Dofinansowanie na prowadzenie badań i infrastrukturę badawczą.

advertisement
„Spotkanie dla przedstawicieli instytucji
naukowych”
w ramach cyklu spotkań
pn. „Środa z funduszami europejskimi 2014-2020”
5 listopada 2014 r. Zielona Góra
Najważniejsze dokumenty strategiczne przy wprowadzaniu
Funduszy Europejskich na lata 2014-2020
Poziom Unijny
Europa 2020 – dokument, którego założeniem jest inteligentny, trwały i
sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost gospodarczy.
Wspólne Ramy Strategiczne – dokument przekładający ogólne
i szczegółowe cele unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego
wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu na język
polityk wspólnotowych i realizujących je funduszy strukturalnych,
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE):
Rozporządzenie dotyczące Europejskiej Współpracy Terytorialnej
nr 1299/2013, 1302/2013
Rozporządzenie dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1301/2013,
Rozporządzenie dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego
1304/2013,
Rozporządzenie dotyczące Polityki Rolnej 1305/2013, 1306/2013,
Rozporządzenie dotyczące wieloletnich ram finansowych 1303/2013,
Rozporządzenie dotyczące Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
508/2014.
Poziom krajowy
Ustawa wdrożeniowa - 8 maja 2014 r., podstawy prawne umożliwiające
realizację Umowy Partnerstwa (UP).
Umowa Partnerstwa - 23 maja 2014 r.,- dokument określający strategię
inwestowania nowej puli środków europejskich w Polsce, która określa:
najważniejsze zasady inwestowania funduszy unijnych,
powiązania pomiędzy funduszami a dokumentami strategicznymi,
podział funduszy na poszczególne dziedziny,
układ programów operacyjnych,
podział odpowiedzialności za zarządzanie pieniędzmi europejskimi
pomiędzy szczebel regionalny i centralny
Programy Operacyjne - Instrumentami realizacji UP są krajowe programy
operacyjne (KPO) i regionalne programy operacyjne (RPO)
Krajowe Programy Operacyjne (KPO):
Program Infrastruktura i Środowisko
Program Inteligentny Rozwój
Program Polska Cyfrowa
Program Wiedza Edukacja Rozwój
Program Polska Wschodnia
Program Pomoc Techniczna
Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejski Instrument
Sąsiedztwa,
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Program Operacyjny Ryby
16 Regionalnych Programów Operacyjnych RPO – Regionalny Program
Operacyjny Lubuskie 2020.
Kontrakt Terytorialny (KT) – umowa między rządem,
a samorządem regionalnym, której przedmiotem są wspólnie uzgodnione cele
rozwoju dotyczące danego terytorium
np. województwa lubuskiego. Oprócz środków unijnych uwzględnione
zostaną także środki krajowe. Część współfinansowana ze środków UE,
znajdzie swoje odzwierciedlenie w poszczególnych programów operacyjnych,
zarówno krajowych, jak i regionalnych. W chwili obecnej trwają prace i
negocjacje nad wyglądem KT.
Kontrakt Lubuski (KL) - dokument określający koncepcje rozwoju i plany
inwestycyjne małych i średnich miast oraz obszarów wiejskich w
województwie lubuskim.
Państwa członkowskie przygotowując zasady podziału
Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 musiały
uwzględnić 11 celów tematycznych (CT).
CT. 1 - Badania, rozwój i innowacje - 9 989 mln
Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji.
CT. 2 - ICT, Technologie informacyjno-komunikacyjne - 3 082 mln
Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii
informacyjno-komunikacyjnych.
CT. 3 - Przedsiębiorczość - 9 401 mln
Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora
rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury
(w odniesieniu do EFMR).
C.D. 11 celów tematycznych
CT. 4 – Niskoemisyjność – 9 189 mln
Wsparcie działań w ramach gospodarki niskoemisyjnej, inwestycje OZE,
efektywność energetyczna.
CT. 5 – Zmiany klimatu – 1 383 mln
Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i
zarządzania ryzykiem.
CT. 6 – Środowisko i zasoby – 8 818 mln
Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie
efektywnego gospodarowania zasobami.
CT. 7 – Transport – 23 796 mln
Promocja zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów
przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej TEN-T
C.D 11 celów tematycznych
CT. 8 – Rynek pracy – 5 560 mln
Promocja trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności
pracowników.
CT. 9 – Integracja społeczna – 6 366 mln
Włączenie społeczne, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.
CT. 10. – Edukacja – 4 018 mln
Kształcenie, szkolenia, szkolenia zawodowe na rzecz zdobywania
umiejętności i uczenia się przez całe życie.
CT. 11 – Administracja – 189 mln
Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych administracji publicznej
CEL TEMATYCZNY 1:
Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego
i innowacji poprzez dofinansowanie innowacyjnych rozwiązań w
przedsiębiorstwach, infrastruktury badawczej jednostek naukowych.
Działania realizowane na poziomie krajowym – inwestycje w badania
prowadzone przez instytucje naukowe oraz projekty dotyczące
infrastruktury nauki.
Prace badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, wdrożenie ich wyników
i infrastruktura niezbędna dla rozwoju technologicznego przedsiębiorstw
są finansowane zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.
Wsparcie dla procesów innowacyjnych powinno być zgodne z założeniami
koncepcji inteligentnej specjalizacji, tj. koncentracji zasobów na
kluczowych priorytetach pozwalających na wykorzystanie krajowych i
regionalnych potencjałów rozwojowych.
CEL TEMATYCZNY 2:
Zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informacyjno –
komunikacyjnych (np. wsparcie informatyzacji przedsiębiorstw, rozwoju
e-usług)
Realizowane będą przedsięwzięcia mające na celu pokrycie całego kraju
internetem o przepustowości 30Mb/s,
Na poziomie krajowym realizowane są także kompleksowe projekty dotyczące
e-integracji i rozwoju e-kompetencji
Interwencje na rzecz e-usług publicznych, cyfryzacji urzędów oraz
profesjonalnych mechanizmów cyfrowego udostępniania informacji sektora
publicznego realizowane są zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.
Informatyzacja przedsiębiorstw pojawia się na poziomie regionalnym.
CEL TEMATYCZNY 3:
Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (np. nowe
inwestycje w firmach)
W finansowaniu przedsiębiorczości największą wagę z punktu widzenia alokacji,
która sięga 43% środków przyłożono do bezpośredniego wsparcia
zaawansowanych inwestycji w przedsiębiorstwach. Interwencje związane z
przedsiębiorczością są w znaczącym stopniu realizowane na poziomie regionalnym
W przypadku programów krajowych dostępne będą m.in.: instrumenty
wspierające wdrożenie mechanizmu „od pomysłu do rynku” (jego końcowe etapy),
instrumenty zwiększające dostępność specjalistycznych usług IOB,
w tym w zakresie internacjonalizacji i promocji gospodarczej firm, instrumenty
służące wzmocnieniu powiązań kooperacyjnych o skali ponadregionalnej i
krajowej, a także instrumenty o charakterze systemowym, związane z promocją
innowacyjności i współpracy
CEL TEMATYCZNY 4:
Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach
Interwencje w obszarze energetyki skoncentrowane będą na zadaniach
wspierających efektywność energetyczną (łącznie ponad 80% alokacji) na
poziomie produkcji (rozwój kogeneracji, dystrybucji (sieci ciepłownicze) oraz
zużycia (optymalizacja w sektorze mieszkaniowym i użyteczności publicznej oraz
w sektorze przedsiębiorstw).
W zakresie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej
oraz mieszkaniowych kryterium podziału pomiędzy poziomem krajowym i
regionalnym będą koszty (wydatki) kwalifikowalne oraz rodzaj beneficjenta.
Ponadto wyłącznie na poziomie krajowym wspierane będą inwestycje z zakresu
sieci ciepłowniczych i chłodniczych wraz z wymianą źródła ciepła oraz
ogólnopolskiego systemu doradztwa w zakresie efektywności energetycznej.
CEL TEMATYCZNY 5:
Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zarządzanie ryzykiem
(np. wspieranie infrastruktury przeciwpowodziowej).
Większość środków przeznaczona zostanie na poprawę gospodarki wodnej
(przeciwdziałanie powodziom i suszom), zabezpieczenie obszarów szczególnie
wrażliwych na zmiany klimatu oraz wsparcie systemowych rozwiązań w
zakresie prognozowania, monitorowania i reagowania na zagrożenia.
Na poziomie krajowym będą realizowane działania skierowane na zwiększenie
możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym, na które Polska jest
szczególnie narażona, tj. powodzi i suszy oraz reagowania na nie.
Przedsięwzięcia dotyczące rozwoju systemów zintegrowanego monitoringu
i ostrzegania, prognozowania zagrożeń i reagowania na nie oraz wyposażenia
i wzmocnienia służb ratowniczych realizowane będą zarówno na poziomie
krajowym, jak i regionalnym.
CEL TEMATYCZNY 6:
Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności
wykorzystywania zasobów (np. dofinansowanie inwestycji w gospodarkę
wodno – ściekową czy gospodarkę odpadami).
Duży nacisk należy kłaść na gospodarkę wodno-ściekową (przeznaczono na to
niemal 50% alokacji).
Podział pomiędzy poziom krajowy i regionalny w zakresie poprawy stanu
środowiska, ochrony różnorodności biologicznej, jak i ochrony dziedzictwa
kulturowego będzie zależny od skali, zasięgu i znaczenia projektów.
W przypadku projektów z zakresu kultury inwestycje będą realizowane na
poziomie krajowym i regionalnym. Na poziomie regionalnym wsparcie
uzyskają pozostałe inwestycje w obiekty zabytkowe, ważne z punktu widzenia
rozwoju konkretnego regionu, wynikające ze strategii rozwoju województw.
CEL TEMATYCZNY 7:
Promowanie zrównoważonego transportu (np. dofinansowanie budowy dróg,
rozwoju transportu ekologicznego).
W ramach sektora transportu, z poziomu krajowego będą realizowane
inwestycje drogowe i kolejowe w sieci TEN-T. Uzupełniająco wdrażane będą
także projekty poza tą siecią.
Tylko z poziomu krajowego wspierane będą inwestycje związane z poprawą
bezpieczeństwa ruchu lotniczego w sieci TEN-T, a także bezpieczeństwa ruchu
drogowego i kolejowego.
Zarówno z poziomu krajowego jak i regionalnego wspierane będą inwestycje
związane z transportem śródlądowym i morskim.
CEL TEMATYCZNY 8:
Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (np. środki na zakładanie
firm, na szkolenia dla pracowników).
W ramach wsparcia w obszarze rynku pracy 75% środków przeznaczonych
zostanie na aktywizację zawodową osób niepracujących, w tym szczególnie istotną
grupą będą osoby młode. Ważnym obszarem będzie również wsparcie
przedsiębiorczości, w tym zakładanie działalności gospodarczej.
Na szczeblu krajowym realizowane będą projekty polegające na tworzeniu ram dla
funkcjonowania polityki rynku pracy, wypracowaniu mechanizmów wspierających
przedsiębiorstwa w strategicznych wyzwaniach, a także wsparciu działań
związanych z osobami niepełnosprawnymi na rynku pracy.
Istotnym elementem wsparcia na szczeblu krajowym jest wsparcie udzielane
osobom młodym w wieku 15-29 lat, w tym szczególnie osobom, które nie
posiadają zatrudnienia oraz nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw.
młodzież NEET). Ten instrument jest finansowany z Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia osób młodych.
CEL TEMATYCZNY 9:
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
(np. wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem – przez integrację
oraz tworzenie infrastruktury społecznej).
W przypadku EFS główny nacisk położony został na działania z
zakresu włączenia społecznego. Ponadto znacząca alokacja została
przeznaczona na wsparcie usług społecznych i rozwój ekonomii
społecznej. W przypadku EFRR zaplanowano nakłady głównie na
infrastrukturę ochrony zdrowia oraz rewitalizację.
CEL TEMATYCZNY 10:
Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie (np.
środki na tworzenie przedszkoli, zajęcia pozalekcyjne, kursy dla osób
dorosłych).
W ramach finansowania edukacji największe środki zostały przeznaczone na
poprawę dostępu do wysokiej jakości edukacji ogólnej, w tym przedszkolnej.
Ponad 30% funduszy z tego celu zostało przeznaczonych na wzmocnienie
szkolnictwa wyższego, zwłaszcza poprawę jego jakości i powiązania z rynkiem
pracy.
Na poziomie krajowym realizowane będą działania związane z poprawą ram
funkcjonowania polityki edukacyjnej, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się
przez całe życie.
Na poziomie regionalnym wsparcie kierowane jest do indywidualnych osób
uczestniczących w procesie kształcenia i chcących podnieść swoje kwalifikacje
(od poziomu edukacji przedszkolnej po kształcenie pomaturalne oraz
kształcenie ustawiczne formalne i pozaformalne) oraz nauczycieli.
CEL TEMATYCZNY 11:
Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności
administracji publicznej (np. informatyzacja administracji, szkolenia
dla urzędników).
W stosunku do poprzedniego okresu programowania nastąpiło ograniczenie
alokacji ale równocześnie interwencja została zawężona do tworzenia
warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości.
Przeznaczenie tych zasobów na gruntownie przemyślane i całościowe
działania może przynieść znaczącą i odczuwalną poprawę.
Wdrażanie tego celu realizowane jest wyłącznie na poziomie krajowym ze
środków EFS.
Alokacja finansowa w perspektywie
2014-2020
EFMR
0,5 mld;
EFS
12,9 mld
EFRROW
8,6 mld
EFRR
40,2 mld euro
FS
23,2 mld euro
Podział środków na działania
Polityki Rolnej
1.
Transfer wiedzy i działalność informacyjna – 27,3 mln euro
2.
Usługi doradcze – 43,1 mln euro
3.
Systemy jakości produktów rolnych – 21 mln euro
4.
Inwestycje w środki trwałe – 2 321 mln euro
5.
Przywracanie potencjału produkcji rolnej – 264 mln euro
6.
Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej – 1 236 mln euro
7.
Podstawowe usługi i odnowa wsi – 683 mln euro
8.
Rozwój obszarów leśnych – 191 mln euro
Podział środków na działania
Polityki Rolnej
9.
Tworzenie grup producentów – 224 mln euro
10. Działania rolnośrodowiskowe klimatyczne – 674 mln euro
11. Rolnictwo ekologiczne – 465 mln euro
12. Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi – 1 482 mln euro
13. Współpraca – 27 mln euro
14. Leader – 467 mln euro
15. Pomoc Techniczna – 132 mln euro
16. Renty strukturalne – 356 mln euro
Programy operacyjne
 Polska aktualnie negocjuje z Komisją Europejską kształt krajowych
programów operacyjnych finansowanych ze środków polityki spójności.
Rada Ministrów przyjęła je 8 stycznia 2014 r.
 W latach 2014-2020 fundusze polityki spójności zainwestowane zostaną
poprzez 6 programów krajowych, w tym jeden ponadregionalny dla
województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie,
świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie). Programami krajowymi
zarządzać będzie minister właściwy ds. rozwoju regionalnego.
 Dodatkowo projekty realizowane z partnerem zagranicznym zostaną
dofinansowane z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
Instytucja Zarządzająca Programem – Minister Infrastruktury
i Rozwoju
Instytucja Pośrednicząca (IP) – wypełnia część zadań IZ na mocy
porozumień (np. Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki)
Instytucja Wdrażająca IW- inaczej Instytucja Pośrednicząca II stopnia),
odpowiedzialna za realizację części lub całości priorytetów PO na
podstawie porozumienia lub umowy (np. NFŚiGW, WUP)
Alokacja w Programach Operacyjnych
POIR 8,61 mld euro
PC 2,17 mld euro
POIŚ 27,41 mld euro
POWER 4,69 mld euro
POPW 2 mld euro
RPO 31,28 mld euro
EWT 0,7 mld euro
POPT 0,71 mld euro
PROW 8,5 mld euro
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Podstawowe zasady:
 krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę
środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport
i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczone
zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary
ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.
 POIiŚ 2014-2020 będzie kontynuował główne kierunki inwestycji
określone w jego poprzedniku – POIiŚ 2007-2013. Dotyczą one przede
wszystkim rozwoju infrastruktury technicznej kraju w najważniejszych
sektorach gospodarki.
 Najważniejszymi beneficjentami POIiŚ 2014-2020 będą podmioty
publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) oraz podmioty
prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa).
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Podstawowe zasady:
 będzie wspierał prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych,
innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia
konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.
 dofinansowanie kierowane będzie zwłaszcza na wsparcie całego procesu
powstawania innowacji od fazy inkubacji pomysłu, poprzez działalność
B+R, prototypowanie aż po wdrażanie wyników badań.
 szczególny nacisk położony zostanie na współpracę w ramach
konsorcjów naukowych oraz jednostek naukowych i przedsiębiorstw.
Istotne znaczenie będzie miało wspieranie obszarów określonych jako
inteligentne specjalizacje (krajowe i regionalne).
Najważniejszymi beneficjentami w POIR będą:




przedsiębiorstw (w szczególności MŚP),
jednostek naukowych,
klastrów,
instytucji otoczenia biznesu, takich jak:
- parki naukowo-technologiczne,
- centra transferu technologii,
- sieci aniołów biznesu,
- fundusze kapitałowe.
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Podstawowe zasady:
powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia,
włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia
i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne
i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w
Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.
PO WER będzie wspierać następujące obszary:
- zatrudnienie i mobilność pracowników,
-włączenie społeczne i walkę z ubóstwem,
-inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie,
-wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.
Beneficjentami PO WER 2014-2020 będą zarówno podmioty prywatne, jak i
podmioty publiczne m.in.:
- Powiatowe Urzędy Pracy,
- Ochotnicze Hufce Pracy,
- partnerzy społeczno-gospodarczy,
- organizacje pozarządowe,
- niepubliczne agencje zatrudnienia,
- inne.
Grupami docelowymi działań realizowanych w ramach PO WER będą m.in:
osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-24 lat bez pracy, które
nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. kategoria NEET), osoby
młode, w tym niepełnosprawne, do 29. roku życia bez pracy w odniesieniu
do pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pracodawcy i ich
pracownicy i inne.
Program Polska Cyfrowa
Podstawowe zasady:
 celem głównym POPC jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla
społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Zgodnie z Umową
Partnerstwa, jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego
internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz
stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.
 w ramach Programu wspierane będą następujące inwestycje:
- powszechny dostęp do szybkiego internetu - poszerzanie dostępu do
sieci szerokopasmowych,
- cyfrowa aktywizacja społeczeństwa - rozwój produktów i usług
opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,
- zwiększenie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych
w usługach, np. e-administracja, e-integracja, e-kultura, e-zdrowie.
Beneficjenci Programu:
 jednostki administracji rządowej oraz jednostki im
podległe,
 jednostki naukowe,
 państwowe organizacje kultury,
 organizacje pozarządowe,
 przedsiębiorstwa telekomunikacyjne.
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
Podstawowe zasady:
 będzie stanowił narzędzie
realizacji polityki spójności na
obszarze województwa lubuskiego
w perspektywie finansowej UE
na lata 2014 – 2020
 celem głównym programu jest:
długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia
mieszkańców województwa lubuskiego poprzez wykorzystanie i wzmocnienie
potencjałów regionu i skoncentrowane niwelowanie barier rozwojowych.
Głównymi beneficjentami będą:
 przedsiębiorcy,
 jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki stowarzyszenia i
porozumienia,
 organizacje pozarządowe,
 instytucje otoczenia biznesu (IOB),
 uczelnie/ szkoły wyższe,
 jednostki naukowe,
 instytucje kultury,
 grupy producentów rolnych,
 właściciele/ zarządcy budynków mieszkaniowych,
 kościoły,
 inne.
Program Polska Wschodnia
Podstawowe zasady:
 POPW 2014-2020 to dodatkowy instrument wsparcia finansowego
5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego,
podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, który
będzie uzupełnieniem i wzmocnieniem działań prowadzonych
w ramach regionalnych i krajowych programów europejskiej polityki
spójności, z których finansowane będą zasadnicze przedsięwzięcia
rozwojowe.
 głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności
makroregionu Polski Wschodniej.
Europejska Współpraca Terytorialna
Podstawowe zasady:
 Niezmienną zasadą dla beneficjentów chcących realizować projekt jest
znalezienie zagranicznego partnera zainteresowanego współpracą.
 W przypadku, gdy wnioskodawca ma pomysł na przedsięwzięcie,
ale nie odnalazł chętnego do udziału z innego kraju, pomocą może służyć
Wspólny Sekretariat danego programu, a w przypadku programów
transnarodowych i międzyregionalnego – krajowe punkty kontaktowe.
 Beneficjenci programów: JST oraz ich związki i stowarzyszenia. Programy
skierowane są także do jednostek administracji ustanowionych przez
państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych – m.in.
placówek medycznych, edukacyjnych, kulturalnych, policji i straży
pożarnej, parków ochrony przyrody.
Inną ważną grupę stanowią: organizacje pozarządowe i działające
non-profit, szkoły wyższe, ośrodki akademickie i uczelnie oraz
instytucje promujące zrównoważony rozwój, innowacyjność
i przedsiębiorczość. Dodatkowo, w przypadku programów
transnarodowych – Region Morza Bałtyckiego oraz Europa Środkowa
– dofinansowanie będą mogły uzyskać również podmioty prywatne.
Programy polsko-niemieckie z których może korzystać
województwo lubuskie:
- transgraniczne: Polska - Brandenburgia (PL-BB), Polska – Saksonia
(PL-SN),
- międzyregionalne: INTERREG EUROPA,
- transnarodowe: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa.
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Podstawowe zasady:
PROW 2014 – 2020 będzie realizował sześć priorytetów wyznaczonych dla
unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020:
1.
2.
3.
4.
Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na
obszarach wiejskich.
Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i
zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie
zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od
rolnictwa i leśnictwa.
5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na
gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach:
rolnym, spożywczym i leśnym.
6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa
i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
 Pomoc finansowa ze środków Programu będzie skierowana głównie
do sektora rolnego.
 Instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Program Operacyjny Rybactwo i Morze
Priorytety programu opierać się będą na poniższych celach:
1. Promowanie zrównoważonego i zasobooszczędnego rybołówstwa
i akwakultury.
2. Wspieranie innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy
rybołówstwa i akwakultury.
3. Wspieranie procesu wdrażania Wspólnej Polityki Rybołóstwa;
4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.
5. Zintegrowana Polityka Morska (ZPM).
 Instytucją zarządzającą Programem Rybactwo i Morze 2014-2020 jest
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Pomoc Techniczna
Podstawowe zasady:
 Program Pomoc Techniczna (POPT) będzie jednym z krajowych
programów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich na
lata 2014-2020. POPT będzie gwarantował środki finansowe na obsługę
procesu wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej w latach 20142020 w Polsce.
 Program zapewni środki na budowę potencjału systemu instytucji
zaangażowanych w administrowanie Funduszami Europejskimi oraz na
wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów.
W ramach Programu podejmowane będą też działania służące
odpowiedniej promocji i informowaniu o Funduszach Europejskich
możliwych do pozyskania przez Polskę w latach 2014-2020.
 Głównym celem Programu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego
wdrażania polityki spójności w latach 2014-2020.
 Beneficjenci: działania POPT skierowane będą w szczególności do
podmiotów sektora finansów publicznych, jednostek samorządu
terytorialnego, partnerów społeczno-gospodarczych i organizacji
pozarządowych.
Najważniejsze zasady FE 2014-2020
• Koncentracja tematyczna
• Komplementarność
• Decentralizacja
• Wymiar terytorialny
Najważniejsze zasady FE 2014-2020
• Koncentracja tematyczna - oznacza skupienie możliwości finansowania na
określonych obszarach priorytetowych. Przedstawione przez Komisję
Europejską wytyczne wskazują 11 celów tematycznych. Ponadto, dla
określonych obszarów tematycznych wskazane zostały pułapy finansowe,
tzw. ring-fencingi, które wprowadziły wymóg przeznaczania określonych
środków finansowych na poszczególne przedsięwzięcia (min. 50% środków
z EFRR w 15 regionach i min. 60% na Mazowszu będzie musiało być
przeznaczonych na innowacje, badania i rozwój, a co najmniej 20%
środków z EFS – na działania związane z włączeniem społecznym i
ograniczeniem ubóstwa).
Najważniejsze zasady FE 2014-2020
Komplementarność czyli dopełnianie się (polityk, strategii, programów,
działań, projektów) prowadzące do realizacji określonego celu. Zasada
komplementarności jest jedną z najważniejszych zasad FE. Stosowanie tej
zasady pozwala zmaksymalizować rezultaty podjętych przedsięwzięć w
ramach posiadanych środków.
Decentralizacja - w latach 2014 – 2020 więcej środków będzie
zarządzanych na poziomie regionalnym. Dzięki temu samorządy
województw, w oparciu o kontrakty terytorialne oraz wykorzystując
regionalne programy operacyjne i inne instrumenty wsparcia, będą
bardziej zaangażowane we wdrażanie funduszy europejskich. Zapewni to
większą decentralizację systemu zarządzania i tym samym lepsze
dopasowanie do lokalnych potrzeb. Ponadto większe kompetencje
uzyskają samorządy miast, które będą mogły realizować instrumenty
zintegrowane i samodzielnie wdrażać środki.
Najważniejsze zasady FE 2014-2020
Wymiar terytorialny - wzmocnienie wymiaru terytorialnego w polityce
spójności na lata 2014 – 2020 przejawia się w zwróceniu szczególnej
uwagi na politykę miejską (Komisja Europejska wprowadziła obowiązek
przeznaczenia 5% środków EFRR na rozwój miast) oraz w skoncentrowaniu
wsparcia na pięciu obszarach strategicznej interwencji państwa (tzw. OSI).
W Polsce zaliczono do nich:
– Polskę wschodnią (woj. lubelskie, podkarpackie, podlaskie,
świętokrzyskie, warmińsko – mazurskie);
– miasta wojewódzkie;
– miast i dzielnice wymagające rewitalizacji;
– obszary o najniższym dostępie do dóbr i usług społecznych (głównie
obszary wiejskie)
– obszary przygraniczne. Ponadto uruchomione zostaną specjalne
instrumenty wspierające rozwój terytorialny.
Nowe instrumenty - ZIT
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) – instrument
przyczyniający się do realizacji zintegrowanej strategii rozwoju miejskiego
lub też innych strategii terytorialnych.
Celem ZIT jest wzrost udziału miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzanie
środkami strukturalnymi UE.
– Związki ZIT dla Województwa Lubuskiego:
• Miejski Obszar Funkcjonalny dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego:
Gorzów Wielkopolski rdzeń Oraz Gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa,
Santok.
• Miejski Obszar Funkcjonalny dla Miasta Zielona Góra: Zielona Góra rdzeń
oraz Gminy: Czerwieńsk, Sulechów, Świdnica, Zabór, Zielona Góra
Nowe instrumenty - ZIT
Nowe instrumenty - ZIT
Główne obszary ZIT Zielona Góra: główne obszary projektów
to: efektywność energetyczna, transport publiczny, w tym ścieżki
rowerowe, transport drogowy w mieście, zachowanie dziedzictwa
kulturowego oraz rewitalizacja zdegradowanych terenów, tereny zielony,
infrastruktura społeczna oraz działania miękkie uzupełniające projekty
infrastrukturalne, głównie w obszarze edukacji i integracji społecznej
Główne obszary ZIT Gorzów Wlkp.: efektywność energetyczna, transport
publiczny, w tym ścieżki rowerowe, transport drogowy w mieście, rozwój
terenów inwestycyjnych oraz promocja gospodarcza i turystyczna,
zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rewitalizacja zdegradowanych
terenów, infrastruktura edukacji zawodowej oraz działania miękkie
uzupełniające projekty infrastrukturalne głównie w obszarze edukacji.
Nowe instrumenty - RLKS
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – instrument którego
głównym
celem
jest
wzrost
udziału
lokalnych
społeczności
w programowaniu i zarządzaniu rozwojem danego obszaru.
Sektor
publiczny
Sektor
społeczny
Partnerstwo międzysektorowe:
- współpraca partnerska,
- lokalne finansowanie i zarządzanie,
- podejście terytorialne i lokalne,
Sektor
gospodarczy
Partnerstwo międzysektorowe
którego zadaniem będzie opracowanie
całościowego planu działania tzw. Lokalnej Strategii Rozwoju i realizacji
przyjętego planu strategicznego. Samodzielny wybór projektów, który przyczyni
się do realizacji LSR.
Uproszczenia dla Beneficjentów
Umowa Partnerstwa przewiduje poprawę warunków administracyjno –
prawnych dla rozwoju gospodarki:
 poprawa istniejącego prawa – zmniejszenie obciążeń biurokratycznych,
 usprawnienie procesu legislacyjnego:
- poprawa wykorzystania instrumentów oceny wpływu aktów
prawnych na sektor przedsiębiorstw,
- większy udział społeczeństwa w procesie stanowienia
prawa,
- dostęp do rzetelnej informacji o zmianach w prawie,
 poprawa jakości usług w sferze administracji publicznej,
 poprawa jakości planowania przestrzennego,
 decentralizacja przyznawanego wsparcia- wzrost udziału środków
przeznaczonych dla regionów np. wprowadzenie Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych.
proces realizacji projektu – elastyczne formy finansowania
przedsięwzięć poprzez system zaliczkowy, wsparcie zwrotne, finansowanie
ryczałtowe, zmniejszenie obciążeń raportowych beneficjentów,
zastosowanie standardowego wniosku o płatność – w miarę możliwości
w ramach wszystkich programów operacyjnych,
zastosowanie systemu informatycznego – złożenie oraz weryfikacja
wniosku realizowana będzie w systemie informatycznym.
Dofinansowanie na prowadzenie badań,
infrastrukturę badawczą oraz współpracę
sektora nauki i biznesu
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje
Priorytet inwestycyjny 1.2
Pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia
działalności badawczo-rozwojowej oraz działalności innowacyjnej.
Cel
- wzmocnienie gospodarki regionalnej w oparciu o nowoczesne
technologie i innowacyjne rozwiązania. Pobudzenie działalności poprzez
Badania + Rozwój, tworzenie kultury innowacji wpływającej na wzrost
zapotrzebowania na nowoczesne rozwiązania w przedsiębiorstwach.
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Typy projektów:
- finansowanie wdrożenia prac B+R (zakup wyników prac B+R/technologii,
praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub
innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym
produktem lub usługą),
- wsparcie uzyskania praw wyłącznych dla własnych rozwiązań technicznych,
- komercjalizacja efektów współpracy przedsiębiorstw z sektorem nauki oraz
B+R (konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek prowadzących działalność
badawczą, w tym dużych przedsiębiorstw),
- niezbędne do realizacji usług innowacyjnych inwestycje w infrastrukturę i
aparaturę B+R w podmiotach świadczących innowacyjne usługi, w tym przede
wszystkim w parkach naukowo-technologicznych i inkubatorach
technologicznych.
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Główni beneficjenci
Przedsiębiorcy
instytucje
świadczące usługi
w zakresie B+R,
konsorcja
przedsiębiorstw
i instytucji
świadczących
usługi w zakresie
B+R.
konsorcja
przedsiębiorstw
i uczelni
wyższych oraz ich
spółek celowych
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Tryb konkursowy – kryteria ustali
Komitet Monitorujący
Wybór
projektów
Tryb pozakonkursowy- podmioty
wskazane w Programie Operacyjnym lub
Szczegółowym Opisie Priorytetów
(osiągnięcie założeń z RPO oraz z
regionalnych dokumentów strategicznych
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Sposób finansowania
Wsparcie będzie mieć w większości charakter bezzwrotny.
Instrumenty inżynierii finansowej – to głównie wsparcie działalności
innowacyjnej w przedsiębiorstwach. IIF zostaną zastosowane w tych
obszarach, gdzie zysk z realizacji inwestycji jest możliwy do osiągnięcia
oraz projekt obarczony jest niskim stopniem ryzyka.
Przewiduje się możliwość łączenia wsparcia dotacyjnego z formami
wsparcia zwrotnego w postaci instrumentów inżynierii finansowej
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje
Priorytet inwestycyjny 3.1
Wzrost konkurencyjności sektora MŚP w regionie.
Cel - podniesienie konkurencyjności sektora MŚP poprzez stworzenie
odpowiednich warunków m.in. poprzez wsparcie inkubatorów
przedsiębiorczości.
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Typy działań: wsparcie dla tworzenia MŚP między innymi poprzez:
- tworzenie i rozwój inkubatorów przedsiębiorczości,
- tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych.
Typy projektów:
-rozwój inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków wspierających
przedsiębiorczość akademicką (koszty utrzymania stanowią nieznaczny procent
wydatków związanych z realizacją),
Główni beneficjenci:
- instytucje otoczenia biznesu (IOB),
- uczelnie/szkoły wyższe oraz ich spółki celowe,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- jednostki naukowe,
- jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia,
-partnerzy w ramach beneficjentów OP.
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Tryb konkursowy – kryteria ustali
Komitet Monitorujący
Wybór
projektów
Tryb pozakonkursowy- podmioty
wskazane w Programie Operacyjnym lub
Szczegółowym Opisie Priorytetów
(osiągnięcie założeń z RPO oraz z
regionalnych dokumentów strategicznych
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Sposób finansowania
Wsparcie będzie udzielane w ramach dotacji oraz z zastosowaniem IIF.
Instrumenty inżynierii finansowej - w tych obszarach, gdzie zysk z realizacji
inwestycji jest możliwy do osiągnięcia, przy czym projekt obarczony jest niskim
stopniem ryzyka. Istnieje możliwość łączenia dotacji z IIF.
Obszary niezbędnej interwencji w zakresie zastosowania instrumentów
zwrotnych, ich rodzaju oraz typów beneficjentów mogących korzystać ze
wsparcia zostaną określone w odrębnym badaniu, które ma na celu
zdiagnozowanie i wskazanie nieprawidłowości rynku utrudniających
podmiotom dostęp do finansowania zewnętrznego inwestycji. Badanie
zostanie przeprowadzone do końca 2014 r.
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje
Priorytet inwestycyjny 3.4
Profesjonalizacja i standaryzacja usług świadczonych na rzecz MŚP
Cel – wzrost standardu usług doradczych, badawczo - rozwojowych
kierowanych do MŚP przez IOB.
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Typy działań:
- wsparcie IOB w kreowaniu działań innowacyjnych w regionie,
sieciowanie IOB.
Typy projektów:
-usługi w zakresie doradztwa i szkoleń dla podmiotów zarządzających parkami
technologicznymi, naukowymi, przemysłowymi, inkubatorami przedsiębiorczości,
- profesjonalizacja usług skierowanych do MŚP poprzez proces sieciowania
instytucji wspierających przedsiębiorczość w regionie.
Główni beneficjenci:
- przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),
klastry,
- instytucje otoczenia biznesu (IOB),
- uczelnie/szkoły wyższe oraz ich spółki celowe,
- partnerzy/konsorcja w ramach beneficjentów priorytetu.
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Wybór
projektów
Tryb konkursowy – kryteria ustali
Komitet Monitorujący
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Sposób finansowania
Wsparcie będzie udzielane w ramach dotacji oraz z zastosowaniem IIF.
Instrumenty inżynierii finansowej - w tych obszarach, gdzie zysk z realizacji
inwestycji jest możliwy do osiągnięcia, przy czym projekt obarczony jest niskim
stopniem ryzyka. Istnieje możliwość łączenia dotacji z IIF.
Obszary niezbędnej interwencji w zakresie zastosowania instrumentów
zwrotnych, ich rodzaju oraz typów beneficjentów mogących korzystać ze
wsparcia zostaną określone w odrębnym badaniu, które ma na celu
zdiagnozowanie i wskazanie nieprawidłowości rynku utrudniających
podmiotom dostęp do finansowania zewnętrznego inwestycji. Badanie
zostanie przeprowadzone do końca 2014 r.
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa 2 – Rozwój cyfrowy
Priorytet inwestycyjny 2.3
Upowszechnienie i wzrost zastosowania technik informacyjnych i
komunikacyjnych we wszystkich dziedzinach życia.
Cel -maksymalne wykorzystanie ekonomicznego i społecznego potencjału
Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (w szczególności Internetu).
Poprawa sprawności i obniżenie kosztów funkcjonowania usług publicznych.
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Typy działań: - stworzenie warunków umożliwiających powtórne
wykorzystanie informacji znajdujących się w zasobach publicznych,
-tworzenie i rozbudowa systemów teleinformatycznych
służących upowszechnieniu dostępu do zasobów
administracji publicznej.
Typy projektów:
- inwestycje w infrastrukturę służącą zwiększeniu stopnia cyfryzacji,
komunikacji i bezpieczeństwa przechowywania danych (w tym projekty z
zakresu: e-zdrowia, e-edukacji, e-administracji, etc.),
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Typy projektów:
- archiwizacja danych, digitalizacja i cyfryzacja zasobów, otwarcie
publicznych zasobów w celu ponownego wykorzystania,
- uruchomienie platform wymiany informacji pomiędzy podmiotami
(administracji publicznej, przedsiębiorstwami, ośrodkami zdrowia,
służbami porządkowymi i ratowniczymi) zapewniającymi
bezpieczeństwo przesyłanych danych,
- rozwój elektronicznych platform usług administracji publicznej,
digitalizacja i udostępnienie zasobów kultury.
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Główni beneficjenci:
- przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa)
wyłącznie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
- jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i
porozumienia,
- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
spółki prawa handlowego będące własnością JST,
- publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
- kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów, związki wyznaniowe
- uczelnie/szkoły wyższe,
- jednostki naukowe,
- jednostki badawcze badawczo-rozwojowe,
instytucje kultury,
szkoły i ich organy prowadzące,
pozostałe jednostki sektora finansów publicznych.
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Tryb konkursowy – kryteria ustali
Komitet Monitorujący
Wybór
projektów
Tryb pozakonkursowy- podmioty
wskazane w Programie Operacyjnym lub
Szczegółowym Opisie Priorytetów
(osiągnięcie założeń z RPO oraz z
regionalnych dokumentów strategicznych
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Sposób finansowania
Wsparcie będzie udzielane w ramach dotacji oraz z zastosowaniem IIF.
Instrumenty inżynierii finansowej - w tych obszarach, gdzie zysk z realizacji
inwestycji jest możliwy do osiągnięcia, przy czym projekt obarczony jest niskim
stopniem ryzyka. Istnieje możliwość łączenia dotacji z IIF.
Obszary niezbędnej interwencji w zakresie zastosowania instrumentów
zwrotnych, ich rodzaju oraz typów beneficjentów mogących korzystać ze
wsparcia zostaną określone w odrębnym badaniu, które ma na celu
zdiagnozowanie i wskazanie nieprawidłowości rynku utrudniających
podmiotom dostęp do finansowania zewnętrznego inwestycji. Badanie
zostanie przeprowadzone do końca 2014 r.
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna
Priorytet inwestycyjny 4.1
Zwiększenie udziału produkcji energii z OZE na terenie województwa
lubuskiego.
Cel - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w celu
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, powstanie nowych
miejsc pracy oraz rozwój energetyki w kierunku zrównoważonym
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Typy działań:
-wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej z odnawialnych
źródeł energii, w tym ograniczenie emisji zanieczyszczeń
powietrza związanej z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii.
Typy projektów:
budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE, w tym małych źródeł
wytwarzania energii z OZE, wpisujących się w rozwój generacji
rozproszonej,
budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych,
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Typy działań:
- budowa lub modernizacja zakładów do produkcji
urządzeń dla sektora OZE,
-budowa instalacji do produkcji biokomponentów lub biopaliw.
Główni beneficjenci:
- przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie
przedsiębiorstwa),
- jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i
porozumienia,
- spółki prawa handlowego będące własnością JST,
- uczelnie/ szkoły wyższe,
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Główni beneficjenci:
- jednostki naukowe,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- instytucje kultury,
- operatorzy systemu dystrybucyjnego,
- właściciele/zarządcy budynków mieszkaniowych,
- rolnicy – prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą,
grupy producentów rolnych,
- jednostki organizacyjne JST (ośrodki doradztwa rolniczego),
- organy administracji państwowej prowadzące szkoły (szkoły rolnicze),
rybacy śródlądowych oraz hodowcy ryb.
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Wybór
projektów
Tryb konkursowy – kryteria ustali
Komitet Monitorujący
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Sposób finansowania
Instrumenty inżynierii finansowej - w tych obszarach, gdzie zysk z realizacji
inwestycji jest możliwy do osiągnięcia, przy czym projekt obarczony jest niskim
stopniem ryzyka. Istnieje możliwość łączenia dotacji z IIF.
Obszary niezbędnej interwencji w zakresie zastosowania instrumentów
zwrotnych, ich rodzaju oraz typów beneficjentów mogących korzystać ze
wsparcia zostaną określone w odrębnym badaniu, które ma na celu
zdiagnozowanie i wskazanie nieprawidłowości rynku utrudniających
podmiotom dostęp do finansowania zewnętrznego inwestycji.
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna
Priorytet inwestycyjny 4.5
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Cel - zmniejszenie emisji spalin w miejskim transporcie publicznym oraz
wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców regionu.
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Typy działań:
-ograniczanie niskiej emisji w miastach, w tym także
pochodzącej ze środków transportu publicznego.
Typy projektów:
- budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego
transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe,
- modernizacja floty transportu publicznego na terenach
zurbanizowanych pod kątem ograniczenia emisji spalin,
- inwestycje z zakresu budownictwa zeroemisyjnego,
- podniesie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa.
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Główni beneficjenci:
-jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki,
stowarzyszenia i porozumienia,
- spółki prawa handlowego będące własnością JST,
- kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
- uczelnie/ szkoły wyższe,
- jednostki naukowe,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- instytucje kultury,
- właściciele/zarządcy budynków mieszkaniowych.
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Tryb konkursowy – kryteria ustali
Komitet Monitorujący
Wybór
projektów
Tryb pozakonkursowy- podmioty
wskazane w Programie Operacyjnym lub
Szczegółowym Opisie Priorytetów
(osiągnięcie założeń z RPO oraz z
regionalnych dokumentów strategicznych
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Sposób finansowania
Wsparcie będzie udzielane w ramach dotacji oraz z zastosowaniem IIF.
Instrumenty inżynierii finansowej - w tych obszarach, gdzie zysk z realizacji
inwestycji jest możliwy do osiągnięcia, przy czym projekt obarczony jest niskim
stopniem ryzyka. Istnieje możliwość łączenia dotacji z IIF.
Obszary niezbędnej interwencji w zakresie zastosowania instrumentów
zwrotnych, ich rodzaju oraz typów beneficjentów mogących korzystać ze
wsparcia zostaną określone w odrębnym badaniu, które ma na celu
zdiagnozowanie i wskazanie nieprawidłowości rynku utrudniających
podmiotom dostęp do finansowania zewnętrznego inwestycji. Badanie
zostanie przeprowadzone do końca 2014 r.
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna
Priorytet inwestycyjny 4.7
Rozwój energetyki rozproszonej opartej na skojarzonym wytwarzaniu
ciepła i energii elektrycznej.
Cel – poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do atmosfery dzięki m.in. lokalnemu wytwarzaniu
skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej.
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Typy działań:
wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej w Kogeneracji,
w tym ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza.
Typy projektów:
- budowa źródeł skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej
lub przebudowa jednostek wytwórczych na układy skojarzeniowe,
- budowa przyłączeń do sieci.
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Główni beneficjenci:
- przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie
przedsiębiorstwa),
-jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki,
stowarzyszenia i porozumienia,
- spółki prawa handlowego będące własnością JST,
- kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
- uczelnie/ szkoły wyższe,
- jednostki naukowe,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- instytucje kultury,
- właściciele/zarządcy budynków mieszkaniowych
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Wybór
projektów
Tryb konkursowy – kryteria ustali
Komitet Monitorujący
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Sposób finansowania
Instrumenty inżynierii finansowej - w tych obszarach, gdzie zysk z realizacji
inwestycji jest możliwy do osiągnięcia, przy czym projekt obarczony jest niskim
stopniem ryzyka. Istnieje możliwość łączenia dotacji z IIF.
Obszary niezbędnej interwencji w zakresie zastosowania instrumentów
zwrotnych, ich rodzaju oraz typów beneficjentów mogących korzystać ze
wsparcia zostaną określone w odrębnym badaniu, które ma na celu
zdiagnozowanie i wskazanie nieprawidłowości rynku utrudniających
podmiotom dostęp do finansowania zewnętrznego inwestycji.
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa 4 – Środowisko i kultura
Priorytet inwestycyjny 6.3
Ochrona i zachowanie zasobów kultury oraz dziedzictwa naturalnego
regionu.
Cel – zwiększenie atrakcyjności województwa lubuskiego, wykorzystanie
istniejącego potencjału regionalnych zasobów kultury.
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Typy działań:
- poprawa jakości i dostępności zasobów kultury i dziedzictwa
naturalnego w regionie.
Typy projektów:
- ochrona i zachowanie obiektów zabytkowych i zasobów kultury,
- budowa, przebudowa instytucji kultury oraz dostosowanie obiektów do
prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej,
- wykorzystanie dziedzictwa naturalnego i zasobów kultury do rozwoju
turystyki.
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Główni beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki,
stowarzyszenia i porozumienia,
- spółki prawa handlowego będące własnością JST,
- uczelnie/szkoły wyższe,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- instytucje kultury,
- organizacje pozarządowe i szkoły artystyczne,
- kościoły i związki wyznaniowe.
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Tryb konkursowy – kryteria ustali
Komitet Monitorujący
Wybór
projektów
Tryb pozakonkursowy- podmioty
wskazane w Programie Operacyjnym lub
Szczegółowym Opisie Priorytetów
(osiągnięcie założeń z RPO oraz z
regionalnych dokumentów strategicznych
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Sposób finansowania
Wsparcie będzie udzielane w ramach dotacji.
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa 4 – Środowisko i kultura
Priorytet inwestycyjny 6.4
Ochrona i wykorzystanie kapitału przyrodniczego regionu.
Cel – poprawa atrakcyjności regionalnej oferty turystycznowypoczynkowej i rekreacyjnej co przełoży się na wzrost liczby
korzystających z obiektów i terenów służących turystyce i rekreacji.
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Typy działań:
-poprawa jakości i dostępności zasobów dziedzictwa
naturalnego w regionie.
Typy projektów:
- wsparcie inwestycji mających na celu podniesienie standardu bazy
technicznej i wyposażenia jednostek ochrony przyrody, w tym
opracowywanie planów lub programów ochrony dla obszarów cennych
przyrodniczo,
- realizacja projektów w zakresie tworzenia centrów ochrony
różnorodności biologicznej na obszarach miejskich oraz pozamiejskich w
oparciu o gatunki rodzime,
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Sposób finansowania
Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji, w przypadku komercyjnego
wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych przewiduje się możliwość
zastosowania IIF . Instrumenty inżynierii finansowej w przypadkach gdzie zysk
z realizacji inwestycji jest możliwy do osiągnięcia, przy czym projekt obarczony
jest niskim stopniem ryzyka. Istnieje możliwość łączenia dotacji z IIF.
Obszary niezbędnej interwencji w zakresie zastosowania instrumentów
zwrotnych, ich rodzaju oraz typów beneficjentów mogących korzystać ze
wsparcia zostaną określone w odrębnym badaniu, które ma na celu
zdiagnozowanie i wskazanie nieprawidłowości rynku utrudniających
podmiotom dostęp do finansowania zewnętrznego inwestycji. Badanie
zostanie przeprowadzone do końca 2014 r.
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Typy projektów:
-budowa oraz modernizacja infrastruktury związanej
z ochroną, a także przywróceniem właściwego stanu siedlisk
przyrodniczych i gatunków,
- wsparcie działalności wykorzystującej lokalne zasoby przyrodnicze wraz
z promocją (np. stawy widokowe, tereny wypoczynkowe, parki) oraz
zagospodarowanie potencjałów na cele turystyczne i rekreacyjne,
wsparcie przedsięwzięć dotyczących sporządzenia inwentaryzacji
przyrodniczej gmin.
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Główni beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki,
stowarzyszenia i porozumienia,
- spółki prawa handlowego będące własnością JST,
- przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie
przedsiębiorstwa),
- organizacje pozarządowe,
- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki
organizacyjne,
- państwowe jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu
monitoringu środowiska,
- uczelnie/szkoły wyższe,
- jednostki naukowe,
- jednostki badawczo-rozwojowe.
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa 9 – Infrastruktura społeczna
Priorytet inwestycyjny 10.4.
Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej wszystkich szczebli
kształcenia.
Cel - wzrost dostępności wysokiej jakości szkolnictwa oraz usług
edukacyjnych, w tym również na obszarach wiejskich. Budowa i
modernizacja szkół, przedszkoli i placówek (w rozumieniu ustawy o
systemie oświaty) oraz uczelni wyższych.
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Typy działań:
- rozwój infrastruktury edukacyjnej
Typy projektów:
- inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego (poza
szkolnictwem wyższym) na podstawie kompleksowych planów
rozwoju szkolnictwa zawodowego,
- komplementarne i zintegrowane inwestycje w infrastrukturę służącą
do szkoleń zawodowych i uczenia się przez całe życie według jasno
określonych potrzeb,
- inwestycje w infrastrukturę przedszkolną oraz szkół podstawowych i
gimnazjów, liceów i szkół specjalnych,
- inwestycje związane z popularyzacją nauki,
- inwestycje w infrastrukturę państwowych wyższych szkół
zawodowych.
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Główni beneficjenci:
- szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu art. 2 ust 3, 5 ustawy o
systemie oświaty) i ich organy prowadzące,
- jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia
i porozumienia,
- państwowe wyższe szkoły zawodowe,
ochotnicze hufce pracy i ich jednostki organizacyjne.
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Tryb konkursowy – kryteria ustali
Komitet Monitorujący
Wybór
projektów
Tryb pozakonkursowy- zastosowany zostanie w
zakresie wsparcia infrastruktury edukacyjnej o
znaczeniu strategicznym dla regionu. Projekty będą
podlegać weryfikacji pod względem kryteriów
przyjętych przez Komitet Monitorujący oraz w oparciu
o regionalne dokumenty strategiczne
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Sposób finansowania
Wsparcie będzie udzielane wyłącznie w formie dotacji.
Dofinansowanie na prowadzenie badań
i infrastrukturę badawczą.
Mapa inwestycji w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego pokazuje, że najwięcej środków
finansowych w województwie lubuskim wykorzystano na wsparcie infrastruktury w obszarach:
a) nauk technicznych,
b) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,
c) nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.
Kluczowe inwestycje wpisane w Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, które mają
wzmocnić innowacyjność województwa lubuskiego to m.in.:
- rozwój Parku Naukowo – Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego w Nowym
Kisielinie oraz Parku Technologii i Logistyki Przemysłu INTERIOR w Nowej Soli.
- działania zmierzające ku rozwojowi Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego (Park
Przemysłowo-Naukowy), w kontekście infrastruktury B+R, niezbędnej do wzmocnienia badań i
transferu technologii.
Podsumowując wyniki analizy statystycznej, sektor innowacji i B+R w województwie lubuskim
wymaga sprostaniu poważnych wyzwań w zakresie zwiększenia nakładów na ten rodzaj działalności
oraz potrzebuje wzmocnienia kadrowego i instytucjonalnego, a także wsparcia mechanizmów
umożliwiających transfer technologii do gospodarki i komercjalizację wyników badań.
Download