Załącznik nr 2 do SIWZ - BIP Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w

advertisement
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
DMO 341-01-15/10
..............................................
(Miejscowość i data)
..........................................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sosnowcu
ul. Mościckiego 14
41-200 Sosnowiec
Nazwa i siedziba (adres) Wykonawcy:
................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.....
.........................................................................................................................................................
......
REGON Wykonawcy .....................................
NIP Wykonawcy .............................................
Nr telefonu ………………………………………
Nr fax…………………………………………….
Do : Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu
ul. Mościckiego 14
41-200 Sosnowiec
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług
obejmujących: „Treningi umiejętności społecznych dla uczestników projektu
systemowego Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu
VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
1. Oferujemy zrealizowanie usługi szkoleniowej za cenę nie przekraczającą kwoty:
* Zadanie 1–organizacja i przeprowadzenie treningu umiejętności wychowawczych
w ramach Programu Aktywności Lokalnej
Cena netto za jednego uczestnika szkolenia: .......... zł, słownie: .............................................. zł;
Cena brutto za jednego uczestnika szkolenia: .......... zł, słownie: ............................................. zł;
Wartość netto oferty ...............zł, słownie: …………………………………………………………...zł;
(Iloczyn: ceny netto za jednego uczestnika szkolenia i maksymalnej ilości uczestników szkolenia – 24 osoby)
Wartość brutto oferty ..............zł, słownie: ………………………………………………...…………zł;
(Iloczyn: ceny brutto za jednego uczestnika szkolenia i maksymalnej ilości uczestników szkolenia – 24 osoby)
1
*
Zadanie 2–organizacja i przeprowadzenie treningu umiejętności społecznych
z elementami poszukiwania pracy w ramach Programu Aktywności Lokalnej
Cena netto za jednego uczestnika szkolenia: .......... zł, słownie: .............................................. zł;
Cena brutto za jednego uczestnika szkolenia: .......... zł, słownie: ............................................. zł;
Wartość netto oferty ...............zł, słownie: …………………………………………………….……..zł;
(Iloczyn: ceny netto za jednego uczestnika szkolenia i maksymalnej ilości uczestników szkolenia – 12 osób)
Wartość brutto oferty ..............zł, słownie: …………………………………………...………………zł;
(Iloczyn: ceny brutto za jednego uczestnika szkolenia i maksymalnej ilości uczestników szkolenia – 12 osób)
* Zadanie 3–organizacja i przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego „Animator, lider
lokalny” dla osób uczestniczących w Programie Aktywności Lokalnej
Cena netto za jednego uczestnika szkolenia: .......... zł, słownie: .............................................. zł;
Cena brutto za jednego uczestnika szkolenia: .......... zł, słownie: ............................................. zł;
Wartość netto oferty ...............zł, słownie: …………………………………………………….……..zł;
(Iloczyn: ceny netto za jednego uczestnika szkolenia i maksymalnej ilości uczestników szkolenia – 9 osób)
Wartość brutto oferty ..............zł, słownie: …………………………………………...………………zł;
(Iloczyn: ceny brutto za jednego uczestnika szkolenia i maksymalnej ilości uczestników szkolenia – 9 osób)
* Zadanie 4–organizacja i przeprowadzenie stacjonarnych zajęć warsztatowych z zakresu
rozwiązywania praktycznych problemów wchodzenia w dorosłe życie
Cena netto za jednego uczestnika szkolenia: .......... zł, słownie: .............................................. zł;
Cena brutto za jednego uczestnika szkolenia: .......... zł, słownie: ............................................. zł;
Wartość netto oferty ...............zł, słownie: …………………………………………………….……..zł;
(Iloczyn: ceny netto za jednego uczestnika szkolenia i maksymalnej ilości uczestników szkolenia – 15 osób)
Wartość brutto oferty ..............zł, słownie: …………………………………………...………………zł;
(Iloczyn: ceny brutto za jednego uczestnika szkolenia i maksymalnej ilości uczestników szkolenia – 15 osób)
Oświadczam(y), że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego (w tym w zależności od Zadania:
przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie uczestników szkolenia,
poczęstunek kawowy oraz gorący posiłek). W ofercie nie została zastosowana cena
dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 5-17d ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153,
poz. 1503 z późn. zm.);
3. Usługi objęte zamówieniem dla:
 Zadania 1 usługi szkoleniowe zobowiązuję(my) się zrealizować w okresie od
września 2010r. do listopada 2010r. , termin zakończenia realizacji zamówienia –
nie dłużej niż do 30.11.2010r.
 Zadania 2 – organizacja i przeprowadzenie treningu umiejętności społecznych
z elementami poszukiwania pracy w ramach Programu Aktywności Lokalnej
zobowiązuję(my) się zrealizować w okresie od września 2010r. do listopada 2010r.,
termin zakończenia realizacji zamówienia – nie dłużej niż do 30.11.2010r.
 Zadanie 3 – organizacja i przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego „Animator,
lider lokalny” dla osób uczestniczących w Programie Aktywności Lokalnej
zobowiązuję(my) się zrealizować w miesiącu październiku 2010r. – nie dłużej niż
do 29.10.2010r.
 Zadanie 4 - organizacja i przeprowadzenie stacjonarnych zajęć warsztatowych
z zakresu rozwiązywania praktycznych problemów wchodzenia w dorosłe życie
zobowiązuję(my) się zrealizować w okresie od września do października 2010r.
termin zakończenia realizacji zamówienia – nie dłużej niż do 29.10.2010r.
2.
2
4. Oświadczam(y),że zapoznaliśmy się z SIWZ oraz projektem/ami umowy/ów
i nie wnoszę(simy) w stosunku do nich żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem(liśmy)
konieczne informacje do przygotowania oferty; zobowiązuję(my) się spełnić wszystkie
wymienione w SIWZ wymagania i żądania Zamawiającego.
5. Oświadczam(y), że zobowiązuję(my) się w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do
zawarcia umowy na warunkach wymienionych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego;
6. Oświadczam(y), że usługi objęte zamówieniem zamierzam(y) wykonać sam(i)*/
z udziałem podwykonawców*
w zakresie………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
7. Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ch) niniejszą ofertą przez czas 30 dni –
wskazany w SIWZ.
8. Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec
w odniesieniu do tych informacji, aby nie były udostępnione innym uczestnikom
postępowania. Zastrzegamy informacje: .................................................. *
* (jeśli informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie zostaną zastrzeżone wpisać „nie dotyczy”).
9. Integralną częścią oferty są:
Nazwa (rodzaj) dokumentu i jego
Lp.
cechy
Ewentualne
uwagi
Str.
1.
2.
3.
4.
5.
11. Dane do umowy:
a) osoby, które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………………..
(podać imię i nazwisko oraz stanowisko)
Miejsce i data: ........................................................
...........................................................
(imię, nazwisko i podpis)
Podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
* niepotrzebne skreślić
UWAGA:
Wszystkie miejsca wykropkowane należy wypełnić zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ)
3
Download