PN-54/2015 Odpowiedzi na pytania

advertisement
Konstancin-Jeziorna dn.23/11/2015 r.
Do wszystkich
uczestników postępowania
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 207.000 euro, którego przedmiotem jest:
dostawa produktów leczniczych, farmaceutycznych
Nr ogłoszenia w BZP: 166829-2015; data zamieszczenia: 16.11.2015r. Znak sprawy – PN-54/2015.
Do Działu Handlowego wpłynęły złożone przez uczestników (Wykonawców) w/w postępowania n/w pytania z
prośbą o wyjaśnienie, zgodnie z art.38 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych:
1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 4 pozycji 1 diety Fresubin Original Fibre w
opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bogatoresztkowa
o wysokiej zawartości błonnika (prebiotyk-inulina) dekstryny pszenicy, celuloza (1,5 g/100ml), zawierająca
białko mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe
olej rybi EPA,DHA) (3,4g/100ml), węglowodany(maltodekstryny)(13,8g/100ml) o osmolarności 285 mosmol/l?
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 4 pozycji 2 diety Fresubin Original Fibre w
opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bogatoresztkowa
o wysokiej zawartości błonnika (prebiotyk-inulina) dekstryny pszenicy, celuloza (1,5 g/100ml), zawierająca
białko mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe
olej rybi EPA,DHA) (3,4g/100ml), węglowodany(maltodekstryny)(13,8g/100ml) o osmolarności 285 mosmol/l?
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 pozycja 3 diety Fresubin Original w opakowaniu
EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego normokaloryczna (1,0 kcal/ml),bezresztkowa, zawierająca
białko mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe
olej rybi EPA,DHA)(3,4g/100ml), węglowodany (maltodekstryny) (13,8g/100ml) o osmolarności 220 mosmol/l?
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.
2.
4.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 pozycja 4 diety Fresubin Energy, w opakowaniu
EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), bezresztkowa zawierająca
białko mleka(kazeina i serwatka)(5,6g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy
tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(5,8g/100ml), węglowodany(maltodekstryny) (18,8g/100ml) o osmolarności 330
mosmol/l?
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.
5.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 pozycja 5 diety Fresubin Original w opakowaniu
EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego normokaloryczna (1,0 kcal/ml),bezresztkowa, zawierająca
białko mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe
olej rybi EPA,DHA)(3,4g/100ml), węglowodany (maltodekstryny) (13,8g/100ml) o osmolarności 220 mosmol/l?
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.
6.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 pozycja 6 diety Survimed OPD w opakowaniu
EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego oligopeptydowa, normokaloryczna (1,0 kcal/ml),
bezresztkowa(zawiera śladowe ilości celulozy), stosowana w zaburzeniach wchłaniania zawierająca białko
(krótkołańcuchowe peptydy i wolne aminokwasy): hydrolizat serwatki(4,5g/100ml), tłuszcze (niska zawartość,
51% MCT): MCT, olej rzepakowy, olej szafranowy, olej rybi (EPA, DHA)(2,8g/100ml), węglowodany:
maltodekstryny, modyfikowana skrobia(14,3g/100ml), błonnik(śladowa zawartość): celuloza(0,08g/100ml) o
osmolarności 300 mosmol/l?
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.
7.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 23 produktów równoważnych, tj.:
pozycja 1 - Vancomycin Kabi 1000mg x 1 fiolka
pozycja 2 – Meropenem Kabi 500mg x 10 fiolek
pozycja 3 – Piperacillin/Tazobactam Kabi 2g+0,25g x 10 fiolek – z odpowiednim przeliczeniem ilości
pozycja 4 – Piperacillin/Tazobactam Kabi 4g+0,5g x 10 fiolek – z odpowiednim przeliczeniem ilości
pozycja 5 – Imipenem/Cilastatin Kabi 500mg/500mg x 10 fiolek?
Odpowiedź: Pozycja 1 – Zgodnie z SIWZ, Pozycje od 2 – 5 – Wyrażamy zgodę.
8.
Czy Zamawiający wymaga aby Midazolam w pakiecie 1 pozycja 17,18,19 posiadał w swoim składzie edetynian
sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów
interakcji szkła z płynem ampułkowym, dzięki czemu okres trwałości do użycia wynosi 5 lat?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
9.
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz. 24 relanium w formie tabletek powlekanych?
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.
10.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz.3 produktu w opakowaniu x 1 fiol w ilości 25 op?
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.
11.
w pakiecie nr 6 poz 5 Neomycinum fiolka prosimy o wykreślenie pozycji lub dopuszczenie produktu
pakowanego w innym rodzaju opakowania.
Odpowiedź: Proszę o wykreślenie pozycji.
12.
Dot. pakietu nr 16 u w- prosimy o dopuszczenie leku w poz. 1 i 2 pakowanego x 10 w opakowaniu
jednostkowym
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę pod warunkiem przeliczenia ilości.
13.
Dot. pakietu nr 23 poz. 9 i 10 - prosimy o dopuszczenie leku pakowanego x 10 w opakowaniu jednostkowym,
pakiet nr 6 poz. 7 - prosimy o dopuszczenie produktu pakowanego w opakowaniu 950 g w ilości 6 opakowań.
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.
14.
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 23 Leki poz. 2 (Meronem 0,5 x 10 amp) wymaga, aby meropenem posiadał
zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią, która występuje w związku z którymkolwiek
z zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj.
ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w porzebiegu
mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i
poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowordzeniowych lub podejrzewana jest o taki związek?
2
Odpowiedź: Wszystkie zaoferowane odpowiedniki muszą mieć dokładnie taki sam zakres rejestracji jak
lek Meronem.
15.
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 23 Leki poz. 2 (Meronem 0,5 x 10 amp) wymaga, aby trwałość roztworu
preparatu meropenemu po przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
16.
Czy Zamawiający w pakiecie nr 19 poz. 1, z powodu problemów z dostępnością produktu na rynku, wyrazi zgodę
na zaoferowanie Albuminy 5% 100ml po odpowiednim przeliczeniu, tj. w ilości 1500 szt.?
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.
17.
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zastrzeżenia, iż terminy wynikające z
niniejszej umowy (terminy dostawy, wymiany towaru, zwłoki, etc.) naliczane będą w dniach roboczych,
rozumianych jako: od poniedziałku do piątku.
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę: w paragrafie 5 pkt 3 po słowach „ Dostarczenie brakującego produktu
/wyrobu lub wymiana powinny być dokonane w terminie nie dłuższym niż 5 dni” dodajemy słowo
„roboczych” i w paragrafie 6 pkt 3 po słowach „W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie towaru
przekraczającej 7 dni (…)” dodajemy słowo „roboczych”.
18.
Dot. § 1 pkt 4 Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. punktu na „Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu do
20 % mniejszej ilości produktów (…)”.
Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy.
19.
Dot. § 2 pkt 2 Zwracamy się z prośbą o zniesienie wymogu dostaw w trybie „na cito” w zakresie pakietu nr 5 lub
o wydłużenie terminu dostaw do 48 godzin. Wapno, które jest przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 5, nie jest
lekiem ratującym życie, dlatego nie ma potrzeby dostaw „na cito”.
Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wapna sodowanego będzie oczekiwał dostawy w terminie 3 dni
roboczych.
Z poważaniem
Sprawę prowadzi:
Beata Kurzawa Tel. (22) 711 90 48 Fax (22) 711 90 37
e-mail: [email protected]
Prosimy o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi na pytania PN-54/2015 – stron 3, w dniu 23/11/2015
Podpis i pieczęć
3
Download