Public relations

advertisement
Hanna Pięta
Public relations
w zarządzaniu
szkołą
Grodzisk Wielkopolski 2002
Wstęp
Nowe zasady finansowania oświaty realizując zasadę „pieniądze idą za uczniem”
postawiły po raz pierwszy otwarcie kwestię rywalizacji miedzy placówkami
oświatowymi o ucznia. Rywalizację, którą porównać można do wolnej konkurencji
w gospodarce. W obu przypadkach oferuje się określony produkt (szkoła - usługę
oświatową) i podobnie jak na rynku decyduje jakość i cena „towaru”. Jednak nie do
końca jest to prawda. Nie wystarczy zaoferować najwyższej jakości pracy szkoły.
Klient, którym są rodzice i uczeń o naszym „towarze” muszą się dowiedzieć i mieć o
nim pozytywną opinię.
Nowoczesne zarządzanie szkołą oznacza więc przyjęcie w pewnym zakresie reguł
jakim poddane są podmioty gospodarcze na rynku oraz narzędzi, którymi posługują
się by osiągnąć rynkowy sukces. Niniejsze rozważania są próbą przeniesienia na
grunt pracy szkoły narzędzi public relations i wykazania nieodzowności ich
świadomego używania w codziennej pracy dyrektora.
Oczywiście działania z tego zakresu nie mogą zastąpić rzeczywistych sukcesów
szkoły. Zastosowane jednak w sposób uporządkowany i świadomy będą źródłem
sukcesu.
Co to jest PR?
Public relations (z angielskiego stosunki społeczne, publiczne), to ogół działań
związanych z kształtowaniem opinii publicznej przez instytucje, przedsiębiorstwa,
organizacje itp. Pozytywne ułożenie stosunków z otoczeniem ma zapewnić sukces w
osiągnięciu założonych celów (np. ekonomicznych, politycznych, społecznych).
Public relations odnosi się także do współpracy z kontrahentami, nabywcami
wyprodukowanych towarów, lokalnymi organizacjami, organami administracyjnymi
i samorządowymi, prasą, radiem i telewizją.
Dla
terminu
public relations
nie
ma
powszechnie
przyjętego
polskiego
odpowiednika; można spotkać się z określeniem „promocja reputacji”, stworzonym
by oddać sens merytoryczny terminu, a przy tym uzyskać ten sam skrót - PR.
Jako public relations rozumiane są wszystkie działania mające na celu promowanie i
ochronę wizerunku przedsiębiorstwa lub produktu1, w przypadku polityki wizerunku partii, polityka lub projektu politycznego. Choć przyjmuje się, że
powinny być to działania pozytywne, opierające się na informacjach prawdziwych,
można się także spotkać również i z takimi definicjami jak ta, że public relations to
„potężna technika używana w biznesie i polityce do kontrolowania wydarzeń przez
kłamstwa i półprawdy”2.
Public relations dziś utożsamiane są z działalnością przedsiębiorstw, ale rozpoczęły
się od publicznego prezentowania się władców i religii już w starożytności. Przez
władców i wodzów do zaprezentowania swojej osoby wykorzystywane były imprezy
publiczne i święta, wygłaszano na nich pochwalne mowy, zachęcano do poparcia
władcy w jego projektach. Funkcję reklamy spełniały panegiryki na cześć władcy
czy pieśni opiewające militarne zwycięstwa.
1
2
Philip Kotler, Marketing, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994, s. 546 i następne.
Wypowiedź Carla Botana na konferencji „Czy PR jest nauką” w Berlinie w roku 1992, za: Krystyna
Wójcik, Public relations od A do Z, Placet, Warszawa 1997, t. I , s. 9-10.
Jednak public relations we współczesnym rozumieniu to przełom dziewiętnastego i
dwudziestego wieku - Stany Zjednoczone i Ivy Ledbetter Lee, dziennikarz i agent
prasowy Johna D. Rockefellera. W 1900 roku słowami „Społeczeństwo powinno być
informowane” przeciwstawił się tajemniczości rządu i wielkich przedsiębiorstw. W
1906 roku otworzył on biuro, które zapoczątkowało rozwój specjalistycznych agencji
public relations, prowadził usługi public relations między innymi dla wspomnianego
już Rockefellera, a także dla amerykańskiego Czerwonego Krzyża.
Samo pojęcie public relations wywodzi swój rodowód od wypowiedzi adwokata
Eatona w Tale Law School w roku 1832: „Public relations oznacza nawiązanie
stosunków dla powszechnego dobra”3.
W sprawach politycznych pierwsze działania public relations to Committee on
Public Information, instytucja działająca na rzecz amerykańskiego zaangażowania w
Wielkiej Wojnie. Komitetowi temu przewodniczył George Creel, późniejszy
pierwszy doradca prezydenta Thomasa Woodrow Wilsona do spraw public relations,
działał w nim Edward Bernays, jedne z pierwszych teoretyków public relations.
Public relations zostały na dużą skalę wykorzystane przez Stany Zjednoczone w
drugiej wojnie światowej, a po niej upowszechniły się w przedsiębiorstwach
amerykańskich.
W kształtowaniu opinii publicznej istotną rolę odgrywają specjaliści (psycholodzy,
socjolodzy) zatrudnieni na stanowiskach ds. public relations, których zadaniem jest
organizowanie zaplanowanych akcji propagandowych i reklamowych. Akcje te
prowadzone są najczęściej za pomocą środków masowego przekazu.
Działania public relations są także ważnym elementem marketingu politycznego,
mają za zadanie stworzenie jak najbardziej korzystnego wizerunku partii politycznej,
poinformowanie o jej działaniach i zyskanie dla nich szerokiej akceptacji społecznej.
3
Krystyna Wójcik, Public relations od A do Z, Placet, Warszawa 1997, t. I, s. 113.
Przekaz uzyskany dzięki public relations cechuje się wyższą wiarygodnością niż
reklama, odbiorcom wydaje się bardziej autentyczny i godny uwagi. Może on
dotrzeć również do tych odbiorców, którzy unikają reklamy.
Praktyka public relations wspomaga kształtowanie spójnego i pozytywnego
wizerunku firmy, oferowanych przez nią produktów i usług. Zarządza zmianami,
reputacją, formułuje politykę i pielęgnuje kulturę organizacji. Pełni funkcję
kontaktową, informacyjną, prewencyjną, harmonizacyjną, wspomagającą oraz
profilowania rynkowego. PR jest doradztwem opartym na zrozumieniu ludzkich
zachowań, wspomaga budowanie zaufania między różnymi środowiskami, w oparciu
o rzetelne informacje na temat organizacji i podejmowanych przez nią działań.
PR w szkole?
Wizerunek, obraz oblicze, tożsamość… Jest wiele słów i zwrotów, którymi
posługujemy się identyfikując i wartościując organizacje, w tym także szkoły.
Historia identyfikacji towarzyszy historii ludzkich społeczeństw od samego
początku. Tak jak we wspólnotach plemiennych, tak i wśród średniowiecznego
rycerstwa wspólne znaki, totemy, herby, zawołania, chorągwie czy rytuał z jednej
strony pozwalały rozróżniać poszczególne grupy ludzi na zewnątrz, z drugiej zaś
integrowały ich członków. Nośniki identyfikacji pozwalały wyrazić charakter grupy,
jej wiarę, rodowód i siłę. Dzisiejsze zadania niewiele różnią się od tych dawnych.
Modyfikując nieco ogólną definicję przyjmijmy, że public relations (PR) to
świadome, zaplanowane i trwałe działania mające na celu tworzenie, utrwalanie oraz
rozwijanie wzajemnego zrozumienia między organizacją a społecznością. Obecnie,
public relations jest nieodzowne więc nie tylko w biznesie, ale także w kreowaniu
zachowań społeczeństw. Public relations to jednoczesne - zgodne z interesem
społecznym - oddziaływanie na przedstawicieli otoczenia wewnętrznego i
zewnętrznego organizacji.
Wewnętrzne PR pozwala na zwiększenie lojalności pracowników wobec organizacji,
poprawę wydajności pracy, wzrost poparcia dla decyzji i działań kierownictwa.
Podnosi również autorytet kierownictwa i powoduje silne utożsamianie się
pracowników z firmą, co służy współtworzeniu dobrego wizerunku organizacji.
Zewnętrzne PR sprawia, że utrwalają się pozytywne skojarzenia z organizacją, firma
silniej przywiązuje do siebie dotychczasowych klientów oraz zdobywa nowych
nabywców. Organizacja zyskuje również dzięki ułatwionym kontaktom z władzami
lokalnymi i ośrodkami politycznymi. Public relations zakłada, że wyznaczone cele
znacznie łatwiej osiąga się przy społecznym zrozumieniu i wsparciu niż przy
sprzeciwie lub obojętności. Działania PR oparte są na kategoriach zrozumienia i
perswazji. Dzięki public relations powstaje klimat, w którym organizacja może
odnosić sukcesy, bowiem
zainteresowanie,
uprzedzenia
PR
w
zmienia ignorancję w wiedzę, apatię w
akceptację,
a
wrogość
w
zrozumienie.
Społeczeństwu przybliżany jest nie tyle konkretny produkt, co idea, misja działania
organizacji, wyrażająca jej główny cel i stanowiąca deklarację kierunku jego
funkcjonowania.
Podczas prowadzenia swojej działalności każda szkoła świadomie lub nieświadomie
kształtuje swój wizerunek. Jednakże dopiero świadome wykorzystanie instrumentów
public relations może przyczynić się do powstania i utrzymania pozytywnego
wizerunku. Organizacja musi odczuwać potrzebę i rozumieć znaczenie uprawiania
sztuki kreowania wizerunku. Szkoła przygotowana do tworzenia własnej kultury i
filozofii działania, akceptująca i pielęgnująca społeczny charakter swojej
działalności, nastawiona na otwarty dialog z otoczeniem wewnętrznym i
zewnętrznym, zyskuje w oczach społeczności, a tym samym zwycięża w walce
rynkowej. Podkreślmy, że świadomość podejmowanych działań public relations
musi być zauważalna na każdym szczeblu struktury organizacyjnej.
Podejmowanie działań z zakresu PR ma faktycznie miejsce w placówkach
oświatowych. Postulatem jest natomiast świadome korzystanie z narzędzi PR w celu
powstania i utrwalenia pozytywnego wizerunku szkoły. Ma to tym większe
znaczenie, że po reformie szkolnictwo zostało przekazane lokalnym samorządom i
zewnętrzne PR decyduje o ocenie pracy dyrektora jako kierującego placówką w
oczach organu prowadzącego. Związek z lokalnymi potrzebami i aspiracjami jest
tutaj szczególny.
Narzędzia PR
Podstawowymi narzędziami PR są badania oraz techniki komunikacyjne. Public
relations współtworzy atmosferę zaufania, wiarygodności, zrozumienia i odzewu
społecznego wokół szkoły. Dotyczy całokształtu funkcjonowania organizacji, musi
być procesem trwałym, systematycznym, złożonym i wymagającym starannego
planowania - tylko wówczas PR pomaga realizować strategię i przynosi wymierne
efekty.
Praktyka PR dotycząca kierowania placówka oświatową obejmuje:

określanie tożsamości,

identyfikowanie grup i jednostek związanych z podmiotem,

utrzymywanie dobrych stosunków ze społecznością wewnętrzną i
zewnętrzną organizacji,

przeprowadzanie badań opinii publicznej, postaw i oczekiwań
społecznych (szczególnie rodziców uczniów),

zapobieganie konfliktom i nieporozumieniom,

wychodzenie naprzeciw społecznej niechęci i krytyce,

harmonizowanie polityki organizacji z potrzebami lokalnej
społeczności (udział w lokalnych przedsięwzięciach i aktywność
poza murami szkoły),

tworzenie i podtrzymywanie dwukierunkowej komunikacji opartej
na prawdziwej i pełnej informacji ze szczególnym
uwzględnieniem władz samorządowych (organ prowadzący, radni,
komisja oświaty),

utrzymywanie kontaktów z mediami, opartych na wzajemnym
zaufaniu,

promowanie wzajemnego szacunku i społecznej
odpowiedzialności,

kreowanie atmosfery dobrej woli wokół szkoły,

pozyskiwanie wsparcia społecznego dla polityki i działań
dyrekcji, rady pedagogicznej i działających w szkole organizacji,

przygotowywanie i realizacja promocyjno-informacyjnych działań
szkoły w zakresie rekrutacji, sukcesów w konkursach i
olimpiadach, osiągnięciach wychowawczych oraz inicjatyw
lokalnych,

koordynowanie akcji charytatywnych i działań sponsoringowych,

weryfikowanie polityki szkoły w świetle zmieniających się
uwarunkowań,

rzecznictwo interesów (lobbying).
Instrumentami public relations są informacje dla prasy (press relases), konferencje
prasowe, przemówienia, biuletyny, środki przekazu należące do danej organizacji
(gazetka szkolna, strona internetowa) lub sprzyjające jej, sprostowania i listy do
redakcji lokalnych, a także środki identyfikacji - znaki graficzne, kolorystyka, hasła i
postać patrona z symboliką szkolną.
Z dziesiątek wysyłanych informacji prasowych, zdjęć, organizowanych spotkań,
uroczystości szkolnych i drzwi otwartych, zaledwie część i to w bardzo okrojony
sposób prezentowana jest przez środki przekazu. Dla zbadania efektu swych działań
pracownicy public relations stosują clipping, gromadzenie i analizę wycinków
prasowych, jednak ważniejsze jest - choć i trudniejsze - zbadanie odbioru
społecznego treści przekazywanych przez zabiegi public relations. Dlatego powinien
w szkole powstać serwis dokumentacyjny spełniający w pewnym zakresie zadania
clipping’u (forma kroniki z wycinkami prasowymi).
Strategia PR i efekty
Działalność podejmowana w ramach praktyki public relations powinna być
szczegółowo zaplanowana, dlatego tworzy się plany, programy i kampanie o
charakterze strategicznym opisujące krok po kroku punkty działalności public
relations. Realizacja celów wytyczonych w ramach jednego planu może w sposób
znaczący rzutować na efektywność kolejnych programów public relations. Często
wyniki jednej kampanii public relations mogą zadecydować o powodzeniu lub klęsce
całego programu public relations w szkole, stąd dużą rolę powinno przywiązywać się
do bieżących analiz podejmowanych działań. Odpowiednim dla tego typu działań
analitycznych forum wydaje się być Rada Pedagogiczna i Rada Szkoły.
Public relations realizuje cele zarówno krótkookresowe, jak i długookresowe,
jednakże efekty działań PR widoczne są dopiero po dłuższym czasie. Dlatego
niezwykle ważnym aspektem jest dbałość o systematyczność sztuki kształtowania
wizerunku. Dopiero cykliczność podejmowanych działań public relations może
zaowocować oczekiwanymi rezultatami. Public relations charakteryzuje się
wielofazowym
dochodzeniem
do
wytyczonych
celów,
nie
przynosi
natychmiastowego efektu, lecz buduje zaufanie otoczenia do szkoły. Nie można
zniechęcać się pierwszymi niepowodzeniami, lecz na bieżąco śledzić, analizować i
wysyłać przekazy w tej dwukierunkowej komunikacji szkoły z publicznością. Co
ważne, organizacja nie tylko obserwuje stosunek otoczenia do niej, lecz również
sama wychodzi z inicjatywą dialogu. Nadmieńmy, że praktycy public relations
twierdzą, że pierwsze odczuwalne wyniki prawidłowo uprawianego public relations
widoczne są dopiero po pięciu latach.
Publiczność public relations jest formą zbiorowości społecznej, zespołem grup
otoczenia,
które
aktualnie
lub
potencjalnie
mają
wpływ
na
osiągnięcie
wyznaczonych przez organizację celów. Publiczność nie jest sumą arytmetyczną
audytoriów, lecz ich sumą logiczną. Wśród członków publiczności wyraźnie
zaznacza się podział ról w procesie wymiany informacji. Szczególnie ważną
kategorię stanowią przywódcy opinii (opinion leaders) pełniący główną rolę w
procesie ustalania społecznego znaczenia przekazów, stymulujący lub hamujący
wzrost audytorium. Stopień znajomości publiczności w znaczący sposób wpływa na
powodzenie przyjętej strategii public relations. Dlatego warto przeprowadzić badania
nad
publicznością
ukierunkowane
na
ustalenie
granic,
zasięgu,
składu,
mikrostruktury i makrostruktury publiczności, a także badania procesu formowania i
przeobrażania się publiczności, zwłaszcza procesów dyfuzji oraz przetwarzania
informacji.
W
badaniach
tych
organizacja
winna
uwzględniać
zmienne
środowiskowe, strukturalne i odniesienia.
Tradycyjny podział publiczności organizacji obejmuje otoczenie wewnętrzne,
zewnętrzne bliższe i zewnętrzne dalsze. Z punktu widzenia działań public relations w
szkole na otoczenie wewnętrzne składa się dyrekcja, rada szkoły, rada pedagogiczna,
związki zawodowe, samorząd uczniowski, pracownicy obsługi i uczniowie. Ważne
jest także oddziaływanie członków poszczególnych kręgów na własne rodziny.
Dlatego w otoczeniu zewnętrznym bliższym wyróżniamy potencjalnych klientów
(uczniów i ich rodziców), organizacje młodzieżowe, dostawców towarów,
współpracujące ze szkołą banki, instytucje ubezpieczeniowe, lokalną społeczność,
gości odwiedzających szkołę, lokalne władze, zewnętrzne związki zawodowe,
stowarzyszenia i organizacje polityczne, inne szkoły. Natomiast w skład segmentu
otoczenia zewnętrznego dalszego zalicza się osoby i instytucje kształtujące opinię
publiczną: pisarzy, publicystów, wydawców, reprezentantów środków masowego
przekazu, instytucji naukowych, kulturalnych i szkoleniowych, a także zewnętrzne
instytucje pełniące nadzór pedagogiczny. Otoczenie zewnętrzne jest największym
segmentem nazywanym często społeczeństwem.
Wybrane techniki komunikacyjne
Jak napisać współczesny komunikat prasowy?
Co to jest dobry komunikat dla prasy? Odpowiedź na to pytanie wydaje się
oczywista! Dobry komunikat to przekaz informacji, który wywoła zainteresowanie
dziennikarza wydarzeniem lub szkołą i zagwarantuje nam publikację!.
Nie jest to niestety takie proste, ale aby ułatwić to zadanie przedstawiam zasady
którymi trzeba się kierować. Uwzględniają one również specyfikę mediów
internetowych.
Kluczem jest wydarzenie!
Kluczem do napisania dobrej informacji prasowej jest wybór wydarzenia którego ma
dotyczyć notatka. Wydarzenie musi być interesujące, a nasz przekaz powinien
pomagać realizować przynajmniej jeden z trzech podstawowych celów mediów
którymi są: informowanie, edukacja lub rozrywka. Podstawową rzeczą na którą
musimy zwrócić uwagę jest to, że nasz komunikat powinien informować a nie
sprzedawać. Dlatego:
-
redagujemy informację w trzeciej osobie nie korzystając z takich form jak:
my, nasz ;
-
nie korzystamy z form typu: jesteśmy najlepszą szkołą, nasi uczniowie
osiągają najlepsze wyniki;
-
powołujemy się liczby, podajemy źródła aby rzeczywiście przekonać.
Zwracaj uwagę!
Tytuł komunikatu jest pierwszym elementem notatki, który powinien wywołać
zainteresowanie dziennikarza. Dlatego jego nagłówek powinien przedstawiać istotę
komunikatu - wielu dziennikarzy decyduje o tym czy zapoznać się z cała treścią
komunikatu tylko na podstawie jego nagłówka. W szczególności dotyczy to
komunikatów publikowanych w internetowych serwisach.
Ma być zwięzły - powinien ograniczyć się maksymalnie do 2 linii tekstu, choć
należy dążyć do tego aby zawarł się w jednej linii tekstu czyli w zakresie 70-80
znaków. Zbyt długi tytuł komunikatu może spowodować konieczność jego
przeredagowania ze względu na techniczne ograniczenia systemów zarządzania
informacjami po stronie mediów.
Trafiaj w cel !
Informacja którą chcesz przekazać to sensacja, a może jest tylko opis ciekawego
szkolnego wydarzenia? Chcesz aby znalazła się na stronach w lokalnej gazecie?.
Może szczególnie zależy Ci na obecności w mediach internetowych? Zawsze trzeba
brać pod uwagę do kogo chcemy dotrzeć z informacją i kierować nasz przekaz do
właściwych dziennikarzy i wydawców. Przemyślany zasięg dystrybucji gwarantuje,
że tekst dotrze jedynie do dziennikarzy i redakcji, które będą nim potencjalnie
najbardziej zainteresowane.
Tytuł komunikatu!
Nie należy używać wykrzykników, a w szczególności ich powtórzeń, nie wolno
pisać całego tytułu kapitalikami aby uniknąć traktowania komunikatu jako spam i
narażenie się na jego usunięcie bez przeczytania nawet tytułu.
Mniej znaczy więcej!
Notatka prasowa nie powinna być dłuższa niż 1 1/2 strony czyli zawierać ok. 300
słów. To wystarczająco dużo aby przedstawić dziennikarzowi kim się jest, o czym
informuje i dlaczego to powinno być dla niego warte uwagi.
Gotowe do użycia!
Media preferują informacje w formie elektronicznej w formatach, które, umożliwią
ich edytowanie. W wielu przypadkach jednak większe szanse na wykorzystanie ma
komunikat przygotowany w taki sposób, że nadaje się w pełni do wykorzystania.
Dotyczy to w szczególności serwisów internetowych, które publikują w całości wiele
komunikatów nie ingerując w treść otrzymanych informacji.
Nagłówek komunikatu powinien zawierać nazwę firmy, której dotyczy, datę oraz
tytuł komunikatu. Lead - komunikat powinien rozpoczynać się od paragrafu
zawierającego abstrakt informacji z istotą przekazu i wyjaśniać dlaczego jest ważny.
Zawsze rozpoczynamy od tego co najważniejsze. Ułatwi to ewentualny skrót
wiadomości.
Rozwinięcie informacji - to miejsce na dodatkowe fakty. Wyjaśniamy implikacje
komunikatu dla otoczenia .
Konferencja prasowa
Pierwszym pytaniem, jakie powinno się nam nasunąć, po podjęciu decyzji o
zwołaniu konferencji prasowej, powinno brzmieć: czy rzeczywiście potrzebujemy,
aby informacja wychodząca od nas trafiła do mediów? To najistotniejsze pytanie.
Czy też wydarzenie to jest organizowane z powodów innych, niż te, które wymagają
informacji w mediach? Jeśli informacja w mediach jest potrzebna, przesłanie może
dotrzeć do znacznie większej liczby ludzi, niż jest obecne przy wydarzeniu, o ile
zostanie to zorganizowane w odpowiedni sposób.
Istnieje wiele sposobów organizowania wszelkich imprez mających na celu
rozpropagowanie jakichś informacji wśród dziennikarzy. Oto kilka podstawowych:
Należy przygotować listę rzeczy, które mają być przygotowane odpowiednio
wcześniej dla mediów. Najlepiej wyznaczyć kogoś, kto zadba, żeby wszystko było
gotowe przed wydarzeniem, które organizujemy.
Na akcję lub spotkanie informacyjne przed wyjazdem sprowadzamy dziennikarza,
któremu możemy zaufać. Jest kilku, którzy spełniają to kryterium, ale trzeba znać tę
osobę na tyle dobrze, żeby być pewnym, że nie odkryje naszych zamiarów, zanim
nie będziemy gotowi. Jeśli potrzebna jest dyskrecja, zapraszamy dziennikarzy na
dzień przed wydarzeniem albo dowiedujemy się, gdzie będzie można ich znaleźć w
czasie trwania zdarzenia. Trzeba, żeby można było się z nimi skontaktować, kiedy
wszystko się zacznie i sprowadzić ich na miejsce.
Na akcji zawsze jest niezbędna jedna osoba, odpowiedzialna za kontakt z prasą,
zbierająca imiona, nazwiska i numery telefonów dziennikarzy i dowiadująca się, dla
jakich mediów pracują, tak aby można było łatwo pozostać w kontakcie, jeśli po
wydarzeniu będziemy mieli jakieś nowe informacje do przekazania.
Jakkolwiek dobrze nasza „akcja” nie będzie zaplanowana, ważniejsze wydarzenie
może usunąć ją w cień i nie pojawi się o niej żadna informacja. Trzeba trzymać rękę
na pulsie najważniejszych wydarzeń, którymi interesują się media, aby w przypadku
innej bardzo ważnej informacji
można było przenieść ją na inny, bardziej
odpowiedni termin.
Zanim zadzwonimy do dziennikarza
Musimy wiedzieć, co chcemy powiedzieć, zanim zadzwonimy. Należy mówić
zwięźle. Przyglądamy się problemowi z wielu stron. Jak wpływa on na
społeczeństwo? Jakie jest prawodawstwo? Co mogą zrobić ludzie? Unikajmy
telefonowania w czasie zamykania wydania i kiedy dziennikarze są na antenie.
Jak rozmawiać z prasą?
Wszystko może nam się zdarzyć. Niewinne zdanie wypowiedziane dla prasy staje się
stanowiskiem politycznym albo zwykłą pomyłką w druku. Mówimy potem
nieskładnie, że zacytowano nas niedokładnie czy cytowano wyjęte z kontekstu
zdania. Tak może być, ale zazwyczaj nic z tym nie da się zrobić. Najlepszym
lekarstwem jest nie dopuszczać do takich sytuacji.
Postawmy się w sytuacji dziennikarza. Siedzi po drugiej stronie linii telefonicznej ze
słuchawką przyciśniętą do ucha, zapamiętale wypisując coś na komputerze, podczas
gdy my opowiadamy o tym, co się dzieje z całym światem. Z pewnością pojawią się
błędy.
Mówimy powoli. Upewnijmy się, że reporter ma czas zapisać, co powiedzieliśmy
albo przynajmniej nadąża za nami, jeśli mówimy za szybko. Wielu dziennikarzy
odczyta to, co zapisali z naszych wypowiedzi, jeśli ich poprosimy
Wstępne określenie kierunku wywiadu pomoże uniknąć nam tematów, o których nie
chcemy rozmawiać albo nie mamy wystarczających do tego kwalifikacji. Z góry
pytajmy, o jakie informacje chodzi dziennikarzowi albo jakiego rodzaju pytań można
się spodziewać. Zazwyczaj nam powiedzą. Pamiętajmy, że zupełnie naturalna jest
odpowiedź "nie wiem, ale sprawdzę to dla pana". Lepiej zawsze jest przyznać się do
niewiedzy, niż strzelać i pudłować.
Nasze odpowiedzi muszą być krótkie, a myśli jasne. Ustalamy sobie z góry 2-3
najważniejsze rzeczy, o których chcemy powiedzieć i trzymajmy się ich, jak tylko
możemy.
Tylko 5-10 sekund naszej wypowiedzi trafi na antenę, więc przygotujmy właśnie
"pigułkę": 5-10 sekund najważniejszych uwag.
Zakończenie
Nowoczesne zarządzanie szkołą nie może lekceważyć narzędzi jakie proponuje PR.
Ze względów finansowych szkoła nie może pozwolić sobie na zatrudnienie
wyspecjalizowanej firmy, czy stworzenie miejsca pracy dla specjalisty z zakresu
public relations. Odpowiedzialność za kreowanie wizerunku szkoły spoczywa więc
w decydującej mierze na dyrektorze palcówki.
Tak jak każdy z ludzi ma swój „styl” oznajmiany ubiorem, mową i zachowaniem tak
i szkoła styl ów posiada. Wyraża się on systemem obejmującym uporządkowany
zestaw wszelkich informacji o szkole. Służy on do integracji wewnętrznej szkoły i jej
wyróżniania się na zewnątrz.
Świadome wykorzystanie instrumentów public relations może przyczynić się do
powstania i utrzymania pozytywnego wizerunku szkoły, a skuteczny lobbying do
zapewnienia jej lepszych warunków funkcjonowania.
Bibliografia
Adamus-Matuszyńska Anna, "Wybrane problemy public relations", Akademia
Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 1999.
Altkorn Jerzy, "Wizualizacja firmy", Instytut Marketingu, Kraków 1999.
Black Sam, "Public relations", Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
Budzyński Wojciech, "Public relations, zarządzanie reputacją firmy", Wydawnictwo
Poltext, Warszawa 1999.
Budzyński Wojciech, "Techniki reklamy i public relations", Międzynarodowa Szkoła
Manadżerów, Warszawa 1995.
Goban-Klas Tomasz, "Public relations, czyli promocja reputacji", Rzeczpospolita
Businessman Book, Warszawa 1997.
Goldman Martin, Hooffacker Gabriele, "Współpraca z prasą i public relations",
Wydawnictwo SIC!, Warszawa 1997.
Kadragic Alma, Czarnowski Piotr, "Public relations, czyli promocja reputacji",
Rzeczpospolita Businessman Book, Warszawa 1997.
Kotler Philip, „Marketing”, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
Wójcik Krystyna, „Public relations od A do Z,” Agencja Wydawnicza Placet,
Warszawa 1997.
Download