Protokół Nr VI07 - bip.swietochlowice.pl

advertisement
odbytej
Protokół Nr XLIV /09
z sesji Rady Miejskiej Świętochłowic
w dniu 18 listopada 2009 r. w sali sesyjnej
w Świętochłowicach
Urzędu Miejskiego
Pkt. 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności .
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Andrzej Szaton
o godz. 12.25 dokonał
otwarcia XLIV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach i stwierdził, że zgodnie z listą
obecności w posiedzeniu uczestniczy 22 radnych, co wobec ustawowego składu
rady wynoszącego 23 osoby, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji.
Przewodniczący przywitał Wysoką Radę, Prezydenta Miasta, zaproszonych gości
oraz mieszkańców miasta.
Przewodniczący zaznaczył, że sesja została zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy
o
samorządzie
gminnym,
na
wniosek
grupy
radnych
Porozumienia
Świętochłowickiego, który stanowi załącznik nr 1 do protokołu .
Listy obecności radnych i pracowników Urzędu stanowią odpowiednio załączniki
nr 2 i 3 do protokołu.
Pkt. 2
Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Andrzej Szaton zapytał ,czy są jakieś wnioski
w sprawie zmiany porządku obrad ?
Radny Jerzy Lesik w imieniu wnioskodawców - grupy radnych Porozumienia
Świętochłowickiego wnosi autopoprawkę dot. pkt.6 porządku obrad i prosi radnych
o naniesienie jej w projekcie uchwały.
2
Paragraf 1 otrzymuje następujące brzmienie:
pełnomocnika
w
wspólnoty
Świętochłowicach
w
„Rada Miejska apeluje do
mieszkaniowej
sprawie
podpisania
ul.
umowy
Komandra
mającej
4a-4b
na
celu
dostarczenie wody do lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku przy
ul. Komandra 4a-4b w Świętochłowicach.
Paragrafy 2 i 3 pozostają bez zmian.
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Andrzej Szaton
odczytał porządek obrad,
który stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do porządku obrad, w związku z czym
Przewodniczący uznał ten punkt porządku za zamknięty i tym samym punkty 1 i 2, za
zrealizowane.
Pkt. 3
Informacja
Zarządu
Chorzowsko-Świętochłowickiego
Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji nt. sytuacji związanej z podpisaniem umowy na
dostawę
wody
do
nieruchomości
przy
ul.
Komandra
4a-4b
w Świętochłowicach.
Prezes Zarządu ChŚPWiK p. Krzysztof Broż przedstawił w skrócie przebieg
negocjacji związanych z podpisaniem umowy na dostawę wody do nieruchomości
przy ul. Komandra 4a-4b w Świętochłowicach.
Informacja na ten temat stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Pan Prezes Broż zaznaczył ponadto, że tak przygotowana umowa,
jest
korzystniejsza dla Przedsiębiorstwa, bo stroną umowy są wszyscy właściciele lokali.
Poinformował zebranych, że p. Mocek umówił się na dzisiaj na 7,00 rano
w Przedsiębiorstwie, celem podpisania umowy, jednakże do chwili obecnej do
podpisania umowy nie doszło. Taka sytuacja, zdaniem Pana Prezesa, jest
niezrozumiała, jednak konieczne czynności i działania ze strony przedsiębiorstwa
trwają. Jeśli umowa zostanie podpisana, to w piątek rano, będzie woda.
Równocześnie Pan Prezes poprosił o zwolnienie z obowiązku bycia na sesji.
2
3
Przewodniczący Rady p. Andrzej Szaton
podziękował Panu Prezesowi za
przedstawienie sytuacji i zapytał, kto z radnych chce zabrać głos w przedmiotowej
sprawie.
Radny Jerzy Lesik jest zszokowany postawą Pana Mocka, który nie dąży do
podpisania umowy, rozumie, że dzisiaj nie dojdzie po podpisania umowy pomiędzy
stronami konfliktu. W związku z tym faktem, korzystając z obecności Pana Prezesa
Broża, radny chce usłyszeć z ust Pana Prezesa potwierdzenie tej informacji; Pan
Prezes Broż potwierdził.
Wiceprzewodniczący
Rady
Miejskiej
p.
Andrzej
wychodzącemu z sali Panu Prezesowi Brożowi
Porada
zadał
pytanie
„czy gdyby dzisiaj doszło do
podpisania umowy, to woda byłaby jutro (w czwartek), czy też dopiero w piątek.?”
Prezes Broż wyjaśnił, że w czwartek „nie”, dopiero w piątek.
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Andrzej Szaton stwierdził, że można
domniemywać, że bez względu na to, czy umowa będzie podpisana dzisiaj, czy też
jutro o
7 rano, to woda w kranach będzie dopiero w piątek. Przewodniczący
stwierdził, że ciągle ubolewa nad tym, że to jest ponad 80 dni za późno”
Wobec braku chętnych do podjęcia dyskusji, Przewodniczący Rady Miejskiej uznał
ten punkt porządku za zamknięty.
Pkt. 4
Informacja MZBM nt. działań w kierunku zabezpieczenia wody najemcom
zasobów gminnych przy ul. Komandra 4a-4b .
Dyrektor
MZBM p. Ignacy Kściuk
na wstępie podkreślił, że dzięki staraniom
władz miasta i Wodociągów dopięliśmy tego ,że woda będzie. Jest zbulwersowany
faktem, że to tak długo musiało trwać .Jesteśmy ewenementem na skalę kraju. Jest
jeszcze budynek w Świętochłowicach, gdzie ludzie też nie mają wody, na
ul. Świdra 9 i tam nie robi się tego typu wrzawy medialnej ,bo tam mieszkają ludzie,
którzy nie mają takiego przebicia, jak pewni mieszkańcy ul. Komandra 4a-4b, którzy
3
4
umiejętnie wykorzystują media, w których cały czas nagłaśniali sprawę. Mieszkańcy
budynku przy. ul Świdra 9 o wiele dłużej są bez wody; jak to jest, że jedni mogą być
bez wody, a drudzy nie mogą ? Uważa, że prawo powinno być przestrzegane we
wszystkich przypadkach i życzy sobie, aby o mieszkańców przy ul. Świdra 9 tak
samo się troszczono, jak o mieszkańców z ul. Komandra4a-4b. Jako jeden
z nielicznych zajął się tym tematem radny Ryszard Chojnacki oraz Pani poseł Maria
Nowak. Jednak niewiele można zrobić, bo ustawa jest jedna, która stanowi, że
podpisuje właściciel lub zarządca. Państwo musicie przyjąć do wiadomości, że nie
ma innego prawa i to prawo trzeba stosować. Ludzie nie znają prawa podpisując akt
notarialny, nie czytają treści tam zawartych, nie wiedzą, co to jest wspólnota. Dalej
Pan Dyrektor przedstawił zawiłości, jakie funkcjonują we wspólnotach na przykładzie
miasta Jeleniej Góry i stwierdził, że w naszym mieście też funkcjonuje wspólnota
wspólnot i najemców na ul. Korfantego, bo połowa budynku należy do pracowników
ZUT Zgoda, a połowa do wspólnoty – tam też dzieją się dantejskie sceny - stwierdził
dyrektor MZBM.
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Andrzej Szaton zwrócił uwagę, że Dyrektor
MZBM mówi nie na temat, bo powinien się trzymać treści pkt.4 porządku obrad
i udzielić tylko informacji na temat.
Dyrektor
MZBM
p. Ignacy Kściuk
„proszę mi tutaj nie zwracać uwagi
p. przewodniczący, bo tutaj Pan Mocek przemawiał 3 godziny i jak tak, to Ja Panu
podziękuję; czy mogę kontynuować dalej”.
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Andrzej Szaton „Tak Panie Dyrektorze, może
Pan kontynuować ,ale tylko na temat.”
Dyrektor
MZBM
p. Ignacy Kściuk
uważa, że dobrze się stało, że sprawa
podpisania umowy zbliża się ku końcowi. Uważa, że jest w tym duża zasługa władz
Gminy i Wodociągów oraz MZBM, który pełni tylko rolę administratora. Podkreślił, że
MZBM w tej wspólnocie dysponuje tylko jednym głosem. Zaznaczył przy tym ,że Pan
Buszydlik odpowiadał na pisma MZBM w sprawie zawarcia umów indywidualnych, że
nie są stroną. Gmina ma tylko jeden głos, ale dysponuje 46% powierzchni budynku.
Uważa ,że prawo jest skomplikowane i ludzie tego prawa nie rozumieją.
4
5
Nie wie, ilu ludzi przeczytało ustawę o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu
ścieków, a ilu ludzi zna ustawę z 2000r. o lokalach mieszkalnych. Te dwie
podstawowe ustawy, każdy mieszkaniec wspólnoty powinien znać. Ta niewiedza
doprowadza to tego typu konfliktów. Na zebraniu wspólnoty MZBM zostaje
przegłosowany i wszystkie jego inicjatywy zostają zablokowane, bo Pan Mocek i Pan
Buszydlik nie udzielali Mu głosu. Więc z inicjatywy MZBM i Zastępcy Prezydenta
Miasta zwoływano spotkania, na których chciano ludziom pomóc nie tylko
właścicielom mieszkań, ale także najemcom. Tu padło wiele słusznych pytań,
dlaczego ci ludzie nie mieli wody. Dyrektor stwierdził, że ci ludzie robili wszystko,
żeby
tej
wody
nie
mieć.
Wyszukiwali
rożnego
rodzaju
przeszkody
i mamy przykład dzisiejszego dnia, jak to wygląda, a myśmy wczoraj do godz.7
wieczór poprawiali tę umowę wewnętrzną, którą otrzymaliśmy dzień wcześniej
o 14.45 i robiliśmy wszystko, żeby zdążyć na czas i ,żeby nie padły pomówienia pod
naszym adresem. Dyrektor ma pretensje do dziennikarzy, że wysłuchują tylko jednej
strony konfliktu i nie reagują na wypowiedzi zarządcy z ul. Komandra 4a-4b ,który
stwierdził, że on nie musi przestrzegać prawa, bo to jest obowiązek urzędników.
Prawo obowiązuje wszystkich. Nie można doprowadzać do segregacji, jak to jest na
ul. Polaka i na ul. Komandra, gdzie dzielimy ludzi na właścicieli mieszkań i najemców
mieszkań. A kto zwrócił uwagę, że wielu wśród tych właścicieli mieszkań jest byłych
biednych najemców, którzy stali się biednymi właścicielami. Ich po prostu nie stać,
aby zapłacić za tą wodę. Cała zresztą batalia nie zaczęła się o wodę, ale
o pojawiające
się ulotki, że to MZBM nie płacił za wodę i dopiero dostarczenie
rozliczeń z Wodociągów sprawę wyjaśniło. Poinformował zebranych o zakończeniu
remontu adaptacyjnego w budynku przy ul. Sienkiewicza 3, w którym powstało 39
mieszkań socjalnych. Uroczyste przekazanie tych mieszkań ma nastąpić 27
listopada. Stwierdził, że 80% budynków będących w zasobach MZBM, to są rudery
i powinno się cieszyć, że oddano budynek z takimi mieszkaniami mieszkańcom
Świętochłowic. Jest to zasługa władz miasta i Rady, bo państwo uchwaliliście
pieniądze na dotację do tego remontu, szkoda ,że w wielu innych przypadkach
Wasze sumienia są głuche. Ile razy się tu mówi, że 80% budynków ma ponad 100 lat
i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przygotował teczkę nowych zaleceń,
a jak państwo w nowym budżecie nie przewidzicie pieniędzy na remonty, to dojdzie
do katastrofy.
5
6
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Andrzej Szaton zwrócił uwagę Panu
Dyrektorowi, że nie mówi na temat.
Dyrektor
MZBM p. Ignacy Kściuk
stwierdził, że Jego wcześniejszy wywód na
temat stanu budynków w mieście wynika z troski o przyszłość zasobów
mieszkaniowych, którymi zarządza MZBM .Uważa, że jeżeli szkoda czasu dla tak
istotnych spraw dotyczących naszego miasta, „to jeżeli chodzi o sprawę
ul. Komandra 4a-4b, to powie krótko, dzięki nam, dzięki Wodociągom, dzięki
władzom miasta zakończyły się te negocjacje sukcesem.”
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Andrzej Szaton
- w związku z brakiem
chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej uznał ten punkt
porządku za zamknięty.
Pkt.5
Aspekty formalno-prawne dot. dostarczenia wody na ul. Komandra 4a-4b.
Radca Prawny p. Leszek Kłyś stwierdził, że ponieważ siedzimy tu już dosyć długo,
to
problemy formalno-prawne zostały już rozwiązane. Wiemy, w jakim kierunku
pójść, co pozostało. Co do uchwały, to radca rozumie, że ona ma tylko sens
z poprawkami. Mając na względzie te ustalenia, że właściciele mieszkań umowę
podpisują przez swojego pełnomocnika, to sensowny jest apel do pełnomocnika,
aby tę umowę podpisał. Poprzednia uchwała dotyczyła
wsparcia działań
mieszkańców; ta uchwała jest kontynuacją poprzedniej. Ta umowa winna być
podpisana w takim kontekście prawnym, w jakim została wynegocjowana.
Z uwagi na brak chętnych do dyskusji, Przewodniczący Rady Miejskiej uznał ten
punkt porządku za wyczerpany.
Pkt.6
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzenie ścieków do lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Komandra
4a-4b w Świętochłowicach przez Pełnomocnika właścicieli mieszkań przy
6
7
ul.
Komandra
4a-4b
w
Świętochłowicach
oraz
Zarząd
Chorzowsko-
Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Chorzowie.
Radny Jerzy Lesik odczytał projekt uchwały z naniesioną autopoprawką
w następującym brzmieniu: „Apeluje do Pełnomocnika właścicieli mieszkań
w nieruchomości położonej przy ul. Komandra 4a-4b oraz Zarządu Chorzowsko
Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Chorzowie
o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków do lokali
mieszkalnych w budynku przy ul. Komandra 4a-4b w Świętochłowicach”.
Projekt uchwały uzasadnił ustnie, stwierdzając, że wypracowano i wynegocjowano
wspólne stanowisko. Upoważniono pełnomocnika właścicieli mieszkań do podpisania
w ich imieniu umowy dot. zaopatrzenia w wodę , w związku z czym
w uzasadnieniu należy zmienić zapis - zarządcę (zarząd) - należy zastąpić
pełnomocnikiem.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej p. Ryszard Chojnacki
w nawiązaniu do
poprzedniej uchwały stwierdził, że niejasne było, jak Prezydent Miasta ma wykonać
uchwałę; była również mowa o skutkach finansowych tamtej uchwały. W związku
z tym radny ma pytanie, w jaki sposób nastąpi wykonanie tej uchwały i jakie będą
skutki finansowe jej wykonania?
Zastępca Prezydenta Miasta p. Czesław Chrószcz Ta uchwała będzie wykonana
w bardzo prosty sposób; poprzednia uchwała była o udzielenie wsparcia
mieszkańcom. Przed sesją, już w poniedziałek zostało wszystko
zostało
wynegocjowane
w Wodociągach
stanowisko,
załatwione, bo
ustalone
zostało,
że
pełnomocnictwa udzielą właściciele .Pełnomocnictwa zostały udzielone Panu
Mockowi i nic nie stało na przeszkodzie, aby już w poniedziałek można było podpisać
umowę. Umowa wewnętrzna, o której się tu mówi nie była elementem porozumienia
właścicieli z przedsiębiorstwem. Ta uchwała, którą teraz podejmiemy, apel do Pana
Mocka, aby zawarł tą umowę, która mogła być zawarta już w poniedziałek. Dziś
mamy środę i słyszałem deklarację radnych, że gotowi są nawet zawieść Pana
Mocka do Wodociągów swoimi samochodami, aby ta umowa była podpisana. Jest
zdumiony wypowiedzią Pana Prezesa Broża, że Pan Piotr Mocek umówił się na
podpisanie umowy dopiero na jutro rano. Koszt wykonania uchwały, to będzie koszt
7
8
kartki papieru – wystąpienie z apelem, koszt tuszu, koszt pracy pracownika, który to
napisze i tyle. Jeszcze opłata pocztowa, ewentualnie można to dostarczyć gońcem.
Radny Zbigniew Mośko poinformował zebranych, że pozwolił sobie zadzwonić
do Pana Mocka i Pan Mocek wyjaśnił, dlaczego umówił się na podpisanie umowy
jutro o godz. 7 rano. Powód jest jeden, bo przedstawiciele Wodociągów zasiadali
jeszcze przed chwilą na tej sali i nie było z kim podpisać tej umowy. W tej chwili Pan
Mocek udaje się do Wodociągów, aby podpisać umowę jeszcze dzisiaj.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
p. Andrzej Porada
„Państwo forsujecie
autopoprawkę do uchwały dlatego, że mieszkańcom się udało i trzeba przyznać
prawdę. Gdyby dzisiaj była sytuacja sprzed dwóch tygodni, to nie zgłaszalibyście
autopoprawki. Jestem przekonany, że nie. Trwalibyście na swoim stanowisku, że to
zarządca ma podpisać tą umowę. Dzisiaj, że im się udało, to Wy to popieracie
autopoprawką. W tej chwili wnioskodawcy, bo nie Klub Radnych Porozumienia jest
wnioskodawcą, tylko 7 radnych i tylko im przysługuje prawo zgłaszania jakichkolwiek
zmian i wniosków. Chcę tu uzmysłowić państwu jedną rzecz, że Wysoka Rada nie
zmieniła porządku obrad. I taka uchwała jest w porządku obrad, że umowę ma
podpisać zarządca wspólnoty. Ten wniosek radny Lesik zgłosił w imieniu Klubu
Porozumienia Świętochłowickiego i tak się nie zgłasza, bo wnioskodawcą nie jest
Klub Porozumienia. Nie był to wniosek formalny, bo radny Lesik zgłosił autopoprawkę
do tekstu projektu uchwały w imieniu Klubu Porozumienia Świętochłowickiego.”
Radny Porada uważa, że zgodnie z literą prawa porządek obrad został przez
Wysoką Radę przyjęty bez zmiany. W uchwale jest apel do zarządcy wspólnoty i nad
taką uchwałą powinni debatować radni. Uważa, że wprowadzenie w miejsce
zarządcy w projekcie uchwały pełnomocnika, to jest zupełnie inny projekt uchwały.
Uzasadnienie do tego projektu jest tylko ustne i wg niego jest to zupełnie nowa
uchwała. Radny dalej uważa, że wnioskodawcy w projekcie tej uchwały udowodnili,
że nie chcieli mieszkańcom w ogóle pomóc. Chcieli natomiast dalej ich skłócić. Wolą
mieszkańców było, aby to oni podpisali umowę z Wodociągami, natomiast wolą
wnioskodawców tego projektu uchwały było, aby to zarządca wspólnoty podpisał tę
umowę, a zarządca odmówił. Jak przegrali, to teraz chcą apel wystosować do
pełnomocnika
właścicieli
mieszkań
Uważa,
że
w
tym
projekcie
uchwały
wnioskodawcy byli ciągle przeciwko ludziom z ul. Komandra 4a-4b. Radny żąda
8
9
dowodu, że kłamie, bo Pan Mocek uzyskał pełnomocnictwo właścicieli mieszkań,
a nie wspólnoty mieszkaniowej, bo takie pełnomocnictwo daje tylko Zarząd
Wspólnoty. Ale w tym przypadku zarząd został wykluczony. Jako ostatni właściciel,
pełnomocnictwa udzieliła Gmina.
Radny Jerzy Lesik stwierdził, że jego przedmówca wygłosił stek kłamstw i to, że my
jesteśmy przeciw mieszkańcom i trwamy w jakimś uporze, to są tylko wymysły
radnego Porady. My trzymamy się ustawy, gdzie jest zapisane, że umowę podpisuje
zarządca. Skoro Wspólnota wyłączyła Zarząd z podejmowania spraw dotyczących
wody i to była ich decyzja, więc miasto poszło na rękę mieszkańcom i też udzieliło
pełnomocnictwa Panu Mockowi. Gdyby Pan nie przerwał sesji, to ta uchwała była jak
najbardziej na czasie. Pan próbuje nas tutaj łapać za słówka, Ja zgłosiłem
autopoprawkę i tutaj na sali są wnioskodawcy, 7 radnych, którzy tą autopoprawkę
wspólnie ze mną uzgodnili i mogą wstać i potwierdzić. Nie widzę przeszkód, bo są
wszyscy, żeby tę uchwałę rozpatrzyć w wersji zgłoszonej przez moją osobę. Macie
państwo większość, ale nie próbujcie tutaj manipulować tym, co tutaj było
wypowiedziane. Radny uważa ,że Rada Miejska nie ma żadnego wpływu na to, czy
strony tą
umowę podpiszą, czy nie. Radny stwierdził, że 3 sierpnia br. została
wspólnocie przedstawiona standardowa umowa i jeżeli wspólnota się dostosuje do
indywidualnych wymogów, to Wodociągi umowę podpiszą, więc tutaj nie można
mówić o jakimś sukcesie. Nie ma tu żadnego sukcesu, ani porażki. Już 3 sierpnia
Wodociągi proponowały pełnomocnikowi podpisanie umowy na licznik główny i woda
popłynęłaby, ale do podpisania umowy nie doszło. Jeżeli państwo nie chcecie podjąć
tej uchwały, to nie podejmujcie, macie większość. Ale nie próbujcie tutaj stwarzać
problemów ,których nie ma.
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Andrzej Szaton „Panie radny chcę tutaj Pana
pouczyć, bo Pan ciągle powtarza rzecz nieprawdziwą, że Pan radny Andrzej Porada
przerwał obrady sesji Rady Miejskiej. Była to wola całej Rady Miejskiej i na to jest
zapis w protokole. Tak więc Rada Miejska podjęła taką decyzję.”
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej p. Andrzej Porada ad vocem; w swoim
wystąpieniu radny Jerzy Lesik próbował mnie przekonać, że to Zarządca wspólnoty
powinien podpisać umowę na dostawę wody. A przed chwilą wystąpił z inicjatywą
9
10
autopoprawki, gdzie apeluje do Pana Mocka, jako pełnomocnika właścicieli. Na
dowód pokazuje umowę z Zarządem Wspólnoty i tego, czego Zarząd nie wykonał, to
wtedy apel do Pana Mocka. Panie radny Pan się zupełnie pogubił. Poddajcie się
i koniec.
Radny Jerzy Lesik nie chce się odnosić do słów Pana radnego Porady, lecz chce
stwierdzić ,że wywód radnego poddajcie się jest śmieszny. O co myśmy walczyli
Panie radny, żebyśmy się teraz mieli poddawać. Radny uważa, że Pan Porada
manipuluje osobami na sali, że aż wstyd na to patrzeć. Stwierdził, że radnym
i większością radnych na tej sali manipulować się nie da.
!!!!!!!!!
Radny Henryk Kucharczyk w swoim wystąpieniu zaapelował do „doradców” Pana
Mocka, dlaczego wcześniej nie doradzili mieszkańcom z ul Komandra 4a-4b jak mają
podpisać umowę i mieliby dużo wcześniej wodę. Teraz zarzucanie radnym z Klubu
Porozumienia, że przegrali i maja się poddać do dymisji ,to radny uważa, że powinna
to zrobić cała Rada Miejska.
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Andrzej Szaton „ Znów Porozumienie bije sobie
brawo, brawo Porozumienie. Mam Pytanie ,czy na tej sali są może doradcy Pana
Mocka? Jeśli tak, to bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Czy ktoś z państwa,
chce zabrać głos w sprawie projektu uchwały ? Nikt, to proponuję Wysokiej Radzie
5 minut przerwy.”
O godz. 13.35 przewodniczący Rady Miejskiej p. Andrzej Szaton poddał pod
głosowanie swój wniosek o 5 minut przerwy.
Za wnioskiem głosowało 16 radnych
Przeciw było
0 radnych
Wstrzymało się
3 radnych
Wniosek przeszedł. Ogłoszono 5 minut przerwy.
10
11
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Andrzej Szaton o godz. 13.45 wznowił obrady
sesji i stwierdził, że są zawiłości prawne i przerwa okazała się za krótka i stawia
wniosek o przegłosowanie przerwy do godz. 14.00.
Za wnioskiem głosowało 16 radnych
Przeciw było
0 radnych
Wstrzymało się
3 radnych
Wniosek przeszedł i ogłoszono przerwę do godz. 14.00
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Andrzej Szaton o godz. 14.18 wznowił obrady
sesji i zaprosił do dyskusji nad projektem uchwały.
Radny Jerzy Lesik zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad w pkt. 6 a mianowicie
zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie podjęcia konkretnych działań
przez
Zarządcę
wspólnoty
Mieszkaniowej
przy
ul.
Komandra
4a-4b
w Świętochłowicach i w te miejsce wprowadzić projekt uchwały w sprawie zawarcia
umowy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzenie ścieków do lokali mieszkalnych
w budynku przy ul. Komandra 4a-4b w Świętochłowicach przez Pełnomocnika
właścicieli mieszkań przy ul. Komandra 4a-4b w Świętochłowicach.
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Andrzej Szaton zapytał, czy jest głos
przeciwny, lecz wobec braku głosu przeciwnego przystąpiono do przegłosowania
porządku obrad.
Za wnioskiem o zmianę porządku obrad głosowało 19 radnych
Przeciw było
0 radnych
Wstrzymało się
3 radnych
Wniosek przeszedł i przegłosowano zmianę porządku obrad.
Radny Jerzy Lesik w związku z tym, że został przegłosowany wniosek o zmianę
punktu 6 , to radny odczytał treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.
11
12
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej p. Andrzej Porada zaproponował zmianę
treści uchwały, bo do podpisania umowy są potrzebne dwie strony i proponuje
wystąpić z apelem też do drugiej strony, więc proponuje, aby Rada Miejska
uchwaliła:
Apeluje do Pełnomocnika właścicieli mieszkań w nieruchomości położonej
przy ul. Komandra 4a-4b oraz Zarządu Chorzowsko-Świętochłowickiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Chorzowie o zawarcie umowy.
.
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Andrzej Szaton zapytał, czy jest zgoda
wnioskodawców na zmianę?
Za wnioskiem radnego Andrzeja Porady głosowało 21 radnych
Przeciw było
0 radnych
Wstrzymało się
0 radnych
Wniosek przeszedł i przegłosowano wniosek radnego Andrzeja Porady.
Przewodniczący Rady p. Andrzej Szaton - wobec braku uwag i pytań ze strony
radnych , poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Miejska (21 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” i 0„wstrzymujących się”)
podjęła uchwałę w sprawie zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzenie ścieków do lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Komandra
4a-4b w Świętochłowicach przez Pełnomocnika właścicieli mieszkań przy
ul.
Komandra
4a-4b
w
Świętochłowicach
oraz
Zarząd
Chorzowsko-
Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Chorzowie,
która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Pełnomocnik właścicieli mieszkań przy ul. Komandra 4a-4b p. Piotr Mocek
poinformował zebranych, że umowa na dostawę wody została podpisana i ma
zapewnienie Pana Prezesa Broża, że w piątek rano woda już będzie w kranach
mieszkańców przy ul. Komandra 4a-4b. Umowa została zawarta z właścicielami
mieszkań na czas określony do 31 grudnia 2009r.
12
13
Przewodniczący
Rady Miejskiej p. Andrzej Szaton:
„stwierdzam podjęcie
uchwały i zamykam ten punkt porządku obrad”
Pkt. 7
Zakończenie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej
p. Andrzej Szaton podziękował wszystkim uczestnikom za udział i zamknął
obrady XLIV sesji Rady Miejskiej.
Protokołował i dokument sporządził :
Waldemar Miklaszewski – Główny Specjalista KRM
Protokołowała :
Jolanta Łukaszewska- Naczelnik KRM
13
Download