VII G 230/315/14

advertisement
Załącznik nr 2
Zaproszenia do złożenia oferty cenowej
VII G 230/315/14
PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu …………………………….
pomiędzy:
Prokuraturą Okręgową w Koninie
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
62-510 Konin
NIP 665-26-88-391
REGON 311614543
reprezentowaną przez:
Prokuratora Okręgowego w Koninie – ……………………………………..
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”
§1
1. Na podstawie dokonanego rozpoznania cenowego rynku (zamówienie wyłączone spod stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt. 8 – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000
euro) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy tj. wykonywaną na
zlecenie prokuratora usługę przewozu zwłok ludzkich.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
w ofercie złożonej w postępowaniu na część ………. , stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy.
§2
1. Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za realizację
przedmiotu umowy są:
 z ramienia Zamawiającego: ………………………………………tel. ………………….....
 z ramienia Wykonawcy: ………………………………………… tel. ……………………
2. Podstawą rozpoczęcia wykonania usługi jest dyspozycja prokuratora zatrudnionego w prokuraturze/ach,
złożona w formie: telefonicznej, faxu, lub poczty elektronicznej.
1.
2.

1
§3
Wykonawca:
zobowiązuje się do realizacji otrzymanych zleceń w ciągu 24 godzin na dobę przez 7 dni
w tygodniu,
zobowiązuje się do odbioru zwłok z miejsca zdarzenia w ciągu 1 godziny od chwili powiadomienia o
potrzebie wykonania usługi,
gwarantuje wykonanie zamówienia w okresie trwania umowy.
Wykonawca oświadcza, że:
dysponuje odpowiednim samochodem (własnym, najętym, tytułem użyczenia, dzierżawy, leasingu1) do
przewozu zwłok, który spełnia wymagania sanitarne i techniczne określone dla środków transportu
drogowego przeznaczonych do przewozu zwłok (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.12.2007 r.
w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich, Dz. U. z 2007r.,
Nr 249 poz. 1866). Dowód rejestracyjny pojazdu musi zawierać wpis, że ten środek transportu
Niepotrzebne skreślić
drogowego przeznaczony jest do przewozu zwłok albo szczątków ludzkich, zgodnie z § 4 ust. 6
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.12.2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń
na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. nr 249, poz. 1866).
 posiada aktualne zezwolenie wydane przez właściwy terenowo Inspektorat Sanitarno-Epidemiologiczny
stwierdzające, że użytkowane przez Wykonawcę pojazdy do przewozu zwłok ludzkich są zgodne
z wymogami sanitarnymi w zakresie transportu zwłok.
3. Ustalenia i decyzje dotyczące organizacji wykonania zamówienia uzgadniane będą przez
Zamawiającego z ustalonym przedstawicielem Wykonawcy.
1.
2.
3.
4.
5.
§4
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie określone
w następujący sposób:
a) ryczałt w kwocie ……………… zł netto (słownie: ………………………………. zł 00/100)
za transport zwłok, w ramach jednego zlecenia na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w ………,
b) w przypadku konieczności transportu zwłok z miejsca zdarzenia znajdującego się poza obszarem
działania Prokuratury Rejonowej w ………………………….. oprócz ryczałtu, o którym mowa w
pkt a) dodatkowo ……………. zł netto (słownie: ………………………………………….zł
00/100) za 1 km transportu poza tym obszarem.
c) w przypadku przewozu zwłok pomiędzy zakładami (placówkami) medycznymi za 1 km transportu
w wysokości …………………………….. zł netto (słownie: …………………………… zł 00/100).
Wynagrodzenie określone zgodnie z zasadami pkt 1 a) - c), do którego doliczany będzie podatek VAT,
w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do
wykonania usługi przez Wykonawcę.
Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie zatwierdzona przez prokuratora faktura VAT wystawiona
po realizacji zlecenia, na Prokuraturę Okręgową w Koninie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 62-510
Konin, z dopiskiem „dotyczy Prokuratury Rejonowej w …………………………………………….”.
Należność płatna będzie po każdorazowym wykonanym zleceniu.
Termin zapłaty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT.
§5
1. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200 zł za każdorazowy przypadek niewykonania lub
niewłaściwego wykonania umowy.
2. Jeżeli Wykonawca dopuści się rażącego lub kilkakrotnego naruszenia umowy poprzez
niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zlecenia Zamawiający może odstąpić od umowy ze
skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty kary umownej z tego tytułu w wysokości 300 złotych.
3. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar na
ogólnych zasadach prawa cywilnego.
§6
1. Umowa zostaje zawarta na okres od ……………………………. r. do ……………………………….r.
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
§7
Usługa realizowana będzie z należytą starannością oraz etyką zawodową.
§8
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Ewentualne spory związane z realizacją umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy
miejscowo według siedziby Zamawiającego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Download