Seksualnosc osob niepelnosprawnych

advertisement
Jaworzno,03.12.2009r.
SEKSUALNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
WYDAWNICTWA ZWARTE:
1.DOROSŁOŚĆ pod ochroną? Seksualność osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną we
wczesnej dorosłości / Izabela Fornalik // W: Człowiek niepełnosprawny w róŜnych fazach Ŝycia /
pod red. nauk. Jarosława Bąbka .- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie “śak”, 2004 .- S. 244257, bibliogr.
CZYTELNIA
2. KONTROWERSJA wokół edukacji seksualnej osób z głębszym upośledzeniem umysłowym /
Kazimiera Nowak-Lipińska // W: Problem podmiotowości człowieka w pedagogice specjalnej:
praca zbiorowa / pod red. Henryka Machela .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1997 .S. 74-86,bibliogr.
CZYTELNIA
3. O IGNORANCJI sfery erotycznej osób głębiej upośledzonych umysłowo / Kazimiera NowakLipińska // W: MłodzieŜ a współczesne dewiacje i patologie społeczne: diagnoza – profilaktyka
– resocjalizacja: praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela .- Toruń :
Wydawnictwo Adam Marszałek, 1997 .-S. 101-106, bibliogr.
CZYTELNIA
4.O SEKSUALNOŚCI osób niepełnosprawnych / pod red. Antoniny Ostrowskiej .- Warszawa :
Instytut SłuŜb Społecznych, 2007
Wyp. 38320
5. PSYCHOLOGIA rehabilitacji / Stanisław Kowalik .- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie i
Profesjonalne, 2007 .- S. 216-235: Związki intymne osób niepełnosprawych
CZYTELNIA
6. SEKSUALNOŚĆ osób upośledzonych umysłowo jako jeden z obszarów ich codziennego Ŝycia /
Joanna Kruk-Lasocka // W: Sfery Ŝycia osób z niepełnosprawnością intelektualną / pod red.
nauk. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk .- Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”. 2005 .S. 73-80, bibliogr.
Wyp. 37352
7. WSPÓŁCZESNE problemy pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną / Zdzisława
Janiszewska-Nieścioruk, Aleksandra Maciarz .- Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2006
.- S. 133-147: Problemy seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną
Wyp. 37089
8. WYCHOWANIE seksualne młodzieŜy niepełnosprawnej intelektualnie jako etap
przygotowawczy do Ŝycia w małŜeństwie / Czesław Kustra // W: Człowiek niepełnosprawny w
róŜnych fazach Ŝycia / pod red. nauk. Jarosława Bąbka .- Warszawa : Wydawnictwo
Akademickie “śak”, 2004 .-S. 259-279
CZYTELNIA
1
9. Z BADAŃ nad funkcjonowaniem seksualnym osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego / Janusz
Kirenko // W: Pedagogika specjalna wobec potrzeb teraźniejszości i wyzwań przyszłości / pod
red. Marii Chodkowskiej .- Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1998 .- S. 259-278
CZYTELNIA
WYDAWNICTWA CIĄGŁE:
10. EDUKACJA seksualna osób niepełnosprawnych intelektualnie w opiniach naucyzcieli i
wychowawców / Mariola Leśniak // Szkoła Specjalna .- 2007, nr 4, s. 306-309, bibliogr.
11.NIEKTÓRE psychologiczne aspekty problemów seksualnych w związku z inwalidztwem /
Helena Larkowa // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne .- 1980, nr 3, s. 55-63
12.PERCEPCJA seksualna człowieka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym I znacznym (na podstawie opinii studentów studiów zaocznych) / Remigiusz
Kijak // Wychowanie Na Co Dzień .- 2004, nr 12, s. 18-21, bibliogr.
13.POSTAWY nauczycieli szkół masowych i specjalnych wobec róŜnych obszarów Ŝycia osób
niepełnosprawnych intelektualnie ze szczególnym uwzględnieniem sfery seksualnej / Remigiusz
Kijak // Szkoła Specjalna .- 2007, nr 5, s. 354-363, bibliogr.
14.SPOŁECZNA (dez)akceptacja seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną /
Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk // Szkoła Specjalna .- 2005, nr 2, s. 120-125, bibliogr.
Oprac. Krystyna Baca
PBW – Filia Jaworzno
2
3
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards