Sprawdzenie prawa Ohma

advertisement
Sprawdzenie prawa Ohma. Sprawdzić słuszność prawa Ohma dla dwóch oporników przy
rożnym natężeniu prądu. Zestawiamy układ gdzie R jest opornikiem o znanej oporności R1
lub R2. Zmieniamy natężenie prądu płynącego przez opornik opornikiem suwakowym RS,
odczytujemy wskazania amperomierza i woltomierza notujemy je w tabelce1. Pomiary
wykonujemy dla każdego z 2 posiadanych oporników dla różnych wartości natężenia prądu.
Jeśli oporność amperomierza jest bardzo mała w porównaniu z oporem R jest równy R.
Natężenie prądu musi być tak dobrane aby badany opornik nie zmieniał znacznie swej
oporności pod wpływem zmian ilości wydzielanego w nim ciepła (zależność od temp).
Sprawdzenie napięciowego prawa Kirchoffa. Układ pomiarowy składa się z rezystorów
dekadowych dekadowych R1,R2,R3,R4 i źródła napięcia o sile elektromotorycznej Eb.
Woltomierz V dołącza się kolejno do punktów obwodu mierząc odpowiednio napięcie
pomiary należy wykonać dwukrotnie przy różnych nastawach rezystorów. W czasie pomiaru
należy zwrócić szczególną uwagę na sposób dołączania woltomierza. Zacisk przyrządu
oznaczony symbolem + powinien być połączony z punktem obwodu i wyższym potencjale to
wskazują strzałki napięć. Również indeksy oznaczeń są uszeregowane w takiej kolejności że
pierwszy z nich wskazuje punkt obwodu o wyższym potencjale. Dokładne oznaczenie
kierunków napięć jest ważne, gdy suma algebraiczna wszystkich napięć w oczku jest równa 0.
W oczku układu zawierającym źródło strzałka siły elektromotorycznej Eb jest skierowana do
zacisku, czyli punktu o wyższym potencjale a więc przeciwnie do strzałki napięcia.
Pomiar indukcyjności metodą techniczną. Pomiary polegają na wyznaczeniu rezystancji R,
impedancji Z i indukcyjności własnej I, oraz indukcyjności wzajemnej M dwu cewek.
Obiektem pomiarowym będą cewki o różnej liczbie zwojów z1 i z2, nawinięte np. na
wspólnym korpusie. Autotransformator i rezystor suwakowy służą do nastawiania napięcią i
prądu w obwodzie pomiarowym. Prąd i napięcie mierzy się przyrządami
elektromagnetycznymi amperomierzem A, woltomierzem V, częstościomierzem Hz mierzy
częstotliwość napięcia zasilającego. Impedancję cewki wyznacza się ze wskazań mierników
stosując prawo Ohma. Stosując przedstawiony układ pomiarowy należy wyznaczyć także
impedancje układu dwóch cewek połączonych w różny sposób. Aby wyznaczyć indukcyjność
cewek i układu ich połączeń należy także zmierzyć ich rezystancję (rezystancje drutu którym
zostały nawinięte). Można to zrobić omomierzem lub technicznym mostkiem Whinstone’a
lub Thomsona. Może też do pomiaru rezystancji zastosować układ techniczny
Pomiar pojemności: Pomiary wykonuje się w układzie podobnym do układu do pomiaru
dużych rezystancji prądem stałym. Napięcie na okładkach kondensatora mierzy się
woltomierzem V analogowym elektromagnetycznym, elektrodynamicznym
magnetoelektrycznym posuwistym lub elektronicznym, prąd zaś miliamperomierzem
elektromagnetycznym lub magnetoelektrycznym prostownikowym. Do kontroli
częstotliwości napięcia sieciowego służy częstościomierz Hz analogowy lub cyfrowy. Na
podstawie wskazań mierników oblicza się reaktancję pojemnościową. Jako wynik pomiarów
podaje się wartość średnią. Należy również porównać wartość zmienną pojemności układu
kondensatorów z odpowiednimi wartościami obliczonymi ze wzoru. W czasie pomiarów
napięcie doprowadzane do zacisków badanego kondensatora nie powinno przekraczać jego
napięcia znamionowego.
Badania obwodu RLC rezonans napięć. Zjawisko rezonansu napięć występuje w obwodzie
złożonym z elementów RLC połączonych szeregowych. Polega ona na tym że przy pewnej
częstotliwości zwanej częstotliwością rezonansową napięcia na cewce i kondensatorze są
równe co do wartości bezwzględnej a przeciwnie co do znaków. W chwili rezonansu suma
napięć na kondensatorze i cewce jest równa, impedancja obwodu jest równa tylko rezystancji
R. Napięcie na cewce idealnej wyprzedza a fazie prąd o kąt 90 stopni natomiast napięcie w
idealnym kondensatorze opóźnia się także o kąt 90. Obwód szeregowy RLC można
doprowadzić do rezonansu dwoma sposobami przez zmianę częstotliwości napięcia
zasilającego przy ustalonych wartościach indukcyjności L i pojemności C, przez zmianę
indukcyjności I, lub pojemności C przy ustalonej wartości częstotliwości napięcia
zasilającego
Pomiar mocy w obwodach prądu zmiennego. Dla obwodów prądu przemiennego należy
rozpatrzyć trzy rodzaje mocy: moc czynną P, moc pozorną S i moc bierną. Pomiary
watomierzem: watomierz elektrodynamiczny może być użyty do pomiarów mocy prądu
przemiennego. Należy go wtedy włączyć do układu. Autotransformator służy do nastawienia
żądanej wartości napięcia zasilającego i zmiany prądu w odbiorniku którym może być
żarówka 220 W, kuchenka mikrofalowa, żelazko lub silnik odkurzacza. W układach
pomiarowych jest celowe oprócz woltomierza włączenie amperomierza i woltomierza.
Amperomierzem kontroluje się prąd w cewce prądowej watomierza. Natomiast woltomierzem
napięcie na jego cewce napięciowej. Wskazanie tych przyrządów sygnalizuje przeciążenie
obwodów woltomierza, może ona bowiem występować również wtedy kiedy wskazówka
przyrządu nie odchyla się jeszcze poza ostatnią kreskę podziałki. Należy więc przed
pomiarem i nastawieniem przyrządu przewidzieć jaki jest prąd.
Download