nr pisma

advertisement
SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA
prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa aparatury
rejestracyjnej i pomiarowej parametrów sieci elektroenergetycznej na
potrzeby projektu CLW PL”
Zadanie
Nazwa zadania
nr
1
dostawa miernika izolacji
2
dostawa wymuszalnika prądu stałego i przemiennego
3
dostawa analizatora mocy i harmonicznych
4
dostawa analizatora jakości zasilania
5
dostawa miernika parametrów instalacji
Część 1 Miernik izolacji
Specyfikacja miernika izolacji
 pomiar rezystancji izolacji do 40 TΩ wg IEC 61557-2,
 napięcia pomiarowe wybierane w zakresie: 50 V ÷10 kV (w zakresie od 100 V do
10 kV skok zmian nie większy niż 100 V),
 ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji i prądu upływu,
 rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji
izolacji,
 akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie
charakterystyk czasowych,
 ustawiany czas pomiaru – w zakresie nie mniejszym niż do 90 minut,
 nastawiane czasy pomiaru T1 , T2 i T3 z wyznaczaniem współczynnika absorpcji,
 pomiar współczynników absorpcji,
 wskazanie rzeczywistego napięcia pomiarowego podczas pomiaru,
 prąd pomiarowy 1,2 mA, 3 mA lub 5 mA,
 pomiar rezystancji izolacji metodą dwu- oraz trójprzewodową,
 pomiary z wykorzystaniem przewodów o długości do 20 m,
 zabezpieczenie przed pomiarem obiektu pod napięciem,
 pomiar pojemności podczas pomiaru rezystancji izolacji,
 pomiar temperatury (w przypadku konieczności korzystania z dodatkowych sond
należy je dostarczyć w zestawie),
System ProPublico © DataComp
Strona: 1/6
 pomiar napięciem schodkowym,
 pomiar współczynnika rozładowania dielektryka,
 funkcja dopalania w celu ułatwienia lokalizacji uszkodzenia
Dodatkowe wymagania:




izolacja podwójna, zgodnie z PN-EN 61010-1 i IEC 61557
kategoria pomiarowa: IV 600 V (III 1000 V) wg PN-EN 61010-1
stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: nie gorszy niż IP40
pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych zgodnie z PN-EN 61557-4
prądem > 200 mA,
 ustawiane limity minimalnej rezystancji izolacji oraz maksymalnej rezystancji,.
 pomiar prądu upływu podczas pomiaru rezystancji izolacji,
 pomiar napięć stałych i przemiennych w zakresie do 750 V,
 wykreślanie mierzonej wartości w czasie trwania pomiaru.
 pamięć wyników każdego rodzaju pomiaru z możliwością opisu punktów
pomiarowych, obiektów, i nazw,
 możliwość wykonywania pomiarów na stacjach WN o napięciu do znamionowym
400 kV.
 podświetlany wyświetlacz graficzny LCD o przekątnej nie mniejszej niż 5'’.
 podświetlana klawiatura.
 zasilanie z pakietów akumulatorów lub sieci
 szybka ładowarka (dopuszcza se wbudowanie ładowarki w przyrządzie).
 Przyrządy spełniają wymagania normy PN-EN 61557.
Wyposażenie dodatkowe:
1. Futerał na miernik i akcesoria
2. 2 przewody o różnych kolorach, długości minimum 3 m., na napięcie 10 kV z
wtykami bananowymi
3. Przewód o długości minimalnej 3 m czarny 10 kV ekranowany z wtykami
bananowymi
4. Przewód do transmisji danych USB
5. 3 krokodylki na napięcie 5,5 kV o różnych kolorach
6. 2 sondy ostrzowe 5,5 kV z gniazdem bananowym
7. Przewód do zasilania i ładowania akumulatorów
8. Akumulator
9. Dedykowany program do odczytu danych z miernika
10. Certyfikat kalibracji
Przykładowy miernik: Miernik rezystancji izolacji MIC-10k1
System ProPublico © DataComp
Strona: 2/6
Część 2 Wymuszalnik prądu stałego i przemiennego
Specyfikacja wymuszalnika prądu stałego i przemiennego
Wymuszalnik prądu przemiennego i stałego powinien umożliwiać wykonywanie prób oraz sprawdzeń i regulacji
urządzeń automatyki zabezpieczeniowej zasilanych prądem stałym lub przemiennym o częstotliwości 50 Hz
oraz napięciem przemiennym. Przykładowe urządzenia sprawdzane: przekładniki prądowe, przekaźnik prądowe
i napięciowych, wyzwalacze zwarciowe i przeciążeniowe, spadki napięć na stykach wyłączników.
Zakres prowadzonych sprawdzeń:





wyznaczenie przekładni przekładnika prądowego,
kontrole i nastawy układów EAZ,
prądy rozruchu i powrotu wyzwalaczy,
czasy zadziałania,
pomiar spadku napięcia i rezystancji styków wyłączników.
Wymagany zakres prowadzonych prób:










zakres regulacji prądu przemiennego: 0 ÷ 300 A
zakres regulacji prądu stałego: 0 ÷ 100 A (prąd stabilizowany)
zakres regulacji napięcia: 0 ÷ 230 V (dopuszczalne obciążenie nie mniejsze niż 4 A)
moc dla prądu przemiennego nie mniejsza niż 800 VA
moc dla prądu stałego nie mniejsza niż 300 W
dopuszczalny błąd podstawowy pomiaru napięcia i prądu AC/DC: ±(0,2 % wart. wsk. + 2 cyfry)
dopuszczalna temperatura pracy 0 ºC ÷ +35 ºC
zasilanie napięcie sieciowe 230C 50 Hz
pobór mocy zestawy nie powinien być większy niż 1,5 kW
waga zestawu nie powinna przekraczać 25 kg
Charakterystyka
 praca ciągła w całym zakresie regulacji prądu 0 ÷ In, a dla regulacji napięcia
0 ÷ 230 V.
 obwód prądowy powinien być odizolowany od sieci zasilającej.
 mierzone wartości prądu, napięcia i czasu prezentowane na wyświetlaczu cyfrowym.
 przyrząd wyposażony w cyfrowy sekundomierz wyzwalany dowolnym sygnałem lub
zmianą stanu.
 przyrząd wyposażony w zabezpieczenia chroniące wymuszalnik przed przegrzaniem
lub uszkodzeniem.
Przykładowe urządzenie: Wymuszalnika WPPS-300
System ProPublico © DataComp
Strona: 3/6
Część 3 Analizator mocy i harmonicznych
Specyfikacja analizatora mocy i harmonicznych:
Analizator mocy i harmonicznych oraz cęgi 10/100A - 3szt.4

analiza dla 3faz 4 przewody , 3fazy 3przewody, 1fazy 2przewody , 1fazy 3przewody

true RMS (V123 oraz I123)

moc czynna (W , KW ,MW)

moc pozorna i bierna (KVA , KVAR)

współczynnik mocy (PF), Kąt fazowy (Φ)

energia (WH , KWH , KVARH , PFH)

pomiar prądu od 0.1mA do 3000A,

wyświetlanie do 35 parametrów na wyświetlaczu (3fazy 4przewody)

wyświetlanie z możliwością nakładania się na siebie przebiegów napięcia i prądu

średnia moc zapotrzebowania (podana w W, KW, MW)

wartość maksymalna zapotrzebowania (podana w W, KW, MW) z programowalnym okresem

analiza harmonicznych wyświetlanie do 50-tej harmonicznej wraz z przebiegiem

wyświetlanie przebiegów razem z wartościami poszczególnych pików (próbkowanie 1024 / okres)

analiza całkowitej zawartości harmonicznych (THD-F)

graficzne przedstawienie wykresu wektorowego dla układu 3-fazowego

wychwytywanie zdarzeń nieustalonych (Czas + Cykl) z programowalnym progiem (%)

3 fazowy współczynnik asymetrii napięć (VUR, IUR)

niezrównoważony prąd płynący przez przewód neutralny (In)

przebieg na wyjściu, parametry i harmoniczne mocy

interfejs Optyczny - USB

wyświetlacz: LCD z podświetlaniem
Wyposażenie:
Przewody x4, krokodylki x4, torba, cęgi prądowe 3szt., Instrukcja obsługi w języku polskim, Oprogramowanie
do PC.
Przykładowe urządzenie: TES 6830+ cęgi 6801 10/100A
System ProPublico © DataComp
Strona: 4/6
Część 4 Analizator jakości zasilania
Specyfikacja analizatora jakości zasilania typ 2:
Miernik powinien realizować pomiar mocy i energii w dowolnej instalacji elektrycznej, z możliwością podglądu
wszystkich parametrów elektrycznych.
Pomiary realizowane w obwodach jedno i trójfazowych, na wyposażeniu miernika powinny znaleźć się 3
prądowe cęgi pomiarowe oraz przewody napięciowe.
Specyfikacja:















Prąd, napięcie, częstotliwość RMS
Moce: W, VA, Var
Energiea
Cos, Tan, PF
Współczynnik szczytu
THD dla U,I
Harmoniczne U,I (do 50-tej)
Pomiar DC
RMS AC lub AC+DC
Ekran LCD
Rejestracja na karcie SD
Automatyczna detekcja cegów
Wybór konfiguracji sieci
Połączenia: USB i Bluetooth
Oprogramowanie do obróbki wyników pomiarów, komunikacja z PC w czasie rzeczywistym
Przykładowe urządzenie: Chauvin Arnoux Logger PEL103
Część 5 Miernik parametrów instalacji
Specyfikacja miernika parametrów instalacji:
Wielofunkcyjny miernik umożliwiający testowanie instalacji elektrycznych zgodnie z polskimi i
międzynarodowymi normami (możliwości porównania wyniki z normami). Badanie wszystkich typów sieci (TT,
TN, IT). Szybka ocena stanu instalacji. Wbudowana pamięć umożliwiająca zapis do 1000 testów. Port USB,
pomoc kontekstowa, kolorowy wyświetlacz LCD z podświetleniem.
Możliwość następujących testów i pomiarów instalacji elektrycznej: ciągłość, rezystancja, izolacja, uziemienie
metodą techniczną oraz metoda cęgową, pętla impedancji i badanie wyłączników RCD, pomiary napięcia,
częstotliwości, natężenia prąd za pomocą cęgów, mocy czynnej, harmonicznych oraz kolejności i kierunku
wirowania faz.
Możliwość analizy pomiarów w rozbudowanym środowisku graficznym (oprogramowanie PC) z
automatycznym rozpoznawaniem przyrządu. Dodatkowe funkcje programu: szybka analiz zapisanych
pomiarów, odzyskiwanie danych, konfiguracja przyrządu, generowanie raportów, możliwość tworzenia
własnych arkuszy.
Wyposażenie:




torba do przenoszenia,
zasilacz/ładowarka,
akumulator Li-Ion,
przewód USB,
System ProPublico © DataComp
Strona: 5/6





3 bezpieczne przewody,
3 ostrzowe końcówki pomiarowe,
3 krokodylki,
1 przewód zasilający 2P Euro,
1 sonda ze zdalnym wyzwalaniem.
Obsługa miernika w języku polskim.
Oprogramowanie miernika w języku polskim.
Miernik powinien być dostarczony ze świadectwem kalibracji.
Przykładowe urządzenie: C.A 6116N
Wymagana gwarancja na wszystkie urządzenia to min 12 miesięcy.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy
spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Zamawiający będzie oceniać przedłożone
dokumenty równoważne mając na względzie, iż wiarygodność potwierdzenia spełnienia danego
elementu wymogu znajduje oparcie w dokumentach wydanych przez akredytowane jednostki.
Wykazanie, o którym mowa w art. 30 ust. 5 upzp nie oznacza uprawdopodobnienia (np. poprzez
złożenie oświadczenia własnego lub od osoby trzeciej nie poparte badaniami itp.), ale
udowodnienie spełnienia danego wymogu.
UWAGI:
Podane parametry techniczne należy traktować jako najniższe wymagane.
Jeżeli w specyfikacji użyto zapisów:
Minimum – oznacza to, iż każdy wyższy lub równy parametr będzie spełniał wymagania
Zamawiającego.
Maksymalnie – oznacza to, iż każdy niższy lub równy parametr będzie spełniał wymagania
Zamawiającego
Wszelkie nazwy własne znajdujące się w dokumentacji –zostały przywołane jedynie przykładowo.
Powołanie przykładowej nazwy własnej nie może być interpretowane jako ocena właściwości
danego urządzenia . Zamawiający dopuszcza zaoferowanie
urządzeń równoważnych o
parametrach nie gorszych niż podano w powyższym opisie zadań.
System ProPublico © DataComp
Strona: 6/6
Download