Archeologia szczątków ludzkich — wprowadzenie

advertisement
Archeologia szczątków ludzkich
mgr Elżbieta Jaskulska
Czym jest antropologia?
• Wiedzą o rodzaju ludzkim
• Nauką o kulturze człowieka, jego biologicznym
zróżnicowaniu i ewolucji
Antropologia
1. Łączy odkrycia wielu pokrewnych dziedzin
2. Zwraca uwagę na wszystkie aspekty ludzkiej
egzystencji — jest holistyczna
3. Zajmuje się biologicznymi i kulturowymi zmianami
w kolejnych generacjach (ewolucją)
Antropologia
Antropologia
kulturowa
Antropologia
biologiczna
(fizyczna)
Antropologia
Antropologia
kulturowa
Antropologia
biologiczna
(fizyczna)
Archeologia
Antropologia biologiczna
• Bada biologię człowieka w kontekście ewolucji
• Kładzie nacisk na interakcje pomiędzy biologią a
kulturą
• Zajmuje się zróżnicowaniem rodzaju ludzkiego i
adaptacją
Dziedziny antropologii biologicznej
paleoantropologia
bioarcheologia
prymatologia
antropologia
sądowa
genetyka
osteologia
Paleoantropologia
Paleoantropologia
badanie wczesnych
form ludzkich, ich
chronologii, budowy
fizycznej, pozostałości
kopalnych i środowiska
Prymatologia
badanie pozostałych
prymatów (poza
rodzajem Homo)
Osteologia
badanie materiału
szkieletowego,
interpretacja szczątków
ludzi współczesnych lub
wcześniej żyjących
Genetyka
zastosowanie genetyki do
rozwikłania problemów
ludzkiej ewolucji i
związków pomiędzy
żyjącymi ludźmi
Antropologia sądowa
zastosowanie podejścia
antropologicznego do procesu
sądowego; identyfikacja i
analiza szczątków ludzkich
Antropologia
Antropologia
kulturowa
Antropologia
biologiczna
(fizyczna)
Archeologia
Archeologia szczątków ludzkich
Archeologia szczątków ludzkich
• Antropolog na wykopaliskach
Żadne inne znaleziska nie dają nam możliwości tak
głębokiego wglądu w duchowe aspekty kultur
archeologicznych, jak właśnie odkryte
i przebadane pochówki i cmentarzyska. Jeśli do tego doliczyć
pozostałe elementy życia ludzi, które możemy poznać
badając ich szczątki, takie jak dieta, warunki życia, struktura
populacji, pokrewieństwo genetyczne, zdrowie, ewolucja
zarówno w dalekich pradziejach, jak i w czasach znacznie
nam bliższych, to jasne jest, że potencjalna wartość
informacji możliwych do uzyskania na podstawie
badania pochówku i znajdujących się w nim
szczątków jest bezcenna.
Antropolog na wykopaliskach
24 862 500 = przewidywana liczba Indian, którzy żyli w Kalifornii przed przybyciem białych
= 100 000 ludzi
24 862 500 = przewidywana liczba Indian, którzy zmarli w Kalifornii przed przybyciem białych
= 100 000
szkieletów
Antropolog na wykopaliskach
8 000 odnalezionych, wykopanych, zrekonstruowanych i
przechowywanych w kolekcjach muzealnych
Szczątki ludzkie podczas wykopalisk
• Konteksty, w których znajdowane są szczątki ludzkie
– groby
– jamy zasobowe i śmietniska
– znaleziska luźne
Powody chowania zmarłych:
• Prozaiczne - usunięcie ciała z pola widzenia,
zapobieganie chorobom, higiena, estetyka
• Kulturowe – obrzęd grzebania zmarłych jest formą
przejścia z jednego świata do drugiego,
zrytualizowaną i zależną od zespołu wierzeń
Pochówki
• uchwytne archeologicznie
• nieuchwytne archeologicznie
Uchwytne archeologicznie = możliwe do znalezienia i
przebadania przy pomocy metod archeologicznych
Pochówki
• Nieuchwytne archeologicznie
Brak znalezisk funeralnych, szczątków ludzkich
w kontekście pochówku
(intencjonalnej depozycji ciała zmarłego)
Pochówki nieuchwytne archeologicznie
• sposób chowania zmarłych
(pochówki nad powierzchnią ziemi, w rzekach/morzu,
porzucanie ciał, i inne, nie pozostawiające śladów)
• warunki geologiczne
(odczyn gleby, układ wód podskórnych, itp. mogą
powodować całkowity rozkład szczątków ludzkich)
Pochówki nieuchwytne archeologicznie
Download