ORB-9 - Pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich

advertisement
KARTA INFORMACYJNA Nr ORB - 9
Starostwo
Powiatowe
w Krakowie
1.
2.
3.
Tytuł
Opis sprawy /
zadania
Kogo dotyczy
4.
Wymagane
dokumenty
5.
Formularze /
wnioski do
pobrania
Pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z
zagranicy.
Wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków
ludzkich z zagranicy.
Osób zmarłych poza granicami RP, a miejscem pochówku ma być
teren powiatu krakowskiego.
1.Wniosek powinien zawierać :
a) nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania
wnioskodawcy, serię i numer dowodu osobistego,
b) nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce
urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej,
c) datę i miejsce zgonu,
d) miejsce, z którego zwłoki lub szczątki ludzkie zostaną
przewiezione,
e) miejsce pochówku,
f) środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki lub
szczątki ludzkie.
2. Załączniki:
a) Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon
i wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej
(przetłumaczony na język polski),
b) oświadczenie osoby o uprawnieniu do pochowania zwłok
albo szczątków ludzkich,
c) pełnomocnictwo, w przypadku gdy wnioskodawcą nie jest
osoba uprawniona.
3. Dowód osobisty do wglądu.
Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub
szczątków ludzkich z zagranicy (F.ORB.4)
Wzór oświadczenia osoby o uprawnieniu do pochowania zwłok albo
szczątków ludzkich (F.ORB.9)
Wzór pełnomocnictwa/upoważnienia do załatwiania formalności
związanych ze sprowadzeniem pochowania zwłok albo szczątków
ludzkich z zagranicy (F.ORB.10)
( pomocnicze wzory wniosków)
6.
7.
Opłaty
Zwolnione z opłat.
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Jednostka /
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
osoba
odpowiedzialna 30-037 Kraków al. Słowackiego 20
Tel. 12 397 91 06,pokój 106 .
8.
9.
Miejsce
składania
dokumentów
Termin
załatwiania
sprawy
Podstawa
prawna
10.
11.
Tryb
odwoławczy
12.
Uwagi
i dodatkowe
informacje
e-maile : [email protected]
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Kraków al. Słowackiego 20
Dziennik Podawczy parter, pokój 13
lub za pośrednictwem poczty.
Niezwłocznie po uzyskaniu opinii z Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie, najpóźniej do 3 dni od dnia
złożenia wymaganych dokumentów.
Ustawa o cmentarzu i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959
r. art. 14 ( Dz. U. z 2015.p.2126 )
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wydawania zezwoleń
na przewóz zwłok i szczątków ludzkich z dnia 27 grudnia 2007 r.
( Dz. U. 2007 r. Nr 249, poz.1866 ).
Ustawa kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca
1960 r. ( Dz. U. z 2016 p.23).
Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego
Kolegium
Odwoławczego
za
pośrednictwem
Starosty
Krakowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
1. W przypadku śmierci na skutek choroby zakaźnej, wymienionej
w wykazie ustalonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia,
decyzję na przywóz zwłok wydaje się po upływie 2 lat od dnia
zgonu.
2. Firmy działające na zlecenie winny przedłożyć stosowne umowy
lub pełnomocnictwa upoważniające do działania w sprawie
sprowadzenia zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa w
imieniu wnioskodawcy.
Opracował: Inspektor Grażyna Cieślik
Sprawdził: Dyrektor Lucyna Karpała Ostrowska
Zatwierdził: Sekretarz Adam Wójcik
Historia zmian:
(data ostatniej aktualizacji)
Download