Sprawozdanie ze wspólpracy Powiatu Chrzanowskiego z NGO za

advertisement
Sprawozdanie z realizacji „Programu
Współpracy Powiatu Chrzanowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2011”
Załącznik nr 1
DZIAŁANIA O CHARAKTERZE FINANSOWYM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
1
2
3
4
5
6
Kwota
udzielonego
dofinansowania
(w rozbiciu na
lata – jeśli
dotyczy)
7
Nazwa
jednostki/
wydziału/
biura
Nazwa podmiotu,
któremu zostało
udzielone
dofinansowanie
Nazwa
zadania
Termin realizacji
zadania/realizacja
umowy
(rozpoczęcie/
zakończenie)
Szczegółowa
podstawa
prawna
przyznania
dofinansowania
(Nazwa ustawyArt.– Ust – pkt,
Dz. U– Nr –Poz.)
Specjalny
Ośrodek
SzkolnoWychowa
wczy
Specjalny
Ośrodek
SzkolnoWychowawczy
„Namaluj
swoje
marzenia”
16.06.2012 r.
Umowa
2 870,00
darowizny z
dnia 3.06.2011r.
Fundacja Warty
i Kredyt Banku
„Razem
możemy więcej”
Organizacja
wycieczki do
„Zaczarowane
go lasu” koło
Częstochowy.
Nagroda dla
uczestników
konkursu
plastycznego
„Namaluj
swoje
marzenia”
Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie
Centrum Usług
Socjalnych
Chrzanów
Wyjazd do
teatru „STU”
w Krakowie
21.09.2011 r.
art.35 ust.1 pkt.
7 lit b. ustawy z
dnia 27.08.1998
o rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnieniu
Organizacja
wyjazdu do
teatru „STU”
w Krakowie
dla 23 osób
niepełnospra
wnych przez
1 068,00
Środki PFRON
Zakres
realizacji
zadania
(krótki opis)
8
9
Data
ogłoszenia
konkursu
Ilość
zgłoszonych
ofert
nie
dotyczy
nie dotyczy
osób
niepełnosprawn
ych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127,
poz. 721 późn.
zm.)
CUS w
Chrzanowie
dofinansowa
nie projektu
pn. „Sport to
zdrowie III”
14.07.2011 17.11.2011
art.35 ust.1 pkt 7 1 353,11
lit b. ustawy z
Środki PFRON
dnia 27.08.1998
o rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnieniu
osób
niepełnosprawn
ych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127,
poz. 721 późn.
zm.)
Organizacja
zajęć
sportowych
dla 20 osób
niepełnospra
wnych tj.
zajęcia na
basenie,
zajęcia tenisa
stołowego,
zajęcia
metodą
nordic
walking
dofinansowanie
„VII
Małopolskiego
Konkursu
Recytatorskiego
ŚDS”
25.05.2011 r.
art.35 ust.1 pkt 7 3 128,50
lit b. ustawy z
Środki PFRON
dnia 27.08.1998
o rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnieniu
osób
niepełnosprawn
ych (Dz. U. z
Konkurs
obejmował
uczestnictwo
około 50
osób
niepełnospra
wnych z
powiatu
chrzanowskie
go. Podczas
Fundacja im.
Brata Alberta
Warsztat Terapii
Zajęciowej
Trzebinia
organizacja
cyklu spotkań z
muzykowaniem
pn. „Albert
Band”
2.05.-30.11.2011
2011 r. Nr 127,
poz. 721 późn.
zm.)
konkursu
przygotowan
o wystawę
prac
plastycznych,
z foto
prezentacją z
życia ŚDS,
grupa
teatralna ŚDS
przedstawiła
montaż
słowno muzyczny,
recytowano
wiersze,
przeprowadz
ono konkursy
na świeżym
powietrzu,
zajęcia
warsztatowe
w zakresie
nauki tańców
art.35 ust.1 pkt 7 2 380,80
lit b. ustawy z
Środki PFRON
dnia 27.08.1998
o rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnieniu
Kontynuowanie
prac zespołu
muzycznego
(instrumentalne
go),
składającego się
z sekcji
instrumentalnej.
W spotkaniach
osób
niepełnosprawn
ych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127,
poz. 721 późn.
zm.)
bierze udział
około 40 osób
niepełnosprawn
ych
organizacja
„Integracyjne
go Pikniku
Muzycznego
”
25.05.2011
art.35 ust.1 pkt 7 5 607,73
lit b. ustawy z
Środki PFRON
dnia 27.08.1998
o rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnieniu
osób
niepełnosprawn
ych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127,
poz. 721 późn.
zm.)
Piknik
Muzyczny
promuje
muzyczne
talenty osób
niepełnospra
wnych,
połączony
jest z
konkursem
muzycznotanecznoinstrumentaln
ym.
Organizowan
y dla około
200 osób
niepełnospra
wnych
Wycieczka
do Gliwic pn.
„Szlakiem
zabytków
techniki
19.05.2011
art.35 ust.1 pkt 7 857,37
lit b. ustawy z
Środki PFRON
dnia 27.08.1998
o rehabilitacji
zawodowej i
Wdrażanie do
aktywnego
spędzania
czasu,
poszerzanie
śląskiej”
społecznej oraz
zatrudnieniu
osób
niepełnosprawn
ych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127,
poz. 721 późn.
zm.)
wiedzy o
otaczającym
świecie,
zapoznanie
się z kulturą i
historią
narodu
polskiego,
poznanie
zabytków
poszczególny
ch regionów
Cykl
wyjazdów na
seanse
filmowe
„Kino
maniacy”
01.07.2011 30.11.2011
art.35 ust.1 pkt 7 1 055,40
lit b. ustawy z
Środki PFRON
dnia 27.08.1998
o rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnieniu
osób
niepełnosprawn
ych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127,
poz. 721 późn.
zm.)
Wyjazdy na
seanse
filmowe dla
40 osób
niepełnospra
wnych
Zajęcia
rekreacyjne
na basenie
01.07.2011 30.11.2011
art.35 ust.1 pkt 7 330,00
lit b. ustawy z
Środki PFRON
dnia 27.08.1998
o rehabilitacji
Wyjazdy na
basen do
Trzebini,
Chrzanowa i
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnieniu
osób
niepełnosprawn
ych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127,
poz. 721 późn.
zm.)
Krakowa dla
24 osób
niepełnospra
wnych
Cykl spotkań
z tradycją pn.
„Spotkania z
tradycją”
13.12.2011
art.35 ust.1 pkt 7 1 200,00
lit b. ustawy z
Środki PFRON
dnia 27.08.1998
o rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnieniu
osób
niepełnosprawn
ych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127,
poz. 721 późn.
zm.)
Organizacja
Spotkania
Opłatkowego
dla około 120
osób
niepełnospra
wnych z
terenu
powiatu
chrzanowskie
go
X
Ogólnopolski
Miting
Pływacki
Osób
Niepełnospra
wnych im.
Krzysztofa
26.10.2011
art.35 ust.1 pkt 7 4 620,00
lit b. ustawy z
Środki PFRON
dnia 27.08.1998
o rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnieniu
osób
Zawody
pływackie dla
około 150
osób
niepełnospra
wnych jako
promocja
aktywnego
Brzęczka
Towarzystwo
Przyjaciół DPS
w Płazie
niepełnosprawn
ych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127,
poz. 721 późn.
zm.)
stylu życia i
pływania nie
tylko jako
formy
rehabilitacji
lecz również
jako formy
aktywności
społecznej
Ogólnopolski
Festiwal
Twórczości
Teatralno
Muzycznej
Osób
Niepełnospra
wnych
Intelektualnie
„Albertiana
2011”
27.01.2011
art.35 ust.1 pkt 7 1 170,52
lit b. ustawy z
Środki PFRON
dnia 27.08.1998
o rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnieniu
osób
niepełnosprawn
ych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127,
poz. 721 późn.
zm.)
Promowanie
twórczości
teatralno
muzycznej
wśród osób
niepełnospra
wnych
IV Festiwal
Osób
Niepełnospra
wnych pn.
„Domek
Artystów
Wszelakich”
09-10.06.2011
art.35 ust.1 pkt 7 8 824,72
lit b. ustawy z
Środki PFRON
dnia 27.08.1998
o rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnieniu
osób
Festiwal ma
na celu
przybliżenie
twórczości
artystów
niepełnospra
wnych
(muzyczna,
Stowarzyszenie
Osób
Niepełnosprawn
ych „Nadzieja”
Libiąż
Zajęcia
rekreacyjnosportowe na
basenie
01.05.2011 30.11.2011
niepełnosprawn
ych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127,
poz. 721 późn.
zm.)
teatralna,
wokalna,
pantomima,
plastyczna,
malarstwo,
rzeźba,
wikliniarstwo
, biżuteria
artystyczna,
haft).
Festiwal
skupia około
300 osób
niepełnospra
wnych z
terenu
powiatu
chrzanowskie
go
art.35 ust.1 pkt 7 1 200,00
lit b. ustawy z
Środki PFRON
dnia 27.08.1998
o rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnieniu
osób
niepełnosprawn
ych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127,
poz. 721 późn.
Wyjazdy
rekreacyjnosportowe na
basen w
Chrzanowie.
Uczestnictwo
20 osób
niepełnospra
wnych
zm.)
„Integracyjny
Fundacja im.
03.02.2011
Bal
Brata Alberta
Warsztat Terapii Karnawałowy”
Zajęciowej
Libiąż
Wyjazdy do
teatru pn.
„Jesień z
Teatrem”
25.10.2011 oraz
23.11.2011
art.35 ust.1 pkt 7 7 920,00
lit b. ustawy z
Środki PFRON
dnia 27.08.1998
o rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnieniu
osób
niepełnosprawn
ych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127,
poz. 721 późn.
zm.)
Efektem
Integracyjneg
o Balu
Karnawałowe
go jest
doskonalenie
umiejętności
społecznych i
komunikacyj
nych,
pobudzanie
aktywności
ruchowej,
integracja
grupowa.
Tradycyjnie
jak co roku
wybierany
zostaje Król i
Królowa
balu, w balu
uczestniczy
315 osób
niepełnospra
wnych
art.35 ust.1 pkt 7 2 808,00
lit b. ustawy z
Środki PFRON
dnia 27.08.1998
o rehabilitacji
Dwa wyjazdy
do Teatru
Muzycznego
i Teatru
„Integracyjne
Spotkanie
Wigilijne”
Zarząd Oddziału Wyjazd do
Rejonowego
Teatru
Polskiego
Związku
Emerytów,
Rencistów i
Inwalidów
Chrzanów
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnieniu
osób
niepełnosprawn
ych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127,
poz. 721 późn.
zm.)
Rozrywki w
Krakowie,
dla 40 osób
niepełnospra
wnych
16.12.2011
art.35 ust.1 pkt 7 3 924,00
lit b. ustawy z
Środki PFRON
dnia 27.08.1998
o rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnieniu
osób
niepełnosprawn
ych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127,
poz. 721 późn.
zm.)
Organizacja
Spotkania
Wigilijnego
dla około 120
osób
niepełnospra
wnych
02.12.2011
art.35 ust.1 pkt 7 1 002,00
lit b. ustawy z
Środki PFRON
dnia 27.08.1998
o rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnieniu
osób
Wyjazd do
teatru w
Krakowie dla
50 osób
niepełnospra
wnych
niepełnosprawn
ych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127,
poz. 721 późn.
zm.)
Fundacja im.
Brata Alberta
Świetlica
Terapeutyczna
Trzebinia
Wycieczka
do Gliwic pn.
„Szlakiem
Zabytków
Techniki
Śląskiej”
19.05.2011
art.35 ust.1 pkt 7 471,00
lit b. ustawy z
Środki PFRON
dnia 27.08.1998
o rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnieniu
osób
niepełnosprawn
ych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127,
poz. 721 późn.
zm.)
Wdrażanie do
aktywnego
spędzania
czasu,
poszerzanie
wiedzy o
otaczającym
świecie,
zapoznanie
się z kulturą i
historią
narodu
polskiego,
poznanie
zabytków
poszczególny
ch regionów
Wycieczka
do parku
rozrywki w
Chorzowie
pn. „Wesołe
Miasteczko”
15.06.2011
art.35 ust.1 pkt 7 1 441,50
lit b. ustawy z
Środki PFRON
dnia 27.08.1998
o rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnieniu
osób
Jednodniowa
wycieczka do
parku
rozrywki w
Chorzowie
dla 25 osób
niepełnospra
wnych
niepełnosprawn
ych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127,
poz. 721 późn.
zm.)
Cykl
wyjazdów na
seanse
filmowe pn.
„Magia
Kina”
02.05.2011 30.11.2011
art.35 ust.1 pkt 7 1 039,80
lit b. ustawy z
Środki PFRON
dnia 27.08.1998
o rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnieniu
osób
niepełnosprawn
ych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127,
poz. 721 późn.
zm.)
Wyjazdy na
seanse
kinowe do
Krakowa dla
dzieci i
młodzieży
„Integracyjne
Mikołajki”
05.12.2011
art.35 ust.1 pkt 7 1 050,00
lit b. ustawy z
Środki PFRON
dnia 27.08.1998
o rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnieniu
osób
niepełnosprawn
ych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127,
poz. 721 późn.
Spotkanie
Mikołajkowe
dla 20 dzieci
i młodzieży
połączone z
konkursami i
pogadanką
Św. Mikołaja
zm.)
Fundacja im.
Brata Alberta
Świetlica
Terapeutyczna
Libiąż
Zajęcia
rekreacyjne
na basenie
pn. „Wodna
Akademia”
02.05.2011 30.11.2011
art.35 ust.1 pkt 7 1 080,00
lit b. ustawy z
Środki PFRON
dnia 27.08.1998
o rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnieniu
osób
niepełnosprawn
ych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127,
poz. 721 późn.
zm.)
Wyjazdy na
basen dla 20
dzieci
niepełnospra
wnych
Wycieczka
po Krainie
Sandomierski
ej
13-14.06.2011
art.35 ust.1 pkt 7 5 184,00
lit b. ustawy z
Środki PFRON
dnia 27.08.1998
o rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnieniu
osób
niepełnosprawn
ych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127,
poz. 721 późn.
zm.)
Zapoznanie
się z
zabytkami,
architekturą,
krajobrazem,
folklorem
okolic
Sandomierza
art. 35 ust.1 pkt
7 lit b. ustawy z
Organizacja
gry sportowej
Gra BOCCIA 29.11.2011
3 240,00
Środki PFRON
dnia 27.08.1998
o rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnieniu
osób
niepełnosprawn
ych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127,
poz. 721 późn.
zm.)
pełniąca
funkcję
usprawniając
ąi
rozwijającą
sprawność
fizyczną
dzieci
niepełnospra
wnych
Cykl
wyjazdów do
teatru pn.
„Bajkowy
Świat w
Teatrze”
05.10.2011,
26.10.2011,
03.11.2011
art.35 ust.1 pkt 7 1 764,00
lit b. ustawy z
Środki PFRON
dnia 27.08.1998
o rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnieniu
osób
niepełnosprawn
ych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127,
poz. 721 późn.
zm.)
Organizacja
trzech
wyjazdów do
teatru w
Chorzowie i
Krakowie dla
35 dzieci
niepełnospra
wnych
wycieczka po
Beskidzie
Śląskim
19-22.09.2011
art.35 ust.1 pkt 7 8 436,00 zł
lit b. ustawy z
Środki PFRON
dnia 27.08.1998
o rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
Zapoznanie
się z
zabytkami,
architekturą,
krajobrazem,
folklorem
zatrudnieniu
osób
niepełnosprawn
ych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127,
poz. 721 późn.
zm.)
Szkoła
Podstawowa Nr
8 w Trzebini
okolic
Beskidu
Śląskiego
„Integracyjne
Spotkanie
Mikołajkowe
”
06.12.2011
art.35 ust.1 pkt.
7 lit b. ustawy z
dnia 27.08.1998
o rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnieniu
osób
niepełnosprawn
ych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127,
poz. 721 późn.
zm.)
4 500,00
Środki PFRON
Spotkanie
Mikołajkowe
dla 70 dzieci
i młodzieży
połączone z
konkursami i
pogadanką
Św. Mikołaja
Wycieczki
turystyczno poznawcze
pn. „Jak to
się robi?”
02.05.2011 30.06.2011 oraz
01.09.2011 30.09.2011
art.35 ust.1 pkt.
7 lit b. ustawy z
dnia 27.08.1998
o rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnieniu
osób
niepełnosprawn
ych (Dz. U. z
3 435,53
Środki PFRON
Wycieczka
do zakładu
FoodCare w
Niepołomica
ch
produkujące
napoje dla
sportowców i
dzieci,
wycieczka do
2011 r. Nr 127,
poz. 721 późn.
zm.)
Zakładu
Mlekowita w
Zakopanem,
do
gospodarstwa
agroturystycz
nego w
Stryszowie
oraz do
Muzeum
Chleba w
Radzionkowi
e dla 14
dzieci
niepełnospra
wnych
Szkoła
Podstawowa Nr
8 w Trzebini
„Lekkoatlety
czna wiosna
2011”
20.05.2011
art.35 ust.1 pkt 7 4 930,80
lit b. ustawy z
Środki PFRON
dnia 27.08.1998
o rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnieniu
osób
niepełnosprawn
ych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127,
poz. 721 późn.
zm.)
Organizacja
zawodów
sportowych
dla około 150
dzieci
niepełnospra
wnych z
terenu
powiatu
chrzanowskie
go
Szkoła
XI
25.11.2011
art.35 ust.1 pkt.
Festiwal
7 388,40
Podstawowa Nr
8 w Trzebini
Powiatowy
Festiwal
Twórczości
Integracyjnej
"Bliżej
siebie"
Regionalne
Stowarzyszenie
Diabetyków w
Chrzanowie
„Żyj Zdrowo
i Aktywnie”
Środki PFRON
prezentuje
twórczość
wokalnoinstrumentaln
ą, taneczną, i
plastyczną
uczniów
niepełnospra
wnych
art. 19a ust. 1
10 000,00
ustawy z dnia 24 Środki PFRON
kwietnia 2003 r.
o działalności
pożytku
publicznego i o
wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r.
Nr 234,
poz.1536)
Promowanie
aktywności
osób
niepełnospra
wnych w
różnych
dziedzinach
życia
społecznego i
zawodowego
poprzez
warsztaty
edukacyjne
dla chorych
na cukrzycę,
zajęcia na
basenie i
warsztaty
szkoleniowe
7 lit b. ustawy z
dnia 27.08.1998
o rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnieniu
osób
niepełnosprawn
ych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127,
poz. 721 późn.
zm.)
15.10.2011 19.11.2011
w
Zakopanem
„Rekreacyjna
Jazda Konna
dla Każdego”
01.10.2011 30.11.2011
art. 19a ust. 1
9 998,57
ustawy z dnia 24 Środki PFRON
kwietnia 2003 r.
o działalności
pożytku
publicznego i o
wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r.
Nr 234,
poz.1536)
Działania na
rzecz osób
niepełnospraw
nych przez
organizowanie
i
propagowanie
metod i
technik
usprawniania
rehabilitacji w
ramach
różnych form i
terapii
zajęciowej, w
tym zajęć
sportowo
rekreacyjnych,
jazdy konnej
Fundacja im.
„Akademia
Brata Alberta
Umiejętności
Warsztat Terapii 2011”
Zajęciowej w
Libiążu
20.10.2011 10.11.2011
art.19a ust. 1
10 000
ustawy z dnia 24 Środki PFRON
kwietnia 2003 r.
o działalności
pożytku
publicznego i o
wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r.
Nr 234,
poz.1536)
Spotkania
organizowane
w Chrzanowie,
Libiążu i
Trzebini.
Zadanie pn.
„Akademia
Umiejętności”
składa się z
części
warsztatowej;
warsztaty
Towarzystwo
Przyjaciół
Domu Pomocy
Społecznej w
Płazie
rękodzielnicze
i artystyczne i
zajęć
rekreacyjnych
dla około 170
osób
niepełnospraw
nych
Fundacja
Viribus - Unitis
- Połączonymi
Siłami z Babic
„Magia za
Rogiem”
17.10.2011 30.11.2011
art. 19a ust. 1
10 000,00
ustawy z dnia 24 Środki PFRON
kwietnia 2003 r.
o działalności
pożytku
publicznego i o
wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r.
Nr 234,
poz.1536)
Organizacja
spektaklu pt.
„Magia za
rogiem”
poprzez
warsztaty
teatralne i
plastyczne
wykonane
przez 10 osób
niepełnospra
wnych
uczestników
ŚDS Babice
Zgromadzenie
Sióstr
Służebniczek
NMP Prowincja
Krakowska
Prowadzenie
Domu
Dziecka im.
Bł. Edmunda
w Libiążu
01.1.2010 –
31.12.2014
Ustawa o
168 304,49
pomocy
Budżet powiatu
społecznej z
dnia 12 marca
2004 r. (Dz. U. z
2009 r. Nr 175,
poz. 1362 z
późn. zm.)
Pomoc
społeczna
2009
1
RAZEM
300 714,24 zł
Wydziały
Wydział
Prezydialny
Referat
Spraw
Społecznych
i
Obywatelsk
ich
Fundacja im.
Brata Alberta
Zarząd Krajowy
w
Radwanowicach
WTZ w
Chrzanowie
2007 r.–24 710
2008 r.-52 164,72
2009 r.-46 193,56
2010 r.-57 403
2011r.-57 539,48
Dofinansowa
nie kosztów
działania
Warsztatu
Terapii
Zajęciowej w
Chrzanowie
Fundacja im.
Brata Alberta
Zarząd Krajowy
w
Radwanowicach
WTZ w Trzebini
Dofinansowa
nie kosztów
działania
Warsztatu
Terapii
Zajęciowej w
Trzebini
Fundacja im.
Brata Alberta
Zarząd Krajowy
w
Radwanowicach
WTZ w Libiążu
Dofinansowa
nie kosztów
działania
Warsztatu
Terapii
Zajęciowej w
Libiążu
Fundacja
Viribus Unitis-
Zadania z
zakresu pomocy
-
-
-
-
-
-
Budżet powiatu
Umowa
anektowana
corocznie
01.01.2007 31.12.2011
Art.10b ust 6
ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnianiu
osób
niepełnosprawn
ych (Dz. U. Z
2010 r. Nr 214
poz.1407)
2007 r.-21 180
2008 r.-44 713,20
2009 r.-37 973,56
2010 r.-49 320
2011 r. 49 320
Budżet powiatu
2007 r.-21 180
2008 r.-44 713,20
2009 r.-41 377,39
2010 r.-49 320
2011 r. 49 320
Rehabilitacja
społeczna i
rewalidacja
dzieci i
młodzieży
niepełnospra
wnej z terenu
powiatu
chrzanowskie
go
Budżet powiatu
01.01.200931.12.2011
Ustawa z dnia
12marca 2004 r.
2009 r. – 153 990
2010 r. – 174 955
Zadanie
publiczne
13.11.2008r
1
Połączonymi
Siłami
społecznej
polegającej na
prowadzeniu
środowiskoweg
o domu
samopomocy
dla 15 osób z
zaburzeniami
psychicznymi
zamieszkałych
na terenie
powiatu
chrzanowskiego
o pomocy
społecznej
(Dz. U. z 2008 r.
Nr 115 , poz.
728)
2011 r. -153 849,70
Fundacja
Viribus UnitisPołączonymi
Siłami
Zadanie
01.01.2012 publiczne pn. 31.12.2014
Prowadzenie
środowiskow
ego domu
samopomocy
dla nie więcej
niż 25 osób z
zaburzeniami
psychicznymi
zamieszkałyc
h na terenie
powiatu
chrzanowskie
go
Ustawa z dnia
24 kwietnia
2003 r. o
działalności
pożytku
publicznego i
wolontariacie
(Dz. U. z 201 r.
Nr 234, poz.
1536) i ustawy z
dnia 12 marca
2004 r. o
pomocy
społecznej
(Dz. U. z 2009 r.
Nr 175, poz.
1362)
273 900 zł –
rocznie,
wysokość
uzależniona od
dotacji
otrzymanej od
Wojewody
Art. 4 ust. 1 pkt.
3, art. 6 ustawy z
2009 r.-29 000
2010 r.-240 880,68
Fundacja „Bliżej Zadanie z
zakresu
Człowieka” z
01.11.200931.12.2012
Dotacja z
Małopolskiego
Urzędu
Wojewódzkiego
Zadanie
publiczne
pomoc
17.11.2011
1
-
-
siedzibą w
Rajsku,
prowadząca
wioskę
dziecięcą im.
Janusza
Korczaka w
Rajsku
pomocy
społecznej
polegające na
prowadzeniu
całodobowej
placówki
opiekuńczowychowawcz
ej dla dzieci z
terenu
powiatu
chrzanowskie
go
2011 r.-302 793.11
dnia 5 czerwca
Budżet powiatu
1998 r. o
samorządzie
powiatowym (Dz.
U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1592 z
późn. zm.),
art.130,131, w
związku z art.
198a, art. 190
ustawy o
finansach
publicznych (Dz.
U. z 2005 r. Nr
249, poz. 2104)
art. 25 ust. 1,
pkt.1, art. 25 a
ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o
pomocy
społecznej
(Dz. U. z 2008 r.
Nr 115, poz. 728
z późn. zm.),
Rozporządzenie
Ministra Pracy i
Polityki
Społecznej z dnia
19
października2007
r. w sprawie
placów, obiektów
wychowawczych
(Dz. U. z 2007 r.
nr 201 poz. 1455),
społeczna
r.
Rozporządzenie
Ministra Polityki
Społecznej z 4
kwietnia 2005 r.
w sprawie
określenia
ramowego wzoru
umowy o
realizację zadania
z zakresu pomocy
społecznej (Dz.
U. z 2005 r. nr 61,
poz. 545),
Rozporządzenie
Ministra Polityki
Społecznej z dnia
8 marca 2005 r.
(Dz. U. z 2005 r.
nr 44 poz.428)
Fundacja
„Viribus Unitis”
– Połączonymi
Siłami
Prowadzenie
specjalistycz
nej placówki
opiekuńczo
wychowawcz
ej wsparcia
dziennego dla
dzieci i
młodzieży z
terenu
powiatu
chrzanowskie
Porozumienie nr
WP-SO/RI-3450376/2010 z dnia
23.12.2010
zawarte pomiędzy
Powiatem
Chrzanowskim a
Gminą Babice
Art.7a ustawy z
dnia 5 czerwca
1998 r. o
samorządzie
powiatowym (tj.
Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz.
1592 z późn.
zm.) art. 10
ustawy z dnia 8
marca 1990 o
samorządzie
35 000,00
Budżet powiatu
Zadanie
publiczne
Konkurs
ogłoszony
przez
Gminę
Babice
w 2010 r
1
go
gminnym (tj.
Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.
1591 z późn.
zm.), art. 17 pkt
12 ustawy z dnia
12 marca 2004 r
o pomocy
społecznej (tj.
Dz. U. z 2009 r.
Nr 175 poz.
1362)
RAZEM
921 722,29
Łącznie wartość realizowanych zadań z innych źródeł – 2 870,00 zł
Łącznie wartość realizowanych zadań z budżetu powiatu – 662 277,08 zł
Łącznie wartość realizowanych zadań ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 427 749,70 zł
Łącznie wartość realizowanych zadań ze środków PFRON – 132 409,75 zł
SUMA: 1 222 306,53 zł
Przygotował: Julita Kośka – Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych
Załącznik nr 2
DZIAŁANIA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
1
2
3
Nazwa
Nazwa
Nazwa podmiotu
jednostki/wydziału/ zadania
na rzecz, którego
biura/NGO
realizowanego zadanie było
realizowane
- szkolenie
UMKS przy
sportowe
PMOS
dzieci i
w Chrzanowie
młodzieży
Powiatowy
Międzyszkolny
Ośrodek Sportowy
w Chrzanowie
4
Termin realizacji
zadania
5
Zakres realizacji zadania
(krótki opis)
Styczeń –
Grudzień 2011
Szkolenie sportowe dzieci i
młodzieży w piłce siatkowej
halowej i plażowej dziewcząt,
akrobatyce sportowej i piłce
ręcznej
- udział we
współzawodni
ctwie
sportowym
dzieci i
młodzieży
Udział we
współzawodnictwie
sportowym drużyn piłki
siatkowej halowej i plażowej
dziewcząt, piłki ręcznej
chłopców oraz akrobatyki
sportowej
- organizacja
imprez
sportowo
rekreacyjnych
dla dzieci i
młodzieży oraz
społeczności
lokalnej
1. Turniej Siatkówki
Dziewcząt o Puchar
Dyrektora PMOS
2. Puchar Niepodległości w
mini – siatkówce
3.
Mikołajkowy Festiwal
Mini-siatkówki
6
Wartość zadania
200 000,00 zł
4. Andrzejkowy Turniej
Minisiatkówki
5. Turniej Mini Piłki
Ręcznej Chłopców
CABAN CUP
6. Mistrzostwa Chrzanowa
w Mikstach Siatkarskich
Juniorów
7. Turniej w czwórkach
siatk. o Puchar Dyrektora
PMOS-u
8. Mistrzostwa Chrzanowa
w Mikstach Siatkarskich
OPEN
9. Wiosenny Turniej
Akrobatyki Sportowej
10. Puchar Konstytucji w
mini-siatkówce dziewcząt
11. Mistrzostwa Powiatu
chrzanowskiego w
Siatkówce Plażowej
dziewcząt i chłopców
12. Mistrzostw Małopolski w
Siatkówce Plażowej
Juniorek
13. Turniej Mini Piłki
Ręcznej Chłopców na
sztucznej trawie
14. Mistrzostwa Powiatu
chrzanowskiego w Piłce
Ręcznej Plażowej
dziewcząt i chłopców
15. Festiwal Mini - Siatkówki
Dziewcząt z Okazji „Dni
Chrzanowa”
16. BELFER CUP - Puchar
Dyrektora PMOS-u w
żeglarstwie Nauczycieli
17. Grand Prix Małopolski w
Siatkówce Plażowej
Kobiet
18. Ogólnopolski Turniej w
Piłce Ręcznej Plażowej
19. Narciarski Bieg Świętego
Mikołaja
20. Mistrzostwa Powiatu w
Narciarstwie Alpejskim
Organizacja
zimowego
wypoczynku
dzieci i
młodzieży:
Ferie z PMOS-em
organizacja zawodów
sportowych dla dzieci i
młodzieży pozostającej w
mieście:
- Turniej Mini-Siatkówki
Dziewcząt
- Turniej Siatkówki
Dziewcząt
- Turniej Mikstów
Siatkarskich
- Turniej Czwórek
Siatkarskich
- Turniej Mini-Piłki Ręcznej
Chłopców
- Turniej Piłki Nożnej
Chłopców
Organizacja
letniego
wypoczynku
dzieci i
młodzieży
Wakacje z PMOS-em dla
dzieci i młodzieży
pozostającej w mieście:
- Cykl turniejów w siatkówkę
plażową
(10 turniejów rozgrywanych
w każdy weekend wakacji)
- Cykl turniejów w
plażowych mikstach
siatkarskich
(8 turniejów rozgrywanych w
każdy wtorek wakacji)
Obóz sportowy w
Świnoujściu:
- udział 180 wychowanków
PMOS-u
Szkolenie
sportowe
dzieci i
młodzieży
Szkolenie
sportowe
dzieci i
młodzieży
Towarzystwo
Przyjaciół Domu
Pomocy Społecznej
w Płazie
Terapeutyczna
jazda konna
MUKS
Chrzanowia
Chrzanów
LKS Orzeł Balin
Styczeń –Grudzień
2011
Współpraca w szkoleniu
najmłodszych grup
treningowych:
- piłka ręczna dzieci
- mini-piłka ręczna
15 000,00
Styczeń –Grudzień
2011
Współfinansowanie szkolenia
i udział w rozgrywkach
ligowych młodzieży:
- piłka nożna juniorów
starszych
- piłka nożna juniorów
młodszych
Dzięki uprzejmości
„Towarzystwa Przyjaciół
Domu Pomocy Społecznej w
Płazie nasi wychowankowie
otrzymali możliwość
korzystania z zasobów Stajni
„Pałacowej”. Towarzystwo
użyczyło koni, sprzęt
jeździecki i rząd koński na
cele prowadzonej przez
pedagoga (instruktora jazdy
5 000,00
Powiatowy
2011 rok
Ośrodek
Wsparcia Dziecka
i Rodziny w
Chrzanowie
-
Zespół Szkół
w Libiążu
Współpraca z
Uczniowie
organizacjami Zespołu Szkół w
pozarządowym Libiążu
i
XI-XII 2011r.
konnej) „terapeutycznej jazdy
konnej. Zajęcia terapeutyczne
odbywały się systematycznie
w każdym miesiącu.
Współpraca z Fundacją
„Nasz Dom” udział w akcji
charytatywnej „Góra Grosza”
Cały rok
Współpraca ze
stowarzyszeniem „Piątka” i
„Żak” Uczniowskie Kluby
Sportowe- uczestnictwo w
zawodach sportowych
Cały rok
Współpraca z Powiatowym
Międzyszkolnym Ośrodkiem
Sportowymwspółorganizacja zawodów,
prowadzenie zajęć z piłki
ręcznej siatkowej.
I 2011
Współpraca z „Wielką
Orkiestrą Świątecznej
Pomocy”- zbiórka pieniędzy
przez wolontariuszy
Cały rok
Współpraca z Fundacją
„Caritas”- działalność Koła
Caritas
Współpraca z PCK w ramach
akcji „Młoda krew ratuje
życie”
I-IV 2011
Współpraca z OPS w
Libiążu- wolontariat
Uczniowski przy realizacji
projektów systemowych
realizowanych w Punkcie
Aktywności Obywatelskiej,
Klubie integracji Społecznej.
I-VI 2011r.
Współpraca ze Szkołą
Językową „LEVEL” – udział
w projekcie
współfinansowanym przez
UE „Uczyć się by działać”zajęcia pozalekcyjne z
języków obcych dla uczniów
Cały rok
Cały rok
Współpraca ze Świetlicą
Terapeutyczną Centrum
Usług Socjalnych w
Chrzanowie – przygotowanie
paczek mikołajkowych dla
dzieci przez poszczególne
klasy
Współpraca z Centrum
Biznesu Małopolski
Zachodniej w ramach
projektu „Zostań specjalistą
kształć się z nami” – zajęcia i
szkolenia dla uczniów
technikum mechanicznego.
Cały rok
Współpraca z Fundacją
Młodzieżowej
Przedsiębiorczości w ramach
akcji „Dzień
przedsiębiorczości”
„Banki w akcji”
„Moje finanse”
„Zarządzanie Firmą”
„Szkoła Przedsiębiorczości
Cały rok
Współpraca z REBA
Organizacją Odzysku zbiórka
zużytych baterii
Cały rok
Współpraca z fundacją
VIRIBUS UNITIS w ramach
projektu „Moja firma w mojej
gminie”
Cały rok
Współpraca z Katolickim
Stowarzyszeniem Młodzieży
– zbiórka zabawek
pluszowych dla dzieci z
krakowskiego hospicjum
Cały rok
Udział w projekcie Global
Hands-On
UniverseAstronomical
Researech Institute i
finansowany z grantów
NASA (Ręce we
wszechświecie) Kampanie
poszukiwania planetoid.
I liceum
Ogólnokształcące
w Chrzanowie
II Liceum
Ogólnokształcące
Współpraca
bieżąca
Uczniowski Klub
Sportowy Staszic
przy I LO w
Chrzanowie
Współpraca
bieżąca
Stowarzyszenie
2011 rok
„Uniwersytet
Trzeciego Wieku”
Nieodpłatne udostępnianie
pomieszczeń szkolnych na
potrzeby stowarzyszenia
(prowadzenie działań
edukacyjnych)
Współpraca
bieżąca
Polski Czerwony
Krzyż
2011 rok
Organizowanie przez
młodzież szkolną akcji: m.in.
„Dzień Walki z głodem”,
„Powiatowa Olimpiada
Promocji Zdrowego Stylu
Życia”, turniej szkół „Młoda
Krew Ratuje Życie”,
„Czerwonokrzyska
Gwiazda”, program „Mam
Haka Na Raka”, „Ratujmy
Chrzanowskie Pomniki”
Świąteczna
zbiórka w
PCK Chrzanów
12.12.201115.12.2011
Świąteczna zbiórka
artykułów żywieniowych
2011 rok
Szerzenie i propagowanie
kultury fizycznej wśród
młodzieży poprzez wspólne
organizowanie zajęć, imprez
sportowych, zawodów
szkolnych, wyjazdów
narciarskich, turniejów, itp.
-
-
marketach
„Biedronka”
Profilaktyka
raka piersi i
szyjki macicy
Grudzień 2011
Cykl lekcji wychowawczych
w klasach pierwszych
Kiermasz stroików i ozdób
świątecznych wykonanych
przez uczestników
Warsztatów Terapii
Zajęciowej Fundacji Brata
Alberta
150,00
Kiermasz prac
osób
niepełnospraw
nych
Warsztaty terapii
zajęciowej
Fundacja Brata
Alberta w
Trzebini
21.12.2011
Szlachetna
Paczka
Stowarzyszenie
Wiosna
Od 09.12.2011 11.12.2011
Ogólnopolska akcja
charytatywna świątecznej
pomocy
-
Lekcja
tolerancji
Centrum Kultury
Żydowskiej
14.12.2011
Warsztaty
antydyskryminacyjne –cykl
wykładów
-
Pomoc
materialna
Dom Samotnej
Matki
Grudzień 2011
Zbiórka funduszy na Dom
Samotnej Matki
Projekt „Moja
firma w mojej
gminie”
Fundacja Viribus
Unitis
0d października 2011
do stycznia 2012
Rozwijanie kompetencji w
zakresie przedsiębiorczości
Na pomoc
zwierzętom
Fundacja ProAnimals
Od stycznia do lutego
2011
Zbiórka karmy dla zwierząt
-
900,00
Specjalny Ośrodek
SzkolnoWychowawczy
Zawody
sportowe
Rozgrywki
międzyszkolne
UKS przy II LO
Cały rok 2011
Organizacja zawodów
sportowych,
międzyszkolnych, udział w
rozgrywkach i zawodach,
organizacja zajęć sportowych
dla uczniów
2 500,00
Solidarni –
program
stypendialny
Fundacja
Świętego
Mikołaja
Cały rok 2011
Pomoc finansowa dla
uczniów uzdolnionych
pochodzących z rodzin
biednych.
2 500,00
„I ty sięgnij
gwiazd”
Stowarzyszenie
PINIO
XII 2011
- Udział w konkursie
literackim „List do św.,
Mikołaja”
Współorganizacja
przedstawienia „|Jasełka” z
udziałem niepełnosprawnych
uczniów
W drodze porozumienia
zawartego pomiędzy
dyrektorem PMDK w
Trzebini a Zarządem
Fundacji prowadzone były
zajęcia w zakresie folkloru i
edukacji regionalnej w
pomieszczeniach świetlicy
Fundacji Viribus Unitis w
Babicach dla dzieci z terenu
gminy Babice.
Fundacja nieodpłatnie użycza
Zajęcia dla
Fundacja Viribus
Powiatowy
Unitis
Młodzieżowy Dom dzieci i
w Babicach
Kultury w Trzebini młodzieży z
terenu gminy
Babice – próby
Rodzinno –
Środowiskowe
go Zespołu
Regionalnego
„Nasz Tata”
Styczeń-grudzień
2011
-
-
„Patriotyczne
Wici”
1.Fundacja
Viribus Unitis
w Babicach
11 listopad 2011
Udział dzieci i młodzieży z
zespołu wokalnego
prowadzonego przez
Stowarzyszenie w programie
artystycznym.
2.Stowarzyszenie
„Młoda
Alwernia”
Zajęcia
muzykoterapii
Fundacja Brata
Alberta
PMDK sale na prowadzenie
zajęć i imprez dla dzieci.
Wspólna organizacja imprezy
okolicznościowej z okazji
Święta Niepodległości na
bazie sal Fundacji. Udział
uczestników Fundacji w
programie artystycznym
Styczeń – grudzień
2011
Działalność
Stowarzyszenie
Styczeń - luty 2011
statutowa
Inicjatyw na rzecz
stowarzyszenia dzieci i młodzieży
„Równe szanse”
Wspólna organizacja zajęć w
zakresie muzykoterapii na
bazie warsztatów Terapii
Zajęciowej Fundacji Brata
Alberta w Trzebini. W
warsztatach uczestniczą
osoby z terenu całego
powiatu chrzanowskiego
(WTZ Chrzanów, Trzebinia,
Libiąż). Dzięki współpracy
powstała orkiestra Albert
Beand.
W oparciu o zgodę Zarządu
Powiatu Chrzanowskiego z
dnia 2.04.2009r. –
nieodpłatne użyczenie
Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna w
Trzebini
Organizacja
wypoczynku
dzieci i
młodzieży
Stowarzyszenie
Luty 2011r.
Inicjatyw na rzecz i Lipiec 2011
dzieci i młodzieży
„Równe szanse”
Diagnostyka
psychologiczn
a
Fundacja Brata
Alberta w
Trzebini
Cały rok
Prowadzenie badań
psychologicznych dla potrzeb
orzecznictwa i opiniowanie
podopiecznych Fundacji jak
również działającej w
strukturach Fundacji
Świetlicy Terapeutycznej
Co miesięczne
spotkania na terenie
poradni
zainteresowanych
pracowników
pedagogicznych
Bieżące konsultacje, udział w
doskonaleniu zawodowym
organizowanym przez
poradnię
Stowarzyszenie
Przyjaciół Płok
Na zaproszenie
Stowarzyszenia
Szkolenie m.in. „NauczycielRodzic – Uczeń”
Stowarzyszenie
Przyjaciół Płok
IV-V 2011
Warsztaty dla grupy 15
rodziców, 7 zajęć
dwugodzinnych
Prowadzenie
grup wsparcia
dla pedagogów
Udział w
radach
pedagogicznyc
h w LO
Realizacja
szkoły dla
rodziców i
pomieszczenia dla
stowarzyszenia
Wspólna organizacja
zimowisk i kolonii letniej dla
dzieci i młodzieży z terenu
powiatu chrzanowskiego
-
Powiatowy Urząd
Pracy
Wychowawcó
w przy
współpracy z
UM Trzebinia
Współorganiza Centrum
cja warsztatów Integracja w
dla osób
Krakowie
niepełnospraw
nych na terenie
PUP
26-30.09.2011
Przygotowanie osób
niepełnosprawnych do
poszukiwania zatrudnienia
także na otwartym rynku
pracy (autoprezentacja,
rozmowa z pracodawca,
dokumenty aplikacyjne,
uprawnienia osób
niepełnosprawnych)
I Małopolski
Dzień uczenia
się przez całe
życie –
Uczenie łączy
pokolenia
Uniwersytet III
Wieku w
Chrzanowie
8 czerwca 2011
Oferta Uniwersytetu,
wystąpienia słuchaczek
Współorganiza
cja warsztatów
na terenie
Gminy
Alwernia dla
osób
niepełnospraw
nych
WRZOS –
Wspólnota
Robocza Związku
Organizacji
Socjalnych z
Krakowa
1 grudzień 2011
Formy wsparcia dla osób
niepełnosprawnych
oferowane przez PUP, oferty
pracy zaprezentowane przez
Bank Pracy w Alwerni,
szanse i zagrożenia na
otwartym rynku pracy,
wolontariat, przygotowanie
do kontaktów z pracodawcą,
promocja projektu
„Doradztwo i kariera –
-
Powiatowe
Centrum
Kształcenia
Ustawicznego
21.06.2011
ponadlokalna sieć aktywizacji
społecznej i zawodowej osób
z niepełno sprawnościami”
Nieodpłatne użyczenie sali
Spotkanie
inauguracyjne
dotyczące
naboru
wniosków w
ramach działań
„Odnowa i
rozwój wsi,
Małe projekty,
Tworzenie i
rozwój
mikroprzedsię
biorstw,
Różnicowanie
w kierunku
działalności
rolniczej
06.04.2011
Nieodpłatne użyczenie sali
-
Szkolenie
beneficjentów
05.12.2011
Nieodpłatne użyczenie sali
-
08.06.2011
Nieodpłatne użyczenie sali
audiowizualnej
-
Walne
zebranie
Konferencja w
ramach
Festiwalu
Osób
Niepełnospraw
Lokalna Grupa
Działania
Towarzystwo
Przyjaciół Domu
Pomocy
Społecznej w
Płazie
nych „Domek
Artystów
Wszelakich”
Zebranie
organizacyjne
oraz
inauguracja
roku
akademickiego
Uniwersytet
Trzeciego Wieku
Zajęcia dla
słuchaczy
Wykłady dla
słuchaczy
Towarzystwo
Przyjaciół Domu
Pomocy Społecznej
w Płazie
IV Festiwal
Osób
Niepełnospraw
nych „Domek
Artystów
Wszelakich”
Rekreacyjna
jazda konna
Fundacja
Małopolski
Uniwersytet dla
Dzieci
29.09. 2011 oraz
06.10.2011
Nieodpłatne użyczenie sali
audiowizualnej
-
Semestr II roku
akademickiego
2010/2011 oraz
semestr I roku
akademickiego
2011/2012
Nieodpłatne użyczenie sali
audiowizualnej i sal
wykładowych
-
01.10.2011
15.10.2011
29.10.2011
12.11.2011
26.11.2011
Nieodpłatne użyczenie Sali
audiowizualnej
-
8-10.06.2011
Integracja osób
niepełnosprawnych ze
społeczeństwem oraz
promowanie ich twórczości
artystycznej
2 874,34
4.10.-30.11.2011
Uaktywnianie i poprawa
kondycji psychofizycznej
5 311,74
Dom Pomocy
Społecznej w
Płazie
dla każdego
osób niepełnosprawnych
poprzez jazdę konną
Hipoterapia
02.06.-30.09.2011
Uaktywnianie i poprawa
kondycji psychofizycznej
osób niepełnosprawnych
poprzez kontakt z końmi
6 400,00
Pozyskiwania
artykułów
żywnościowyc
h z Banku
Żywności
Marzec-grudzień 2011 Przekazywanie artykułów
żywnościowych
mieszkańcom
12 127,92
RAZEM
Fundacja na Rzecz
Szpitala
Powiatowego w
Chrzanowie
Naprawa
tomografu
komputeroweg
o
Zakup
materiałów
piśmienniczyc
h
Malowanie
Oddziału
Chirurgii
Szpital
Powiatowy w
Chrzanowie
26 714,00
czerwiec 2011 r.
Na prośbę Dyrektor Szpitala
Powiatowego Fundacja
podjęła uchwałę o wsparciu
finansowym przeznczonym
na naprawę tomografu
komputerowego
Grudzień 2011
Przekazanie na Oddział
Dziecięcy materiałów
piśmienniczych
512, 70
Listopad 2011
Przekazanie środków na
wymalowanie Oddziału
Chirurgii
1 000,00
103 104,00
RAZEM
104 616,70
Wydziały Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
Wydział Edukacji,
Kultury i Sportu
Udział młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych powiatu
chrzanowskiego
Powiatowe
Mistrzostwa
Pierwszej
Pomocy PCK
Polski Czerwony
Krzyż- Zarząd
Rejonowy w
Chrzanowie
Maj
Ogólnopolski
Piknik
Muzyczny
Osób
Niepełnospraw
nych
Fundacja im.
Brata Alberta,
Warsztaty Terapii
Zajęciowej
Trzebini
Maj
Konkurs
Plastyczny z
okazji 10-lecia
świetlicy
Fundacja im.
Brata Alberta w
Chrzanowie –
Świetlica
Terapeutyczna
Czerwiec
Spotkanie
chórów pn.
„A w sercu
ciągle maj”
Uniwersytet
Trzeciego Wieku
w Chrzanowie
Maj
Konkurs chórów z
okolicznych powiatów
Związek
Harcerstwa
Maj
Integracja środowisk
harcerskich
„III Biesiada
Artystyczna”
300,00
500,00
Uczestnikami imprezy są
niepełnosprawni artyści z
powiatu chrzanowskiego
prezentujący swój dorobek
artystyczny
299,99
1000,00
400,00
Polskiego –
Hufiec Chrzanów
Organizacja
zawodów
sportowych dla
dzieci i
młodzieży
podczas obozu
w ramach akcji
„Wakacje
2011”
Lipiec
Zakup nagród
500,00
Konkurs
Plastycznoliteracki
„Malowane
Słowem i
Sercem”
Stowarzyszenie
Unia Kultur w
Chrzanowie
Listopad
Konkurs plastyczny dla
dzieci i młodzieży z powiatu
chrzanowskiego
399,77
Konkurs
Śpiewania
Kolęd –
Wieczór
Wigilijny”
OSP Rozkochów
Grudzień
Zakup nagród dla
uczestników konkursu
300,00
Mikołajki
2012
OSP Rozkochów
Grudzień
Zakup nagród dla
uczestników imprezy
300,00
Mikołajkowy
turniej Tenisa
Stołowego
Stowarzyszenie
„Przyjaźni
Miastu”
Grudzień
Zakup pucharów dla
uczestników turnieju
499,50
Mistrzostwa
Małopolski w
Biegu na
Orientację
-VII
Ekstremalny
Rajd Orła
-Górski
Maraton na
Orientację
Klub Sportowy
„Kościelec” w
Chrzanowie
Impreza
RekreacyjnoSportowa
Nordic
Walking dla
mieszkańców
powiatu
chrzanowskieg
o
Parafialny UKS
„Młoszowa”
Zawody
sportowe ,
Turnieje
Wydział Ochrony
„Rodzinne
Maj
Zakup pucharów dla
uczestników
300,00
Zakup pucharu dla najlepszej
drużyny
94,00
Składka członkowska
powiatu chrzanowskiego jako
członka wspierającego
6 000,00
RAZEM
10 893,26
Sierpień
Współpraca z:
UKS „Staszic”
przy I LO
Chrzanów, UKS
przy II LO
Chrzanów, UKS
„Piątka” przy ZS
Libiąż
Klub Wędkarski
Wrzesień
Cały Rok
02.07.2011
Zakup nagród dla laureatów
999,99
Środowiska
zawody
wędkarskie”
„Karaś” w
Rozkochowie
zawodów
Obóz
„Pomocna
dłoń”
26-31.08.2011
Zakup paliwa do agregatora
prądotwórczego, wycieczka
autokarowa i nagrody dla
uczestników obozu
2 000,00
Turniej wiedzy OSP w
pożarniczej
Chrzanowie
21.04.2011
Zakup nagród dla laureatów
999,00
Zimowe
dokarmianie
zwierzyny
Łowieckie Daniel
w Chełmku
06.06-29.09.2011
Zakup paszy dla zwierzyny w
celu zimowego dokarmiania
przez koło łowieckie
1 999,73
Zimowe
dokarmianie
zwierzyny
Koło Łowieckie
Bażant w
Trzebini
06.06.-01.12.2011
Zakup paszy dla zwierzyny w
celu zimowego dokarmiania
przez koło łowieckie
2 000,00
Zimowe
dokarmianie
zwierzyny
Koło Łowieckie
Leśnik w Alwerni
06.06.-21.11.2011
Zakup paszy dla zwierzyny w
celu zimowego dokarmiania
przez koło łowieckie
2 000,00
Zimowe
dokarmianie
zwierzyny
Koło Łowieckie
Żuraw w
Chrzanowie
06.06-25.11.2011
Zakup paszy dla zwierzyny w
celu zimowego dokarmiania
przez koło łowieckie
Zimowe
dokarmianie
Koło Łowieckie
słonka w Trzebini
06.06-30.11.2011
Zakup paszy dla zwierzyny w
celu zimowego dokarmiania
2 000,00
2 199,85
przez koło łowieckie
zwierzyny
Zimowe
dokarmianie
zwierzyny
Koło Łowieckie
Dina w
Chrzanowie
06.06-18.11.2011
Zimowe
dokarmianie
zwierzyny
Górnicze koło
Łowieckie w
Jaworznie
06.06-14.11.2011
Zakup paszy dla zwierzyny w
celu zimowego dokarmiania
przez koło łowieckie
Zimowe
dokarmianie
zwierzyny
Koło Łowieckie
Łoś w Libiążu
06.06-03.10.2011
Zakup paszy dla zwierzyny w
celu zimowego dokarmiania
przez koło łowieckie
Reintrodukcja
kuropatwy,
bażanta do
obwodów
łowieckich
Koło Łowieckie
Łoś w Libiążu
06.06-01.09.2011
Reintrodukcja
zająca do
obwodów
łowieckich
Górnicze Koło
Łowieckie w
Jaworznie
10.06-29.07.2011
Reintrodukcja
bażanta do
obwodów
łowieckich
Koło Łowieckie
Bażant w
Trzebini
06.06-03.10.2011
Zakup paszy dla zwierzyny w
celu zimowego dokarmiania
przez koło łowieckie
Zakup zwierzyny drobnej i
wpuszczanie do łowiska w
celu m.in. odbudowy
populacji, wzbogacenie puli
genowej, zachowania
bioróżnorodności
Zakup zwierzyny drobnej i
wpuszczanie do łowiska w
celu m.in. odbudowy
populacji, wzbogacenie puli
genowej, zachowania
bioróżnorodności
Zakup zwierzyny drobnej i
wpuszczanie do łowiska w
celu m.in. odbudowy
populacji, wzbogacenie puli
2 500,00
2 276,50
1 500, 00
1 500, 00
2 600,00
2 000,00
genowej, zachowania
bioróżnorodności
Reintrodukcja
kuropatwy do
obwodów
łowieckich
Koło Łowieckie
Daniel w
Chełmku
06.06-10.11.2011
Reintrodukcja
kuropatwy do
obwodów
łowieckich
Koło Łowiecki
Żuraw w
Chrzanowie
06.06.-22.08.2011
Zakup zwierzyny drobnej i
wpuszczanie do łowiska w
celu m.in. odbudowy
populacji, wzbogacenie puli
genowej, zachowania
bioróżnorodności
2 600,00
Reintrodukcja
bażanta do
obwodów
łowieckich
Koło Łowieckie
Słonka w
Trzebini
06.06-30.11.2011
Zakup zwierzyny drobnej i
wpuszczanie do łowiska w
celu m.in. odbudowy
populacji, wzbogacenie puli
genowej, zachowania
bioróżnorodności
2 400,00
Reintrodukcja
kuropatwy do
obwodów
łowieckich
Koło Łowieckie
Diana w
Chrzanowie
06.06-20.06.2011
Zakup zwierzyny drobnej i
wpuszczanie do łowiska w
celu m.in. odbudowy
populacji, wzbogacenie puli
genowej, zachowania
bioróżnorodności
2 890,00
Reintrodukcja
Koło Łowieckie
06.06-29.09.2011
Zakup zwierzyny drobnej i
1 480,00
Zakup zwierzyny drobnej i
wpuszczanie do łowiska w
celu m.in. odbudowy
populacji, wzbogacenie puli
genowej, zachowania
bioróżnorodności
1 500,00
kuropatwy do
obwodów
łowieckich
Leśnik w Alwerni
wpuszczanie do łowiska w
celu m.in. odbudowy
populacji, wzbogacenie puli
genowej, zachowania
bioróżnorodności
Zmiana
struktury
zarybienia
celem
zachowania
rodzimych
gatunków ryb
Koło Wędkarskie
nr 33 Libiąż
Miasto
10.06-28.10.2011
Zmiana
struktury
zarybienia
celem
zachowania
rodzimych
gatunków ryb
Koło Wędkarskie
nr 10 Chrzanów
Miasto
10.06-25.07.2011
Zmiana
struktury
zarybienia
celem
zachowania
rodzimych
gatunków ryb
Klub Wędkarski
Karaś w
Rozkochowie
10.06-30.08.2011
Zmiana
Koło Wędkarskie
10.06-07.11.2011
Zakup rodzimych gatunków
ryb, wpuszczanie do
zbiorników wodnych
stanowiących własność lub
dzierżawę kół wędkarskich w
celu wzmocnienia populacji i
zachowania bioróżnorodności
Zakup rodzimych gatunków
ryb, wpuszczanie do
zbiorników wodnych
stanowiących własność lub
dzierżawę kół wędkarskich w
celu wzmocnienia populacji i
zachowania bioróżnorodności
Zakup rodzimych gatunków
ryb, wpuszczanie do
zbiorników wodnych
stanowiących własność lub
dzierżawę kół wędkarskich w
celu wzmocnienia populacji i
zachowania bioróżnorodności
Zakup rodzimych gatunków
2 298,00
1 897,50
2 600,00
2 300,00
struktury
zarybienia
celem
zachowania
rodzimych
gatunków ryb
nr 90 KWK
Janina w Libiążu
ryb, wpuszczanie do
zbiorników wodnych
stanowiących własność lub
dzierżawę kół wędkarskich w
celu wzmocnienia populacji i
zachowania bioróżnorodności
Zmiana
struktury
zarybienia
celem
zachowania
rodzimych
gatunków ryb
Koło Wędkarskie
w Alwerni
10.06-07.11.2011
Zmiana
struktury
zarybienia
celem
zachowania
rodzimych
gatunków ryb
Towarzystwo
Wędkarskie
Kościelec w
Chrzanowie
10.06-01.12.2011
Zmiana
struktury
zarybienia
celem
zachowania
rodzimych
gatunków ryb
Koło Wędkarskie
nr 122 w Trzebini
10.06-18.10.2011
Zmiana
Koło Wędkarskie
10.06-02.09.2011
Zakup rodzimych gatunków
ryb, wpuszczanie do
zbiorników wodnych
stanowiących własność lub
dzierżawę kół wędkarskich w
celu wzmocnienia populacji i
zachowania bioróżnorodności
Zakup rodzimych gatunków
ryb, wpuszczanie do
zbiorników wodnych
stanowiących własność lub
dzierżawę kół wędkarskich w
celu wzmocnienia populacji i
zachowania bioróżnorodności
Zakup rodzimych gatunków
ryb, wpuszczanie do
zbiorników wodnych
stanowiących własność lub
dzierżawę kół wędkarskich w
celu wzmocnienia populacji i
zachowania bioróżnorodności
Zakup rodzimych gatunków
1 496,00
900,00
2 289,20
struktury
zarybienia
celem
zachowania
rodzimych
gatunków ryb
Bumar-Fablok
Zakup
mundurów dla
Społecznej
Straży
Rybackiej
działającej
przy Kole
Wędkarskim
nr 10 w
Chrzanowie
Koło Wędkarskie
nr 10 Chrzanów
27.06.2011
Zakup rodzimych gatunków
ryb, wpuszczanie do
zbiorników wodnych
stanowiących własność lub
dzierżawę kół wędkarskich w
celu wzmocnienia populacji i
zachowania bioróżnorodności
Modernizacja
samochodu
pożarniczego
OSP w
Jankowicach
28.12-30.12.2011
Modernizacja samochodu
pożarniczego
15 000,00
Powiatowa Rada
Bartnicza
Działanie całoroczne
Całoroczne działania m.in.
konkurs na najładniejszą
pasiekę, wyjazdy edukacyjne
w tym również na Ukrainę,
wykład dla pszczelarzy
RAZEM
Konsultacje z organizacjami
pozarządowymi mające na
celu opracowanie Rocznego
programu współpracy
9 999,00
Działania
edukacyjne
Wydział Promocji i
Funduszy
Pozabudżetowych
Opracowanie
rocznego
programu
współpracy
Organizacje
pozarządowe
mające siedzibę
na terenie
ryb, wpuszczanie do
zbiorników wodnych
stanowiących własność lub
dzierżawę kół wędkarskich w
celu wzmocnienia populacji i
zachowania bioróżnorodności
11-25.10.2011
1 999,80
999,99
79 224,56
-
Powiatu
Chrzanowskie
go z
organizacjami
pozarządowym
i oraz innymi
podmiotami
prowadzącymi
działalność
pożytku
publicznego na
rok 2012
Spotkanie
organizacji
pozarządowyc
h z terenu
powiatu
chrzanowskieg
o
Przekazywanie
materiałów
promocyjnych
na nagrody.
VI Dożynki
powiatu
chrzanowskiego
Organizacje
pozarządowe z
terenu powiatu
chrzanowskiego
Powiatu Chrzanowskiego z
organizacjami
pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku
publicznego na rok 2012
czerwiec
Organizacje
pozarządowe z
terenu powiatu
chrzanowskiego
Cały rok
Koła gospodyń
wiejskich, Koła
pszczelarzy, Koła
4.09.2011
Spotkania NGO mające na
celu wybór osób do
Powiatowej Rady
Działalności Pożytku
Publicznego
W ramach uczestnictwa w
konkursach organizowanych
przez NGO z terenu powiatu
chrzanowskiego
przekazywanie materiałów
promocyjnych na nagrody dla
uczestników.
Włączenie w organizację
imprezy lokalnych NGO
poprzez stoiska
262,65
-
255,75
Powiatowe w
Płazie
IV Festiwal
Osób
Niepełnospraw
nych „Domek
Artystów
Wszelakich”
Piknik Seniora
V Koncert
Papieski w
Mętkowie
Kolejne
oznakowanie
miejsc na
Szlaku Miejsc
Papieskich
łowieckie, lokalni
twórcy ludowi.
wystawiennicze, pokazy oraz
konkursy. Przekazanie
materiałów promocyjnych na
nagrody. Druk dyplomów
Towarzystwo
Przyjaciół Domu
Pomocy
Społecznej w
Płazie
8-10.06.2011
Współorganizacja imprezy.
Zakup gadżetów oraz nagród
dla zaproszonych zespołów,
druk plakatów oraz
zaproszeń, oprawa muzyczna
– występ Agaty Wyszyńskiej.
10 850,00
Zarząd Rejonowy
PZERiI, PZERiI
koło nr 11 w
Myślachowicach
20.08.2011
Współorganizacja imprezy.
Pokazy kulinarne oraz
muzyczne Kół Gospodyń
Wiejskich. Oprawa muzyczna
imprezy.
3 000,00
Fundacja Barka w
Mętkowie
25.11.2011
Współorganizacja koncertu.
Oprawa muzyczna.
3 000,00
Fundacja Szlaki
Papieski z
Krakowa
07.08.2011
Oznakowanie Szlaku Miejsc
Papieskich- Parafia p.w.
przemienienia Pańskiego w
Libiążu.
5 114,50
18.11.2011
Oznakowanie Szlaku Miejsc
Papieskich –Parafia p.w. św.
Stanisława Kostki w
Kwaczale.
Transport krzyży, wykonanie
tablic oraz tabliczek z danymi
fundatorów.
V Integracyjna
Impreza
Plenerowa dla
Osób
dotkniętych
chorobą
Parkinsona
Promocja
Małopolskiego
Uniwersytetu
dla Dzieci
Konferencja
„Rak to nie
wyrok”
Organizacja
imprez
kulturalnych
oraz
sportowych
Śląskie
Stowarzyszenie
Osób Dotkniętych
Chorobą
Parkinsona
27.06.2011
Współorganizacja poprzez
pokrycie kosztów noclegu.
500,00
Małopolski
Uniwersytet dla
Dzieci
Działania w ciągu
roku
Promocja poprzez druk
banerów, plakatów, ulotek,
indeksów. Zakup, nagród.
5 009,57
Stowarzyszenie
„Amazonki Ziemi
Chrzanowskiej”
6.10.2011
Współorganizacja konferencji
„Rak to nie wyrok”, druk
kalendarzy.
800,00
Stowarzyszenie
Przyjaźni Miastu
Kwiecień, maj
Promocja imprez poprzez
druk plakatów, banera, zakup
statuetek i pucharów.
1 880,00
RAZEM
30 672,47
Łącznie wartość realizowanych zadań JEDNOSTKI: 357 380,70 zł
Łącznie wartość realizowanych zadań WYDZIAŁY: 120 790,29 zł
ŁĄCZNIE JEDNOSTKI I WYDZIAŁY: 478 170,99 zł
Przygotował: Julita Kośka – Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych
Sposób realizacji oceny programu w oparciu o następujące wskaźniki:
1) Liczba ogłoszonych otwartych konkursów – 2
2) Liczbę ofert złożonych przez podmioty programu do konkursów na realizację zadań publicznych – 2
3) Liczbę podmiotów Programu, które zwróciły się o wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartych
konkursów ofert – 0
4) Liczbę zawartych umów na realizację zadań publicznych – 6
5) Wysokość środków finansowych przekazanych podmiotom Programu na realizację zadań publicznych w danym roku budżetowym –
1 022 002,04 zł
6) Liczbę skonsultowanych z podmiotami Programu projektów aktów prawa miejscowego – 2
7) Liczbę podmiotów Programu biorących udział w konsultacjach - 13
8) Liczbę podmiotów Programu korzystających z pozostałych form współpracy - 61
9) Liczbę inicjatyw realizowanych przez podmioty Programu objętych patronatem Starosty - 4
Przygotował: Julita Kośka – Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych
Załącznik nr 3
Wydziały i Jednostki, które w roku 2011 nie realizowały żadnych zadań z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego
I.
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE STAROSTWA POWIATOWEGO
W CHRZANOWIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Chrzanowie
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chrzanowie
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini
Zespół Szkół Ekonomiczno Chemicznych w Trzebini
Powiatowy Zarząd Dróg
WYDZIAŁY STAROSTWA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE
Wydział Finansowy
Biuro Audytu i Kontroli
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Wydział Komunikacji i Paszportów
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Wydział Inwestycji i Obsługi Starostwa
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Przygotował: Julita Kośka – Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych
Download