Buchnat Marzena

advertisement
Imię i nazwisko: dr Marzena Buchnat
Funkcje: opiekun praktyk
Problematyka badawcza, zainteresowania naukowe:
1. Z zakresu nauczania zintegrowanego osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną
- metody pracy w nauczaniu zintegrowanym
- poziomy integracji odnoszące się do strefy fizycznej, psychicznej,
poznawczej i społecznej w szkole specjalnej
- trudności poznawcze dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną –
diagnoza, rewalidacja
- sytuacja dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkołach masowych w
klasach integracyjnych
- poziom dostosowania podręczników do potrzeb dziecka z lekką niepełnosprawnością
intelektualną w nauczaniu zintegrowanym
2. Pedagogika przedszkolna
- adaptacja dziecka niepełnosprawnego do przedszkola integracyjnego, specjalnego
- standardy pracy przedszkoli integracyjnych i specjalnych
- metody pracy w przedszkolach integracyjnych i specjalnych
3. Podnoszenie kompetencji rozwojowych dziecka z lekką, umiarkowaną
niepełnosprawnością intelektualną
4. Rzadkie zespoły genetyczne – sytuacja dziecka i jego rodziny, drogi wsparcia
Publikacje:
 Buchnat M., Ruch i rytm wspierający rozwój dziecka z różnymi deficytami, W:
Wspomaganie rozwoju dzieci ze złożonymi zespołami zaburzeń, red.
A.Twardowski, Wyd. PTP, Poznań, 2005.
 Buchnat M., Postawy młodzieży wobec osób niepełnosprawnych, W: Nasze
Forum nr 1-2(29-30)/2008
 Buchnat M., Wizje przyszłego życia dzieci przewlekle chorych na cukrzycę,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2008.
 Buchnat M., „Edukacja przez ruch” – system wspierający edukację dzieci z
lekką niepełnosprawnością intelektualną, W: Zagadnienia funkcjonowania z
ograniczoną sprawnością, red. J.Rottermunda, Oficyna Wydawnicza „Impuls”,
Kraków, 2009.
 Buchnat M., Adaptacja przedszkolna dziecka z lekką niepełnosprawnością
intelektualną, W: Wybrane zagadnienia socjalizacji i edukacji osób z
ograniczoną sprawnością, red. Z.Gajdzica, M.Bełza, Oficyna Wydawnicza
„Humanitas”, Sosnowiec 2011,
 Buchnat M., Sytuacja dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną w
klasach integracyjnych, W: Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 10 – Szkoła dla
osób z niepełnosprawnością Wzory-Codzienność-Wyzwania, red. A.Krause,
J.Belzyt, S.Sadowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012,
 Buchnat M., Pawelczak K.(red.) Nieznane? Poznane. Zaburzenia rozwojowe u
dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi i wadami wrodzonymi, Wydawnictwo
Naukowe UAM, Poznań 2011.
 Buchnat Marzena, Tylewska-Nowak Beata, red., Dzieci i młodzież z
niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji, Wydawnictwo Naukowe
Difin, Warszawa 2012.
Proponowana tematyka prac magisterskich/dyplomowych (konkretne przykłady
tematów):
 Miejsce dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w różnych formach edukacji.
 Adaptacja dziecka niepełnosprawnego do przedszkola integracyjnego, specjalnego.
 System „Edukacji przez ruch” – alternatywa w edukacji dzieci z lekką
niepełnosprawnością intelektualną
 Specyficzna sytuacja rodziny dziecka z rzadkim zespołem genetycznym
Kontakt:
[email protected] amu.edu.pl
dyżur: Poniedziałek 11.30-12.30 Zakład Pedagogiki Specjalnej
Inne informacje
Download