP ∗
,
(2)
P
Logarytmując równania (1) i (1a), wstawiając je do
zlogarytmowanego równania (2) oraz oznaczając zmienne wyrażone
w logarytmach małymi literami, otrzymujemy:
Q=
q = e + α∗ p∗T + (1 − α∗ )p∗N − αpT − (1 − α)pN
(3)
Wykład 5 – Parytet siły nabywczej
Efekt Balassy-Samuelsona
13/31
Różniczkując powyższe wyrażenie po czasie, wyznacza się stopy
wzrostu poszczególnych zmiennych. Dla uproszczenia zapisu
x
ẋ
przyjmijmy tzw. „algebrę daszkową” à la Jones: d ln
dt = x = x̂:
q̂ = (ê + p̂∗T − p̂T )
+ (1 − α∗ ) [p̂∗N − p̂∗T ]
− (1 − α) [p̂N − p̂T ]
(3a)
Wykład 5 – Parytet siły nabywczej
Efekt Balassy-Samuelsona
14/31
Zakładamy, że w sektorze dóbr handlowych obowiązuje PPP, czyli:
p̂T = ê + p̂∗T ,
(4)
zatem pierwsze wyrażenie po prawej stronie równania (3a)
redukuje się do zera. Możemy więc zapisać, że:
q̂ = (1 − α∗ ) [p̂∗N − p̂∗T ] − (1 − α) [p̂N − p̂T ]
Do realnej aprecjacji waluty krajowej dochodzi, gdy
p̂N − p̂T > p̂∗N − p̂∗T .
(5)
Wykład 5 – Parytet siły nabywczej
Efekt Balassy-Samuelsona
15/31
Z założenia o doskonałej mobilności pracy mamy:
PT M P LT = PN M P LN
p̂T + âT = p̂N + âN
p̂N − p̂T = âT − âN
Z ostatniego równania wynika, że jeśli stopa wzrostu wydajności
pracy w sektorze handlowym jest wyższa niż w sektorze dóbr
niehandlowych, wówczas ceny dóbr niehandlowych w relacji do cen
dóbr handlowych rosną.
Wykład 5 – Parytet siły nabywczej
Efekt Balassy-Samuelsona
16/31
Można zatem wnioskować, że wyższa stopa wzrostu wydajności
pracy w sektorze handlowym niż w sektorze dóbr niehandlowych
w kraju w stosunku do zagranicy, spowoduje ceteris paribus realną
aprecjację waluty krajowej:
q̂ = (1 − α∗ ) [â∗T − â∗N ] − (1 − α) [âT − âN ]
(6)
Równanie opisujące efekt B-S można wyrazić również
w kategoriach różnic w stopach inflacji:
p̂ − p̂∗ = ê + (1 − α) [âT − âN ] − (1 − α∗ ) [â∗T − â∗N ]
(7)
Wykład 5 – Parytet siły nabywczej
Efekt Balassy-Samuelsona
Wnioski z modelu
Szybszy wzrost produktywności w sektorze handlowym
powoduje wzrost płac w tym sektorze, a przy założeniu
mobilności i homogeniczności pracy także w sektorze dóbr
niehandlowych
Niższy wzrost produktywności w sektorze niehandlowym
powoduje, że pojawia się presja na wzrost cen i względna cena
dóbr niehandlowych rośnie
Wzrost względnej ceny dóbr niehandlowych powoduje ogólny
wzrost poziomu cen i realną aprecjację waluty krajowej
Potencjalna niespójność celów: ustabilizowania inflacji na
niskim poziomie oraz utrzymania stałego kursu walutowego
w sytuacji szybszego niż za granicą wzrostu produktywności
17/31
Wykład 5 – Parytet siły nabywczej
Efekt Balassy-Samuelsona
18/31
Fakty stylizowane: zmiany produktywności pracy
200
180
160
140
120
100
1995q3
1998q3
LP T/NT PL
2001q3
2004q3
2007q3
LP T/NT EUR
Rys. 1. Relatywne produktywności pracy w Polsce i strefie euro, 1995–2007
Źródło: Obliczenia własne na podstawie Eurostat on-line, 2008.
Wykład 5 – Parytet siły nabywczej
Efekt Balassy-Samuelsona
19/31
Fakty stylizowane: zmiany realnego kursu walutowego
100
90
80
70
60
1995q3
1998q3
2001q3
RER
2004q3
2007q3
trend HP l(1600)
Rys. 2. Realny kurs złotego wobec ecu/euro (spadek oznacza aprecjację złotego)
Źródło: Obliczenia własne na podstawie Eurostat on-line, 2008.
Wykład 5 – Parytet siły nabywczej
Efekt Balassy-Samuelsona
20/31
Model monetarystyczny
Wykład 5 – Parytet siły nabywczej
Model monetarystyczny płynnego kursu walutowego
21/31
Model monetarystyczny płynnego kursu walutowego
W warunkach płynnego kursu walutowego, zmienną, która
odpowiada za równoważenie bilansu płatniczego jest kurs
walutowy. Model monetarystyczny można zatem wykorzystać do
sformułowania czynników wpływających na kształtowanie się kursu
walutowego równowagi w długim okresie.
ΔR = 0.
Równowaga rynków pieniądza:
M
= Y α e−βi
P
Parytet siły nabywczej:
M∗
∗
= Y ∗α e−βi
P∗
P = EP ∗ .
Wykład 5 – Parytet siły nabywczej
Model monetarystyczny płynnego kursu walutowego
Model monetarystyczny płynnego kursu walutowego
Przedstawmy równania opisujące równowagę na rynku pieniądza
w logarytmach i wyznaczmy z nich poziomy cen (zmienne pisane
małymi literami oznaczają logarytmy):
p = m − αy + βi
∗
p = m∗ − αy ∗ + βi∗
Ponieważ z PPP wynika, że e = p − p∗ , to:
e = (m − m∗ ) − α(y − y ∗ ) + β(i − i∗ )
22/31
Wykład 5 – Parytet siły nabywczej
Model monetarystyczny płynnego kursu walutowego
23/31
Model monetarystyczny płynnego kursu walutowego
Fundamentalne równanie:
e = (m − m∗ ) − α(y − y ∗ ) + β(i − i∗ )
lub w kategoriach tempa wzrostu:
ê = (m̂ − m̂∗ ) − α(ŷ − ŷ ∗ ) + β(i − i∗ )
Wykład 5 – Parytet siły nabywczej
Model monetarystyczny płynnego kursu walutowego
24/31
Wnioski
ê = (m̂ − m̂∗ ) − α(ŷ − ŷ ∗ ) + β(i − i∗ )
Waluta krajowa deprecjonuje się, gdy:
podaż pieniądza w kraju rośnie szybciej niż zagranicą
dochód krajowy rośnie wolniej niż zagraniczny
nominalna stopa procentowa w kraju rośnie
Wykład 5 – Parytet siły nabywczej
Model monetarystyczny płynnego kursu walutowego
Wnioski
Wniosek, że wzrost nominalnej stopy procentowej w kraju
powoduje deprecjację waluty krajowej jest sprzeczny
z wnioskiem wyprowadzonym z modelu opartego na parytecie
stóp procentowych
Co powoduje tę sprzeczność?
Krótki vs. długi okres
Stałość vs. elastyczność cen
Międzynarodowy efekt Fishera
25/31
Wykład 5 – Parytet siły nabywczej
Model monetarystyczny płynnego kursu walutowego
26/31
Międzynarodowy efekt Fishera
Załóżmy, że spełniony jest niezabezpieczony warunek parytetu stóp
procentowych:
i = i∗ + Ê e
Dodatkowo, w długim okresie spełniony jest PPP:
Ê e = π e − π ∗e
Z powyższych warunków wynika, że:
i − i∗ = π e − π ∗e
i − π e = i∗ − π ∗e
Wykład 5 – Parytet siły nabywczej
Model monetarystyczny płynnego kursu walutowego
27/31
Uogólniony model kursu walutowego w długim okresie
Wykład 5 – Parytet siły nabywczej
Uogólniony model kursu walutowego w długim okresie
28/31
Realny kurs walutowy
Realny kurs walutowy definiuje się jako relację ceny zagranicznego
koszyka konsumpcyjnego wyrażonej w walucie krajowej, do ceny
krajowego koszyka konsumpcyjnego.
Q=
EP ∗
P
Jeśli PPP spełniony w wersji absolutnej, to Q = 1
Jeśli PPP spełniony w wersji względnej, to
Wzrost Q nazywamy realną deprecjacją waluty krajowej –
oznacza to, że potrzeba więcej krajowych koszyków
konsumpcyjnych aby nabyć jeden koszyk zagraniczny (lub, że
względna cena krajowego koszyka spadła)
ΔQ
Q
=0
Wykład 5 – Parytet siły nabywczej
Uogólniony model kursu walutowego w długim okresie
Realny kurs walutowy
Q̂ = Ê + π ∗ − π
Ê = Q̂ + (π − π ∗ )
W modelu uogólnionym, na zachowanie się nominalnego kursu
walutowego wpływ mają:
czynniki pieniężne – zgodnie z modelem monetarystycznym –
wpływają one na kształtowanie się różnic w poziomach inflacji
w długim okresie
czynniki niepieniężne – popytowo-podażowe – poprzez wpływ
na kształtowanie się realnego kursu walutowego (zmiany
względnego światowego popytu na produkty krajowe oraz
zmiany względnej produkcji krajowej w stosunku do reszty
świata)
29/31
Wykład 5 – Parytet siły nabywczej
Uogólniony model kursu walutowego w długim okresie
30/31
Uogólniony model kursu walutowego w długim okresie
Ê = Q̂ + (π − π ∗ )
π − π ∗ = (m̂ − m̂∗ ) − α(ŷ − ŷ ∗ ) + β(i − i∗ )
Wzrost realnego kursu walutowego może być wywołany przez:
spadek względnego światowego popytu na dobra krajowe
wzrost względnej podaży towarów krajowych na rynku
światowym
Wykład 5 – Parytet siły nabywczej
Uogólniony model kursu walutowego w długim okresie
31/31
Uogólniony model kursu walutowego w długim okresie
Ê = Q̂ + (π − π ∗ )
π − π ∗ = (m̂ − m̂∗ ) − α(ŷ − ŷ ∗ ) + β(i − i∗ )
krajowa podaż pieniądza M
zagraniczna podaż pieniądza M ∗
względny światowy popyt RD
względna podaż RS = Y /Y ∗
zmiana
↑
↑
↑
↑
π − π∗
↑
↓
0
↓
Q
0
0
↓
↑
E
↑
↓
↓
?
Wykład 5 – Parytet siły nabywczej
Uogólniony model kursu walutowego w długim okresie
31/31
Uogólniony model kursu walutowego w długim okresie
Ê = Q̂ + (π − π ∗ )
π − π ∗ = (m̂ − m̂∗ ) − α(ŷ − ŷ ∗ ) + β(i − i∗ )
krajowa podaż pieniądza M
zagraniczna podaż pieniądza M ∗
względny światowy popyt RD
względna podaż RS = Y /Y ∗
zmiana
↑
↑
↑
↑
π − π∗
↑
↓
0
↓
Q
0
0
↓
↑
E
↑
↓
↓
?
Wykład 5 – Parytet siły nabywczej
Uogólniony model kursu walutowego w długim okresie
31/31
Uogólniony model kursu walutowego w długim okresie
Ê = Q̂ + (π − π ∗ )
π − π ∗ = (m̂ − m̂∗ ) − α(ŷ − ŷ ∗ ) + β(i − i∗ )
krajowa podaż pieniądza M
zagraniczna podaż pieniądza M ∗
względny światowy popyt RD
względna podaż RS = Y /Y ∗
zmiana
↑
↑
↑
↑
π − π∗
↑
↓
0
↓
Q
0
0
↓
↑
E
↑
↓
↓
?
Wykład 5 – Parytet siły nabywczej
Uogólniony model kursu walutowego w długim okresie
31/31
Uogólniony model kursu walutowego w długim okresie
Ê = Q̂ + (π − π ∗ )
π − π ∗ = (m̂ − m̂∗ ) − α(ŷ − ŷ ∗ ) + β(i − i∗ )
krajowa podaż pieniądza M
zagraniczna podaż pieniądza M ∗
względny światowy popyt RD
względna podaż RS = Y /Y ∗
zmiana
↑
↑
↑
↑
π − π∗
↑
↓
0
↓
Q
0
0
↓
↑
E
↑
↓
↓
?
Wykład 5 – Parytet siły nabywczej
Uogólniony model kursu walutowego w długim okresie
31/31
Uogólniony model kursu walutowego w długim okresie
Ê = Q̂ + (π − π ∗ )
π − π ∗ = (m̂ − m̂∗ ) − α(ŷ − ŷ ∗ ) + β(i − i∗ )
krajowa podaż pieniądza M
zagraniczna podaż pieniądza M ∗
względny światowy popyt RD
względna podaż RS = Y /Y ∗
zmiana
↑
↑
↑
↑
π − π∗
↑
↓
0
↓
Q
0
0
↓
↑
E
↑
↓
↓
?
Download