ZATRUDNIENIE OSÓB Z NIEPE*NOSPRAWNO*CI*

advertisement
ZATRUDNIENIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:
OTWARTY RYNEK PRACY, ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ,
OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA
Osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub
umysłowy trwale lub okresowo utrudnia,
ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról
społecznych, a w szczególności zdolności do
wykonywania pracy zawodowej
(Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
2011 nr. 127,poz. 27).
STATUS PRAWNY OSOBY
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Osoby posiadające orzeczenie:
• o jednym z 3 stopni niepełnosprawności:
(znacznym,
umiarkowanym,
lekkim,)
lub
orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed
ukończeniem 16 roku życia
(Miejskie i Powiatowe Komisje ds. Orzekania o Niepełnosprawności)
• o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy
( ZUS)
• całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie
rolnym (KRUS)
AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Współczynnik aktywności zawodowej: 27,5 %
Wskaźnik zatrudnienia: 23 %
Stopa bezrobocia: 16,3 %
Wsparcie zatrudnienia osób
z niepełnosprawnościami
9 maja 1991 uchwalono ustawę o zatrudnieniu i
rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
(Dz. U. 1991 nr 46, poz. 201). Podstawowym elementem
nowego systemu było nałożenie na podmioty
zatrudniające co najmniej 50 osób w przeliczeniu na
pełny wymiar czasu pracy obowiązku dokonywania
ustawowych wpłat na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
W 1997 r. obniżono ten wskaźnik do 25 osób.
Z obowiązkowych wpłat na PFRON zwolniono
zakłady, które zatrudniały więcej jak 6% osób
niepełnosprawnych przy zatrudnianiu ponad 25
pracowników. Powstał tzw. system kwotowy
mający motywować wszystkich większych
pracodawców
do
zatrudniana
osób
niepełnosprawnych
oraz
przekazujący
pozyskane środki tym pracodawcom, u których
występuje wysoka koncentracja zatrudnienia
osób niepełnosprawnych.
Zatrudnienie osób
z niepełnosprawnością
• Prawo do pracy
• Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu
• Tzw. dyskryminacja pozytywna w zatrudnieniu
–stwarzanie
mechanizmów
prawnych
wyrównujących pozycję pewnych grup
pracowników, którzy tradycyjnie są uważani za
„kłopotliwych”, droższych, niepewnych
Gdzie można zatrudniać osoby
z niepełnosprawnością?
Zatrudnienie wspomagane:
• Zakłady Pracy Chronionej
• Zakłady Aktywizacji Zawodowej
Zatrudnienie na otwartym rynku
pracy
Zatrudnienie w ZPCH
Formy wsparcia udzielanego pracodawcom
z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy
stworzonego dla osoby z niepełnosprawnością
• można ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów, jeżeli
wyposaży się
stanowisko pracy dla osoby z
niepełnosprawnością, zarejestrowanej w powiatowym
urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy
niepozostająca w zatrudnieniu.
• można starać się o dofinansowanie do 15-krotności
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia każdego
wyposażonego stanowiska pracy (bez podatku VAT i
podatku akcyzowego)
• Warunek: zatrudnienie pracownika z niep. na tym
stanowisku przez okres 36 miesięcy
Zwrot kosztów szkolenia
pracowników niepełnosprawnych
Miesięczna refundacja kosztów zatrudnienia
pracownika z niepełnosprawnością
Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia
pracownika niepełnosprawnego
1 800 zł - znaczny stopień niepełnosprawności;
1 125 zł - umiarkowany stopień niepełnosprawności
450 zł - lekki stopień niepełnosprawności
dodatkowo 600 zł – osoby z niepełnosprawnością
psychiczną,
intelektualną,
całościowym zaburzeniem rozwojowym,
epilepsją oraz osoby niewidome
Refundacja kosztów zatrudnienia pracownika
pomagającego osobie niepełnosprawnej
RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
A MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA
PRACY
01-U – niepełnosprawność intelektualna
ograniczeniem jest stopień skomplikowania zadań, jakie
trzeba wypełnić na konkretnym stanowisku. Zdolność do
pracy na danym stanowisku będzie zależała od stopnia i
rodzaju zaburzeń oraz indywidualnych predyspozycji. Co
do zasady osoby niepełnosprawne z kodem 01U mogą
pracować wszędzie, gdzie zadania nie są szczególnie
skomplikowane, wliczając w to stanowiska obsługi
maszyn. Możliwość udzielenia wsparcia asystenta osoby
niepełnosprawnej lub trenera pracy.
02-P – niepełnosprawność psychiczna
osoby z niepełnosprawnością psychiczną mogą
być kierowane do różnych prac, przy czym
należy uwzględnić typ i rozległość zaburzeń.
Zasadniczo nie wydaje się zgód na pracę na
stanowiskach wymagających obsługi maszyn o
wysokim stopniu ryzyka, pracowników ochrony
fizycznej i mienia czy kierowania pojazdami.
03-L – choroby narządu mowy lub słuchu
w zależności od typu, mogą uniemożliwiać
zawodowe prowadzenie pojazdów w kategorii C
i D, pracę wymagającą wysiłku głosowego (w
obsłudze klienta lub telemarketingu), a także
pracę na wysokości lub w środowisku o wysokim
natężeniu dźwięków. Ograniczenia te są
mniejsze, jeśli dolegliwości choroby ustępują np.
po zastosowaniu aparatu słuchowego lub
implantu.
04-O – choroby narządu wzroku
o ile są nasilone, uniemożliwiają pracę na wysokości
lub pracę z bronią, a także prowadzenie pojazdów i
obsługę maszyn. Pewne objawy chorobowe mogą
pogłębiać się przy pracy, która naraża na działanie
promieni UV, a także wymagającej skupienia wzroku
na nieoddalonych punktach przez dłuższy czas, co
dotyczy również pracy przy komputerze. Pomocne
są w takich przypadkach lupy ekranowe lub wyższej
klasy monitory, natomiast o zdolności do pracy
każdorazowo
powinien
zdecydować
lekarz
medycyny pracy
05-R – choroby narządu ruchu
wady
wrodzone,
schorzenia
pourazowe,
nowotwory rozwijające się w obrębie układu
ruchowego, deformacje, choroby stawów, mięśni i
tkanki łącznej w relatywnie niewielkim stopniu
obniżają zdolność do wykonywania pracy przy
zastosowaniu odpowiednich regulacji w zakresie
czasu pracy i prawidłowej ergonomii stanowiska
pracy, osoby z kodem 05R mogą zajmować
praktycznie wszystkie stanowiska biurowe, a także
wykonywać pracę fizyczną
06-E-Epilepsja
Chorzy mogą wykonywać proste i bezpieczne
prace, prace administracyjno-biurowe przy czym
dodatkowymi obostrzeniami obłożona jest
obsługa urządzeń z elementami migającymi lub
wirującymi.
07-S-choroby układu oddechowego i
układu krążenia
Powodują obniżoną odporność i niską
wydolność fizyczną. Przeciwskazania: praca w
warunkach zapylenia, duży wysiłek fizyczny.
Pracownik
powinien
mieć
możliwość
elastycznego ustalenia czasu i formy przerw
adekwatnie do charakterystyki konkretnej
jednostki chorobowej.
08-T – choroby układu pokarmowego
istotnym ograniczeniem może być narażenie na
czynniki toksyczne o charakterze chemicznym.
09-M-choroby układu
moczopłciowego
w większości przypadku zachodzi potrzeba
dostosowania sposobu wykonywania pracy do
zmienionej fizjologii pracownika, a więc
uelastycznienie czasu przerw lub zmiana
ergonomii stanowiska pracy.
10-N-choroby neurologiczne
kategoria chorób neurologicznych obejmuje
niemal wyłącznie choroby centralnego układu
nerwowego o różnej etiologii i objawach. Ze
względu na charakterystykę schorzeń, wskazania
i przeciwwskazania do pracy kształtują się
podobnie do tych, jakie dotyczą osób chorych
psychicznie, natomiast szczegółowo określa się
je dopiero na podstawie znajomości jednostki
chorobowej oraz indywidualnych uwarunkowań
pracownika.
11-I-choroby inne
kategoria chorób innych obejmuje między
innymi żółtaczkę, choroby krwi, cukrzycę,
boreliozę, łuszczycę, otyłość znacznego stopnia.
12-C - całościowe zaburzenia
rozwojowe
mogą w różny sposób ustalać predyspozycje
zawodowe danej osoby. W zależności od stopnia
upośledzenia rozwojowego osoby takie mogą
wykonywać różne obowiązki, natomiast
absolutnie niezbędna jest w tym przypadku
dokładna analiza medyczna
Opinia lekarska
-
Zdolność do pracy
Czas pracy
Rodzaj pracy
Warunki BHP
Przystosowanie zawodowe
Przekwalifikowanie
Dziękuję za uwagę
Beata Tomecka- Nabiałczyk
Zakład Prawa Karnego Wykonawczego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki
Download