Zdrowie dla Pomorzan

advertisement
PROGRAM
„ZDROWIE DLA POMORZAN”
Opracowanie grupy roboczej
ds. organizacji opieki zdrowotnej
nad matką i dzieckiem
na lata 2007 - 2012
PROPONOWANY SCHEMAT
OPIEKI NAD DZIECKIEM
OPIEKA AMBULATORYJNA
• Istniejący stan:
Lekarz pierwszego kontaktu: specjalista z dziedziny pediatrii bądź
medycyny rodzinnej.
• Opieka podstawowa obejmuje:
– Całość profilaktyki:
• ocena rozwoju psychofizycznego, realizacja obowiązującego
kalendarza szczepień, profilaktyka i leczenie schorzeń z niedoboru
(niedokrwistość z niedoboru żelaza, niedobory witaminowe),
– Wstępną diagnostykę:
• nagłych zachorowań oraz schorzeń przewlekłych wymagających
opieki specjalistycznej.
NA TYM ETAPIE KONIECZNE JEST
PODEJMOWANIE DECYZJI CZY:
• Pacjent nadal pozostaje pod opieką lekarza pierwszego
kontaktu, który prowadzi diagnostykę i leczenie istniejącego stanu
chorobowego
• Pacjent wymaga diagnostyki i leczenia:
– W trybie stacjonarnym na oddziale ogólno-pediatrycznym lub
oddziale specjalistycznym (opieka III st.),
– W trybie ambulatoryjnym w poradni specjalistycznej w trybie
pilnym bądź zwykłym
• Opieka nad pacjentem przewlekle chorym o
określonym i ustalonym postępowaniu
terapeutycznym pozostającego równolegle pod stałą
opieką specjalistyczną:
– lekarz pierwszego kontaktu realizuje część programu
diagnostyczno – terapeutycznego oraz monitoruje
stan ogólny pacjenta (nawrót ostrych objawów
choroby i ustalenie wskazań do hospitalizacji w
ośrodku specjalistycznym w trybie pilnym).
LEKARZ PORADNI
SPECJALISTYCZNEJ
• Ustala rozpoznanie
– Potwierdza bądź wyklucza rozpoznanie, z którym
pacjent został skierowany przez lekarza pierwszego
kontaktu i/lub też prowadzi odrębną diagnostykę
różnicową w oparciu o własną ocenę stanu pacjenta.
• Podejmuje decyzję o dalszym leczeniu chorego w
poradni specjalistycznej, do której został pacjent
skierowany, bądź o odmiennej specjalności po
przeprowadzonych badaniach lub też w oparciu o ocenę
stanu ogólnego chorego kieruje pacjenta na oddział
ogólno-pediatryczny bądź specjalistyczny szpitalny.
• Określa, czy w przypadku rozpoznania choroby
przewlekłej pacjent powinien pozostać pod opieką
poradni specjalistycznej, gdzie będzie okresowo
kontrolowany
NAGŁE ZACHOROWANIA – KONIECZNOŚĆ
HOSPITALIZACJI W TRYBIE PILNYM:
Rodzice i chore dziecko
Wezwać pogotowie
•
•
Możliwość konsultacji
i skierowanie karetki
z lekarzem bądź ratownikiem
Skierowanie karetki z ratownikiem
»
a.
b.
c.
d.
Zgłosić się do
najbliższego szpitala
a
b
c
przewóz pacjenta do
Skierowanie dziecka na oddział pediatryczny szpitala
Konieczność hospitalizacji na IOM
Konieczność skierowania na oddział specjalistyczny
W przypadku skierowania do pacjenta karetki z lekarzem decyzja
a – b – c lub też udzielenie porady ambulatoryjnej przy łóżku chorego
UWAGA
• W przypadku skierowania do pacjenta karetki
z lekarzem decyzję a, b, c
lub też udzielenia porady ambulatoryjnej
podejmuje on przy łóżku chorego
SCHORZENIA PRZEWLEKŁE
WYMAGAJĄCE OKRESOWEGO LECZENIA
SZPITALNEGO
• Kierują:
– Lekarz pierwszego kontaktu
 zaostrzenie objawów chorobowych.
– Lekarz specjalista
 realizacja planowanego programu leczenia
bądź okresowa planowana kontrola obrazu
klinicznego i przebiegu choroby.
W większości pacjenci są prowadzeni
na oddziałach specjalistycznych,
w przypadku powikłań infekcyjnych
towarzyszących chorobie podstawowej
na oddziałach ogólno-pediatrycznych.
CELE
• Analiza istniejącej opieki ambulatoryjnej i
stacjonarnej nad matką i dzieckiem, profil
terapeutyczny poradni, oddziałów i ich
rozmieszczenie.
• Wytypowanie poradni specjalistycznych z
wyróżnieniem opieki III stopnia sprawujących
nadzór konsultacyjny dla całego regionu.
• Przedstawienie propozycji stworzenia
konsultacyjnych oddziałów dziennych
i konsultacyjnych poradni pediatrycznych na
terenie województwa, które by współpracowały
z lekarzami pierwszego kontaktu określonego
terenu w obrębie województwa.
• Analiza istniejącej bazy łóżkowej oddziałów IOM
na terenie województwa i propozycja jej
poszerzenia.
• Opracowanie schematów postępowania
diagnostyczno – terapeutycznego w wybranych
schorzeniach wieku rozwojowego
– rola profilaktyki
PROBLEMY
• Niewystarczająca baza łóżkowa dla pacjentów
wymagających hospitalizacji na oddziałach IOM
w trybie pilnym, całkowity brak łóżek dla
pacjentów wymagających przewlekłego leczenie
IOM.
• Wzrost zachorowań na cukrzycę typu I i II
konieczność rozbudowy opieki szpitalnej
i ambulatoryjnej, a także stworzenie poradni
terenowych.
• Redukcja łóżek „obserwacyjno – zakaźnych”
stanowiących zaplecze dla oddziałów
specjalistycznych oraz ogólno-pediatrycznych.
• Brak oddziałów o profilu neurologicznorehabilitacyjnym dla dziecka z przewlekłymi
schorzeniami OUN.
• Brak oddziałów o profilu immunologicznym
stanowiącym miejsce hospitalizacji przewlekłych
i wtórnych zaburzeń immunologicznych.
PORADNIE SPECJALISTYCZNE
Stan na 30.06.2008:
10
Okulistyczna
111
Otolaryngologiczna
107
Dermatologiczna
83
Logopedyczna
42
Chirurgii Dziecięcej
24
Neurologiczna
23
Ginekologiczna
15
Medycyny sportowej 15
Gruźlicy i chorób płuc 14
Neonatologiczna
12
Chirurgii onkologicznej 12
Kardiologiczna
11
Leczenia zeza
10
n = 554
5
Zdrowia psychicznego
Alergologiczna
Nefrologiczna
Endokrynologiczna
Preluksacyjna
5
9
8
7
6
6
Ortopedyczna
4
Genetyczna
4
Diabetologiczna
4
Audiologiczna
4
Chirurgii ręki
3
Chorób zakaźnych
3
AIDS
2
Chorób metabolicznych 2
Gastroenterologiczna 2
Foniatryczna
2
•
•
•
•
•
•
•
•
Chirurgii plastycznej
Chirurgii szczękowo – twarzowej
Hematologiczna
Onkologiczna
Immunologiczna
Reumatologiczna
Urologiczna
WZW
1
ROZMIESZCZENIE PORADNI SPECJALISTYCZNYCH W
WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM
PORADNIA AUDIOLOGICZNA
PORADNIA
GASTROENTEROLOGICZNA
PORADNIA DIABETOLOGICZNA
PORADNIA NEFROLOGICZNA
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA
PORADNIA ORTOPEDYCZNA
PREZENTACJA PORADNI
SPECJALISTYCZNYCH ACK – opieka III st.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hematologii
Onkologii i chemioterapii guzów litych
Endokrynologii
Diabetologii
Metabolicznych zaburzeń wrodzonych i nabytych
Immunologii dziecięcej
Genetyki i wad wrodzonych
Kardiologii dziecięcej
Nefrologii dziecięcej
Neurologii dziecięcej
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
POMORSKIE CENTRUM TRAUMATOLOGII
• Gastroenterologii dziecięcej
• Chirurgii dziecięcej i urologii
• Ortopedii
SPECJALISTYCZNY ZOZ NAD MATKĄ
I DZIECKIEM GDAŃSK – OLIWA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alergologiczna
Pulmonologiczna (obejmująca również Tbc)
Leczenia mukowiscydozy
Endokrynologiczna
Kardiologiczna
Nefrologiczna
Neurologiczna
Logopedyczna
Ginekologiczna dla dziewcząt
WYTYPOWANIE SZPITALI DO STWORZENIA
ODDZIAŁÓW PEDIATRYCZNYCH
I PORADNI KONSULTACYJNYCH
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
• Propozycja:
–
–
–
–
–
–
–
–
Chojnice
Kościerzyna
Lębork
Słupsk
Sztum
Starogard gdański
Tczew
i wszystkie szpitale na terenie Trójmiasta
PRZEWIDYWANY WZROST ZACHOROWAŃ I/LUB
WZROST LICZBY PACJENTÓW Z POWODU
ZWIĘKSZONEJ PRZEŻYWALNOŚCI NA:
• Cukrzycę typu 1 i 2 – wzrost liczby pacjentów
prowadzonych na indywidualnych pompach
insulinowych,
• Pacjentów po korekcyjnych zabiegach na wadach
wrodzonych wymagających opieki
wysokospecjalistycznej i okresowych hospitalizacji,
• Chorzy z wrodzonymi i nabytymi zaburzeniami
immunologicznymi.
• Zaburzenia metaboliczne i wtórne zaburzenia w
odżywianiu,
• Schorzenia o podłożu immunologicznym w zakresie:
– Dróg oddechowych
– Przewodu pokarmowego
– Układu kostno – stawowego
• Pacjenci będący w trakcie i po leczeniu choroby
nowotworowej:
– Nowotwory wtórne
– Wtórne skutki chemio- i radioterapii
• Pacjenci wymagający przewlekle rehabilitacji
psychofizycznej z przyczyn pierwotnych i wtórnych.
Konieczność rozbudowy opieki wysokospecjalistycznej
ZREALIZOWANE ZADANIA W RAMACH
PROGRAMU „ZDROWIE DLA POMORZAN”
Z ZAKRESU PEDIATRII:
• „Szczepienia ochronne”: realizacja obowiązkowego
kalendarza szczepień, wskazania do poszerzonego
kalendarza szczepień, leczenie powikłań
poszczepiennych.
Autorzy:
Dr med. Andrzej Turski
Dr med. Ninela Irga
• „Zapobieganie i leczenie próchnicy zębów u dzieci i
młodzieży” ocena stanu uzębienia jamy ustnej, zalecenia
higieniczne i dietetyczne, zapewnienie właściwej opieki
dentystycznej;
Autor: Dr med. Jolanta Pęgiel-Kamrat
• „Wczesna diagnostyka ryzyka kardiologicznego i
cukrzycowego u noworodków i niemowląt z
obciążającym wywiadem rodzinnym. Projekt obejmuje
schemat postępowania diagnostyczno-terapeutycznego
interdyscyplinarnej opieki Kardiologa, Diabetologa –
Endokrynologa i Nefrologa.
Autor: Dr med. Jolanta Wierzba
• „Diagnostyka i terapia zaburzeń hemostazy u dzieci”
wskazania do przewlekłego leczenia profilaktycznego w
ramach przychodni specjalistycznej i oddziału
dziennego.
Autor: Dr med. Marek Wlazłowski
[program jest realizowany]
• „Wczesna diagnostyka i leczenie cukrzycy typu 1 i 2 w
tym prowadzenie pacjentów na indywidualnych pompach
insulinowych
Autor: Dr med. Małgorzata Myśliwiec
[ program jest realizowany – brak oddziałów dziennych]
• „Opieka profilaktyczna nad dzieckiem z chorobą
nowotworową po pomyślnym zakończeniu leczenia:
Autorzy:
Prof. dr hab. med. Anna Balcerska
Dr med. Ewa Bień, Dr med. Teresa Stachowicz-Stencel
[program jest realizowany]
• Postępowania diagnostyczno – terapeutyczne w
przewlekłych schorzeniach układu oddechowego:
–
–
–
–
–
Dysplazja drzewa oskrzelowo-płucnego
Mukowiscydoza
Zakażenie gruźlicze
Atopowe zapalenie płuc
Astma oskrzelowa
Autorzy: Dr med.Tadeusz Podczarski, Dr med. Magdalena Łaniec
[program jest realizowany przez Szpital Dziecięcy Gd.Oliwa Polanki]
• „Opieka nad dzieckiem przedwcześnie urodzonym i
wykazującym wrodzone schorzenia”
Program został opracowany przez:
Prof. dr hab. Krzysztof Preis
Dr med. Alina Bielawska-Sowa
Dr med. Leszek Bolt
Lata 2011 - 2013
• Stworzenie oddziałów: IOM dla przewlekle chorych oraz
neurologiczno – rehabilitacyjnych.
• Stworzenie poradni specjalistycznych na terenie całego
regionu ze szczególnym uwzględnieniem obszaru
południowo – wschodniego.
• Szkolenie lekarzy specjalistów i kadry pielęgniarskiej do
pracy w poradniach i oddziałach specjalistycznych.
• Dążenie do poprawy warunków lokalowych i
wyposażenia w niezbędny sprzęt istniejących obiektów
medycznych.
Podsumowanie: Lata 2008 – 2010
I etap
• Zwiększyć dostępność chorego dziecka do lekarza
pediatry (poradnia konsultacyjna) oraz lekarza
specjalisty.
• Poprawa realizacji programów profilaktycznych w
zakresie:
– medycyny szkolnej (badania bilansowe w wieku szkolnym i
przedszkolnym)
– opieki stomatologicznej
– opieki nad kobietą ciężarną
• Zwiększenie ilości łóżek: IOM, obserwacyjno –
zakaźnych, pobytu dziennego.
Download