Szpitalne Centrum Medyczne Spółka z o.o.

advertisement
Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o.
Goleniów, dn. 20.10.2015 r.
Siedziba i adres:
72-100 Goleniów
Ul. Nowogardzka 2
Telefon/fax
91 4664 301
DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych
91 4664 315
[email protected]
algoleniow.pl
www.szpitalgoleniow.pl
NIP:856-18-46-307
Regon: 321188937
Oznaczenie sądu
rejestrowego:
(znak sprawy: SCM.ZZP/10/2015)
Numer ogłoszenia: 2015/S 183-331810; data publikacji: 22.09.2015
W związku ze złożonymi zapytaniami do treści SIWZ działając na podstawie art. 38
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.:
Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), SZPITALNE CENTRUM MEDYCZNE w
Goleniowie sp. z o.o. informuje:
Wspólnicy spółki:
1.Czy Zamawiający w pakiecie Nr 2 poz. 22 ( MEROPENEM/MEROPENEM 1G X 10
FIOL.) wymaga, aby meropenem posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia
pacjentów z bakteriemią, która występuje w związku z którymkolwiek z zakażeń
wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki
związek tj. ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc,
zapalenie oskrzeli i płuc w porzebiegu mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu
moczowego i jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane
zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowordzeniowych lub podejrzewana jest o taki związek?
Powiat Goleniowski-100%
Odpowiedź : Zamawiający wymaga.
Sąd Rejonowy Szczecin
Centrum w Szczecinie, XIII
Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego
KRS:
0000409636
Kapitał Zakładowy:
7 800 000,00 zł
Prezes spółki:
dr Elżbieta Kasprzak
2.Czy Zamawiający w pakiecie Nr 2 poz. 22 ( MEROPENEM/MEROPENEM 1G X 10
FIOL.) wymaga, aby trwałość roztworu preparatu meropenemu po przygotowaniu
wynosiła ponad 1 godzinę?
Odpowiedź : Zamawiający wymaga.
3.Czy w pakiecie Nr 16 poz. 7 (BUDESONIDE/NEBBUD 0,5MG /ML X 20 AMP.)
Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu
klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?
Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga.
Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o.
4.Czy Zamawiający w pakiecie Nr 20 poz. 23, 24 i 25 (METOPROLOL/METOCARD ZK 23,75 ; 47,5 i 95 MG
X 28 TAB.) wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca
takich jak: tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków?
Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga.
5.Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1 poz. 6 i 7 (BUPIVACAINE/BUPIVACAINUM SPINAL i MARCAINE
SPINAL 0,5% HEAVY 4 ML X 5 AMP.) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?
Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga w poz. 6. Zamawiający wymaga w poz 7.
6.W
nawiązaniu
do
ww.
postępowania
przetargowego,
niniejszym
zwracamy
się
z prośbą o wydzielenie z:

Pakietu 16, pozycji: 17, 28 i utworzenie odrębnego Pakietu dla w/w pozycji.
Jednocześnie informujemy, iż od dnia 01 września 2014r odpowiedzialność za dystrybucję leków ujętych w w/w
pozycjach została całkowicie przekazana firmie farmaceutycznej Aspen Pharma Ireland Limited.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia naszej propozycji prosimy o podanie wadium dla nowo
utworzonych pakietów.
Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.
7.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 w pozycji 6 produktu leczniczego w opakowaniu
butelka?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
8.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 w pozycji 10 produktu leczniczego w opakowaniu
po 20ampułek?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
9.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 w pozycji 11 produktu leczniczego w opakowaniu
po 50ampułek?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
10.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 18 w pozycji 6 produktu leczniczego w opakowaniu
fiolka?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o.
Pytanie do pakiet nr 13 pozycja 2:
11.Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym dopuszcza
możliwość zakupu preparatu Multilac® ?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
12.Dotyczy pakietu nr 2 poz. 29
1.
Zwracam sę z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający dopuści
preparat
Piperacillin/Tazobactam Sandoz 4G/0,5G w opakowaniu x 10 butelek, z odpowiednim przeliczeniem
liczby opakowań?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
13.Dotyczy pakietu nr 17 poz. 5
2.
Zwracam sę z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający wymaga, aby preparat Ketoprofen
50 mg/ml 2ml x 10amp., posiadał zarejestrowane wskazanie do stosowania dożylnego?
Odpowiedź : Zamawiający wymaga.
14. Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 13 poz. 2 w przedmiotowym
postępowaniu:
W związku z umieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej produktu probiotycznego
będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, prosimy w celu zwiększenia
konkurencji o dopuszczenie wyceny równoważnego preparatu będącego dietetycznym środkiem
spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i
osób dorosłych, zawierającego w swoim składzie dwa szczepy bakterii probiotycznych - Lactobacillus
rhamnosus (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych badaniach klinicznych) oraz Lactobacillus
helveticus w łącznej ilości 2 mld CFU/kapsułkę, konfekcjonowanego w opakowaniach x 60 kapsułek – po
przeliczeniu liczby kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o.
15. Pakiecie 13 poz. 2: W związku z umieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej
produktu probiotycznego będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta – co
ograniczałoby konkurencję asortymentowo-cenową do wyrobu tegoż producenta, w celu zwiększenia
konkurencji prosimy o dopuszczenie wyceny równoważnego preparatu będącego dietetycznym środkiem
spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i
osób dorosłych, zawierającego w swoim składzie najlepiej ze wszystkich przebadany szczep Lactobacillus
rhamnosus GG (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych badaniach klinicznych) w stężeniu 6
mld CFU/kapsułkę, konfekcjonowanego w opakowaniach x 30 kapsułek – po przeliczeniu liczby kapsułek
na odpowiednią liczbę opakowań.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków,
m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian
ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust.1 /in fine/
Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §2 ust.1 i
§11ust.1 pkt 4) umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?
Odpowiedź: Zamawiający w §11 ust. 1 pkt 4 określił warunki zmiany asortymentu wewnątrz pakietu.
Zamawiający wyjaśnia, iż §2 ust.1 dotyczy pojedynczego szczegółowego zamówienia.
17. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości
dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy),
Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy
bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisów §4 ust.4, 5 i 7 projektu umowy)?
Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody.
18. W związku z często występującymi zmianami na rynku farmaceutycznym, związanymi zarówno z decyzjami
producentów leków jak i wynikającymi z wymogów prawnych (Prawo farmaceutyczne, ustawa refundacyjna),
prosimy o wprowadzenie do umowy zapisu umożliwiającego sporządzanie Aneksów zbiorczych (np. jeden raz w
miesiącu) w zakresie wprowadzania zmian opisanych w §4 ust.4,5 i 7 projektu umowy.
Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę.
Zamawiający wprowadza § 4 ust. 8 który otrzymuje brzmienie:
8. W przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 4, 5, i 7 Umowy Zamawiający dopuszcza możliwość
sporządzania co miesięcznych aneksów zbiorczych.
19. Do treści §6 ust.3 projektu umowy. Czy w związku z rygorystycznymi procedurami wynikającymi z
obowiązującego Prawa farmaceutycznego Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na wymianę towaru
reklamowanego na wolny od wad w terminie do 48 godzin?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Zamawiający modyfikuje §6 ust.3 który otrzymuje brzmienie.
W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca zobowiązuje się wymienić w ciągu 24 godzin
reklamowany towar na wolny od wad jakościowych lub dokonać korekty faktury o kwotę wynagrodzenia za
dostawę reklamowanego towaru – w zależności od ustaleń pomiędzy Stronami Umowy.
Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o.
20.. Do §8 ust.1 projektu umowy. Jakimi obiektywnymi względami uzasadnione jest stosowanie zawyżonej kary
umownej za opóźnienie dostawy w wysokości 10% za każdy dzień tj. 3650% w skali roku, skoro za opóźnienie
spełnienia świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego jest przewidziana jedynie kara w wysokości odsetek
ustawowych tj. maksymalnie 8% w skali roku? Tak wysoka kara na niekorzyść wykonawcy jest nadużywaniem
dominującej pozycji Zamawiającego i prawa w ogóle, ponieważ wykazuje znamiona sprzeczne z naturą prawa, co w
konsekwencji może spowodować, że zapis ten nie będzie zasługiwał na ochronę prawną. Zwracamy uwagę, że
problem ewentualnej straty Zamawiającego jest zminimalizowany poprzez zapisy §8 ust.3 i § 8 ust.5 projektu
umowy, mówiące o zamówieniu zastępczym. W związku z powyższym wnosimy o zmniejszenie wymiaru kary za
opóźnienie dostawy do 1% za każdy dzień zwłoki w dostawie.
Odpowiedź: Celem kary umownej jest dyscyplinowanie Wykonawców. Termin dostawy jest kryterium
wyboru oferty. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której Wykonawcy zaoferują termin dla potrzeb
kryterium oceny ofert, a następnie nie będą go dotrzymywali.. Zamawiający przypomina, że przedmiotem
dostawy są leki, co oznacza, że każde opóźnienie może zagrażać zdrowiu i życiu pacjentów stąd punktualność
dostaw musi pozostać poza wszelką dyskusją. Zamawiający nie wyraża zgody.
21.. Do treści §8 ust. 5: projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552
kodeksu cywilnego :"... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami
prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
Prosimy o dodanie odrębnego zdania : "Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się do złożenia zamówienia w trybie
zakupu interwencyjnego nie później niż w dniu następnym po upływie terminu na realizację zamówienia u
Wykonawcy".
Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody. Przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące obowiązują wprost
niezależnie od postanowień umownych.
22.. Do treści §8 ust. 5 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552
Kodeksu cywilnego : "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z
przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru
Kupującemu." Ponadto wnosimy o dodanie odrębnego zdania: "Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się do
złożenia zamówienia w trybie zakupu interwencyjnego nie później niż w dniu następnym po upływie terminu na
realizację zamówienia u Wykonawcy".
Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody. Przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące obowiązują wprost
niezależnie od postanowień umownych.
23.. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §10 ust.2 poprzez zapis o ewentualnej karze za
odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?
Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody.
24.Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 1 pozycja 6 aby Ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu i trwałość
przez 24 godz. w temp. 2-8°C?.
Odpowiedź : Zamawiający wymaga.
25.Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycja 10 wymaga, aby Cefuroxym był pakowany w fiolki do 30 ml?
Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga.
Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o.
26.Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 1 pozycja 14, 15 i 16 Cyprofloxacyny w postaci monowodzianu
chlorowodorku cyprofloksacyny?
Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga.
27.Czy Zamawiający wymaga aby Biofuroksymy w pakiecie 1 w pozycji 8,9 i 10 pochodziły od jednego
producenta?
Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga.
28.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 11 pozycja 7 Bupivacaine WZF Spinal 0,5%
Heavy 4 ml x 5 amp.?.
Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.
29.Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie, a nie za sztukę (zgodnie
z Prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie
handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki? Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen
jednostkowych za sztukę netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
30.Czy Zamawiający zezwoli na wycenę leków równoważnych co do substancji czynnej i dawki oraz drogi
podania do podanych z nazwy handlowej preparatów?
Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.
31.Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową,
Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci leku w obrębie tej samej
drogi podania np.: tabl. powl.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki, a także; amp.-fiol.; fiol.-amp-strz i odwrotnie?
Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.
32.Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak
produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić ten lek podając
ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?
Odpowiedź : Zamawiający wyjaśnia, iż należy wycenić podając ostatnią cenę.
33.Czy Zamawiający zezwala na wycenę leków w opakowaniu zawierającym inną ilość sztuk (np. tabletek,
kapsułek, ampułek, fiolek) niż podana przez Zamawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby
liczba sztuk była zgodna z SIWZ? Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym.
Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.
34.Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych
w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów
itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań
przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o.
Odpowiedź : Zamawiający wyjaśnia, iż należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę.
35.Dor. Pak. 5 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w dawce 180 j.m./ml, 1 fiol?
Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.
36.Dot. Pak. 7 poz. 1. Czy z uwagi na potencjalne korzyści finansowe Zamawiający zgodzi się na wydzielenie
preparatu do osobnego pakietu?
Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.
37.Dot. Pak.9. poz. 5. Czy z uwagi na nieobecność na rynku preparatu 85g Zamawiający zezwoli na wycenę
benzyny aptecznej w opakowaniu 100ml (69g)?
Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.
38.Dot. Pak. 9 poz. 9. Czy z uwagi na niedostępność preparatu w opak. 50g, Zamawiający wyrazi zgodę na
przeliczenie opakowań i wycenę Glycerolum 85% 100g w ilości 10 opakowań.
Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę
39.Dot. Pak. 10 poz. 35. Czy z uwagi na korzystną wycenę Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu/
syropu w dawce 2mg/ml o poj. 200ml?
Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.
40.Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie dawki leku w pakiecie nr 14 poz. 4-7 pochodziły od jednego
producenta? Takie rozwiązanie pozwoli szybko reagować w przypadku działań niepożądanych wynikających z
interakcji z innymi lekami i schorzeniami towarzyszącymi.
Odpowiedź : Zamawiający wymaga.
41.Czy Zamawiający, ze względu na potencjalne korzyści finansowe, wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 20
poz. 2?
Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.
42.Czy Zamawiający wymaga, aby lek w pakiecie nr 14 poz. 4-7 był zarejestrowany przynajmniej w jednym ze
wskazań:
A. choroby układu nerwowego w tym:
- zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego,
- ostre urazy rdzenia kręgowego.
B. choroby reumatyczne w tym: RZS, Młodzieńcze RZS, ZZSK
C. choroby oczu w tym: ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalenia obejmujące oko i jego
przydatki?
Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o.
Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga.
43.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie nr 19 poz. 88 leku w opakowaniu po 50
tabletek i przeliczenie ilości?
Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.
44.Dot. Pak. 19. Poz. 34. Czy z uwagi na niedostępność preparatu w dawce 0,25g Zamawiający wyrazi zgodę na
wycenę preparatu w zawierającego 0,2g (200mg) Carbo medicinalis?
Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.
45.Czy Zamawiający wymaga aby w zadaniu nr 19 poz. 79 był preparat Makrogol 74 g x 4 saszetek (PEG 4 litry
- Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu
Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla
zamawiającego?
Odpowiedź : Zamawiający określił wymagania w opz.
46.Czy zamawiający wymaga aby w zadaniu nr 19 poz. 79 był preparat Makrogol (74 g x 4 saszetek, PEG 4 litry
- Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?
Odpowiedź : Zamawiający określił wymagania w opz.
47.Dot. Pak. 19 poz. 105. Czy Zamawiający zgodzi się na wycenę preparatu
przedłużonym uwalnianiu 610 mg, 100 kaps (Potazek)?
zawierającego
kapsułki
o
Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.
48.Dot. Pak 19 Poz.121. Czy Zamawiający zgodzi na się wycenę Risperidone w postaci tabletki ulegającej
rozpuszczeniu w jamie ustnej?
Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.
49.Dot. Pak. 19 poz. 126.Czy w tej pozycji Zamawiający zezwoli na wycenę preparatu będącego suplementem
diety?
Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.
50.Dot. Pak. 21 Poz. 1-6. Czy Zamawiający wymaga wyceny preparatu w dawce 100j.m./ml, w obj. 3 ml, a więc
300j.m./3ml?
Odpowiedź : Zamawiający wymaga.
Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o.
51. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie
reklamacji.
Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody.
52. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej
umowy w zakresie zapisów
§ 8 ust 1
W razie niewykonania lub nieterminowego wykonania dostawy towarów, zgodnie z zamówieniem szczegółowym,
Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia za towary, niedostarczone w
terminie za każdy dzień opóźnienia w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia za towary,
niedostarczone w terminie.
§ 10 ust 2
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto
niezrealizowanej części Umowy.
Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody.
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.
Termin składania: do dnia 12.11.2015r. do godziny 10:00
Termin otwarcia: 12.11.2015r. godzina 11:00
Miejsce: SZPITALNE CENTRUM MEDYCZNE w Goleniowie sp. z o.o. - Sekretariat
Prezes Zarządu
SZPITALNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO
w Goleniowie sp. z o.o.
dr Elżbieta Kasprzak
Download