Podstawy Zarządzania

advertisement
Podstawy Zarządzania
mgr Magdalena Marczewska
TiMO (Zakład Teorii i Metod Organizacji)
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
[email protected]
© Magdalena Marczewska
Wydział Zarządzania UW
Kontakt
mgr Magdalena Marczewska
Katedra Teorii Organizacji
Zakład Teorii i Metod Organizacji
Dyżur: poniedziałek, 12:30 – 14:00, sala B405/406
e-mail: [email protected]
© Magdalena Marczewska
Wydział Zarządzania UW
Program zajęd
• Wprowadzenie do przedmiotu. Pojęcie organizacji.
Cykl działania zorganizowanego. Cykl działania jednoi wielopodmiotowego.
• Klasyczne koncepcje zarządzania.
• Podejście systemowe w zarządzaniu. Otoczenie
organizacji: pojęcie, typy, metody analizy.
• Organizacja: pojęcie, opis, cechy. Cykl życia
organizacji, branży, produktu.
© Magdalena Marczewska
Wydział Zarządzania UW
Program zajęd
• Zarządzanie: pojęcie, istota, funkcje i szczeble.
Manager: pojęcie, typy, role, umiejętności.
• Struktura organizacyjna: pojęcie, funkcje, typy.
Projektowanie struktur organizacyjnych.
• Rozwiązywanie problemów decyzyjnych: pojęcia,
typy procesy, wybrane metody i techniki,
racjonalnośd. Jednostka i grupa w organizacji.
• Funkcje zarządzania: planowanie. Budowa strategii
organizacji. Zarządzanie przez cele (MBO).
© Magdalena Marczewska
Wydział Zarządzania UW
Program zajęd
• Funkcje zarządzania: kierowanie. Władza w
organizacji. Manager a przywódca. Style kierowania i
przywództwa.
• Funkcje zarządzania: kontrola.
• Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zachowania
organizacyjne: motywacja i kultura organizacyjna.
Zarządzanie międzynarodowe i międzykulturowe.
• Zarządzanie zmianą. Zarządzanie projektami.
© Magdalena Marczewska
Wydział Zarządzania UW
Literatura
 Obowiązkowa:
– Bogdanienko, J., Piotrowski, W. (red).
„Zarządzanie. Tradycja i nowoczesnośd”, Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013.
– Bogdanienko, J. (red.), „Organizacja i zarządzanie
w zarysie”, Wydawnictwo Naukowe Wydziału
Zarządzania UW, 2010.
– Materiały przekazywane w trakcie zajęd w formie
papierowej lub elektronicznej (w tym studia
przypadków)
© Magdalena Marczewska
Wydział Zarządzania UW
Literatura
 Dodatkowo:
– Koźmioski, L., Piotrowski, W., „Zarządzanie Teoria i
praktyka”, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa, 2002.
– Griffin, R.W., „Podstawy zarządzania
organizacjami”, PWN, Warszawa, 2000.
– Robbins, S.P., DeCenzo, D.A., „Podstawy
zarządzania”, PWE, Warszawa, 2002.
© Magdalena Marczewska
Wydział Zarządzania UW
Zasady zaliczenia
Elementy oceny:
• 10% - aktywnośd (w tym kartkówki, małe zadania w trakcie zajęd)
• 40% - zadania (wykonywane na zajęciach oraz w domu)
• 50% - kolokwium zaliczeniowe
Kryteria oceny:
0 – 59%
60 – 67%
68 – 75%
76 – 83%
84 – 91%
92 – 100%
ocena 2.0
ocena 3.0
ocena 3.5
ocena 4.0
ocena 4.5
ocena 5.0
Warunkiem koniecznym do
zaliczenia przedmiotu jest
zaliczenie kolokwium z
wynikiem co najmniej 51%
Obecnośd na zajęciach jest obowiązkowa. W trakcie semestru student może 3 razy byd
nieobecny na zajęciach, natomiast każdą kolejną nieobecnośd należy odrobid na
dyżurze w ciągu dwóch tygodni od nieobecności.
© Magdalena Marczewska
Wydział Zarządzania UW
Zasady zaliczenia
UWAGA!
Zadania są do nadrobienia
wyłącznie w ciągu dwóch tygodni
od daty otrzymania zadania przez
grupę.
Nadrobienie zadao jest możliwe
tylko w trakcie dyżuru.
© Magdalena Marczewska
Wydział Zarządzania UW
‘work expands as to fill the time
available for its completion’
„praca rozszerza się tak, aby wypełnid czas
dostępny na jej ukooczenie”
Prawo Parkinsona
Czyli… każda czynnośd zabiera ci tyle czasu, ile możesz na nią poświęcid…
© Magdalena Marczewska
Wydział Zarządzania UW
Czym jest Organizacja?
© Magdalena Marczewska
Wydział Zarządzania UW
Organizacja
pojęcie wieloznaczne
 Znaczenie przedmiotowe/rzeczowe
– obiekt (rozróżnienie: ma cechy charakterystyczne)
 Znaczenie atrybutowe
– cecha przedmiotów złożonych (zorganizowanie)
 Znaczenie czynnościowe
– usprawnianie, konstruowanie, organizowanie
© Magdalena Marczewska
Wydział Zarządzania UW
Organizacja rozumiana jako:
 Działanie:
…..proces organizowania
(czynności
wykonywane w celu
uzyskania określonego
rezultatu)
© Magdalena Marczewska
 Rezultat działania:
– Instytucja, rzecz
zorganizowana
(uzyskany zbiór
elementów
współdziałających na
rzecz osiągnięcia
określonego celu)
– Cecha (pozwalająca
uznad organizację za
rzecz zorganizowaną)
Wydział Zarządzania UW
Organizacja to…
„… zespół ludzi, którym przydzielono konkretne
zadania w ramach realizowanego celu i stworzono
warunki do ich wykonywania, a więc nie tylko
wyposażono ich w odpowiednią kombinację
zasobów (narzędzia, materiały i wszystko co do
pracy jest potrzebne), lecz także stworzono im
właściwe stanowiska pracy i najczęściej
zgromadzono ich w miejscu specjalnie
przystosowanym do realizacji konkretnych działao”
Źródło: Bogdanienko, J., Istota zarządzania organizacjami, w: red. Bogdanienko, J., Organizacja i zarządzanie w zarysie, Warszawa: Wyd.
Naukowe WZ UW 2010, s. 11
© Magdalena Marczewska
Wydział Zarządzania UW
Organizacja to…
„… całośd, której wszystkie składniki
współprzyczyniają się do powodzenia całości”
powodzenie – realizacja osobistych potrzeb, zamierzeo i ambicji
członków organizacji
Źródło: Koźmioski, A., Organizacja w: red. Koźmioski, A., Piotrowski, W. Zarządzania. Teoria i praktyka, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN 2000, s. 29
© Magdalena Marczewska
Wydział Zarządzania UW
Cechy organizacji








wyposażenie w odpowiednie zasoby
połączenie ludzi jako podstawowego czynnika twórczego
celowe zorientowanie
ustrukturalizowanie
posiadanie wspólnego członu kierowniczego – zarządu
rozmyślne zachowanie się
zdolnośd do utrwalania pozytywnych wzorców działao
współdziałanie z otoczeniem
Źródło: Bogdanienko J., Istota zarządzania organizacjami, w: red. Bogdanienko J., Organizacja i zarządzanie w zarysie, Warszawa: Wyd. Naukowe
WZ UW 2010, s. 12
© Magdalena Marczewska
Wydział Zarządzania UW
Ewolucja koncepcji organizacji






Organizacja jako maszyna
Organizacja jako organizm
Organizacja jako system społeczno-techniczny
Model procesowy organizacji
Model kulturowy organizacji
Organizacja jako gra
© Magdalena Marczewska
Wydział Zarządzania UW
Cykl działania
zorganizowanego
 Opracował – Henri Le Châtelier
 Nazywany inaczej – „Cyklem organizacyjnym”
…to przedstawienie kolejno następujących po sobie
działao ukierunkowanych na osiągnięcie celu
i uwzględniających stopniowe doskonalenie…
© Magdalena Marczewska
Wydział Zarządzania UW
Cykl działania
zorganizowanego
Wybór celu, który
mamy osiągnąd.
Kontrola
otrzymanych
wyników.
Wykonanie
stosownie do
powziętego planu.
© Magdalena Marczewska
Zbadanie środków i
warunków,
potrzebnych do jego
osiągnięcia.
Przygotowanie
środków i warunków,
które uznane są za
potrzebne.
Wydział Zarządzania UW
Cykl działania
zorganizowanego
 Dobre przygotowanie podstawą sukcesu
 Odpowiednie (dokładne) określenie celu stanowi więcej niż
połowę sukcesu.
„Gdy jasno widzimy cel, który chcemy osiągnąd, to zrobiliśmy
już więcej niż połowę drogi. Wysiłki same zwracają się ku
osiąganemu celowi.”
 Cel powinien byd:
– Jedyny
– Ścisły
– Ograniczony (bo zawsze ograniczone są środki)
– Użyteczny
© Magdalena Marczewska
Wydział Zarządzania UW
Definiowanie celu
ZMORA i SMART
ZMORA
SMART
Każdy cel powinien byd:
 Z rozumiały
 M ierzalny
 O kreślony w czasie
 R ealny do osiągnięcia
 A mbitny
Każdy cel powinien byd:
 S pecific (określony)
 M easurable (mierzalny)
 A ttainable (osiągalny)
 R esults-focused
(zorientowany na wyniki)
 T ime-related (ograniczony
w czasie)
© Magdalena Marczewska
Wydział Zarządzania UW
CEL ≠ ZADANIE
© Magdalena Marczewska
Wydział Zarządzania UW
Definiowanie celu
 Cel niewłaściwie zdefiniowany:
– Chcę byd szczęśliwy
– Chcę w ciągu dwóch lat mied dziecko
 Cel spełniający kryteria SMART:
– Chcę do kooca marca 2013 zdad na pozytywną ocenę
resortowy egzamin MSZ z języka japooskiego
© Magdalena Marczewska
Wydział Zarządzania UW
Dwiczenie
Definiowanie CELU
 Zdefiniuj cel – rzeczywisty / fikcyjny cel w
oparciu o SMART lub ZMORA:
1. Cel związany z własnym kształceniem
2. Cel związany z życiem zawodowym
3. Cel związany z życiem osobistym
© Magdalena Marczewska
Wydział Zarządzania UW
Cykl działania
jedno- i wielopodmiotowego
 To działania/zachowania zmierzające do
osiągnięcia celu
 Warunki konieczne do realizacji woli:
– Określenie planu działania
– Zgromadzenie zasobów i stworzenie struktur działania
– Działanie z wykorzystaniem zgromadzonych zasobów przy
pomocy powstałych struktur, zgodnie z planem
– Kontrola i korekta przebiegu realizacji celu
© Magdalena Marczewska
Wydział Zarządzania UW
Cykl działania
jedno- i wielopodmiotowego
 Wielopodmiotowy cykl działania jest identyczny jak
schemat działania jednopodmiotowego, ale
pomiędzy członkami zespołu współdziałającymi musi
wystąpid podział ról i zadao
 Pionowy podział zadao – określenie nadrzędności
i podrzędności zadao
 Poziomy podział zadao – przydzielenie odpowiednich
zadao pracownikom tego samego szczebla
organizacyjnego
© Magdalena Marczewska
Wydział Zarządzania UW
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards