tematy prac licencjackich z ubiegłych lat 2010

advertisement
ZAKŁAD IMMUNOLOGII
EWOLUCYJNEJ
Kierownik Zakładu - dr hab. Magdalena
Chadzińska
Dr. Joanna Homa
Prof. dr hab. Barbara Płytycz
Kurs: IMMUNOLOGIA – III rok studiów,
semestr letni
PAMP/DAMP:PRR (TLR)
C
Y
ODPORNOŚĆ
WRODZONA
ag
APC
T
K
I
N
Y
Th
ODPORNOŚĆ NABYTA
ADAPTACYJNA
O
XXI wiek
Tc
Tc
TCR
B
BCR/Ig
ab
ODPORNOŚĆ
HUMORALNA
ODPORNOŚĆ
KOMÓRKOWA
LIMFOCYTY
PRZECIWCIAŁA
Treg/s
K
ODPORNOŚĆ KOMÓRKOWA ZALEŻNA OD PRZECIWCIAŁ
XX wiek
C
LIMFOCYTY I PRZECIWCIAŁA
Y
T
O
ODPORNOŚĆ
K
I
N
Y
WRODZONA
immuno-neuro-endokrynologia
ś
N
NEUROPRZEKAŹNIKI
CYTOKINY
O
HORMONY
E
Dr hab. Magdalena Chadzioska
pok. 3.128, email: [email protected]
TEMATYKA BADAO:
•Wpływ neuroprzekaźników i hormonów na odpornośd wrodzoną –
badania porównawcze
•Ewolucja mediatorów zapalnych ze szczególnym uwzględnieniem
chemokin CXC
Stresor
Podwzgórze
Anti-cCRH
Ant
icCR
H
CRH
Pars distalis
Przysadka
ACTH
Nerka
głowowa
kortizol
Pars intermedia
Anti-cACTH10-23
Cortiso
l cells
Chromafin
cells
Anti-cortisol
Dr hab. Magdalena Chadzioska
pok. 3.128, email: [email protected]
TEMATY PRAC LICENCJACKICH Z UBIEGŁYCH LAT
2010
•Rola melatoniny w regulacji procesów fizjologicznych ryb, ze
szczególnym uwzględnieniem reakcji odpornościowych
•Ryby jako przykład nietypowych zwierząt modelowych
używanych w badaniach reakcji odpornościowych
•Wzajemne oddziaływania pomiędzy receptorami dla chemokin
a innymi receptorami związanymi z białkami G (GPCR)
2011
•Rola prolaktyny w regulacji odporności
•Zapalenia a depresja
•Erytropoetyna: budowa i funkcja jednej z cytokin typu I
2012
•Czy cytokiny kontrolują nasz sen?
Dr hab. Magdalena Chadzioska
pok. 3.128, email: [email protected]
PROPONOWANE TEMATY PRAC LICENCJACKICH
•Wpływ hormonu wzrostu na odpornośd
•Odpornośd a schizofrenia
•Wpływ interferonów na funkcjonowanie
centralnego systemu nerwowego
•Ewolucja chemokin CXC
Dr Joanna Homa
pok. 3.124, email: [email protected]
TEMATYKA BADAO:
I. WPŁYW IMMUNOSTYMULANTÓW NA ODPORNOŚD DŻDŻOWNIC
np.
II. BIAŁKA DŻDŻOWNIC JAKO BIOLOGICZNIE
AKTYWNE CZĄSTECZKI
– WŁAŚCIWOŚCI
PRZECIWNOWOTWOROWE
PŁYN CELOMATYCZNY
BIAŁKA
CZERNIAK
SKÓRY I OKA
IN VITRO
CELOMOCYTY
ŻYWOTNOŚD
METALOTIONIEINY (MT)
APOPTOZA/NEKROZA
PROLIFERACJA
PRODUKCJA CYTOKIN
METALOPROTEINAZY
(MMP2, MMP9)
Dr Joanna Homa
pok. 3.124, email: [email protected]
TEMATY PRAC LICENCJACKICH Z UBIEGŁYCH LAT
2010
• Rola metalotionein w regulacji metali ciężkich w organizmach dżdżownic
• Badanie ekspresji genów w komórkach dżdżownic - biowskaźniki skażenia środowiska
metalami ciężkimi
2011
• Układ profenoloksydazy u zwierząt bezkręgowych
• Przeciwnowotworowe właściwości białek dżdżownic
2012
• Rola jonów wapnia w odporności
• Odpornośd przeciwzakaźna bezkręgowców morskich
PROPONOWANE TEMATY PRAC LICENCJACKICH
• Immunokompetentne właściwości płynu celomatycznego dżdżownic
• Komórki bezkręgowców w hodowlach in vitro
• Fagocytoza i enkapsulacja jako linia obrony bezkręgowców w walce z patogenami
• Rola komórek chloragogenowych w organizmach bezkręgowych
Prof. dr hab. Barbara Płytycz
pokój 3.126
[email protected]
Dendrobaena veneta
RYBOFLAWINA
Prof. dr hab. Barbara Płytycz
pokój 3.126
[email protected]
E
E
E
A
250
[au]
200
A
A
150
100
50
0
460
500
480
500
520
540
560
580
600
[nm]
[au]
400
300
200
100
0
300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500
[nm]
Unikatowe cechy odporności dżdżownic
• Udział ryboflawiny w odporności
• Wpływ skażenia środowiska na odporność dżdżownic
• Udział układu odpornościowego w regeneracji dżdżownic
• Zastosowanie dżdżownic w utylizacji odpadów (wermikompost)
• Zastosowanie dżdżownic w testowaniu i pozyskiwaniu środków farmakologicznych
• Biologia wybranych gatunków dżdżownic
Prof. dr hab. Barbara Płytycz
Pokój 3.126;
[email protected]
TEMATY PRAC LICENCJACKICH Z OSTATNICH LAT
2010
Wiek a odporność organizmu
Wpływ odżywiania na odporność
Wpływ temperatury na odporność ze szczególnym uwzględnieniem człowieka
Poszukiwanie u dżdżownic genów związanych z metabolizmem ryboflawiny (Searching for earthworm
riboflavin metabolizm genes)
Ryboflawina a odporność
2011
Biologia dżdżownic aneicznych
Dobór płciowy i rozmnażanie dżdżownic
Toksoplazmoza
Wpływ dżdżownic na strukturę gleby
Malaria
Tasiemczyce
2012
AIDS
Przeszczepy
Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii
Szczepienia
Prof. dr hab. Barbara Płytycz
pokój 3.126
[email protected]
PROPONOWANE TEMATY PRAC LICENCJACKICH
Dżdżownice jako organizmy modelowe w immunologii
Regeneracja
Skażenie środowiska a odporność
Wermikompost
Choroby odzwierzęce
Biologia wybranych gatunków dżdżownic
(doświadczenie)
Download