ProtokoL z XXI posiedzenia RST

advertisement
Człowiek – najlepsza inwestycja
DWUDZIESTE PIERWSZE POSIEDZENIE REGIONALNEJ SIECI
TEMATYCZNEJ
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO / PRZEGLĄD OKRESOWY
PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH
17 MARCA 2015 r.
Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w sali 245 w dniu 17 marca 2015 roku
w godzinach od 10.00 do 12.15.
W posiedzeniu uczestniczyło 13 osób:

10 członków RST, w tym 8 członków z prawem do głosowania.

Ekspert
oceniający
produkt
finalny projektu
innowacyjnego:
Różnorodność
procentuje, Pan Dariusz Rutkowski.

Osoba reprezentująca Beneficjenta składającego produkt finalny do walidacji, Pan
Sebastian Antkowiak będący jednocześnie członkiem RST (na przedmiotowym
posiedzeniu bez prawa głosu).

Osoby reprezentujące Beneficjenta w odniesieniu do którego przeprowadzany był
przegląd okresowy projektu innowacyjnego (3 osoby w tym 1 spoza składu RST).

Sekretarz RST.
Lista osób, które wzięły udział w posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu. Pod nieobecność Przewodniczącego Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, Pana Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego funkcję związaną z przewodniczeniem obradom pełniła Pani Magdalena
1
Bolewska, Kierownik Biura Wsparcia Systemowego EFS w Departamencie Wdrażania
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przewodnicząca przywitała zebranych członków RST oraz zaproszonych gości,
a następnie przedstawiła porządek obrad:

Prezentacja projektu innowacyjnego Przedsiębiorczość akademicka dźwignią
innowacyjnej gospodarki WK-P – Pani Katarzyna Kazimierska-Drobny,

Prezentacja
produktu
finalnego
projektu
innowacyjnego
Różnorodność
procentuje – Pan Sebastian Antkowiak,

Prezentacja opinii eksperta oceniającego produkt finalny projektu innowacyjnego
Różnorodność procentuje – Pan Dariusz Rutkowski – ekspert oceniający produkt,

Sesja pytań. Dyskusja,

Głosowanie nad Uchwałą nr 1/2015 w sprawie walidacji produktu finalnego
projektu innowacyjnego Różnorodność procentuje.
Agenda spotkania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Zebrani nie wnieśli
uwag do porządku obrad. Z uwagi na brak kworum niezbędnego do podjęcia decyzji,
przewodnicząca poinformowała zebranych o przyjęciu pisemnej procedury podejmowania
uchwały 1/2015. Następnie Pani Magdalena Bolewska poprosiła Panią Katarzynę
Kazimierską-Drobny,
kierownik
projektu
Przedsiębiorczość
akademicka
dźwignią
innowacyjnej gospodarki WK-P o omówienie dotychczasowego etapu realizacji projektu
innowacyjnego realizowanego przez Beneficjenta. Prezentacja stanowi załącznik nr 3
do niniejszego protokołu. Po wysłuchaniu prezentacji rozpoczęła się dyskusja.
1) Pani Magdalena Bolewska zadała pytanie o termin złożenia przez beneficjenta
produktu finalnego do walidacji przez Regionalną Sieć Tematyczną.
2) Pani Katarzyna Kazimierska-Drobny wyjaśniła, że tzw. produkty pośrednie
tj. materiały dla studentów są już opracowane. W związku z powyższym produkt
finalny jest obecnie na etapie przygotowywania do złożenia, co nastąpi w czerwcu
2015 r.
3) Pani Magdalena Bolewska zwróciła uwagę, iż jest to termin zbyt późny
w stosunku do okresu realizacji oraz harmonogramu projektu. Czas trwania
procesu walidacji produktu finalnego wynosi ok. 1,5 miesiąca, co może
spowodować znaczne skrócenie czasu przewidzianego na upowszechnianie
2
wypracowanego rozwiązania. Pani Magdalena Bolewska wskazała również,
że odpowiedni termin na złożenie produktu finalnego, który umożliwi
zrealizowanie wszystkich koniecznych etapów projektu, to koniec kwietnia lub
pierwszy tydzień maja 2015 r. Jednocześnie ze względu na fakt, iż złożenie w tym
terminie produktu stanowić będzie zmianę w stosunku do zapisów aktualnego
wniosku o dofinansowanie, konieczne jest uzyskanie zgody opiekuna projektu
na
przesunięcie
terminu
złożenia
produktu
finalnego
w
stosunku
do
zaplanowanego we wniosku o dofinansowanie.
4) Pani Katarzyna Kazimierska-Drobny poinformowała, że produkt finalny
projektu innowacyjnego Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej
gospodarki WK-P zostanie złożony we wskazanym przez Przewodniczącą
terminie.
5) Pan Andrzej Matusewicz (Business Centre Club) odniósł się do wspomnianego
w prezentacji projektu przetargu na pracownika ds. public relations. Zapytał
kto został zatrudniony na tym stanowisku.
6) Pani Katarzyna Kazimierska-Drobny wyjaśniła, iż jest to Pan Tomasz Zieliński
redaktor regionalnej gazety.
7) Pan Andrzej Matusewicz poruszył kwestię zaangażowania firmy PESA
we współpracę UKW w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń.
8) Pani Katarzyna Kazimierska-Drobny wskazała, że pomiędzy pracownikami
UKW oraz PESA jest wiele nieformalnych kontaktów. Firma ta, nie jest
zainteresowana ścisłą współpracą z uwagi na to, iż posiada własny dział badań
i rozwoju. Ponadto współpracuje też z Uniwersytetem TechnologicznoPrzyrodniczym w Bydgoszczy.
9) Pani Magdalena Szymańska dodała, że obecnie każdy kierunek techniczny musi
przeprowadzić konsultacje z interesariuszami, którymi są przedsiębiorcy. Mają
więc oni w tej chwili realny wpływ na kształt programu studiów i proces
kształcenia studentów, którzy w przyszłości mogą być także ich pracownikami.
10) Pan Andrzej Matusewicz zwrócił uwagę, że oczekiwania świata nauki oraz
biznesu wobec wzajemnej współpracy są od siebie mocno oddalone. Wskazał,
że przedsiębiorcy oczekują od pracowników wykształcenia oraz doświadczenia,
3
ale niechętnie dzielą się posiadaną wiedzą oraz wypracowanymi rozwiązaniami
technologicznymi.
11) Pani Katarzyna Kazimierska-Drobny dodała, że w przypadku firmy PESA
oczekiwania wobec UKW dotyczą głównie kształcenia nowych pracowników,
a nie wypracowywania nowych rozwiązań technologicznych. Dodała ponadto,
iż UKW współpracuje z sukcesem z innymi dużymi firmami w regionie
tj. Logicom, czy Atos. Często studenci po skończeniu odpowiednich kursów
np. w zakresie Cisco są gotowi do podjęcia pracy w danej firmie. Pani Katarzyna
Kazimierska-Drobny
zwróciła
również
uwagę,
że
poza
wykształceniem
kierunkowym, atutem poszukiwanym przez pracodawców jest również znajomość
języka angielskiego.
12) Pan Andrzej Matusewicz stwierdził, że większe firmy o strukturze korporacyjnej
tj. np. Atos mają już wypracowane sposoby współpracy z jednostkami naukowymi,
a trudności w nawiązaniu współpracy są dalej widoczne w przypadku niewielkich
przedsiębiorstw
13) Pani
Katarzyna
Kazimierska-Drobny
wyjaśniła,
że
właśnie
dzięki
zaplanowanym w projekcie mikrograntom udało się nawiązać współpracę
z mniejszymi firmami. Przedsiębiorcy ci byli otwarci na współpracę z uczelnią.
Dodała ponadto, że przez kilka lat realizacji projektu na UKW oraz dzięki
realizacji innych podobnych przedsięwzięć bardzo wzrosła świadomość w zakresie
transferu wiedzy, zarówno wśród pracowników naukowych, jak i wśród
przedstawicieli biznesu. Pracownicy naukowi często współpracują z firmami,
niestety
długie
procedury
na
uczelni
zniechęcają
przedsiębiorców
do nawiązywania współpracy.
14) Pan Andrzej Matusewicz podkreślił, że jest to niestety specyfika bydgoskich
uczelni, ponieważ w innych regionach kraju np. we Wrocławiu współpraca
ze sferą biznesu jest bardziej dynamiczna. Dodał, że przedsiębiorcy również muszą
wiele zmienić w podejściu do studentów i współpracy z uczelniami.
15) Pani Katarzyna Kazimierska-Drobny dodała, że obecnie kiedy świadomość
korzyści ze wzajemnej współpracy nauki i biznesu jest już na dobrym poziomie,
4
właściwe byłoby ukierunkować się na finansowanie patentowania rozwiązań.
Przyczyni się to do pobudzenia procesu komercjalizacji wiedzy.
16) Pani Danuta Szymańska-Al-Samarrai stwierdziła, że obowiązujące w Polsce
opłaty związane z wnioskami
patentowymi
są wysokie i
zniechęcają
do przeprowadzania tego procesu w kraju.
17) Pani Katarzyna Kazimierska-Drobny zwróciła uwagę, że niektóre firmy chcą
współpracować z uczelnią wyższą pod warunkiem wpisania tej współpracy
do projektu unijnego. Przedsiębiorcy zostali nieco „zmanierowani” przez unijne
pieniądze, co zniechęciło ich do finansowania współpracy z uczelniami z własnych
środków.
18) Pani Magdalena Bolewska stwierdziła, iż bardzo dobrym połączeniem
omawianych w trakcie dyskusji kwestii dotyczących zarówno problemów osób
młodych, jak również podejścia przedsiębiorców w przedmiotowym zakresie
będzie omówienie produktu finalnego projektu Różnorodność procentuje.
Na tym zakończyła się dyskusja. Następnie Pani Magdalena Bolewska poprosiła
o zaprezentowania projektu innowacyjnego Różnorodność procentuje. Głos zabrał Pan
Sebastian
Antkowiak,
przedstawiciel
Poznańskiego
Akademickiego
Inkubatora
Przedsiębiorczości. Prezentacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Po
wysłuchaniu
wystąpienia
beneficjenta
Pani
Magdalena
Bolewska
poprosiła
o zaprezentowanie opinii eksperckiej odnośnie dyskutowanego produktu finalnego. Głos
zabrał Pan Dariusz Rutkowski, ekspert opiniujący produkt. Prezentacja eksperta stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Po wysłuchaniu obu prezentacji przewodnicząca
spytała przedstawiciela beneficjenta czy chciałby ustosunkować się do zaprezentowanej opinii
o produkcie.
1) Pan Sebastian Antkowiak zgodził się z uwagą eksperta, że układ dokumentów
w ramach złożonego produktu jest chaotyczny i trudny do użytkowania przez
zainteresowane osoby. Odniósł się do kwestii numeracji załączników, wskazał,
iż zostaną one przyporządkowane do poszczególnych produktów pośrednich
składających się na produkt finalny. Pan Sebastian Antkowiak zwrócił uwagę,
że przy pierwszej rozmowie przedsiębiorcy zwykle nie byli zainteresowani
wdrażaniem modelu, jednakże po bliższym zapoznaniu się z ideą zarządzania
różnorodnością ich nastawienie zmieniało się na pozytywne. Podkreślił także,
5
że zainteresowanie modelem wyrażały osoby, które w firmach zajmowały się
rekrutacją nowych pracowników. Osoby takie nie zniechęcały się układem
dokumentów. W odniesieniu do aspektu technicznego złożonych materiałów Pan
Sebastian Antkowiak wyjaśnił, że beneficjent otrzyma fundusze na wydanie
publikacji głównej w fazie upowszechniania produktu i zostaną one wtedy
dostosowane do potrzeb użytkowników.
2) Pani Magdalena Bolewska podkreśliła wagę kompletności oceny dokonanej
przez eksperta, który dzięki temu, iż jest jednocześnie przedsiębiorcą miał
możliwość zalogowania się na portal stanowiący element produktu finalnego
i przetestowania zawartych na nim materiałów. Jest to o tyle istotne, iż IP
ze względu na zakres swojej działalności miała możliwość pracy jedynie
na papierowej wersji produktu, bez możliwości zalogowania się i weryfikacji
dokumentów elektronicznych zawartych na stronie www.roznorodnosc.paip.pl.
Przewodnicząca podkreśliła również, iż produkt wymaga jeszcze dopracowania
pod względem graficznym, aby zapewnić przyjazność dla użytkownika. Pani
Magdalena Bolewska odniosła sie również do kwestii trwałości wypracowanego
rozwiązania. Zadała pytanie o sposób implementowania produktu po zakończeniu
realizacji projektu.
3) Pan Sebastian Antkowiak wyjaśnił, że kluczem do tego jest współpraca
z
instytucjami
otoczenia
biznesu
oraz
organizacjami
zrzeszającymi
przedsiębiorców. W fazie upowszechniania zaplanowane jest informowanie
w mediach o wypracowanym rozwiązaniu, ponadto realizatorzy projektu liczą
na możliwości związane z początkiem nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
4) Pani Magdalena Bolewska poruszyła kwestię wskazania Instytucji Rynku Pracy
jako interesariuszy w procesie upowszechniania. Organizacje te nie pojawiły się
bowiem w strategii wdrażania projektu jako użytkownicy. W związku
z powyższym przewodnicząca poprosiła o wskazanie ich roli w projekcie.
5) Pan Sebastian Antkowiak wyjaśnił, że Instytucje Rynku Pracy znają sytuację
ludzi młodych jako bezrobotnych. Ich doświadczenie może być pomocne
we współpracy z ludźmi młodymi poszukującymi zatrudnienia. Dodał, że PAIP
współpracował z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu podczas organizacji
6
jednej z konferencji. Pan Sebastian Antkowiak wskazał również, że pracownicy
powiatowych urzędów pracy często kontaktują się z przedsiębiorcami przy okazji
pozyskiwania ofert staży oraz pracy dla osób młodych i mogą podzielić się
doświadczeniem w tym obszarze. Z uwagi na to, Instytucje Rynku Pracy zostały
wskazane, jako interesariusze w procesie upowszechniania produktu. Pan
Sebastian Antkowiak zwrócił uwagę, że pojawia się sprzeczność pomiędzy
oczekiwaniami młodych ludzi, a tym co jest im przekazywane społecznie m.in.
przez instytucje takie jak na przykład Komisja Europejska. Projekt był skierowany
do osób poniżej 25 roku życia, które są zatrudnione na umowę o pracę. Taka forma
zatrudnienia stosunkowo rzadko pojawia się w tej grupie wiekowej. Ponadto
pomimo zachęty do przyjmowania elastycznych form zatrudnienia ludzie młodzi
nie są zainteresowani zatrudnieniem na umowę o dzieło lub zlecenie, tzw. „umowy
śmieciowe”. Krzyżują się tutaj jeszcze oczekiwania pracodawców, dla których
najważniejszy jest zysk. Pan Sebastian Antkowiak wyjaśnił, że celem realizacji
projektu było pogodzenie tych sprzecznych oczekiwań poprzez pokazanie zalet
zatrudniania osób młodych oraz ich problemów, które są odmienne od specyfiki
pracowników z dłuższym doświadczeniem zawodowym. W procesie rekrutacji
często nie udaje się uchwycić tzw. „umiejętności miękkich” pracownika, które są
istotne w procesie adaptacji w firmie a często decydują o możliwościach rozwoju
zawodowego pracownika. Pan Sebastian Antkowiak wskazał, że w czasie
wywiadów fokusowych pracodawcy zwracali uwagę na sytuacje w których
okazało się, że pracownik, który bardzo dobrze wypadł na rozmowie
kwalifikacyjnej i posiada odpowiednie wykształcenie nie sprawdza się w pracy.
Realizatorzy projektu zachęcali pracodawców, aby podchodzili do rekrutacji
młodych pracowników w sposób niestandardowy, tak aby ich umiejętności
i kompetencje miękkie mogły zostać zauważone. Podczas konsultacji modelu
pracodawcy zwracali uwagę na konieczność zapewnienia prostych i efektywnych
narzędzi do diagnozowania kompetencji. Zmiany w modelu w stosunku
do strategii wdrażania projektu miały jedynie na celu uproszczenie narzędzi
i dostosowanie ich do potrzeb przyszłych użytkowników. Przedstawiciel
beneficjenta podkreślił również, że w zarządzaniu różnorodnością kluczem są
7
dobre praktyki i ich selektywne wykorzystanie przez pracodawców. Pan Sebastian
Antkowiak podziękował Panu Dariuszowi Rutkowskiemu za opinię oraz uwagi
odnośnie
wypracowanego
modelu
zarządzania
różnorodnością
w przedsiębiorstwie.
6) Pani Magdalena Bolewska odniosła się do kwestii interpretowania wyników
uzyskanych w testach. Poprosiła o przybliżenie jak wygląda interpretacja wyników
w testach zamieszczonych online, bowiem wersje papierowe przedmiotowych
dokumentów z którymi miała możliwość zapoznać się IP, nie stanowią
konkretnego materiału, a jedynie interpretacje w postaci trzy wyrazowych
podsumowań, które w świetle niezbędnych do uzyskania dla przedsiębiorców
wyników stanowią materiał o niewielkim przekazie merytorycznym.
7) Pan Sebastian Antkowiak wyjaśnił, że w interpretacji testów online pojawia się
skalowość i są one szerzej interpretowane niż w przekazanej do IP wersji
papierowej dokumentów. Wskazał, że materiały dla pracowników do 25 roku
życia były przygotowane w wersji bardzo uproszczonej z uwagi na brak otwartości
niektórych pracodawców na diagnozowanie kompetencji tej grupy pracowników.
8) Pani Magdalena Bolewska ponownie zwróciła uwagę na kwestię trwałości
wypracowanego
modelu.
Zapytała
o
sposób
funkcjonowania
platformy
internetowej po zakończeniu realizacji projektu.
9) Pan Sebastian Antkowiak odpowiedział, że zachowany zostanie wymagany
w PO KL okres trwałości projektu. Część zadań zostanie przekazanych
do instytucji otoczenia biznesu, zainteresowanych dalszym wdrażaniem tj. np.
Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Instytucja ta wdraża tzw. Kartę Różnorodności
w którą wpisują się działania podejmowane w projekcie. Ponadto zostaną
podpisane umowy z instytucjami otoczenia biznesu na upowszechnianie oraz
włączanie
modelu
wśród
zainteresowanych
przedsiębiorców.
Działania
upowszechniające zostaną również skierowane do nowopowstałych firm tzw.
startupów, działających m.in. w inkubatorach przedsiębiorczości.
10) Pan Andrzej Matusewicz odniósł się do kwestii tytułu projektu – Różnorodność
procentuje. Podkreślił, że ten prosty tytuł ma znaczenie dla odbioru tematyki
projektu przez pracodawców. Wskazał, że zarządzanie różnorodnością jest
8
tematem, z którym wszyscy przedsiębiorcy muszą się zmierzyć i często robią
to w sposób intuicyjny. Realizacja projektu pozwoliła na uzyskanie wiedzy oraz
dobrych praktyk od osób, które zajmują się tym tematem profesjonalnie. Pan
Andrzej Matusewicz zwrócił uwagę, że często przedsiębiorcy biorący udział
w przetargach muszą wskazać, że w firmie jest polityka zarządzania
różnorodnością. Dodał również, że realizacja projektu Różnorodność procentuje
przyczyniła się do zwiększenia świadomości przedsiębiorców w zakresie
zarządzania różnorodnością.
Na tym zakończyła się dyskusja. Pani Magdalena Bolewska przypomniała, że z uwagi
na brak kworum koniecznego do podjęcia decyzji, głosowanie nad Uchwałą nr 1/2015
odbędzie się w trybie pisemnym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przewodnicząca
zaproponowała głosowanie nad pozytywną walidacją produktu finalnego projektu
innowacyjnego Różnorodność procentuje pod warunkiem wprowadzenia zmian wskazanych
przez eksperta oraz uwag członków RST. Pani Magdalena Bolewska poinformowała
zebranych o kolejnym, ostatnim już posiedzeniu RST, które odbędzie się pod koniec maja lub
na początku czerwca 2015 r. oraz o planowanym zakończeniu działania RST, które nastąpi
po zamknięciu realizacji ostatniego projektu innowacyjnego w regionie. Następnie
przewodnicząca podziękowała zebranym za głosy w dyskusji i udział w posiedzeniu. Na tym
zakończyły sie obrady XXI posiedzenia RST.
9
Download