Podstawą zaliczenia wykładów z Fizyki Chemicznej są dwa kolokwia

advertisement
Podstawą zaliczenia wykładów z Fizyki Chemicznej jest kolokwium, składające się z pięciu
pytań. Za każdą poprawną odpowiedź student otrzymuje punkty z przedziału 0-2 pkt.
Najmniejsza wymagana liczba punktów pozwalająca na zaliczenie kolokwium to 5pkt.
Poniższa tabela przedstawia zasady oceniania kolokwium z Fizyki Chemicznej.
punkty
9.1-10
8.1-9
7.1-8
6.1-7
5.0-6
Czas kolokwium: 1 godzina (60 minut)
ocena
bardzo dobry
dobry plus
dobry
dost plus
dost
Pytania na kolokwium
1. Wyjaśnij dlaczego hipoteza wprowadzona przez Plancka stanowi najlepszy opis widma
ciała doskonale czarnego.
2. Wyprowadź równanie dla efektu Comptona
3. Wyjaśnij pojęcie przestrzeni Hilberta
4. Zdefiniuj pojęcie wartości średniej
5. Wyjaśnij jakie wady posiadają hipotezy Wiena i Rayleigha – Jeansa
6. Przedstaw model cząstki w pudle potencjału
7. Omów rozwój teorii budowy atomu wodoru.
8. Opisz równanie Schrödingera zawierające czas
9. Opisz model sztywnego rotatora
10.
Przedstaw hipotezę de Broglie’a
11.
Omów zjawisko efektu fotoelektrycznego
12.
Wyjaśnij pojecie katastrofy ultrafioletowej.
13.
Omów zasadę nieoznaczoności Heisenberga. Podaj jej zastosowania.
14.
Podaj i omów równanie Schrodingera w postaci operatorowej.
15.
Omów wzory na widmową zdolność emisyjną ciała doskonale czarnego wg teorii
Wiena, Rayleigha – Jeansa i Plancka.
16.
Omów efekt fotoelektryczny zewnętrzny i wewnętrzny. Podaj przykłady praktycznego
zastosowania tego efektu.
17.
Omów fotonową koncepcję Einsteina.
18.
Wyprowadź prawo Wiena z prawa Plancka dla ciała doskonale czarnego.
19.
Udowodnij, że dla małych częstotliwości prawo Plancka redukuje się do prawa
Rayleigh-Jeansa.
20.
Rozwiązać równanie Schrödingera dla cząstki w jednowymiarowym pudle potencjału.
21.
Rozwiązać równanie Schrödingera dla cząstki w trójwymiarowym pudle potencjału.
22.
Przedstaw postulat o wartości średniej w oparciu o przykłady.
23.
Omów różne rodzaje równania fali dla pojedynczej cząstki lub układu
24.
Przeprowadź dowód zasady nieoznaczoności Heisenberga korzystając z aksjomatów
mechaniki kwantowej.
25.
Udowodnij, że jeżeli operatory hermitowskie komutują, to mają wspólny układ funkcji
własnych.
26.
Wyprowadź równanie Schrodingera bez czasu.
27.
Opisz model oscylatora w ujęciu klasycznym i kwantowo-mechanicznym.
28.
Co to jest orbital, a co chmura gęstości prawdopodobieństwa?
29.
Opisz model rotatora sztywnego
30.
Opisz model atomu wodoropodobnego
31.
Dlaczego liczba kwantowa magnetyczna rotacyjna powinna być mniejsza lub równa
liczbie rotacyjnej w modelu sztywnego rotatora?
32.
Dlaczego liczba kwantowa magnetyczna rotacyjna powinna być liczbą całkowitą w
modelu sztywnego rotatora?
33.
Jakie rodzaje układów odniesienia mogą być stosowane w rozważaniach dotyczących
cząstek?
34.
Narysuj i omów funkcję falową, funkcje gęstości prawdopodobieństwa oraz radialną
gęstość prawdopodobieństwa dla elektronu w stanie 1s.
35.
Od jakich parametrów może zależeć energia atomu?
36.
W jaki sposób możemy wykazać, że elektron znajduje się w odległości a0 od jądra?
37.
Przedstaw I postulat mechaniki kwantowej
38.
Przedstaw II postulat mechaniki kwantowej
39.
Przedstaw III postulat mechaniki kwantowej
40.
Przedstaw IV postulat mechaniki kwantowej
41.
Przedstaw V postulat mechaniki kwantowej
42.
Przedstaw VI postulat mechaniki kwantowej
43.
Wyjaśnij pojęcie wieloelektronowej funkcji falowej
44.
Omów metodę wiązań walencyjnych
45.
Omów metodę liniowych kombinacji orbitali atomowych.
46.
Wyjaśnij pojęcie multipletowości stanu elektronowego
47.
W jaki sposób możemy utworzyć konfigurację elektronową atomu?
48.
Omów zerową zasadę termodynamiki
49.
Omów I zasadę termodynamiki
50.
Omów II zasadę termodynamiki posługując się przykładami.
51.
Omów III zasadę termodynamiki
52.
Opisz na przykładzie pracę w procesie adiabatycznym
53.
Opisz na przykładzie pracę w procesie izotermicznym
54.
Wyjaśnij pojęcie pojemności cieplnej
55.
Scharakteryzuj energię wewnętrzną gazu doskonałego.
56.
Wyjaśnij pojęcie entropii
57.
Omów zasadę działania silnika cieplnego Carnota.
58.
Fenomenologiczna klasyfikacja przemian fazowych.
59.
Teoria Ehrenfesta, jej niedostatki i rozszerzenia. Klasyfikacja przemian fazowych wg.
Ehrenfesta.
60.
Klasyfikacja przemian fazowych wg. Landau’a i Munstera.
61.
Przemiany I, II i wyższych rzędów (rodzajów).
62.
Przemiana Curie oraz przejście helu I w hel II.
Download