Matysek Magdalena - Uniwersytet Wrocławski

advertisement
Rok 2014
Kultura robotnicza w perspektywie kulturoznawczej / Magdalena Matysek-Imielińska // W: Sny w
kulturze : szkice dedykowane Profesorowi Stefanowi Bednarkowi / red. Izolda Topp, Piotr Jakub
Fereński, Rafał Nahirny. - Warszawa : Wydawnictwo "Korporacja Polonia", 2014. - S. 21-31. - Bibliogr.
- Recenzenci: prof. Leszek Koczanowicz, dr hab. Krzysztof Jaskułowski. - Publikacja sfinansowana
prze Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa : ideowy eksperyment i socjologia w działaniu / Magdalena
Matysek-Imielińska. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Journal of Urban Ethnology. - 2014, nr 12,
s. 151-173
Rok 2013
Kultura jako zorientowane na przyszłość wyzwanie rzucone teraźniejszości : o roli przyszłości w
myśleniu o kulturze / Magdalena Matysek-Imielińska // W: Przyszłość w kulturze / pod red. Krzysztofa
Łukasiewicza i Izoldy Topp. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. - (Acta
Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze ; 15). - S. 63-78. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
- Zasób elektroniczny na portalu Czasopisma Naukowe w Sieci: http://pkult.wuwr.pl/category/15-2013288. - . - Link zweryfikowany 11.12.2013
Thinking - commitment - assimilation : biographical themes in the sociology of Zygmunt Bauman /
Magdalena Matysek-Imielińska // W: Scientific biographies : between the "profesional" and "nonprofesional" dimensions of humanistic experiences / ed. by Marcin Kafar. - Łodź : Łódź University
Press ; Kraków : Jagiellonian University Press, 2013. - (Biographical Perspectives ; Vol. 1). - S. 103119. - Bibliogr.
Rok 2012
Nauki humanistyczne wobec racjonalności naukowo-technicznej : o pewnym ironicznym programie
Wolfa Lepeniesa i Ulricha Becka / Magdalena Matysek-Imielińska // W: Wiedza, ideologia, władza : o
społecznej funkcji uniwersytetu w społeczeństwie rynkowym / red. nauk. Piotr Żuk. - Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012. - S. 145-161. - Bibliogr. - Recenzent: dr hab. Ryszard Cichocki
W świecie Don Kichota : między racjonalnością, rozsądkiem i rutyną : rozważania wokół myśli Alfreda
Schütza / Magdalena Matysek-Imielińska // W: Między rutyną a refleksyjnością : praktyki kulturowe i
strategie życia codziennego / red. nauk. Tomasz Maślanka, Konstanty Strzyczkowski. - Warszawa :
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. - (Studia i Analizy Instytutu Socjologii Uniwersytetu
Warszawskiego). - S. 15-25. - Bibliogr. - Recenzenci: Małgorzata Jacyno, Marek Krajewski
Współczesne wspólnoty : od polityki do estetyki / Magdalena Matysek-Imielińska // W: Tożsamość,
nowoczesność, stereotypy / red. Renata Dopierała, Kaja Kaźmierska. - Kraków : Nomos, 2012. - S.
189-199. - Bibliogr. - Publikacja zawiera materiały z konferencji "Tożsamość, stereotypy,
nowoczesność" zorganizowanej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 27-28
września 2010 roku. - Recenzenci: dr hab. Ewa Malinowska, dr hab. Dariusz Niedźwiedzki
Rok 2011
Dyskusja wstępna : o sztuce i zmnianie społecznej / Anna Zeidler-Janiszewska, Krzysztof Linda,
Mateusz Skrzeczkowski, Magdalena Matysek-Imielińska, Łukasz Biskupski, Agata Skórzyńska, Rafał
Nahirny // Kultura Współczesna. - 2011, nr 5, s. 8-23. - Numer specjalny poświęcony Europejskiemu
Kongresowi Kultury.
Między rynkiem a władzą? : w poszukiwaniu spółdzielni i praktyk oporu / Magdalena MatysekImielińska. - Streszcz. w jęz. ang. // Kultura Współczesna. - 2011, nr 5, s. 83-96. - Numer specjalny
poświęcony Europejskiemu Kongresowi Kultury.
O kartce "pełnej życia" / Magdalena Matysek-Imielińska // W: Nie tylko o pocztówkach : szkice
dedykowane Profesorowi Pawłowi Banasiowi / red. Stefan Bednarek, Jacek Jackowski. - Warszawa ;
Wrocław : Wydawnictwo "Korporacja Polonia", 2011. - S. 190-192 : il.
Współczesne wspólnoty - etyczne zobowiązania i estetyczna uroda : estetyczne wątki w refleksji o
świecie społecznym i pewnych programach politycznych / Magdalena Matysek-Imielińska // W:
Konteksty sztuki, konteksty estetyki. T.2, Przestrzenie późnej nowoczesności / red. Iwona Lorenc,
Mateusz Salwa. - Łódź : Officyna, 2011. - S. 97-108. - Recenzent: prof. dr hab. Roman Kubicki
Rok 2010
Badania Oskara Lewisa : między narracją i "gęstym opisem" / Magdalena Matysek-Imielińska // W:
Nowy idiografizm? / pod red. Krzysztofa Łukasiewicza. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu
Wrocławskiego, 2010. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze ; 11). - S. 149-160.
- Bibliogr. - Materiały sesji naukowej "Nowy idiografizm?" zorganizowanej przez Instytut
Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego dnia 20 listopada 2009 roku. - Recenzent: Marcin
Brocki.
Mitologie kobiecości, czyli o histerycznym krzyku i milczeniu kobiety / Magdalena Matysek-Imielińska //
W: Wykluczanie : społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji / pod red. Bożeny Płonki-Syroki
i Kai Marchel. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2010. - (Antropologia Emocji ; t.2). - S.
149-169. - Bibliogr. - Recenzent: prof. dr hab. Jaromir Jeszke.
Nierozum i szaleństwo, czyli o doświadczaniu granic i granicach interpretacji : rzecz o błędnym
rycerzu / Magdalena Matysek-Imielińska // W: Granice kultury / pod red. Andrzeja Gwoździa, przy
współpracy Magdaleny Kempnej-Pieniążęk. - Katowice : "Śląsk" Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe,
2010. - S. 74-92. - Materiały z I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, 15-17 października
2009, Katowice - Cieszyn.
Wspólnoty, w których żyjemy : Zygmunta Baumana nieprzemijające rozważania o wolności i
bezpieczeństwie / Magdalena Matysek-Imielińska // Przegląd Kulturoznawczy. - 2010, nr 2, s. 188-202
Rok 2008
Obcość w doświadczeniu nowoczesnego intelektualisty / Magdalena Matysek // W: Nowoczesność
jako doświadczenie : dyscypliny, paradygmaty, dyskursy / red. Anna Zeidler-Janiszewska, Ryszard
Nycz. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2008. - S.
185-198. - Publikacja książkowa referatów drugiej części konferencji "Nowoczesność jako
doświadczenie", zorganizowanej w Warszawie w listopadzie 2006 roku przez Katedrę Antropologii
Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ oraz Instytut Kultury i Komunikowania SWPS.
Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o płci, ale wstydzicie się zapytać, czyli "zagadka drugiej płci"
według Pawła Dybla / Magdalena Matysek-Imielińska. - Rec. pracy: Zagadka "drugiej płci" : spory
wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i feminizmie / Paweł Dybel. Kraków, 2006 // Teksty Drugie.
- 2008, nr 1/2, s. 138-148
Rok 2007
Autobiografia / autofikcja jako świadectwo tożsamości ponowoczesnej / Magdalena Matysek // W:
Antropologia kultury - antropologia literatury : na tropach koligacji / pod red. nauk. Ewy Kosowskiej,
Anny Gomóły i Eugeniusza Jaworskiego. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2493). - S. 271-287. - Streszcz. w jęz.
ang., ros. - Publikacja jest pokłosiem międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez
Zakład Historii i Teorii Kultury Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, Szczyrk,
24-26 listopad 2005 roku. - Recenzent: Anna Zadrożyńska.
Europa : niebezpieczna misja? / Magdalena Matysek. - Rec. pracy: Europa : niedokończona przygoda
/ Zygmunt Bauman. Kraków, 2005 // Kultura Współczesna. - 2007, nr 3, s. 194-201
Nowoczesność jako doświadczenie : część II, czyli o pewnym jesiennym spotkaniu / Magdalena
Matysek. - Streszcz. w jęz. ang. // Teksty Drugie. - 2007, nr 1/2, s. 300-306. - Sprawozdanie z drugiej
części konferencji "Nowoczesność jako doświadczenie" zorg. w dniach 16-18 listopada 2006 roku
przez Instytut Kultury i Komunikowania Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS w
Warszawie oraz Katedrę Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ w
Krakowie.
"Opowiadać znaczy żyć", czyli o pewnym sposobie rozumienia narracji / Magdalena Matysek. Streszcz. w jęz. ang. // Kultura Współczesna. - 2007, nr 2, s. 40-50
Pokolenie konsumentów czy pokolenie ironistów? / Magdalena Matysek. - Rec. pracy: Gen X :
Pokolenie konsumentów / Blanka Brzozowska. Kraków, 2005 // Przegląd kulturoznawczy. - 2007, nr 2,
s. 208-212
Ponowoczesność - porzucony projekt, czyli o upłynnianiu świata nowoczesnego : spojrzenie
Zygmunta Baumana / Magdalena Matysek // W: Nowoczesność po ponowoczesności / pod red.
Grzegorza Dziamskiego, Ewy Rewers. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007. - (Seria
Kulturoznawstwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; nr 11). - S. 19-38. - Bibliogr. Recenzent: prof. dr hab. Teresa Pękala
W poszukiwaniu ponowoczesnych turystów i włóczęgów / Magdalena Matysek // W: Obrazy kultur /
pod red. Grzegorza Pełczyńskiego i Ryszarda Vorbricha. - Poznań : Wydaw. Biblioteka Telgte, 2007. (Biblioteka Telgte). - S. 47-60. - Bibliogr.
Rok 2006
Baumanowski turysta, włóczęga, spacerowicz i gracz jako kategorie interpretacyjne tożsamości
ponowoczesnej. : przykład interpretacji zjawisk kultury współczesnej / Magdalena Matysek // W:
Sztuka interpretacji / pod red. Bronisława Czajkowskiego. - Wrocław : Atla 2, 2006. - S. 175-193. Recenzent: Prof. dr hab. Leszek Koczanowicz. - Książka dofinansowana ze środków Samorządu
Województwa Dolnośląskiego oraz J.M. Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
Narracje / Magdalena Matysek // Przegląd Kulturoznawczy. - 2006 nr 1, s. 193-204
O okiełznaniu pychy racjonalności naukowo-technicznej / Magdalena Matysek // W: Nauka i
społeczeństwo w stulecie szczególnej teorii względności Alberta Einsteina (1905-2005) / pod red.
Bożeny Płonki-Syroki. - Warszawa: Wyd. DiG; Wrocław: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. - (Antropologia Wiedzy / pod red. Bożeny Płonki-Syroki ; t. 2). - S.
257-266. - Bibliogr. - Recenzenci : dr hab. Edward Czapiewski, dr hab. Leon Miodoński - Publikacja
dofinansowana przez Uniwersytet Wrocławski
Opowieść o upamiętnianiu / Magdalena Matysek // Przegląd Uniwersytecki. - 2006 nr 3, s. 19. Sprawozdanie z wykładu Mieczysława Abramowicza pt. "Gdańskie Muzea Opowieści", wygłoszonego
w ramach Wszechnicy Kulturoznawczej w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego 22
lutego 2006 r.
Rok 2005
Kim jest człowiek w społeczeństwie konsumpcyjnym? : propozycja Zygmunta Baumana / Magdalena
Matysek // W: Konsumpcja : istotny wymiar globalizacji kulturowej / pod red. Aldony Jawłowskiej i
Mariana Kempnego. - Warszawa, 2005. - S. 37-52. - Bibliogr. - Materiały z obrad grupy tematycznej
zorg. przez Zakład Teorii i Kulturoznawstwa IFIS PAN i Sekcję Antropologii Społecznej PTS na XII
Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym, [Poznań, 15-18 września 2004].
Kultura jako powrót dzieciństwa : uwagi na marginesie koncepcji kultury Zygmunta Baumana /
Magdalena Matysek // W: Aksjotyczne przestrzenie kultury / pod red. Renaty Tańczuk i Doroty
Wolskiej. - Wrocław, 2005. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze ; 9). - S. 393406. - Bibliogr. - Pokłosie ogólnopolskiej konferencji kulturoznawczej zorganizowanej we Wrocławiu w
październiku 2003 r.
Nowoczesne odpady : odpady nowoczesności / Magdalena Matysek. - Rec pracy: Życie na przemiał /
Zygmunt Bauman. Kraków, 2004 // Kultura Współczesna. - 2005, nr 1, s. 197-202
Download