Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

advertisement
Wykorzystanie sprawozdań finansowych
MODELE OCENY ZAGROŻENIA
NIEWYPŁACALNOŚCIĄ
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Modele oceny zagrożenia niewypłacalnością
W badaniach nad oceną niewypłacalności przedsiębiorstw i symptomów bankructwa stosuje
się modele ekonometryczne, które identyfikują najbardziej istotne wskaźniki określające
sytuację finansową przedsiębiorstw.
Model D. Hadasik
D = 0,365425*W1-0,765526*W2- 2,40435 *W3 + 1,59079*W4+
+ 0,00230258 *W5+2,36261
gdzie:
W1 – wskaźnik płynności bieżącej
W2 – wskaźnik płynności szybkiej
W3 – wskaźnik ogólnego zadłużenia
W4 – rotacja należności
W5 - cykl odnawiania zapasów
Wartość rozdzielająca 0,374345
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Modele oceny zagrożenia niewypłacalnością
Model A. Hołdy
Z= 0,605+ 0,681*W1- 0,0196*W2 + 0,157*W3 + 0,000969*W4 +
+ 0,000672*W5
Gdzie:
W1 – wskaźnik
W2 – wskaźnik
W3 – wskaźnik
W4 – wskaźnik
W5 – wskaźnik
płynności bieżącej
zadłużenia ogólnego
rotacji majątku
rentowności majątku
obrotu zobowiązań ((zobowiązania ogółem/przychody ze sprzedaży)*365)
Podmioty, dla których wartość Z<0 są potencjalnymi bankrutami, natomiast firmy,
dla których funkcja ta prowadzi do uzyskania wartości większych od zera nie są
bankrutami
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Mieszko S.A. – modele oceny zagrożenia upałością
2005
2004
2003
model Hadasik
5,5424363 6,6595659
7,3289278
model Hołdy
1,6513176 1,4719001
1,36416
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
RACHUNEK KOSZTÓW I
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Koszty – pojęcie i klasyfikacja
Generalnie przez koszt rozumie się wyrażone w pieniądzu zasoby (dobra
lub usługi) wydatkowane w celu osiągnięcia bieżących i
przyszłych korzyści.
W rachunkowości finansowej, regulowanej ustawowo, koszt definiowany jest
jako celowe zmniejszenie aktywów lub zwiększenie zobowiązań konieczne
do wytworzenia i sprzedaży produktów, czy świadczenia usług w ramach
prowadzonej normalnie działalności.
Ponoszenie kosztów jest związane z osiągnięciem określonego
efektu.
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Koszty – pojęcie i klasyfikacja
Podstawowym kryterium klasyfikacyjnym kosztów jest ich podział według
rodzajów, czyli prostych, jednorodnych elementów. Układ rodzajowy kosztów
obejmuje następujące pozycje:
•
•
•
•
•
•
•
amortyzację
zużycie materiałów i energii,
usługi obce,
wynagrodzenia,
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
podatki i opłaty,
pozostałe koszty.
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Koszty – pojęcie i klasyfikacja
W przedsiębiorstwach prowadzących różnorodną działalność gospodarczą koszty dzielone są
według rodzajów działalności, a mianowicie na:
•
•
•
koszty działalności podstawowej, w tym działalności produkcyjnej, działalności
handlowej, działalności usługowej,
koszty działalności pomocniczej,
koszty zarządu (ogólne)
Koszty w obrębie poszczególnych rodzajów działalności mogą być także grupowane według
faz działalności, bądź według funkcji.
W przedsiębiorstwach produkcyjnych są to koszty:
• Zaopatrzenia (zakupu)
• Produkcji
• Sprzedaży
• Zarządu (ogólne)
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
W przedsiębiorstwach handlowych są to koszty:
•
Zakupu
•
Magazynowania
•
Sprzedaży
•
Zarządu (ogólne)
Wyższa Szkoła Promocji
Koszty – pojęcie i klasyfikacja
Klasyfikacja kosztów według produktów polega na rozróżnieniu kosztów
bezpośrednich, które na podstawie dokumentów księgowych da się bezpośrednio
przypisać do konkretnych produktów oraz kosztów pośrednich, których nie da się
bezpośrednio przypisać do produktów bądź rodzajów działalności, i które są rozliczane
według określonych kluczy rozliczeniowych kosztów.
Do
•
•
•
•
•
•
•
kosztów bezpośrednich należą głownie:
materiały bezpośrednie zużyte przy produkcji produktów, np. surowce,
bezpośrednie koszty zakupu materiałów,
płace bezpośrednie, tj. płace pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji,
wraz z obciążeniami liczonymi od płac,
narzędzia i maszyny specjalne wykorzystywane do określonych zadań produkcyjnych,
obróbka obca
zużycie energii technologicznej związane bezpośrednio z produkcją,
zużycie paliwa technologicznego, itp..
Na koszty pośrednie składają się koszty wspólne dla grupy produktów, do których można
zaliczyć koszty wydziałowe (koszty techniczne i ogólne utrzymania potencjału
produkcyjnego i ogólnego), koszty sprzedaży, koszty marketingu, koszty ogólnego zarządu.
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Koszty – pojęcie i klasyfikacja
Koszty bezpośrednie czy koszty pośrednie?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Płace pracowników zatrudnionych przy produkcji
Materiały zużyte w procesie produkcyjnym
Materiały pomocnicze
Energia technologiczna
Amortyzacja budynku biurowego
Wynagrodzenie zarządu przedsiębiorstwa
Koszty reklamy telewizyjnej
Druk materiałów promocyjnych
Dzierżawa budynku przedsiębiorstwa
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Koszty – pojęcie i klasyfikacja
Z punktu widzenia zależności kosztów od rozmiarów produkcji dzieli się je na:
• koszty stałe
• koszty zmienne.
Koszty stałe są niezależne od wielkości produkcji i kształtują się na tym samym poziomie,
np. amortyzacja, wynagrodzenia zarządu, opłata za dzierżawę pomieszczeń biurowych.
Koszty stałe
Koszty stałe na jednostkę produkcji
Wielkość produkcji
Wielkość produkcji
Koszty zmienne zależą natomiast wprost od rozmiarów produkcji np. koszt surowców,
robocizny, itp.
Koszty zmienne na jednostkę produkcji
Koszty zmienne
Wielkość produkcji
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wielkość produkcji
Wyższa Szkoła Promocji
Koszty – pojęcie i klasyfikacja
Koszty stałe czy koszty zmienne?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Płace pracowników zatrudnionych przy produkcji
Materiały zużyte w procesie produkcyjnym
Materiały pomocnicze
Energia technologiczna
Amortyzacja budynku biurowego
Wynagrodzenie zarządu przedsiębiorstwa
Koszty reklamy telewizyjnej
Druk materiałów promocyjnych
Dzierżawa budynku przedsiębiorstwa
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Rachunek kosztów zmiennych
Podział kosztów na koszty zmienne i stałe przyczynił się do wyodrębnienia rachunku
kosztów zmiennych. Podział kosztów uwzględnia zachowanie się kosztów względem
rozmiarów produkcji i sprzedaży.
Jednostkowe koszty zmienne są identyfikowane z przychodami, co pozwala obliczyć marżę
brutto na każdy produkt oddzielnie i na całą sprzedaną produkcję łącznie. Koszty stałe są
w całości odnoszone na wyniki sprzedaży
Przychody
Przychody
Koszty
Zysk
zł
Zysk
Strata
Koszty całkowite
Marża brutto
Koszty zmienne
Koszty stałe
Wielkość produkcji
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Analiza progu rentowności
Model rachunku kosztów zmiennych stanowi podstawę do przeprowadzenia analizy progu
rentowności.
Próg rentowności oznacza taki poziom sprzedaży, w którym przedsiębiorstwo nie osiąga
zysków, ale także nie odnotowuje straty. Jest to punkt zrównania kosztów całkowitych z
przychodami ze sprzedaży.
Punkt krytyczny
Próg rentowności
Przychody
Koszty
Zysk
zł
Zysk
Przychody
Koszty całkowite
Marża brutto
Koszty zmienne
Strata
Koszty stałe
Wielkość produkcji
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Analiza progu rentowności
Założenia towarzyszące analizie progu rentowności:
•
•
•
•
•
•
przedsiębiorstwo wytwarza jeden rodzaj produktu lub gamę produktów homogenicznych –
produkt jest nośnikiem kosztów
koszty oraz ceny są niezmienne w danym okresie czasu
koszty ograniczają się do kosztów działalności operacyjnej
z grupy kosztów można wydzielić koszty stałe i zmienne
wielkość produkcji jest tożsama z wielkością sprzedaży
przychody ze sprzedaży rosną proporcjonalnie do ilości sprzedanych produktów
Przeprowadzając analizę progu rentowności musimy dysponować danymi o:
•
•
•
•
cenie sprzedaży
kosztach zmiennych
kosztach stałych
wielkości produkcji
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Analiza progu rentowności
Analiza progu rentowności pozwala na:
•
Szacowanie krótkoterminowych wyników finansowych przy założonej wielkości produkcji
oraz kosztach jej wytworzenia
•
Prognozowanie finansowych skutków zmian w podstawowych elementach analizy, czyli w
kosztach zmiennych, stałych, cenach sprzedaży, wielkości produkcji oraz w wysokości
zakładanego zysku
•
Odpowiedzieć na pytania:
– Jaka wielkość produkcji (sprzedaży) pozwoli osiągnąć zakładany wynik?
– Jaka część z przychodów ze sprzedaży pozostanie na pokrycie kosztów stałych?
– Przy jakiej wielkości produkcji przedsiębiorstwo osiąga punkt krytyczny – próg
rentowności?
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Analiza progu rentowności
Marża brutto (marża na pokrycie, marża kontrybucyjna) stanowi różnicę
pomiędzy przychodami ze sprzedaży a kosztami zmiennymi
Marża brutto powinna być wielkością dodatnią, czyli cena sprzedaży produktu
powinna być wyższa od kosztu zmiennego sprzedawanego produktu
Dodatnia marża brutto nie zapewnia osiągnięcia zysku. Jest to warunek
konieczny, ale nie wystarczający do zapewnienia przedsiębiorstwu dodatniego wyniku
finansowego.
Marża brutto = przychody ze sprzedaży – koszty zmienne
Zysk operacyjny = przychody ze sprzedaży – koszty zmienne – koszty stałe
Marża brutto
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Analiza progu rentowności
Ograniczenia analizy progu rentowności:
•
Istnienie ścisłego związku pomiędzy kosztem, rozmiarami produkcji oraz zyskiem
•
Założenie niezmiennej wielkości zapasów, które pozwalają na zapewnienie
ciągłości sprzedaży
•
Koszt i przychody mają postać liniową
•
Statyczny charakter analizy
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Rachunek kosztów
Podział kosztów na koszty bezpośrednie i pośrednie doprowadził do wyodrębnienia się
rachunku kosztów pełnych.
W systemie tym koszty bezpośrednie są rozliczane wprost na produkty, natomiast koszty
pośrednie jako koszty wspólne są rozliczane wg kluczy rozliczeniowych kosztów.
Klucze te obrazują rozmiary produkcji np. płace bezpośrednie, czas pracy bezpośredniej, czas
pracy maszyn, itp..
Przychody
Koszty
Zysk
zł
Przychody
Zysk
Koszty
Wielkość produkcji
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Rachunek kosztów działań ABC
Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing - ABC) powstał w wyniku
poszukiwania metody dostarczania precyzyjnej i wiarygodnej informacji o rentowności
produktów, poszczególnych klientów, kanałów dystrybucji oraz rynków
Polega on na identyfikacji i przypisywaniu kosztów do działań, które prowadzą do
zrealizowania określonych czynności.
Zakłada zatem, że przyczyną powstawania
przedsiębiorstwie działania i procesy
kosztów
są
wykonywane
w
Działanie to zespół czynności wykonywanych w przedsiębiorstwie
Proces to powiązane działania wykonywane z zamiarem osiągnięcia założonego celu w
postaci produktu, usługi, itp..
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Rachunek kosztów działań
Etapy rachunku ABC
•
•
•
•
Identyfikacja istotnych działań
Określenie jednostki pomiaru wielkości danego działania
Ustalenie kosztów każdego zidentyfikowanego działania
Rozliczenie kosztów pośrednich działań na procesy lub produkty
Koszt A
Koszt B
Działanie 1
Koszt C
Działanie 2
PRODUKT I
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Koszt D
Działanie 3
PRODUKT II
Wyższa Szkoła Promocji
Rachunek kosztów działań
I. Identyfikacja istotnych działań
Działanie to zespół ściśle powiązanych czynności wykonywanych w przedsiębiorstwie
Przykłady działań:
• Kontakty z klientami
• Opracowywanie zamówień
• Transport wewnętrzny
• Obsługa techniczno-technologiczna
• Kontrola jakości
• Obsługa sprzedaży produktów
• Rachunkowość i przetwarzanie danych
• Zarządzanie i administracja
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Rachunek kosztów działań
II. Wybór jednostek pomiaru wielkości działania
Sporządzenie kalkulacji według koncepcji ABC wymaga określenia kluczowych czynników
wpływających na poziom kosztów poszczególnych działań i wybór jednostki miary,
trafnie charakteryzującej koszty określonych działań. Wielkość taka powinna być łatwo
mierzalna, zrozumiała.
Działanie
Jednostki miary wielkości działania
Kontakty z klientami
Ilość kontaktów
Opracowywanie zamówień
Liczba zamówień
Liczba otrzymanych faktur
Obsługa ogólnotechniczna
Liczba zleceń produkcyjnych
Liczba konserwacji i napraw
Kontrola jakości
Liczba godzin czynności kontrolnych
Liczba wyrywkowo sprawdzonych produktów
Zarządzanie i administracja
Liczba godzin pracy zarządu
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Rachunek kosztów działań
III. Ustalenie kosztów zidentyfikowanych działań
Najlepszą metodą ustalenia kosztów działań jest metoda bezpośrednia.
Jeżeli dany koszt dotyczy kilku działań to wtedy koszty te należy rozliczyć na poszczególne
działania według klucza (jeżeli zużywana jest energia elektryczna to kluczem może być
np. powierzchnia, moc urządzeń elektrycznych, czy liczba zatrudnionych). W tych
przypadkach zastosowanie znajduje pośrednia metoda obciążania działań
kosztami.
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Rachunek kosztów działań
IV. Rozliczanie kosztów działań na produkty
Odbywa się za pomocą ustalonych wcześniej nośników kosztów działań
Działanie 1
Działanie 2
Suma kosztów
działania
Wielkość
działania
Działanie 3
Suma kosztów
działania
Wielkość
działania
Wielkość
działania
Stawka
kosztów
działania
Koszty działań rozliczone
na produkty
Stawka kosztów działania*
PRODUKT I
wielkość działania
przypadająca na dany produkt
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Suma kosztów
działania
Stawka
kosztów
działania
Stawka
kosztów
działania
PRODUKT II
Wyższa Szkoła Promocji
Rachunek kosztów działań
Korzyści ze stosowania ABC
Zarzuty stawiane ABC
•
Uświadomienie, że źródłem kosztów w
przedsiębiorstwie są działania
•
Zbyt trudny we wdrożeniu i stosowaniu w
praktyce
•
Kontroli podlegają nie same koszty, ale
czynniki je powodujące
•
Informacje dostarczane przez ten rachunek
są modyfikacją dotychczasowych
•
Podział kosztów uwzględniający ich
faktyczny wpływ na koszt produktu
•
Dostarczanie tak dokładnych danych może
zaciemniać sytuację przedsiębiorstwa
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
ZRÓWNOWAŻONA KARTA
WYNIKÓW
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Zrównoważona karta wyników
Zmiany warunków działania przedsiębiorstw
•
Procesy globalizacji, dokonujące się w skali całego świata, rozszerzająca się otwartość
gospodarek i szybka integracja rynków
•
Dynamiczny rozwój rynków kapitałowych
•
Rewolucja w technologiach informatycznych
•
Turbulencja otoczenia
•
Skandale finansowe
•
Rosnące znaczenie wartości niematerialnych
Podstawowym długookresowym celem przedsiębiorstwa jest tworzenie
wartości dla właścicieli
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Zrównoważona karta wyników
Tradycyjny model sprawozdawczości finansowej nie jest dostosowany do
otoczenia, w którym funkcjonują przedsiębiorstwa.
Przyczyny takiego stanu rzeczy są następujące:
•
Sprawozdania finansowe posługują się danymi historycznymi,
•
Informacje publikowane są ze znacznym opóźnieniem
•
Brakuje informacji ukierunkowanych na przyszłość przedsiębiorstwa
•
Silne skoncentrowanie na wskaźnikach finansowych, mierzących efektywność
zarządzania zasobami materialnymi
•
Niedostateczne uwzględnianie informacji niefinansowych, które stanowią
około 80% wartości rynkowej firm
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Zrównoważona karta wyników
Historyczne
informacje
liczbowe
Ewolucja
raportów
Historyczne
informacje
finansowe
Historyczne
informacje
obowiązkowe
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Informacje przyszłościowe
Tradycyjny raport roczny
Informacje historyczne
Kompleksowe sprawozdania biznesowe
Nowy raport roczny
informacje opisowe
informacje liczbowe
informacje
niefinansowe
informacje
finansowe
Ujawnienia
obowiązkowe
Ujawnienia
dobrowolne
informacje opisowe
informacje liczbowe
informacje
niefinansowe
informacje
finansowe
Ujawnienia
obowiązkowe
Ujawnienia
dobrowolne
Wyższa Szkoła Promocji
Zrównoważona karta wyników
Jednym z najnowszych rozwiązań w zakresie raportowania jest Zrównoważona Karta
Wyników (ang. Balance Scorecard) stworzona przez Roberta S. Kaplana i Davida P.
Nortona
W praktyce Balanced Scorecard jest:
•
Spójną i usystematyzowaną metodologią opisu strategii, pozwalającą przełożyć
misję i strategię na mierzalne cele szczegółowe;
•
Systemem do efektywnego zarządzania organizacją pozwalającym na
kontrolowanie stopnia. realizacji strategii, podejmowanie decyzji o akcjach korygujących
realizację planu strategicznego zgodnie z założeniami oraz ciągłe doskonalenie i
optymalizację strategii.
•
Systemem kompleksowego pomiaru efektywności przedsiębiorstwa w
czterech perspektywach: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych i rozwoju
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Zrównoważona karta wyników
BSC jest konstruowana w formie powiązanych ze sobą w sposób przyczynowo-skutkowy celów
oraz mierników ich realizacji, ujętych w czterech perspektywach:
•
•
•
•
Perspektywie finansowej
Perspektywie klienta
Perspektywie procesów wewnętrznych
Perspektywy rozwoju (wiedzy i uczenia się organizacji)
Perspektywa
finansowa
Perspektywa
rozwoju
Wizja i
strategia
Perspektywa
klienta
Perspektywa
procesów
wewnętrznych
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Zrównoważona karta wyników
Perspektywa finansowa odzwierciedla podstawowe zadanie każdego biznesu, jakim jest
zapewnienie korzyści właścicielom. R.Kaplan i D.Norton obrazują perspektywę finansową jako
lusterko wsteczne, w którym można obejrzeć wszystko to, co należy już do przeszłości, jest
wynikiem działań podjętych wcześniej.
Perspektywa finansowa jest jedną z najłatwiejszych do zdefiniowania, a jest to wynikiem
wieloletniej tradycji analizowania przedsiębiorstwa pod kątem finansowym. Szeroki wachlarz
wskaźników, mierników oraz dostępność systemów informatycznych pozwala na szybki i
wygodny dostęp do wszelkiego rodzaju informacji i analiz finansowych zazwyczaj ujętych w
ramy sprawozdawczości charakterystycznej dla grupy, sektora czy korporacji.
Dobierając cele i mierniki w perspektywie finansowej zarząd przedsiębiorstwa powinien
odpowiedzieć na pytanie:
‘Jak powinni postrzegać nas
udziałowcy, aby mogli
stwierdzić, że odnieśliśmy
sukces finansowy?'.
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Zrównoważona karta wyników
Perspektywa klienta (nazywana niekiedy perspektywą rynkową) skupia wszystkie
zamierzenia strategiczne przedsiębiorstwa, które odnoszą się do klientów oraz tych
segmentów rynku, na których firma ma zamiar konkurować. Perspektywa klienta zawiera
zawsze kilka podstawowych mierników takich jak np.: satysfakcja, utrzymanie, zdobycie i
rentowność klientów oraz ilościowy i wartościowy udział w docelowym rynku.
Dobierając cele i mierniki w perspektywie klienta zarząd przedsiębiorstwa powinien
odpowiedzieć na pytanie:
'Jak powinni postrzegać nas klienci,
aby możliwa była realizacja misji firmy
a co za tym idzie uzyskanie założonych
wyników finansowych?'
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Zrównoważona karta wyników
Perspektywa procesów wewnętrznych dotyczy identyfikacji kluczowych procesów i
działań, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów w perspektywie klienta i
perspektywie finansowej.
Perspektywa procesu to nie indywidualne zadania w izolacji, ale cały zbiór zadań, które
przyczyniają się do pożądanego wyniku, od skuteczności i sprawności których uzależnione
jest zadowolenie klientów i spełnianie oczekiwań właścicieli
Dobierając cele i mierniki w perspektywie procesów wewnętrznych zarząd przedsiębiorstwa
powinien odpowiedzieć na pytanie:
'Jakie procesy wewnętrzne musimy
udoskonalić, aby właściciele i
klienci firmy byli zadowoleni?'
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Zrównoważona karta wyników
Perspektywa rozwoju odnosi się do wiedzy i kompetencji pracowników, zdobytego
doświadczenia, sprawności organizacyjnej, zdolności do transferu wiedzy, infrastruktury
technologicznej (systemy informatyczne, bazy danych, programy komputerowe, patenty,
prawa autorskie), kultury organizacyjnej firmy opartej na przedsiębiorczości,
innowacyjności i zaangażowaniu pracowników
Dobierając cele i mierniki w perspektywie rozwoju zarząd przedsiębiorstwa powinien
odpowiedzieć na pytanie:
‘Jak zachować zdolność do zmian i
poprawy efektywności aby
zrealizować misję?'
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Zrównoważona karta wyników
WIZJA I STRATEGIA
Perspektywa
finansowa
Jakie są
oczekiwania
akcjonariuszy?
Jak mierzyć
korzyści
akcjonariuszy
cele
mierniki
Perspektywa
klienta
założenia
cele
działania
mierniki
założenia
działania
Jakie
cele
mierniki
założenia działania
oczekiwania
Perspektywa
klientów
procesów
powinniśmy
wewnętrznych
spełnić, aby
Jak mają wyglądać
osiągnąć
zamierzone cele? nasze procesy i
mierniki
założenia
które z nich
Perspektywa cele
gwarantują
rozwoju
realizację celów?
Jaką wiedzą
musimy posiadać i
które z zasobów
należy rozwijać?
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
działania
Wyższa Szkoła Promocji
Zwiększyć wartość dla
akcjonariuszy
Perspektywa
finansowa
Perspektywa
klienta
Zwiększyć
przychody z
nowych źródeł
Cele szczegółowe
Mierniki
Cele szczegółowe
Mierniki
Zaoferować
nowe produkty
Poprawić portfel
klientów
Cele szczegółowe
Mierniki
Perspektywa
procesów
Rozwinąć i
wprowadzić
nowe produkty
na rynek
Cele szczegółowe
Mierniki
Perspektywa
wiedzy
i rozwoju
Zwiększyć
rentowność
klienta
Ciągle podnosić
kwalifikacje
pracowników
Cele szczegółowe
Mierniki
Cele szczegółowe
Mierniki
Poprawić
efektywność
sprzedaży
Cele szczegółowe
Mierniki
Zwiększać
zaangażowanie i
motywację
personelu
Cele szczegółowe
Mierniki
Poprawić
strukturę
kosztów
Cele szczegółowe
Mierniki
Zwiększyć lojalność
klientów
Cele szczegółowe
Mierniki
Poprawić
jakość
produktów
Skrócić czas
realizacji
zamówienia
Cele szczegółowe
Mierniki
Cele szczegółowe
Mierniki
Zwiększyć
dostęp
nowości
Poprawić
komunikację
wewnątrz
firmy
Cele szczegółowe
Mierniki
Cele szczegółowe
Mierniki
Poprawić
wykorzystanie
aktywów
Cele szczegółowe
Mierniki
Wzmocnić
wizerunek firmy
Cele szczegółowe
Mierniki
Zoptymalizować
wykorzystanie
aktywów
Cele szczegółowe
Mierniki
Rozwinąć
technologię
informacyjną
Cele szczegółowe
Mierniki
Zrównoważona karta wyników
Kluczowe wskaźniki efektywności
Perspektywa finansowa
•
•
•
•
•
ROA
Cash flow
Zyskowność operacyjna
Prognozy sprzedaży
Należności
przeterminowane
• Marża brutto
Perspektywa klienta
• Satysfakcja klientów
• Udział w rynku
• Terminowość realizacji
zamówień, świadczenia usług
Perspektywa procesów wewnętrznych
•
•
•
•
Czas spędzony z rokującymi klientami
Odsetek zwycięskich ofert
Długość cyklu w procesie
Produktywność
pracowników
• Stan rzeczywisty
w odniesieniu do założeń
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Perspektywa rozwoju
•
•
•
•
•
% przychodu z nowych produktów i usług
Badania postawy personelu
Liczba sugestii pracowników
Elastyczność rozwoju
Wprowadzanie nowych
produktów i usług vs.
konkurencja
Wyższa Szkoła Promocji
Zrównoważona karta wyników
Korzyści zastosowania Zrównoważonej Karty Wyników
•
Prosty opis i efektywna komunikacja strategii na wszystkich poziomach organizacji;
•
Przełożenie strategii na szczegółowe cele operacyjne – powiązanie strategii z codziennymi
zadaniami i operacjami poszczególnych osób i działów
•
Ukierunkowanie aktywności całej organizacji oraz wszystkich zasobów na realizację i
osiągniecie zakładanych celów strategicznych;
•
Możliwość ciągłego monitorowania stopnia realizacji strategii, bieżąca informacja o tym, w
jakim stopniu założona strategia została zrealizowana, w którym miejscu na drodze do
zrealizowania wizji znajduje się przedsiębiorstwo;
•
Funkcjonowanie systemu kontroli organizacji zorientowanego na przyszłość oraz przyszłe
wyniki finansowe;
•
Możliwość systemowego doskonalenia strategii;
•
Ukierunkowanie na wzrost wartości przedsiębiorstwa
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Zrównoważona karta wyników
Obszary zastosowania Balance Scorecard
Zrównoważona Karta Wyników ma zastosowanie w różnych fragmentach działania
przedsiębiorstwa. Może służyć między innymi do:
•
•
•
•
•
•
•
•
skutecznego wdrożenia strategii;
kompleksowego pomiaru efektywności organizacji;
budżetowania i alokacji zasobów;
zarządzania inicjatywami, projektami oraz inwestycjami;
integracji różnych przedsiębiorstw po fuzji lub przejęciu;
zarządzania zmianą w organizacji, transformacji organizacji;
komunikacji ze wszystkimi interesariuszami (inwestorami, klientami, dostawcami,
pracownikami, społecznością)
opracowywania systemów motywacyjnych
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Download