popularyzatorski opis rezultatów projektu

advertisement
Nr wniosku: 202112, nr raportu: 19203. Kierownik (z rap.): prof. dr hab. Barbara Maria Płytycz
Porównanie procesu odbudowy celomocytów u wybranych gatunków Lumbricidae oraz udział układu
odpornościowego dżdżownic w regeneracji segmentów ciała; zależność od wieku i modyfikacje pod
wpływem stresu
Segmentalna budowa ciała dżdżownic z rodziny Lumbricidae, w połączeniu z możliwością
nieinwazyjnego pobrania płynu celoma tycznego, czyni je atrakcyjnym modelem do wewnątrz- i
międzygatunkowych porównań zdolności regeneracyjnych. Dżdżownice mogą utracić segmenty na skutek
ataków drapieżników lub na skutek autotomii, która jest sposobem ochrony przed drapieżnikami (podobnie,
jak pozbycie się ogona przez jaszczurkę) albo sposobem pozbycia się nagromadzonych w jamie ciała
pasożytów lub czynników toksycznych. Dżdżownice podlegają też działaniu rozmaitych czynników
mechanicznych lub chemicznych indukujących spazmatyczne ruchy ciała związane z wyrzuceniem płynu
zawierającego komórki i czynniki rozpuszczalne ważne dla odporności. Zatem regeneracja utraconych
segmentów i/lub przywrócenie składników płynu celomatycznego są niezmiernie ważne dla tych zwierząt.
Badaliśmy odbudowę ilości eksperymentalnie zubożonych składników płynu celomatycznego i
regenerację amputowanych lub autotomizowanych segmentów u gatunków dżdżownic kompostowych
żyjących w powierzchniowych warstwach ściółki, mianowicie u Dendrobaena veneta, Eisenia andrei i E.
fetida, które są łatwe do utrzymania i hodowli w laboratorium, oraz u czwartego gatunku, Aporrectodea
caliginosa, który w naturze zasiedla głębsze warstwy gleby i nie jest tak łatwy do utrzymania w hodowli.
Identyfikację gatunków potwierdzono przez stworzenie ich drzew filogenetycznych w oparciu o jeden z
genów mitochondrialnych, a w przypadku okazów użytych do doświadczeń - przeprowadzając
charakterystykę fluoroforów obecnych w jamie ciała.
Amputacja przednich (’głowowych’) segmentów dżdżownic kompostowych (ale nie u A. caliginosa!) lub
chirurgiczne wyłuskanie zwojów nerwowych nadprzełykowych (‘mózgowych’) u D. veneta, spowodowały
natychmiastowe zahamowanie rozrodczości, która powracała wraz z odbudowa ‘mózgów’, łącznie z
aktywnością ich komórek neurosekrecyjnych. Przywrócenie reprodukcji było szybsze u dżdżownic z
nienaruszonym systemem odpornościowym, niż u pozbawionych (przez elektrostymulację) składników
płynu celomatycznego. Vice versa, odbudowa składu płynu celomatycznego była szybsza u dżdżownic nie
poddanych dodatkowym manipulacjom, niż u ich odpowiedników zaangażowanych w regeneracje mózgów.
Zatem, amputacja przednich segmentów lub wyłuskanie mózgu są dogodnymi modelami do badania
interakcji układu odpornościowego z neurohormonalnym.
Amputacja lub autotomia segmentów końcowych (‘ogonowych’) zaindukowana wielokrotną
elektrostymulacją powodowała albo pojawienie sie blastemy regeneracyjnej i stopniową odbudowę liczby
segmentów, albo kompensacyjny wzrost segmentów już istniejących. Formowanie blastemy i regeneracja
segmentów była charakterystyczna dla E. andrei and E. fetida, natomiast nigdy nie pojawiła się u D. veneta.
U A. caliginosa regeneracja segmentów była albo zastąpiona wzrostem kompensacyjnym, albo pojawiała się
późno i nowe segmenty były znacznie zmodyfikowane.
Badane gatunki różnią sie pod względem jakości i ilości składników płynu celomatycznego. Tylko
amebocyty, niezbędne dla odporności, są obecne u A. caliginosa, natomiast u gatunków kompostowych
towarzyszą im eleocyty wykazujące zjawisko autofluorescencji, zawierające ryboflawinę (witaminę B2),
której jest dużo u E. andrei i E. fetida, a znacznie mniej u D. veneta. Wszystkie okazy E. andrei oraz
niektóre (ale nie wszystkie!) okazy E. fetida posiadają charakterystyczny fluorofor MUG, uznawany do
niedawna za molekularny marker E. andrei. (Warto sprawdzić, czy MUG-pozytywne E. fetida są
mieszańcami między E.andrei i E. fetida?). Po eksperymentalnym usunięciu płynu celomatycznego, te
składniki powracają do poziomu wyjściowego w ciągu kilku tygodni, w zróżnicowanym tempie, szybciej u
okazów młodocianych, niż u dorosłych . Odbudowa amebocytów jest najsprawniejsza, potem – jeśli są u
danego gatunku – odbudowują się MUG, lyzenina, ryboflawina i na końcu eleocyty.
Jakość i ilość składników celomatycznych jest najwyższa u E. andrei i E. fetida,, co koresponduje z
najefektywniejszymi procesami regeneracyjnymi u tych gatunków. Ryboflawina jest znana jako czynnik proregeneracyjny. Hipotetycznie, również lyzenina może być zaangażowana w gojenie ran i formowanie
blastemy regeneracyjnej. Regenerację hamuje niska temperatura, lecz nie upośledza jej przetrzymywanie
dżdżownic w glebie skażonej kadmem.
Dalsze badania składników płynu celomatycznego dżdżownic oraz ich wpływu na efektywność procesów
regeneracyjnych są ważne nie tylko dla zaspokojenia ciekawości badawczej, gdyż ich wyniki znajdują coraz
większe zastosowania praktyczne w biomedycynie.
Download