doc 32.5 KB

advertisement
Załącznik nr 1 (1b,1c,1d,1f,1g)
Do Umowy nr.......................................
z dnia..................................................
Kosztorys rzeczowo-finansowy obejmujący rodzaje kosztów dofinansowywanych ze środków PFRON
Obszar ............ programu
Lp.
Wykonywanego na
rzecz
(należy wpisać
Nazwa projektu
nazwę i adres jednostki
organizacyjnej
samorządu, której
dotyczy projekt)
Zakres rzeczowy wg rodzajów kosztów
Maksymalny
procentowy udział
środków PFRON w
kosztach realizacji
projektu
Maksymalna kwota
dofinansowania ze
środków PFRON – w
zł
1.
2.
3.
Łącznie do kwoty:
Maksymalne koszty obsługi programu (do 1,5% kwoty dofinansowania projektu z obszaru G) ..........................................złotych
..........................................
.............................................
..........................................
.............................................
PFRON
JEDNOSTKA SAMORZĄDU
Wzór umowy o zaliczkowej wypłacie środków
Download