Konstancin-Jeziorna

advertisement
Konstancin-Jeziorna dn. 26.03.2014 r.
Do wszystkich
uczestników postępowania
Dotyczy: Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 207.000 euro którego przedmiotem jest dostawa produktów
leczniczych (farmaceutycznych) dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.
Nr ogłoszenia w BZP: 58313-2014; data zamieszczenia: 19.03.2014r. Znak sprawy – PN 20/2014.
Do Działu Handlowego wpłynęły złożone przez uczestników (Wykonawców) w/w postępowania n/w pytania z
prośbą o wyjaśnienie, zgodnie z art.38 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych:
1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 pozycja 1 witamin rozpuszczalnych w
wodzie(Soluvit N) i tłuszczach(Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych osobno? Podczas przygotowania
mieszaniny żywieniowej ampułka witamin rozpuszczalnych w tłuszczach służy jako rozpuszczalnik liofilizatu
witamin rozpuszczalnych w wodzie. W przypadku preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach
konieczne jest przygotowanie roztworu tychże witamin w oparciu o inny rozpuszczalnik np. woda do
wstrzykiwań, NaCl 0,9%. Proponowane przez nas preparaty, pomimo że są konfekcjonowane osobno
stanowią równoważnik preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach a ich przygotowanie jest
łatwe i nieskomplikowane.
Preparat Vitalipid N Adult zawiera dodatkowo w swoim składzie witaminę K zalecaną w standardach żywienia
pozajelitowego przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego.
Odpowiedź nr 1: Wyrażamy zgodę.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 pozycja 2 worka 3 komorowego Kabiven
Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy
34,0g, glukozę 107,0g, emulsję tłuszczową 51,0g, azot 5,4g i energię niebiałkową 900 kcal objętość 1440ml?
Odpowiedź nr 2: Wyrażamy zgodę.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 pozycja 3 worka 3 komorowego Kabiven
Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy
45,0g, glukozę 143,0g, emulsję tłuszczową 68,0g, azot 7,2g i energię niebiałkową 1200 kcal objętość
1920ml?
Odpowiedź nr 3: Wyrażamy zgodę.
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 pozycja 4 worka 3 komorowego Kabiven do
żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy 68,0g, glukozę 200,0g,
emulsję tłuszczową 80,0g, azot 10,8g i energię niebiałkową 1600 kcal objętość 2053ml?
Odpowiedź nr 4: Wyrażamy zgodę.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 pozycja 5 worka 3 komorowego Kabiven do
żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy 68,0g, glukozę 200,0g,
emulsję tłuszczową 80,0g, azot 10,8g i energię niebiałkową 1600 kcal objętość 2053ml?
Odpowiedź nr 5: Wyrażamy zgodę.
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 pozycja 6 worka 3 komorowego SMOFKabiven
zawierającego 10% roztwór aminokwasów 100,0g z tauryną, 16g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem
oraz unikalną emulsją tłuszczową 75g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju
rybiego) węglowodany 250g o energii pozabiałkowej 1800 kcal, pojemności 1970ml?
Odpowiedź nr 6: Wyrażamy zgodę.
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 9 pozycji 11 produktu leczniczego Propofol 1%
10mg/ml 20ml x 5 ampułek?
Odpowiedź nr 7: Wyrażamy zgodę.
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 10 pozycji 15 produktu
0,9% NaCl do irygacji a 3000 ml w opakowaniu worek z jednym portem umożliwiającym irygację?
Odpowiedź nr 8: Wyrażamy zgodę.
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 10 pozycji 2 produktu leczniczego Dekstran 10%
500 ml w butelce szklanej?
Odpowiedź nr 9: Wyrażamy zgodę.
10. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku
występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż
umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć
do dwóch miejsc po przecinku)?
Odpowiedź nr 10: Proszę podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.
11. Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią
przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ tabletka a równoważnik ma postać
drażetki, kapsułki, tabletki powlekanej, tabletki dojelitowej oraz ampułkę za fiolkę, fiolkę za ampułkostrzykawkę i odwrotnie?
Odpowiedź nr 11: Proszę wskazać konkretne pozycje.
12. Czy w przypadku jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak
produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek
podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku?
Odpowiedź nr 12: Proszę wskazać konkretne pozycje.
13. Czy zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie nr 1 na wydzielenie poz. 2 – Albumina ludzka 5%, 250 ml i
utworzenie osobnego pakietu, co pozwoli Wykonawcy złożyć konkurencyjną ofertę dla zamawiającego.
Odpowiedź nr 13: Wyrażamy zgodę, pakiety po zmianach w załączeniu do niniejszego pisma Kwota
wadium na nowe: pakiety nr 1- 133,00 zł, pakiet nr 2 – 1632,00zł.
14. Pakiet 5: Czy Zamawiający w pakiecie 5 zamówienia poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie Gąbki
kolagenowej z Gentamycyną o wymiarach 8 x 12 x 0,5cm z, będącej wyrobem medycznym (z kolagenu
pochodzenia końskiego - zapewniającym brak ryzyka przeniesienia BSE) stosowanym w zabiegach
chirurgicznych w obrębie wszystkich tkanek miąższowych i w przypadku ubytków kostnych wymieszaną z
wiórami kostnymi w obszarach o dużym ryzyku zakażenia.
Odpowiedź nr 14: Zgodnie z SIWZ.
15. Pakiet 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 6 preparatu Albumina ludzka 20% w
opakowaniu typu worek o pojemności 50ml?
Odpowiedź nr 15: Wyrażam zgodę.
16. Czy zamawiający w pakiecie nr 9 pozycja 2 (Bupovacine spinal Heavy inj. 0,5 x 5 amp.) dopuszcza wycenę
Bupovacainę, która nie jest pakowana w jałowe opakowanie pośrednie np. blister?
Odpowiedź nr 16 : Zgodnie z SIWZ.
17. Czy zamawiający-mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów-wymaga, aby oferowany produkt
(zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?
Odpowiedź nr 17: Zgodnie z SIWZ.
18. Czy zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i
zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?
Odpowiedź nr 18: Tak, wymaga.
2
19. dot. Pakietu nr 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie gąbki zarejestrowanej jako wyrób
medyczny?
Odpowiedź nr 19: Zgodnie z SIWZ.
20. dot. Pakietu nr 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie gąbki pakowanej po 5 sztuk gdzie każda
gąbka posiada osobne sterylne opakowanie?
Odpowiedź nr 20:Wyrażamy zgodę.
21. dot. Pakietu nr 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie gąbki kolagenowej w rozmiarze
10x8x0,5cm, zawierającej dwie sole gentamycyny 140mg (siarczan i krobefat) o przedłużonym do 10dni
uwalnianiu antybiotyku?
Odpowiedź nr 21:Zgodnie z SIWZ.
22. Pak. 7 poz.3 i 4 – Czy Zamawiający oczekuje preparatu w postaci tabletek powlekanych., gdyż jedynie taka
postać występuje obecnie na rynku polskim?
Odpowiedź nr 22: Tak.
23. Pak.9 poz. 4 – Czy Zamawiający oczekuje preparatu Chlorsuccillin,200mg,pr.d/sp.roztw.d/wstrz,10fiol., gdyż
jedynie tak postać występuje obecnie na rynku polskim?
Odpowiedź nr 23: Tak.
24. Pak.9 poz. 9 – Czy Zamawiający oczekuje preparatu Norcuron, 4 mg, prosz.d/sp.roztw.d/wstrz, amp., gdyż
jedynie tak postać występuje obecnie na rynku polskim?
Odpowiedź nr 24:Norcuron 4mg znajduje się w poz. 10. Norcuron 10mg z poz. 9 należy wycenić w
ostatniej cenie katalogowej gdyż brak informacji o zaprzestaniu produkcji. Przerwy w dystrybucji
tego leku dotyczą obu dawek.
Z poważaniem
W załączeniu:
pakiet nr 1 i 14 po zmianach.
Sprawę prowadzi:
Beata Kurzawa
Tel/Fax (22) 711 90 37
e-mail: [email protected]
Prosimy o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi na pytania PN-20/2014 – (ilość stron 3 + 2 załączniki) , w
dniu 26/03/2014.
Podpis i pieczęć
3
Download