pobierz

advertisement
Filharmonia Łódzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie pięcioletniego badania
instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu,
zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji
i aparatów, zgodnie z art.62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
z późniejszymi zmianami.
Przegląd ww. instalacji powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinien
obejmować, poza oględzinami :








Pomiary impedancji pętli zwarcia;
Pomiar i badanie wyłączników różnicowo-prądowych;
Pomiar rezystancji izolacji kabla sterowniczego;
Sprawdzenie tablic;
Pomiar rezystancji izolacji obwodów trójfazowych;
Pomiar rezystancji izolacji obwodów jednofazowych;
Pomiar rezystancji uziemień ochronnych (instalacja odgromowa);
Próbę napięciową transformatora;
Ilość punktów pomiarowych oraz wzór arkusza kalkulacji ceny – wg tabeli 1;
Kalkulacja kosztów musi obejmować wykonanie protokołów pomiarowych, które powinny zawierać,
oprócz wszelkich informacji dotyczących oględzin i wykonanych badań, również zestawienie istotnych
wyników, odchyleń od norm i przepisów ze wskazaniem fragmentów instalacji, których to dotyczy.
Pomiary, jak i protokoły muszą zostać wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnieniaWykonawca ponosi odpowiedzialność prawną za wykonane czynności.
Oferta powinna zawierać oświadczenie, że wyszczególnione w ofercie elementy są kompletne do
wykonania przeglądu pięcioletniego zgodnie z ustawą Prawo budowlane art.62 ust. 1 pkt.2
Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy/zlecenia do dnia 30 listopada 2014 r., przy
czym szczegółowe terminy wykonania pomiarów oraz koniecznych wyłączeń napięcia zostaną
wspólnie ustalone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy/zlecenia.
Dostęp do pomieszczeń administracyjno-biurowych w godz. 8.00-16.00.
Filharmonia Łódzka jest w posiadaniu dokumentacji projektowej powykonawczej opracowanej dla
instalacji elektrycznej, która może zostać udostępniona w siedzibie Zamawiającego – po
wcześniejszym umówieniu tel. kontaktowy 42 664 79 60 w godz. 9.00 – 15.00.
Wizja lokalna jest możliwa po wcześniejszym umówieniu- tel. kontaktowy 42 664 79 60 w godz. 9.00
– 15.00.
Termin złożenia oferty do dnia 22.09.2014
Tabela 1
L.p.
Zakres pomiaru, prób, badań,
sprawdzeń
Ilość punktów
pomiarowych
Cena jednostkowa
netto
[szt.]
576
[zł/szt.]
Wartość netto
[zł]
1.
2.
3.
4.
5.
6..
7.
8.
Pomiar impedancji pętli zwarcia
Pomiar i badanie wyłącznika
różnicowo- prądowego
Pomiar rezystancji izolacji kabla
sterowniczego
Sprawdzenie tablic
Pomiar rezystancji izolacji
obwodów trójfazowych
Pomiar rezystancji izolacji
obwodów jednofazowych
Pomiar rezystancji uziemień
ochronnych (instalacja
odgromowa)
Próba napięciowa transformatora
518
36
66
81
675
19
2
WARTOŚĆ CAŁKOWITA NETTO
[zł]:
WARTOŚĆ CAŁKOWITA BRUTTO
[zł]:
Download