Formularz cenowy

advertisement
Sygnatura postępowania: BZP/31/DB/2016
Załącznik nr 2 do SIWZ
.............................................................
nazwa wykonawcy
.............................................................
adres
.............................................................
nr tel./faxu
http://.....................................................
internet
...............................................................
e-mail
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia
BZP/31/DB/2016 pn:
o
przetargu
nieograniczonym
sygn.
postępowania
Dostawa pakietów suportowych dla Systemu Zarządzania Tożsamością
działając w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania Oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać
nazwy(firmy) i adresy wszystkich tych Wykonawców)
składamy niniejszą ofertę:
1.
Łączna Cena oferty brutto ....................................................................................................zł.
(słownie: ...................................................................................................................... złotych)
Oferowane ceny jednostkowe zostały podane przez wykonawcę w wypełnionym
załączniku nr 4 do SIWZ Formularz cenowy.
1
Sygnatura postępowania: BZP/31/DB/2016
2.
Ofertujemy / nie oferujemy) wydłużenie terminu płatności, o którym mowa w § 6
ust. 4 Istotnych postanowień umowy o 9 dni, tj. od podstawowego terminu płatności
21 dni do 30 dni.
) Niepotrzebne skreślić. W przypadku braku skreślenia, Zamawiający uzna, ze wykonawca
nie zaoferował wydłużonego terminu płatności.
3.
Termin wykonania zamówienia: zgodnie z warunkami określonymi w istotnych
postanowieniach umowy
Oświadczamy, że:
 zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, a w szczególności z Opisem przedmiotu zamówienia i
Istotnymi postanowieniami umowy oraz że wykonamy zamówienie na warunkach i
zasadach określonych w SIWZ,
 otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
 akceptujemy wskazany w SIWZ termin związania ofertą,
 w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
 zamówienie wykonamy samodzielnie,*)
 powierzymy podwykonawcom realizację następujących części
zakres przewidywany do powierzenia podwykonawcom) *):
zamówienia (określić
………………………………...………………………………………………………………………….
Część (zakres) przedmiotu zamówienia
………………………………...………………………………………………………………………….
Część (zakres) przedmiotu zamówienia
i podajemy nazwy (firmy) podwykonawców, na zasoby których powołujemy się na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp*):
…………………………………………….…………………………………..……………………………………………………………
(należy podać nazwy (firmy) podwykonawców, na zasoby których powołuje się Wykonawca)
Wadium w kwocie 2 000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych) zostało wniesione w
dniu...................................w formie.....................................................................................
2
Sygnatura postępowania: BZP/31/DB/2016
Wskazujemy adres lub nr
…………………………………………………
konta,
na
które
należy
zwrócić
wadium:
(wypełnia Wykonawca, który wniósł wadium w formie pieniądza)
 Jesteśmy świadomi, że jeżeli:
-
odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
-
zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
-
wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp
to wniesione przez nas wadium wraz z odsetkami zatrzyma Zamawiający.
 Dokumenty zawarte na stronach od .........................do ......................... zawierają
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane pozostałym uczestnikom
postępowania (wypełnić jeśli dotyczy);
 W załączeniu przedkładamy uzasadnienie dla zastrzeżenia informacji jako stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa (pozostawić jeśli dotyczy)
 Pełnomocnikiem Wykonawców, uprawnionym do reprezentowania wszystkich
Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie zgodnie z art. 23
ust. 2 ustawy Pzp jest (wypełnić, jeśli ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie):
………………………………...………………………………………………………………………….
 Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na poniższy
adres:
Imię i nazwisko
osoby uprawnionej
do kontaktów:
Adres:
Nr telefonu:
Nr faksu:
e-mail:
 W załączeniu przedkładamy:
a) ……………………………
3
Sygnatura postępowania: BZP/31/DB/2016
Na ..... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.
Lp.
Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do występowania w
obrocie prawnym lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo:
Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej (ych):
Miejscowość i
data:
*) Uwaga należy niepotrzebne wykreślić
4
Sygnatura postępowania: BZP/31/DB/2016
Załącznik nr 4 do SIWZ
…..........................................................
Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
Formularz cenowy
Lp
Nazwa produktu
Liczba licencji
Cena
jednostkowa
brutto [PLN]
Wartość brutto
[PLN]
(kolumna 3x4)
1
2
3
4
5
1.
NetIQ Identity Manager Advanced Edition 1-User
1-Year Standard Maintenance (Part Number 877007300)
1492
………….
………….
2.
NetIQ Identity Manager Integration Module for
Tools 1-User 1-Year Standard Maintenance (Part
Number 877-001792
1400
………….
………….
3.
NetIQ Identity Manager Advanced Edition 1-User
Inactive 1-Year Priority Maintenance (Part
Number 877-007308)
941
………….
………….
4.
Novell Identity Manager -pakiet polonizacyjny
1
………….
………….
5..
Pakiet NetIQ IDM PL Training: NetIQ PL IDM 4DT
1
………….
………….
Razem :
Łączna cena oferty brutto [PLN] (poz. Razem x 2)
……………
……………
Wartość z rubryki oznaczonej kolorem żółtym należy przenieść do druku oferty!
Lp.
Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)
do występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej (ych) pełnomocnictwo
Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych)
Miejscowość i data
5
Download