STANOWISKA PRACY DLA - SOD

advertisement
NIEPEŁNOSPRAWNI NA
RYNKU PRACY
a
firmy i instytucje
odpowiedzialne społecznie
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
instytucjonalna i społecznoekonomiczna
Odpowiedzialność Instytucjonalna to podejmowanie przez
ludzi, którzy mają istotny wpływ na sytuację Państwa
(przede wszystkim polityków, lokalnych włodarzy,
fundacji itp.), różnego rodzaju przedsięwzięć, które mają
wpływ na ogół społeczeństwa.
W kontekście społeczno-ekonomicznym to solidarne
ponoszenie kosztów na przedsięwzięcia w skali mikro i
makro ekonomicznej.
INSTYTUCJA PAŃSTWOWA PFRON
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
istnieje od 1991 r. i jest funduszem celowym działającym na mocy
Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego
środki przeznaczane są na:
•
•
•
•
•
rehabilitację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnością;
wspieranie zatrudnienia;
rehabilitację (turnusy, sport itp.);
refundację całkowitych kosztów zatrudnienia osób z niepełnosprawnością;
dofinansowanie do nowo tworzonych stanowisk pracy lub już istniejących
itp.
ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ
Zakład pracy chronionej zatrudnia nie
mniej niż 25 pracowników w
przeliczeniu na pełny wymiar czasu
pracy i spełnia następujące
warunki:
• zatrudnia co najmniej 40% osób
niepełnosprawnych, w tym co
najmniej 10% ze stopniem
znacznym lub umiarkowanym
• zawiera pomieszczenia i obiekty
przystosowane do potrzeb ludzi z
niepełnosprawnością
• zapewnia pomoc medyczną,
poradnictwo oraz usługi
rehabilitacyjne
ZAKŁADY AKTYWIZACJI
ZAWODOWEJ
Zakłady aktywizacji zawodowej (ZAZ)
tworzone są przez gminy, powiaty,
fundacje i inne organizacje społeczne,
których statutowym celem jest
zawodowa i społeczna rehabilitacja
osób niepełnosprawnych.
Zakład taki musi:
- zatrudniać co najmniej 70% osób
niepełnosprawnych o znacznym lub
umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności
- posiadać warunki dotyczące obiektów i
pomieszczeń, a także opieki medycznej
oraz usług rehabilitacyjnych takie
same jak zakład pracy chronionej
- przeznaczać uzyskiwane dochody na
działania związane z aktywizacja
zawodową ludzi z
niepełnosprawnością
- pozyskać pozytywną opinię starosty
dotyczącą potrzeby utworzenia zakładu
aktywizacji zawodowej
ZATRUDNIENIE OSÓB Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA
OTWARTYM RYNKU PRACY
Osoby niepełnosprawne ubiegają się o pracę na takich samych
warunkach jak kandydaci pełnosprawni, a pracodawca, wybierając
pracownika, bierze pod uwagę doświadczenie zawodowe i
kwalifikacje.
Zatrudnienie następuje na takich samych zasadach, jak
zatrudnienie pracownika pełnosprawnego. W grę mogą wchodzić
jedynie pewne przywileje wynikające z ogólnych przepisów
(dodatkowy urlop, skrócony czas pracy itp.).
Pracownik niepełnosprawny ma w pracy takie same zadania i
obowiązki jak pracownik pełnosprawny. Pracodawcy przystosowują
jedynie stanowiska pracy w sposób uwzględniający potrzeby
niepełnosprawnego pracownika (zwrot kosztów na stworzenie lub
dostosowanie stanowiska można otrzymać z PFRON).
OBOWIĄZKOWA WPŁATA NA
PFRON (nie stanowi kosztu !)
Wpłaty obowiązkowe na PFRON dotyczą tych podmiotów,
u których przeciętne zatrudnienie pracowników w danym
miejscu osiągnie co najmniej 25 pracowników w
przeliczeniu na pełny etat, a wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych nie przekroczy 6%.
Wysokość wpłaty jest równa iloczynowi 40,65%
przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników, która
stanowi różnicę pomiędzy zatrudnieniem
odpowiadającym wskaźnikowi zatrudnienia
niepełnosprawnych na poziomie 6% a rzeczywistym
zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.
W obecnej chwili wpłata obowiązkowa na
PFRON wynosi 1648,37 zł, za każdy etat
poniżej wskaźnika
KORZYŚCI PŁYNĄCE Z ZATRUDNIENIA
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
• dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników
niepełnosprawnych (max 75% całkowitych kosztów płacy)
• zwrot kosztów na przystosowanie nowych lub dostosowania
już istniejących stanowisk pracy
• zmniejszenie lub całkowity brak wpłaty obowiązkowej na
PFRON
• na wniosek pracodawcy UP/PFRON może zrefundować
koszty szkolenia zatrudnionych u pracodawcy osób
niepełnosprawnych
• asystent osoby z niepełnosprawnością
FORMY WSPÓŁPRACY Z
OSOBAMI
NIEPEŁNOSPRAWNYMI
• praca stacjonarna – praca, którą wykonuje
się w miejscu określonym przez
pracodawcę zazwyczaj w siedzibie jego
firmy
• praca zdalna – praca, którą wykonuje się
w dowolnym miejscu np. w domu
STANOWISKA PRACY DLA
„NIEPEŁNOSPRAWNYCH”
Oto kilka przykładów branż, w których
najczęściej zatrudnia się osoby
niepełnosprawne:







serwis sprzątający
ochrona
handel
instytucje pomagające niepełnosprawnym
praca zdalna
konfekcjoner
pracownik linii produkcyjnej
STANOWISKA PRACY ZDALNEJ
Przykładowe stanowiska, które możemy stworzyć
w systemie pracy zdalnej:











pracownik biurowy telepracownik
fakturzystka
windykator
telemarketer
informatyk, programista
monitorujący obiekty firmy
ankieter
obsługa baz danych
copywriter
obsługa poczty elektronicznej
tworzenie artykułów na stronę internetową i ich
zamieszczanie
 i wiele, wiele innych
SOCIAL MEDIA I ICH SIŁA
Social media, czyli media społecznościowe to określenie
odnoszące się do ogólnie pojętego korzystania z
internetowych i mobilnych technologii dla
przekształcenia komunikacji w dialog interaktywny społeczny.
Jeżeli chodzi o zastosowanie mediów społecznościowych
w biznesie, to przede wszystkim służą one działaniom
Public Relations. Social Media wykorzystywane są
ponadto przez przedsiębiorstwa w procesach
sprzedażowych i po sprzedażowych na coraz większą
skalę, są wykorzystywane na poziomie wszystkich
szczebli samorządowych.
DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z
NASZYCH USŁUG?
• W tematyce wpłat obowiązkowych i dofinansowań, działamy od
2004 roku, a nasza firma na rynku istnieje od 2009 roku. Podczas
8-lat prowadzenia działalności podpisaliśmy umowy o współpracę z
45 większymi podmiotami, w których zatrudniliśmy ponad 190 osób
z niepełnosprawnością.
• Prowadzimy kompleksową obsługę podmiotów, które zmagają się z
obowiązkowymi wpłatami na PFRON i pomagamy im
racjonalizować wydatki/straty, które są z nimi związane.
• Służymy radą i pomocą podmiotom zatrudniającym osoby z
niepełnosprawnością, pomagamy tworzyć odpowiednie stanowiska
pracy na które pozyskujemy środki.
• Pośredniczymy w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i szkolimy
na odpowiednie stanowiska.
• Zawsze służymy radą i pomocą w zakresie praw i przywilejów
wynikających z ich niepełnosprawności.
• Realnie i aktywnie uczestniczymy w zmianach wizerunkowych osób
z niepełnosprawnością na rynku pracy i w życiu codziennym.
• Podjęliśmy współpracę z kilkoma fundacjami, które zajmują się
wyszukiwaniem i szkoleniem pracowników z niepełnosprawnością,
dzięki czemu naszymi działaniami objęta zastała cała Polska.
• Nasz ostatni sukces to wynik, jaki osiągnęliśmy przy współpracy z
Fundacją Kawalerów Maltańskich, która w ostatnim projekcie
znalazła zatrudnienie dla 40 osób niepełnosprawnych, z czego 25 to
osoby przyjęte przez naszych nowych i poprzednich klientów na
nowo stworzone i przystosowane do potrzeb stanowiska pracy.
• Mamy zaszczyt być partnerem fundacji „Jedyna Taka”, którą
wspieramy już od trzech lat przy organizacji wyborów „Miss Polski
na wózku”, a w tym roku bierzemy czynny udział w przygotowaniu
do
Pierwszych na Świecie Wyborów
Miss Wheelchair World
organizowanych przez Fundację „Jedyna Taka” i Miasto Stołeczne
Warszawa
Dziękujemy za uwagę
Download