BR.0014.1.10.2015.III Protokół Nr 10/15 z posiedzenia Komisji

advertisement
BR.0014.1.10.2015.III
Protokół Nr 10/15
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się 21 września 2015 r.
o godz. 10.00 w sali 226 Urzędu Miasta
Posiedzenie prowadziła radna Ewa Czeszejko-Sochacka przewodnicząca Komisji
Budżetu i Finansów. Przewodnicząca Komisji po stwierdzeniu kworum otworzyła
obrady (lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu).
Przewodnicząca Komisji przedstawiła porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Sprawozdanie za I półrocze 2015 r. Z umorzeń wierzytelności jednostek
organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, sprawozdanie za I półrocze
2015 r. Z udzielonych innych ulg w spłacaniu należności pieniężnych jednostek
organizacyjnych gminy (odroczenia, rozłożenia na raty).
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Omówienie korespondencji.
6. Sprawy różne.
Radni nie wnieśli sprzeciwów do zaproponowanego porządku obrad.
Komisja przyjęła porządek przez aklamację.
AD.2 PRZYJĘCIE PROTOKOŁU I NOTATKI Z POPRZEDNIEGO POSIEDZENIA
KOMISJI.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z 21 września 2015 r. i notatki z 28 września
2015 r..
Komisja przyjęła protokół i notatkę przez aklamację.
AD. 3 Sprawozdanie za I półrocze 2015 r. Z umorzeń wierzytelności jednostek
organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, sprawozdanie za
I półrocze 2015 r. Z udzielonych innych ulg w spłacaniu należności pieniężnych
jednostek organizacyjnych gminy (odroczenia, rozłożenia na raty) – pismo
Prezydenta Miasta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego z 9 października 2015 r.
Nr FN.0012.1.1.2015.IX,
(zał. nr 2 do protokołu)
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że wszyscy radni otrzymali przedstawiony
materiał. Poprosiła radnych o uwagi.
Radny Maciej Kupaj zapytał jaka jest procedura umarzania płatności czynszowych.
Grażyna Pinkowicz Główna Księgowa – uchwała Rady Miejskiej Legnicy dot.
umorzeń określa zasady umarzania zaległości w paragrafie 4. Odczytała treść
paragrafu.
Radny Maciej Kupaj zapytał czy proces abolicyjny już się zakończył.
1
Grażyna Pinkowicz – w 2014 r. zmieniono uchwałę, czyli do końca 2015 r. można się
starać o umorzenie.
Radny Maciej Kupaj stwierdził, że należy informować mieszkańców, którzy są
zadłużeni o takiej możliwości.
Jadwiga Zienkiewicz Zastępca Prezydenta powiedziała, że mieszkańcy o tych
możliwościach są informowani na bieżąco..
Radny Ignacy Bochenek zapytał czy jeśli najemca zmarł i nie miał spadkobierców to
ich mieszkania wracają do zasobu ZGM.
Jadwiga Zienkiewicz odpowiedziała, że tak, chyba że jest to wspólnota mieszkaniowa,
i mieszkanie jest jednym z ostatnich to sprzedajemy je w przetargu, aby cały budynek
został sprywatyzowany.
Radny Wojciech Cichoń zapytał ile wynosi zadłużenie całościowe mieszkańców
w ZGM
Jadwiga Zienkiewicz – mamy tą wiedzę na bieżąco – wraz z odsetkami jest to ok. 50
mln. zł.
Przekrój społeczny jest określony, jest dużo osób które sobie w gospodarce rynkowej
nie radzą i są naszymi najemcami. Sądy jeśli chodzi o ludzi biednych, chorych,
starszych w 90% spraw przyznają lokale socjalne, które musi zapewnić gmina.
Radni więcej uwag nie wnieśli.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA WYDZIERŻAWIENIE
NIERUCHOMOŚCI NA OKRES 15 LAT W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ – 1/XIII,
(zał. nr 3 do protokołu)
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie z wnioskiem
o pozytywne zaopiniowanie.
10 radnych głosowało za opinią pozytywną, nikt z radnych nie głosował przeciw, nikt
nie wstrzymało się od głosu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DZIELNICY KARTUZY W LEGNICY –
PASMO PRZY KACZAWIE – 2/XIII,
(zał. nr 4 do protokołu)
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie z wnioskiem
o pozytywne zaopiniowanie.
11 radnych głosowało za opinią pozytywną, nikt z radnych nie głosował przeciw, nikt
nie wstrzymało się od głosu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
2
PROJEKT UCHWAŁY ZMIENIAJĄCY UCHWAŁĘ W SPRAWIE USTALENIA PLANU SIECI
PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW, DLA KTÓRYCH GMINA LEGNICA JEST ORGANEM
PROWADZĄCYM I OKREŚLENIA GRANIC ICH OBWODÓW ORAZ ZMIANY
NIEKTÓRYCH UCHWAŁ – 3/XIII,
(zał. nr 5 do protokołu)
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie z wnioskiem
o pozytywne zaopiniowanie.
11 radnych głosowało za opinią pozytywną, nikt z radnych nie głosował przeciw, nikt
nie wstrzymało się od głosu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NAJEM LOKALU
UŻYTKOWEGO NA CZAS OZNACZONY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ – 4/XIII,
(zał. nr 6 do protokołu)
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie z wnioskiem
o pozytywne zaopiniowanie.
11 radnych głosowało za opinią pozytywną, nikt z radnych nie głosował przeciw, nikt
nie wstrzymało się od głosu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA WYDZIERŻAWIENIE
NIERUCHOMOŚCI NA OKRES 30 LAT W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ – 5/XIII.
(zał. nr 7 do protokołu)
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie z wnioskiem
o pozytywne zaopiniowanie.
10 radnych głosowało za opinią pozytywną, nikt z radnych nie głosował przeciw, jeden
radny wstrzymał się od głosu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
INFORMACJA Z REALIZACJI UCHWAŁ ORAZ WNIOSKÓW Z SESJI RADY MIEJSKIEJ
LEGNICY KADENCJI 2014-2018, PODJĘTYCH W I PÓŁROCZU 2015 R. – XIII/1,
(zał. nr 8 do protokołu)
Radni uwag nie wnieśli.
Komisja przyjęła przedstawiona informację do wiadomości.
AD. 5 KORESPONDENCJA.
 zarządzenie Prezydenta Miasta Legnicy nr 645/PM/2015 z 30 września 2015 r.
w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015,
(zał. nr 12 do protokołu)
Wszyscy radni otrzymali kopię zarządzenia.
Komisja przyjęła zarządzenie do wiadomości.
 zarządzenie Prezydenta Miasta Legnicy nr 658/PM/2015 z 6 października 2015
r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015,
(zał. nr 13 do protokołu)
3
Wszyscy radni otrzymali kopię zarządzenia.
Komisja przyjęła zarządzenie do wiadomości.
 stanowisko Prezydenta Miasta dot. ujęcia w planie budżetowym miasta na rok
2016 środków na sfinansowanie zagospodarowania terenu wokół pomnika
„Grunwald” w Legnicy – pismo Ryszarda Białka Pełnomocnika Prezydenta
z 14.10.2015 r. Nr PAB.0012.1.1.2015.XI (1).
Przewodnicząca Komisji odczytała treść pisma.
Radni uwag nie wnieśli.
Komisja przyjęła do wiadomości stanowisko Prezydenta Miasta.
AD. 6 SPRAWY RÓŻNE.
Radny Jan Szynalski powiedział, że brakuje mu (uchwała dla klubu miedzi) projektu
umowy, żeby znać jej zarysy. Na jakich zasadach będzie to dzierżawione.
Jadwiga Zienkiewicz – punktem wyjścia dla domówienia umowy jest uchwała Rady
wyrażająca zgodna dzierżawę. Nie wie na ile szablon umowy będzie radnych
satysfakcjonował.
Radna Ewa Szymańska zapytała o losy budynku po Zespole Szkół Spożywczych.
Jadwiga Zienkiewicz powiedziała, że był jeden oferent w przetargu. W umowie jest
zapisane że w ciągu roku ma zrobić dokumentację i rozpocząć realizację zadania. Na
razie płaci dzierżawę.
Radny Maciej Kupaj zapytał o remont przejścia dla pieszych na ul. Wrocławskiej.
Jadwiga Zienkiewicz – jest opracowana koncepcja, teraz ją konsultujemy. Policja
wnioskuje o uspokojenie ruchu, nie tyle na przejściu przy wejściu głównym na
cmentarz, ale przy ul. Gwiezdnej i przy 3 bramie cmentarza. Mamy opracowane dwa
warianty.
Radny Maciej Kupaj –zbliża się wszystkich świętych, czy byłaby możliwość zrobienia
dodatkowego przystanku przy cmentarzu.
Jadwiga Zienkiewicz odpowiedziała, że musi być bezpiecznie, przystanku nie można
zrobić ot tak. Nie mieliśmy takich zgłoszeń że MPK nie zabezpiecza potrzeb
mieszkańców w tym dniu. Będziemy mieć dodatkowe spotkanie przed 1 listopada
przedstawimy taką propozycję.
Radny Ignacy Bochenek – wjazd na teren cmentarza – opłaty są dość wysokie. Wiele
osób chce wjechać aby posprzątać, czy przywieźć kwiaty, zwłaszcza dla osób po 75
roku życia sa to duże koszty.
4
Jadwiga Zienkiewicz powiedziała, że cena ma blokować częste wjazdy na teren
cmentarza, mamy także sygnały, że są osoby które życzą sobie ograniczenia wjazdu na
cmentarz.
Radni uwag nie wnieśli.
Radni nie wnieśli więcej spraw w tym punkcie porządku obrad.
Porządek obrad został wyczerpany.
Przewodnicząca Komisji podziękowała radnym oraz zaproszonym gościom za udział
w posiedzeniu Komisji i zakończyła obrady.
Protokół sporządziła:
Jolanta Chrzanowska
Ewa Czeszejko-Sochacka
Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej Legnicy
5
Download