Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3

advertisement
BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
49-301 BRZEG, ul. MOSSORA 1
tel. 77 444 66 66, sekretariat 77 444 65 36, fax 77 444 65 22, e-mail:
[email protected]
REGON: 000 313 437
NIP: 747 15 71 941
Brzeg, 12.06.2016r.
Do wszystkich
uczestników postępowania
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa leków dla Brzeskiego
Centrum Medycznego w Brzegu” – PN / 8 / 2016, wyjaśnienia treści SIWZ nr 3.
Zamawiający - Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164) niniejszym wyjaśnia treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu.
Pytanie nr 1, dotyczy pakietu nr 14, pozycje nr 481-483
W związku z umieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych glukometrów będących zastrzeżonymi
znakami towarowymi konkretnych producentów, do których Zamawiający oczekuje dostarczenia kompatybilnych pasków
testowych, informujemy że paski danych marek są kompatybilne wyłącznie z glukometrami tych samych marek, co jednakże
ograniczyłoby konkurencję do wyrobów tych wytwórców w poszczególnych pozycjach, nadając im praktyczną wyłączność
na kształtowanie ceny oferty. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający postępując zgodnie z ustawą Pzp (art. 7 i 29
ustawy) i mając na uwadze potencjalne oszczędności wynikłe z dopuszczenia zaoferowania produktu konkurencyjnego,
wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości konkurencyjnych pasków testowych (wraz z dostarczeniem kompatybilnych
z nimi glukometrów na zasadzie określonej przez Zamawiającego) charakteryzujących się parametrami opisanymi poniżej:
a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi
wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu
paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD dający poprawne wyniki niezależnie od
stężenia tlenu; d) Kapilara samozasysająca krew - wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul; e) Czas pomiaru od chwili
wprowadzenia próbki 5s; f) Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska
nieco poniżej szczytowej, znajdujące się poza obrębem glukometru, umożliwiające pobieranie krwi włośniczkowej z opuszek
palców, a także krwi żylnej i tętniczej; g) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych; h)
Możliwość wykorzystania każdego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy od otwarcia (opakowanie zawiera 2
fiolki x 25 pasków); i) zakres hematokrytu 20-60% i zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl przy dokładności
wyników
zgodnej
z
wytycznymi
normy
ISO15197:2013
i
najnowszymi
zaleceniami
Polskiego
Towarzystwa
Diabetologicznego w pełnym zakresie;
Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia nie są gleukometry, a jedynie paski do nich, w związku z czym, Zamawiający nie
wyraża zgody na zmianę przedmiotu zamówienia.
Pytanie nr 2, dotyczy istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, § 4 ust. 9
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 9 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za
datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 3, dotyczy istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, § 6 ust. 1, lit a-d)
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie
zapisów § 6 ust. 1 pkt. a-d:
Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:
Sporządziła: Agnieszka Hulin
Strona: 1/4
a) za zwłokę w dostawie towaru w terminie określonym w umowie lub zamówieniu, powstałe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w wysokości 5 % wartości brutto partii towaru nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie partii towaru
b) za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego z
zamówieniem lub umową, bądź za zwłokę w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu
w wysokości 2 % wartości brutto partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto
wadliwego/niewłaściwego towaru
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy,
d) za naruszenie jakiegokolwiek ustalonego w umowie obowiązku lub terminu Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. a i b, w tym obowiązku lub terminu wynikającego z rękojmi i gwarancji w wysokości
5 % kwoty wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy,
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 4, dotyczy pakietu nr 23, pozycje nr 4, 5
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr
23 w pozycji nr 4,5 preparatu Mannitol o stężeniu15% w opakowaniu typu worek Viaflo o pojemności odpowiednio 100ml i
250ml ponieważ:

Mannitol 15% posiada w Polsce dokładnie tą samą rejestrację i dawkowanie
co Mannitol 20%

Roztwory mannitolu 15% są korzystniejsze (w odniesieniu do właściwości fizyko-chemicznych) od roztworów 20%,
gdyż nie krystalizują podczas przechowywania
w temperaturze pokojowej

Manintol 15% zwieksza bezpieczeństwo pacjentów, ponieważ zmniejasza ryzyko krystalizacji, pozwala na
stosowanie Mannitolu w każdej chwili, bez konieczności wcześniejszego ogrzewania, zmniejsza koszty związane z
podgrzewaniem 20% Mannitolu

Mannitol 15% w worku Viaflo, to lżejsze opakowanie, czyli mniejsze koszty utylizacji

Mannitol 15% w worku Viaflo to brak ryzyka stłuczenia opakowania

Mannitol 15% w worku to brak ryzyka odklejenia nalepki w czasie podgrzewania preparatu podczas kąpieli parowej,
ponieważ opis nadrukowany jest na opakowaniu.
Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na
uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 5, dotyczy pakietu nr 14, pozycje nr 481-483
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w postępowaniu w Pakiecie Nr 14 w Poz. Nr 481, 482
i 483 pasków testowych odznaczających się następującymi cechami:

paski pakowane po 50 sztuk w opakowaniu chroniącym je przed wpływem czynników zewnętrznych (paski można
dotykać na całej powierzchni bez wpływu na wynik badania);

funkacja „Auto Coding” (brak konieczności ręcznego ustawiania kodów ani użycia kluczy bądź chipów kodujących);

termin przydatności pasków wynoszący 6 miesięcy od momentu otwarcia opakowania potwierdzony w instrukcji
obsługi;

biosensoryczna metodą pomiaru opartą na enzymie Oksydaza Glukozowa (GOD) -
maksymalna minimalizacja
zafałszowań pomiarów - obecnych w próbce krwi ponad 70 substancji endo i egzogennych nie ma wpływu na wyniki
pomiarów dokonanych proponowanymi testami; brak interferencji m.in. z maltozą, galaktozą, laktozą, paracetamolem,
metforminą)

paski posiadające kapilarę do automatycznego zasysania próbki umieszczoną na szczycie (czubku) paska testowego
z czujnikiem objętości krwi otrzymanej z krwi włośniczkowej gdzie objętość próbki krwi do badania wynosi 0,7 µl, a czas
pomiaru7 sekund;
Sporządziła: Agnieszka Hulin
Strona: 2/4

paski będące na listach NFZ dostarczane przez hurtownie medyczne, co zwiększa bezpieczeństwo dostawy w
odpowiednich warunkach przechowywania pasków testowych;

pomiar stężenia glukozy kalibrowanej do osocza w zakresie 20-600 mg/dl i zakresie hematokrytu od 20 do 60%
umożliwiające pobieranie krwi na zewnątrz aparatu (część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem);

paski kompatybilne z aparatem umożliwiającym automatyczny wyrzut paska (brak bezpośredniego kontaktu
personelu medycznego z zużytym testem paskowym co eliminuje niebezpieczeństwo zakażenia chorobami
przenoszonymi drogą krwi - uniknięcie zagrożenia zakażeniem materiałem biologicznym);

paski kompatybilne z aparatem umożliwiającym nakłuwanie alternatywnych miejsc nakłucia (możliwość nakłuwania,
poza opuszkami palca, alternatywnych miejsc nakłucia takich jak: ramię, przedramię, udo, podudzie, podstawa małego
palca oraz podstawa kciuka);

temperatura przechowywania pasków wynosząca od 4ᵒC do 40ᵒC (maksymalny dostępny na rynku polskim zakres
temperatury przechowywania pasków)

możliwość kontroli systemu na 3 zakresach płynów kontrolnych – (prawidłowy, niski i wysoki) co pozwala
skontrolować glukometr i paski przy stężeniach glukozy odpowiadających prawidłowej, hipo i hiper glikemii u pacjenta;
ważność płynów kontrolnych po otwarciu opakowania wynosi 6 miesięcy co potwierdzone jest w instrukcji obsługi;

system posiadający znak CE spełniający wymagania zarówno normy ISO 15197:2003 jak i wymagania normy ISO
15197:2013;
Dopuszczenie przez Zamawiającego wyżej opisanego produktu pozwoli nam na złożenie oferty konkurencyjnej.
Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę prosimy o podanie zapotrzebowania na ilości glukometrów, które będą wliczone w cenę
zakupu pasków.
Po wprowadzeniu nowych pasków testowych i glukometrów producent zapewnia szkolenie personelu oraz pełny serwis
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przez cały czas trwania umowy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Pytanie nr 6, dotyczy pakietu nr 14, pozycja nr 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci tabletki dojelitowej?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 7, dotyczy pakietu nr 14, pozycje nr 10, 104
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci tabletki?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 8, dotyczy pakietu nr 14, pozycja nr 14
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci tabletki drażowanej?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 9, dotyczy pakietu nr 14, pozycja nr 229
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Filgrastimum roztwór do wstrzykiwań 0,48mg/0,8ml x 1 ampułkostrzykawka?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 10, dotyczy pakietu nr 14, pozycja nr 255
Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr14 poz 255 był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans)
zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w
rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Pytanie nr 11, dotyczy pakietu nr 14, pozycja nr 255
Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr14 poz 255był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o
składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?
Sporządziła: Agnieszka Hulin
Strona: 3/4
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Pytanie nr 12, dotyczy pakietu nr 14, pozycja nr 353
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci fiolek?
Producent nie produkuje obecnie w wymaganej postaci?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 13, dotyczy pakietu nr 14, pozycje nr 377-379
Meformini hydrochloridum tabl Czy zamawiający ze względu na możliwość złożenia oferty w bardziej konkurencyjnych
cenach wyrazi zgodę na wycenę preparatów od innego producenta niż w poz.380,381,382?” Produkty farmaceutyczne o tej
samej nazwie międzynarodowej określone przez Zamawiającego w różnych dawkach i jednakowej formie muszą pochodzić
od jednego producenta.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 14, dotyczy pakietu nr 14, pozycja nr 437
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Enema 150ml?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 15, dotyczy pakietu nr 14, pozycja nr 464, 465
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci tabletki rozpuszczalnej w jamie ustnej?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 16, dotyczy pakietu nr 14, pozycja nr 468
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu o składzie
L -asparginian L-ornityny (aminokwas) 150 mg, ekstrakt z liści karczocha zwyczajnego
(Cynara scolymus) 50 mg.?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 17, dotyczy pakietu nr 14, pozycja nr 472
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Pangrol 10000j.m. x 50 kapsułek?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 18, dotyczy pakietu nr 14, pozycja nr 632
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 19, dotyczy pakietu nr 14, pozycja nr 694
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci tabletki powlekanej o przedłużonym uwalnianiu?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 20, dotyczy pakietu nr 14, pozycja nr 318
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Potazek kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu x 100sztuk( 610mg
potasu )?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Powyższe wyjaśnienia należy traktować jako integralną część SIWZ na wyżej wymienione postępowanie.
Dyrektor Brzeskiego Centrum
Medycznego w Brzegu – Krzysztof Waldemar Konik /-/
..........................................................................
Kierownik Zamawiającego
Sporządziła: Agnieszka Hulin
Strona: 4/4
Download