Rozpoznawać elementy elektryczne i elektroniczne na podstawie

advertisement
1. Poniższy symbol przedstawia:
A. uziemienie
B. uziemienie ochronne potrójne
C. masę
D. antenę naziemną
2. Pokazany poniżej symbol przedstawia:
A. warystor
B. termistor
C. dławik
D. rezystor nastawny
U
3. Poniższy symbol przedstawia:
A. diodę tunelową
B. diodę stabilizacyjną
C. diodę pojemnościową
D. dynistor
4. Za pomocą symbolu poniżej przedstawiono:
A. tyrystor
B. tranzystor unipolarny
C. diodę Zenera
D. łącznik trzybiegunowy
A
G
K
5. Poniższy symbol przedstawia:
A. tranzystor bipolarny
B. tranzystor unipolarny z kanałem typu N
C. tyrystor dwupołówkowy
D. chip z drenem
S
6. Poniższy schemat przedstawia:
A. stabilizator prądu
B. stabilizator napięcia
C. przerzutnik napięcia
D. bramkę prądową
Uwe
G
D
Rs
DZ
7. Poniższy schemat przedstawia bramkę logiczną:
A. LUB (OR)
B. I (AND)
C. NIE
1
D. ALBO (EXOR)
Uwy
8. Kompensacja mocy biernej za pomocą baterii kondensatorów służy:
A. poprawie współczynnika mocy cosφ
B. zwiększeniu mocy biernej
C. zwiększeniu współczynnika mocy pozornej
D. zmniejszeniu mocy czynnej
9. Elektromagnes jest urządzeniem, które może być wykorzystywane do:
A. prac ładunkowych przy materiałach ferromagnetycznych
B. prac ładunkowych przy tworzywach sztucznych
C. zwiększania stopnia upakowania elektronów w dielektryku
D. zmniejszania strumienia magnetycznego w dielektryku kondensatora płaskiego
10.Układy rezonansowe mają zastosowanie w:
A. urządzeniach nadawczych stacji radiowych i telewizyjnych, w urządzeniach
odbiorczych, w filtrach częstotliwościowych
B. diodach Zenera jako stabilizatory
C. tranzystorach jako wzmacniacze
D. prostownikach jako układy poprawiające wartość skuteczną mocy biernej
11.Transformator jest:
A. źródłem energii elektrycznej
B. przetwornikiem energii elektrycznej
C. wzmacniaczem energii elektrycznej
D. urządzeniem, które osiąga największą moc przy prądzie stałym
12.Jeżeli prądnica trójfazowa symetryczna jest połączona z odbiornikiem złożonym
z trzech identycznych impedancji to taki układ nazywamy:
A. trójfazowym pełnym
B. trójfazowym trójkątowym
C. trójfazowym symetrycznym
D. sześciofazowym symetrycznym
13.Rezystory:
A. umożliwiają odpowiednią polaryzację elementów czynnych oraz stabilizację ich
punktów pracy
B. są stosowane do celów filtracyjnych
C. mają stałą rezystancję w całym zakresie temperatury
D. nie powodują strat energii przez ciepło
14.Kondensatory charakteryzują się:
A. resztkową pojemnością i indukcyjnością
B. resztkową rezystancją i indukcyjnością
C. mniejszym wpływem parametrów resztkowych przy wyższych częstotliwościach
D. powszechnym wykorzystaniem do zmniejszania rezystancji cewek indukcyjnych
15.Warystory stosuję się do:
A. zabezpieczenia obwodów elektrycznych przed przepięciami, stabilizacji napięcia
i ochrony styków
B. zmiany napięcia zasilania układów pomiarowych
C. zmiany rezystancji podczas zmian temperatury
D. utrzymania stałej wartości prądu przy nagłych zmianach rezystancji obwodu
odbiornika
16.W tranzystorach unipolarnych wspólną cechą jest:
A. unifikacja współczynnika mocy
B. ujednolicenie budowy z tranzystorami bipolarnymi
C. posiadanie emitera, bazy i kolektora
D. pośrednie oddziaływanie pola elektrycznego na rezystancję półprzewodnika lub
na rezystancję cienkiej warstwy nieprzewodzącej
17. Prostownik półfalowy z obciążeniem rezystancyjnym
A. ma małą sprawność i jest rzadko wykorzystywany
B. ma sprawność około 71%
C. powoduje dobre wykorzystanie transformatora sieciowego
D. ma małe tętnienia o pulsacji harmonicznej podstawowej ω
18. Podstawową funkcją wzmacniacza jest:
A. wzmacnianie sygnałów i wygładzanie ich kształtów
B. zwiększanie mocy zasilacza
C. wzmocnienie sygnału, przy zachowaniu nie zmienionego jego kształtu
D. zwiększenie zniekształceń nieliniowych i liniowych tak, aby łatwiej je było
wyeliminować
19. W generatorach przebiegów elektrycznych o określonym kształcie drgania układu
generacyjnego mogą być wzbudzone przez:
A. element o rezystancji dodatniej
B. wykorzystanie sprzężenia zwrotnego
C. wykorzystanie dwójnika szeregowego RC
D. element równoległy wzrastająco-narastający
20. W logice ujemnej poziomowi wysokiemu i odpowiednio niskiemu odpowiadają
kolejno:
A. 0 1
B. 0 2
C. 1 0
D. 5 0
21. Rezystancja fotorezystora zmienia się:
A. ze wzrostem napięcia
B. w zależności od kierunku przyłożonego napięcia
C. pod wpływem padającego promieniowania
D. tylko w zakresie promieniowania nadfioletowego
22. Barwa promieniowania emitowanego przez diody LED zależy od:
A. napięcia zasilania
B. materiału półprzewodnikowego z którego są wykonane
C. koloru osłony diody
D. natężenia prądu przewodzenia
23. Układ, którego zadaniem jest utrzymywanie teoretycznie niezmiennej wartości
napięcia lub prądu na wyjściu, przy określonych granicach zmian napięcia
zasilającego, obciążenia oraz czynników zewnętrznych to:
A. regulator częstotliwościowo-amplitudowy
B. transformator
C. przerzutnik
D. stabilizator
24. Urządzenia służące do przetwarzania prądu stałego na zmienny o częstotliwości
dostosowanej do właściwości odbiornika energii, a nie związanej z częstotliwością sieci
to:
A. wzmacniacze operacyjne
B. falowniki
C. transoptory
D. filtry częstotliwości
25. Źródło, bramka i dren to elektrody:
A. tranzystora bipolarnego PNP
B. tranzystora bipolarnego NPN
C. tranzystora unipolarnego
D. tyrystora IGBT
26. Układ mający cztery zaciski, a ściślej dwie pary uporządkowanych zacisków to:
A. dwójnik podwójny
B. dwójnik dwukrotny
C. czwórnik
D. dwójnik RL-RC
27. Poniższy schemat przedstawia:
A. filtr pasmowy
B. filtr górnoprzepustowy
C. filtr dolnoprzepustowy
L
L
D. filtr zaporowy
2
2
C
28. Ile równań niezależnych można napisać dla obwodu o „w” węzłach i „g” gałęziach
zgodnie z I prawem Kirchhoffa:
A. w
B. w-1
C. w+1
D. w-2
29. Ile równań niezależnych można napisać dla obwodu o „w” węzłach i „g” gałęziach
zgodnie z II prawem Kirchhoffa:
A. g
B. g-w+1
C. g-w-1
D. g-1
30. Kondensator płaski o pojemności C=100 pF jest dołączony do źródła napięcia
U=1000 V. Odległość okładzin kondensatora wynosi 1 cm. Nie odłączając
kondensatora od źródła napięcia, rozsunięto okładziny o 1 cm, tzn. do odległości
d=2 cm. Czy energia zawarta w polu elektrycznym kondensatora w wyniku
rozsunięcia okładzin:
A. zmaleje
B. wzrośnie
C. zmaleje dwukrotnie
D. nie zmieni się
31. Współczynnik sprzężenia magnetycznego dwóch cewek indukcyjnych zawiera się
w granicach:
A. od 0 do 2
B. od 0 do 5
C. od 0 do 1
D. od 1 do 2
32. Dwa przewody o długości 4 m ułożone równolegle, znajdują się w powietrzu
w odległości 10 cm. Przez oba przewody płynie prąd o tym samym natężeniu
równym 2 A. Przewody oddziałują na siebie z siłą F wynoszącą:
A. F=8۰10-7 N
B. F=320۰10-7 N
C. F=2π۰10-7 N
D. F=12۰10-6 N
33. Przez przewód prostoliniowy, praktycznie nieskończenie długi, znajdujący się
w powietrzu płynie prąd o natężeniu równym 10 A. W punkcie odległym od osi
przewodu o 20 cm indukcja magnetyczna B wynosi:
A. B=100 T
B. B=μ0۰10-5 T
C. B=10-5 T
D. B=1 T
34. Siła F, z jaką na każdy z dwóch punktowych ładunków Q1 i Q2 działa ich wspólne
pole elektryczne wynosi 5 N. Jaka będzie wartość tej siły, jeżeli zmniejszymy odległość
między tymi ładunkami trzykrotnie?
A. 15 N
B. 5 N
C. 25 N
D. 45 N
35. Wewnątrz powierzchni kulistej znajduje się ładunek 1 C. Jaka jest wartość
strumienia elektrycznego przenikającego tę powierzchnię, jeżeli pole powierzchni
równa się 2 m2 ?
A. Ψ=2 C
B. Ψ=4π C
C. Ψ=1 C
D. Ψ=0.5 C
36. Jaka jest wartość okresu T przebiegu prądu sinusoidalnie zmiennego dla
częstotliwości przemysłowej?
A. T=1 s
B. T=0,02 s
C. T=3,14 s
D. T=0,5 s
37. Wartość skuteczna prądu sinusoidalnego:
A. jest większa o 3 od wartości dolnej
B. jest równa wartości skutecznej prądu stałego
C. jest równa amplitudzie prądu podzielonej przez 2
2
D. jest równa amplitudzie prądu pomnożonej przez

38. Jaka jest wartość susceptancji pojemnościowej dla idealnego dwójnika o
pojemności C, jeżeli jego reaktancja pojemnościowa wynosi 4 Ω ?
A. 0,1 S
B. 0, 5 S
C. 1,0 S
D. 0,25 S
39. W dwójniku szeregowym RL, R=4 Ω, XL=3 Ω. Jaka jest wartość impedancji tego
dwójnika?
A. 3,5 Ω
5,0 Ω
B. 12,0 Ω
C. 1,0 Ω
40. Wartość mocy pozornej S dla prądu sinusoidalnie zmiennego wynosi 1150 VA,
wartość skuteczna napięcia wynosi 230 V. Jaka jest wartość skuteczna prądu?
A. 2 ۰230 A
B. π ۰1150 A
C. 5 A
D. 10 A
41. Silnik o mocy czynnej P=1300 W jest dołączony do źródła napięcia sinusoidalnie
zmiennego o wartości skutecznej U=231 V. Prad płynący przez silnik wynosi I=7 A.
Współczynnik mocy silnika wynosi:
A. cosφ=0,6
B. cosφ=0,7
C. cosφ=0,8
D. cosφ=1
42. Jeżeli wartości skuteczne rozpatrywanych harmonicznych wynoszą I0=0 A,
I1=10 A, I2=2 A, I3=0,5 A to wartość skuteczna prądu odkształconego
(niesinusoidalnego) Ieff jest równa:
A. 12,5 A
B. 25 A
C. 10,21 A
D. 3,20 A
43. Jaką wartość ma stała czasowa dla dwójnika szeregowego RL w stanie
nieustalonym, jeżeli L=0,5 H, R=2 Ω:
A.  = 4 s
B.  = 1 s
C.  = 0,25 s
D.  = 2,5 s
44. Dla stanu nieustalonego w dwójniku szeregowym RLC: L=1 H, C=1 μF, R=100 Ω.
Zmiany napięcia i prądu zachodzące w obwodzie będą miały charakter:
A. oscylacji
B. aperiodyczny
C. aperiodyczny krytyczny
D. wykładniczy
45. Siła działająca na przewód z prądem umieszczony w polu magnetycznym wynosi
10 N, natężenie prądu stałego I=5 A, indukcja magnetyczna B=1 T. Jaką długość ma
przewód umieszczony w polu magnetycznym, jeżeli kąt między wektorem indukcji
a przewodem jest prosty?
A. l=0,5 m
B. l=50 m
C. l=1,5 m
D. l=2 m
46. Przy połączeniu równoległym rezystorów, rezystancja wypadkowa (zastępcza)
obwodu:
A. wzrasta
B. nie zmienia się
C. maleje
D. z każdym dołączonym rezystorem o takiej samej wartości podwaja się
47. Przez żarówkę zasilaną ze źródła napięcia stałego U=3,6 V, płynie prąd
o natężeniu 0,2 A. Jaka jest rezystancja żarówki?
A. 0,72 Ω
B. 0,06 Ω
C. 18 Ω
D. 3,8 Ω
48. Łączymy szeregowo następujące kondensatory: C1=1μF, C2=2μF, C3=3μF.
Pojemność zastępcza tych kondensatorów:
A. jest mniejsza od 1μF
B. zawiera się w granicach między 1μF a 3μF
C. jest większa od 3μF
D. jest równa 6μF
49. Jak zmieni się rezystancja przewodnika, jeżeli wszystkie jego parametry
pozostaną takie same, a pole przekroju poprzecznego wzrośnie dwukrotnie?
A. wzrośnie dwukrotnie
B. pozostanie bez zmian
C. zmaleje dwukrotnie
D. wzrośnie czterokrotnie
50. Największy wpływ na wielkość energii elektrycznej przekształcanej na rezystancji
w ciepło ma:
A. natężenie prądu elektrycznego
B. wartość rezystancji
C. czas przepływu prądu
D. temperatura otoczenia
51. Z jakiego prawa wynika, iż wartość napięcia powstającego w prądnicy jest
proporcjonalna do prędkości obrotowej wirnika?
A. Coulomba
B. Gaussa
C. Lenza
D. Faraday’a
52. W jakich jednostkach mierzymy indukcję magnetyczną?
A. w testach
B. w weberach
C. w henrach
D. w amperach na metr
53. W jakich jednostkach mierzymy moc bierną?
A. w woltamperach
B. w watach
C. w warach
D. w woltach na metr
54. W stanie rezonansu napięć:
A. duża wartość prądu powoduje powstawanie dużych wartości napięć biernych,
które mogą być niebezpieczne dla urządzeń i obsługi
B. reaktancja pojemnościowa równa jest susceptancji rezystancyjnej, więc wartości
napięcia i prądu mają znikomo małe wartości
C. spadek napięcia na rezystancji musi być równy spadkowi napięcia na
indukcyjności
D. reaktancja wypadkowa obwodu nie może być równa zeru
55. Przy połączeniu odbiornika w gwiazdę w układzie trójfazowym symetrycznym
jaka jest wartość napięcia międzyfazowego, jeżeli napięcie fazowe jest równe 230 V?
A. 2 ۰230 V
B. 380 V
C. 3 ۰230 V
D. 580 V
56. Dokonując pomiaru mocy czynnej w układzie trójfazowym trójprzewodowym
niesymetrycznym metodą dwóch watomierzy w układzie Arona watomierz pierwszy
wskazał +1000 W a drugi +800 W. Jaka jest moc czynna tego układu trójfazowego?
A. 200 W
B. 600 W
C. 1800 W
D. 3 ۰1800 W
57. Pomiar rezystancji izolacji wskazuje na dobry jej stan, gdy wartość wyniku
pomiaru:
A. jest mniejsza od normatywnej dla danego urządzenia
B. jest dwukrotnie większa od wartości krytycznej
C. jest większa od wartości normatywnej dla danego urządzenia
D. mieści się w granicach błędu pomiaru
58. Biorąc pod uwagę dokładność pomiaru, zakres pomiarowy miernika należy tak
dobierać:
A. aby wynik pomiaru był jak najbliższy górnej wartości zakresu
B. aby wynik pomiaru był jak najbliższy dolnej wartości zakresu
C. aby był zawsze jak największy
D. aby wynik pomiaru był obarczony błędem wynikającym z klasy miernika
59. Przy pomiarze rezystancji metodą techniczną wybór układu pomiarowego
z poprawnie mierzonym prądem lub z poprawnie mierzonym napięciem zależy od:
A. rodzaju pomiaru – pośredni czy bezpośredni
B. rodzaju pomiaru – prosty czy złożony
C. wartości mierzonej rezystancji, rezystancji amperomierza i rezystancji
woltomierza
D. wartości prądu lub wartości napięcia w układzie pomiarowym
60. Dokonując pomiaru okresu wielkości fizycznej zmieniającej się cyklicznie, aby
polepszyć dokładność pomiaru należy:
A. mierzyć czas trwania tylko jednego cyklu (okresu)
B. mierzyć czas trwania połowy cyklu (okresu) i następnie mnożyć przez dwa
C. mierzyć czas trwania dwóch cykli (okresów) i następnie dzielić przez dwa
D. mierzyć czas trwania jak największej liczby cykli (okresów) i następnie dzielić
przez liczbę cykli
Download