Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

advertisement
1
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-innowacyjnagospodarka/komercjalizacjadochod/
2
Komercyjne wykorzystanie infrastruktury badawczej zbudowanej przez
uczelnie i jednostki naukowe w ramach II osi PO IG
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju kładzie nacisk na rozwój współpracy jednostek
naukowych
z
przedsiębiorcami
oraz
maksymalizację
wykorzystania
infrastruktury
laboratoryjnej wybudowanej ze środków publicznych.
- Świadczenie przez beneficjentów II osi priorytetowej PO IG usług typowo komercyjnych
dla podmiotów zewnętrznych jest zgodne z zasadami PO IG i zalecane przez NCBR.
- Komercyjne wykorzystanie infrastruktury oznacza wynajem laboratoriów/aparatury
badawczej lub świadczenie specjalistycznych usług badawczych.
3
Komercyjne wykorzystanie infrastruktury badawczej zbudowanej przez
uczelnie i jednostki naukowe w ramach II osi PO IG
- Działalność
komercyjna
powinna
prowadzona
być
na
zasadach
opisanych
w dokumencie „Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na
działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną”.
- Właściciel infrastruktury zobowiązany jest monitorować dochód uzyskiwany w ramach
projektu w rozumieniu art. 55 rozporządzenia Rady (WE) zgodnie z zasadami opisanymi w
„Procedurze wyliczania i monitorowania dochodu w projektach I i II osi
priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”.
4
Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność
badawczą, rozwojową i innowacyjną
Beneficjent jest organizacją badawczą w myśl definicji przedstawionej w rozdziale 2.2,
punkt d. tj.: „organizacja badawcza” - uczelnia czy instytut naukowo-badawczy, niezależnie
od jego statusu prawnego (ustanowienia na mocy prawa publicznego lub prywatnego) ani
sposobu finansowania, którego głównym celem jest prowadzenie badań podstawowych,
badań przemysłowych lub rozwoju eksperymentalnego oraz rozpowszechnianie jej
wyników poprzez działalność dydaktyczną, publikacje lub transfer technologii; wszystkie
zyski są reinwestowane w tę działalność, rozpowszechnianie jej wyników lub dydaktykę;
przedsiębiorstwa mogące wywierać wpływ na taki podmiot, w roli na przykład udziałowców
czy członków, nie mają preferencyjnego dostępu do potencjału badawczego takiego
podmiotu ani do wyników badań przezeń uzyskanych;
5
Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność
badawczą, rozwojową i innowacyjną
Komercyjne wykorzystanie infrastruktury badawczej powinno odbywać się na zasadach
rynkowych,
gwarantujących,
że
poprzez
sfinansowanie
ze
środków
publicznych
infrastruktury nie dojdzie do przekazania nieuzasadnionych „korzyści ekonomicznych”
podmiotom gospodarczym tj.:
1) Zasady dostępu do infrastruktury badawczej będą jednakowe dla wszystkich
użytkowników zewnętrznych.
2) Działalność komercyjna prowadzona będzie bez jakichkolwiek form dyskryminacji lub
uprzywilejowania podmiotów.
3) Usługi świadczone będą po cenach rynkowych – uwzględniających całkowite koszty
i marżę rynkową.
6
Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność
badawczą, rozwojową i innowacyjną
- koszty i finansowanie działalność o charakterze gospodarczym i niegospodarczym będą
wyraźnie rozdzielone (ewidencjonowane) tj. oddzielna ewidencja księgowa.
- cały przychód z działalności komercyjnej zostanie reinwestowany przez organizację
badawczą w jej zasadniczą działalność o charakterze niegospodarczym (tj. kształcenie
mające na celu zwiększanie coraz lepiej wyszkolonych zasobów ludzkich, prowadzenie
niezależnej działalności B+R mającej na celu powiększanie zasobów wiedzy i lepsze
zrozumienie, upowszechnianie wyników badań).
7
Procedurze wyliczania i monitorowania dochodu w
projektach I i II osi priorytetowej Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
8
Monitorowanie dochodu w projekcie
W trakcie trwania projektu oraz w okresie do 5 lat od jego zakończenia, beneficjenci
zobowiązani są do informowania Instytucji Pośredniczącej o przychodach oraz kosztach
operacyjnych związanych z funkcjonowaniem całego projektu w podziale na
poszczególne źródła.
Beneficjenci powinni przekazywać ww. informacje monitorujące projekt raz w roku,
w terminie do końca marca, w formie tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do Procedury
wyliczania i monitorowania dochodu… Od roku 2014 przedmiotowe informacje składane
będą za pomocą internetowej bazy na podstawie indywidualnych haseł i loginów.
W oparciu o informacje uzyskane w trakcie monitoringu, Instytucja Pośrednicząca
weryfikuje, czy projekt generuje dochód w myśl art. 55 rozporządzenia Rady 1083/2006,
tj. czy przychody w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006 przewyższają
koszty operacyjne projektu.
9
Dochód generowany przez projekt zgodnie z art. 55 ust. 3 rozporządzenia 1083/2006
oznacza;
„różnicę pomiędzy przychodami wygenerowanym w ramach projektu,
a rzeczywistymi kosztami operacyjnymi ponoszonymi w trakcie realizacji
i w okresie trwałości projektu”
dochód = suma przychodów – suma kosztów operacyjnych
Uwaga! Przedstawione wyliczenie powinno być dokonane w skali całego projektu.
Rejestrujemy wszystkie przychody w projekcie, a następnie od ich sumy odejmujemy
sumę wszystkich kosztów operacyjnych projektu.
10
Przychód w projekcie
W projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej przychodem jest:
1) odpłatne prowadzenie badań i szkoleń na zakupionej aparaturze
(badania zakontraktowane przez zleceniobiorcę, np. przedsiębiorstwo)
2) wynajem laboratoriów.
Przychody rejestrować należy w podziale na źródła pochodzenia, dokumentując
ich wartość za pomocą faktur lub równoważnych dokumentów księgowych.
W kalkulacji nie bieżę się pod uwagę ewentualnych podatków pośrednich (VAT)
nakładanych na odbiorcę
11
Przychód w projekcie
Przychodem w projekcie nie są :
- Środki otrzymywane ze źródeł publicznych przekazywane w formie dotacji lub
grantu.
Nie można mówić o przychodzie w sytuacji, otrzymania np. dotacji podmiotowej lub
wykorzystannia infrastruktury badawczej do realizacji projektów badawczo-rozwojowych
finansowanych ze źródeł publicznych (np. projekty Innotech, w ramach Programu Badań
Stosowanych, projekty badawcze w ramach PO IG lub PO IR)
- Środki uzyskane przez uczelnię lub jednostkę naukową (właściciela infrastruktury)
z tytułu komercjalizacji wyników badań realizowanych z wykorzystaniem tej
infrastruktury.
12
Kalkulacja kosztów operacyjnych projektu
Koszty operacyjne definiowane są jako wydatki pieniężne, nie mające charakteru
inwestycyjnego, przeznaczone na bieżącą działalność całego projektu np:
- koszty eksploatacji i utrzymania (wynagrodzenia, materiały, usługi, media).
- koszty administracyjne i ogólne.
- koszty związane ze sprzedażą i dystrybucją.
- nakłady odtworzeniowe
- podatki dochodowe i inne podatki bezpośrednie jeżeli stanowią rzeczywisty
wydatek beneficjenta
Wymienione elementy zawierają w zasadzie wszystkie rodzaje kosztów operacyjnych, nie
stanowią jednak zamkniętego katalogu. W indywidualnych przypadkach mogą pojawić się
inne rodzaje kosztów związane ze specyfiką realizowanych projektów.
13
Kalkulacja kosztów operacyjnych projektu
W kalkulacji kosztów operacyjnych nie bierze się pod uwagę:
- amortyzacji
- rezerw na nieprzewidziane wydatki
- kosztów kapitałowych (np. odsetki od kredytów)
- kosztów wykazanych w we wnioskach o płatność i objętych dofinansowaniem
14
Prowadzenie kalkulacji kosztów operacyjnych projektu
Biorąc pod uwagę założenia i cele określone w zatwierdzonej umową dokumentacji
aplikacyjnej, należy określić wydatki operacyjne przeznaczone na bieżącą działalność
projektu.
Jeżeli to możliwe koszty operacyjne należy dokumentować za pomocą
faktur lub
równoważnych dokumentów księgowych.
W przypadku kosztów ponoszonych przez beneficjenta na rzecz całej jednostki,
a związanych z projektem w niewielkim stopniu (media, koszty administracyjne) należy
dokonać wyliczenia miarodajnego współczynnika rozliczania (w proporcji odpowiadającej
rzeczywistemu podziałowi innej kategorii kosztowej dla której jest możliwy dokładny
podział, np. kosztów płac) lub określenia wartości ryczałtowej danego rodzaju kosztów.
15
Określenie wielkości dochodu przypadającego do zwrotu.
Zwrotowi podlega wartość dochodu przyporządkowana do udziału wydatków
kwalifikowanych w projekcie w wysokości odpowiadającej proporcji wkładu
środków UE (85%)
Zgodnie z powyższym, uzyskany dochód należy podzielić na dwie części w proporcjach
odpowiadających udziałowi wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych w całkowitym
koszcie inwestycji.
Następnie część dochodu odpowiadającą wydatkom kwalifikowanym pomnożyć należy
przez wielkość środków UE w dofinansowaniu czyli 85 % (przykład nr 1).
16
Przykład nr 1
Wartość dochodu wygenerowanego w ramach projektu wyniosła 600 000 zł.
Całkowity koszt projektu 10 000 000 zł – w tym 8 000 000 zł wydatki kwalifikowane,
a 2 000 000 zł wydatki niekwalifikowane.
Dochód przyporządkowany do wydatków kwalifikowanych wynosi :
600 000 zł * (8 000 000/10 000 000) = 480 000 zł
Wartość dochodu należnego do zwrotu :
480 000 zł * 85% = 408 000 zł
17
Zasady postępowania z dochodem wygenerowanym w ramach projektu
Po upływie okresu 5 lat od zakończenia projektu, IP na podstawie przedstawianych
corocznie przez beneficjentów danych sporządza raport podsumowujący dochód
wygenerowanego w ramach projektu i określa kwotę podlegającą do zwrotu. Na tej
podstawie Instytucja Pośrednicząca zwraca się do beneficjenta z wezwaniem do zwrotu
środków.
Poprawność kalkulacji kosztów operacyjnych projektu oraz rzetelne rejestrowanie
przychodów będzie weryfikowane doraźnie przez IP oraz każdorazowo w ramach kontroli
trwałości projektu.
Kwota dochodu wygenerowanego w ramach projektu może zostać reinwestowana
w statutową działalność beneficjenta, jeżeli spełnione zostaną warunki określone
w dokumencie Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność
badawczą, rozwojową i innowacyjną
18
Dziękuję za uwagę
Przemysław Paczos
Narodowe Centrum Badan i Rozwoju
Dział Finansowy
tel.:+48 22 39 07 358
mail: [email protected]
19
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards