Załącznik nr 7 - istotne postanowienia umowy

advertisement
Załącznik nr 7
UMOWA Nr
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Zawarta w dniu .................................. pomiędzy:
Prokuraturą Okręgową w Koszalinie
mająca swoja siedzibę 75-950 Koszalin, ul. Wł. Andersa 34a
reprezentowaną przez:
......................................................................................................
zwaną dalej Zamawiającym,
a
Firmą ......................................................................................................
mającą swoją siedzibę ......................................................................................................
reprezentowaną przez: ......................................................................................................
zwaną dalej Wykonawcą
§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania wymieniony w ust. 2 przedmiot
umowy zgodnie z wymogami przedstawionymi w SIWZ oraz ofertą Wykonawcy.
2. Przedmiotem umowy jest przechowywanie oraz przewóz zwłok lub szczątków ludzkich
na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Szczecinku.
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz
oferta Wykonawcy.
§ 2 Termin wykonania świadczenia
Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany sukcesywnie, w miarę pojawiającego się
zapotrzebowania Zamawiającego, w okresie od dnia …………………. do wyczerpania środków
określonych w § 3 ust. 5, nie dłużej jednak niż do....................................... .
§ 3 Wartość umowy i warunki płatności
1. Za wykonanie jednorazowej usługi przewozu zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie
Prokuratury Rejonowej w Szczecinku z miejsca zdarzenia na terenie miasta: Szczecinek oraz gmin:
Barwice, Biały Bór, Bobolice, Borne Sulinowo, Grzmiąca i Szczecinek do miejsca przechowywania
zwłok, a następnie na sekcję lub oględziny do prosektorium znajdującego się w Szczecinku oraz
2
odbiór zwłok po sekcji i przewóz do miejsca przechowywania
Wykonawca
otrzyma
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ......................... zł brutto (słownie: .......................... zł brutto).
2. Za wykonanie jednorazowej usługi przewozu zwłok lub szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia na
terenie miasta: Szczecinek oraz gmin: Barwice, Biały Bór, Bobolice, Borne Sulinowo, Grzmiąca
i Szczecinek lub z miejsca przechowywania Wykonawcy do Zakładu Medycyny Sądowej PUM
w Szczecinie (przejazd tam i z powrotem, tj. przewóz zwłok na sekcję i odbiór zwłok po sekcji)
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ..................................zł brutto
(słownie:............................... zł brutto).
3. Za wykonanie jednorazowej usługi przewozu zwłok lub szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia
lub z miejsca przechowywania Wykonawcy do innego niż te, o których mowa w ust. 1 lub 2,
wskazanego przez Zamawiającego prosektorium (przejazd tam i z powrotem, tj. przewóz zwłok na
sekcję i odbiór zwłok po sekcji) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone wg następującego
wzoru
Wynagrodzenie = liczba km x stawka za 1 km,
gdzie
liczba
kilometrów
to
odległość
w
obie
strony,
a
stawka
za
1
kilometr
to ......................................zł brutto słownie...................................................................zł brutto) .
Stawka za 1 kilometr obliczona została jako wynik dzielenia ceny ryczałtowej podanej w pkt. 2. oferty
Wykonawcy (przewóz zwłok lub szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia na terenie miasta: Szczecinek
oraz gmin: Barwice, Biały Bór, Bobolice, Borne Sulinowo, Grzmiąca i Szczecinek lub z miejsca
przechowywania Wykonawcy do Zakładu Medycyny Sądowej PUM w Szczecinie (przejazd tam i z
powrotem) przez odległość wynoszącą 346 km.
4. Za usługę Przechowywania zwłok lub szczątków ludzkich Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
w wysokości......................................zł brutto (słownie: ........................................ zł brutto) za każdy
rozpoczęty dzień przechowywania zwłok. Dzień liczy się od godziny 0:00 do godziny 24:00. Czas
przechowywania liczy się od momentu przywiezienia zwłok do chłodni do czasu ich odebrania przez
rodzinę lub Gminę, jeżeli ta organizuje pochówek zwłok, nie dłużej niż do dnia następnego po dniu
sekcji lub oględzin zwłok.
5. Łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu świadczenia usług będących przedmiotem
umowy
nie
może
przekroczyć
kwoty
wynikającej
z
ceny
oferty
Wykonawcy,
tj....................................zł(słownie:...................................................................... złotych) brutto.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktury każdorazowo za wykonaną usługę. Nie
dopuszcza się wystawiania faktur zbiorczych.
7. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy będzie wypłacane Wykonawcy przelewem na rachunek
bankowy w terminie do 30 dni od daty przedłożenia faktury VAT wraz z „kartą zlecenia przewozu
zwłok” sporządzoną zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do umowy.
8. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z realizacji niniejszej Umowy
na osobę trzecią.
3
§ 4 Kary umowne
1. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości Umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający
zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1a.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe, w razie niezapłacenia
faktury VAT w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 7.
4. W przypadku niedotrzymania zadeklarowanego czasu reakcji (czasu dojazdu na miejsca zdarzenia
od momentu zgłoszenia), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 %
ryczałtu, o którym mowa w § 3 ust. 1.
§ 5 Odstąpienie od umowy
Oprócz wypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacjach:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie
od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach,
b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c) nienależytego
realizowania
przez
Wykonawcę
obowiązków
wynikających
z niniejszej umowy,
d) w razie wystąpienia trzech przypadków przekroczenia przez Wykonawcę maksymalnego
(80 minut) czasu dojazdu do miejsca zdarzenia od momentu zgłoszenia,
e) nie przedstawienia Zamawiającemu aktualnej polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny wykonania obowiązków,
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4
§ 6 Ustalenia końcowe
1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. W przypadku zaistnienia sporu właściwym miejscowo sądem będzie sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
4. Integralną częścią Umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta
Wykonawcy.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
5
Załącznik do umowy
KARTA ZLECENIA PRZEWOZU ZWŁOK
PRZYJĘCIE ZLECENIE PRZEWOZU ZWŁOK:
Rok …….. miesiąc …….……….dzień …….………. godzina …….………. minuta …….……….
ZAMAWIAJĄCY PRZEWÓZ:
…….……….…….……….…….……….…….……….…….……….…….……….…….……………
(imię i nazwisko, stanowisko – osoby zlecającej)
MIEJSCE I DATA ODBIORU ZWŁOK
Opis miejsca
.……….…….……….…….……….…….……….…….……….…….……….…….……….………….
…………….…….……….…….……….…….……….…….……….…….……….…….……….…….
……….…….……….…….……….…….……….…….……….…….……….…….……….…………..
Rok …….. miesiąc …….……….dzień …….………. godzina …….………. minuta …….…………
DANE DOTYCZĄCE ZMARŁEGO
ziecko
Nazwisko i imię zmarłego ……………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania lub pobytu ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
POTWIERDZENIE PRZEKAZANIA ZWŁOK:
Data (dzień, miesiąc): …………………………………………………………
Czytelny podpis przekazującego ………………………………………………
POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZWŁOK PRZEZ:
Nazwa przyjmującego
……………………………………………………….
Data (dzień, miesiąc, godzina): ………………………………………………….
Czytelny podpis przyjmującego …………………………………………………..
Download