Czy PRowi potrzebny jest PR?

advertisement
SPOŁECZNY WIZERUNEK
PUBLIC RELATIONS
Konferencja naukowo-branżowa
13 września 2011, Wyższa Szkoła Promocji
AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY
Marketing sponsorski
Zastowanie MICE w Polsce
(Meetings, Incentives, Congresses&Events)
Wykorzystanie sponsoringu w największych polskich
przedsiębiorstwach
Społeczny wizerunek Public Relations
CELE PROJEKTU
 Czy Polacy identyfikują termin public relations/ z czym kojarzą
termin PR?
 Jak ludzie definiują wybrane instrumenty i działania public
relations?
 Jaki jest społeczny odbiór wybranych instrumentów i aktywności
public relations?
METODA I TECHNIKA BADAWCZA
Metoda ilościowa
Technika:
kwestionariusz
wywiadu
PRÓBA BADAWCZA
 Ogólna liczba mieszkańców
Mazowsza 30.VI.2010
 Kryterium zamieszkania
 Kryterium płci
 Kryterium wykształcenia
 Dobór losowo-kwotowy
 385 respondentów
 Luty 2011
TEMATY W RAMACH PROJEKTU
sponsoring
lobbing
CSR
etyczne aspekty public relations
czarny PR
interactive Public Relations (e-PR)
społeczna recepcja pracy rzecznika prasowego
product placement
Czy polskiemu PR potrzebny jest PR?
Czy polskiemu PR potrzebny jest PR?
Proszę powiedzieć, w jakim stopniu zna Pani/Pan pojęcie public relations ?
(proszę wybrać tylko jedną odpowiedź)
Nie znam (nigdy wcześniej nie spotkałem/am się z tym pojęciem)
Znam słabo (spotkałem/am się kilkakrotnie, ale zupełnie nie znam znaczenia)
Znam średnio (wydaje mi się, że znam, ale nie potrafię spontanicznie wyjaśnić
i zdefiniować)
Znam dobrze (potrafię zdefiniować i użyć w wypowiedzi)
Znam bardzo dobrze (potrafię zdefiniować, wyjaśnić, podać dodatkowe informacje
wykraczające poza definicję)
Deklarowana znajomość terminu
public relations
N=385
Co jest istotą public relations
Co jest Pani/Pana zdaniem istotą PR?
(można wybrać tylko jedną odpowiedź)
Promowanie pozytywnego wizerunku firmy, instytucji lub/i osoby
Sztuka osiągania harmonii z otoczeniem poprzez wzajemne porozumienie
oparte na prawdziwej i pełnej informacji o działalności firmy lub/i osoby
Reprezentowanie firmy, instytucji lub/i osoby wobec dziennikarzy,
klientów i innych
Reklamowanie produktów firm lub/i osób
Szukanie znajomości wśród dziennikarzy
Wywieranie wpływu/manipulowanie
Nie wiem/trudno powiedzieć
Inne (jakie…?) proszę o własną odpowiedź
Co jest istotą public relations?
N=269
Definicje PR według respondentów (69)
Kształtowanie pozytywnego wizerunku jakiegoś podmiotu
(osoby, instytucji) i jego relacji z otoczeniem
Promowanie wizerunku
Reklamowanie usług
Propaganda stosowana
Promowanie firmy w mediach
Przedstawianie nawet miernej firmy, organizacji, grupy ludzi
w dobrym świetle
Jakie emocje wywołuje termin public relations?
Jakie emocje wywołuje u Pani/Pana termin public relations?
(można wybrać tylko jedną odpowiedź)
Dobre
Raczej dobre
Ani dobre ani złe
Raczej złe
Złe
Nie mam zdania/żadne
Jakie emocje wywołuje termin PR?
Brak
deklarowanej
wiedzy o PR
N=385
N=385
Jakie skojarzenia wywołuje termin PR?
Z czym przede wszystkim kojarzy się Pani/Panu pojęcie public relations?
(można wybrać tylko jedną odpowiedź)
Z współpracą z mediami
Z reklamą
Z biznesem
Z polityką
Z wywieraniem wpływu/manipulacją
Z czymś innym (czym…?) proszę w własną odpowiedź
Nie wiem/trudno powiedzieć
Z czym kojarzy się public relations?
Brak deklarowanej
wiedzy o PR
N=385
N=385
Komu potrzebny jest PR?
Kto Pani/Pana zdaniem najczęściej korzysta z usług firm/osób
zajmujących się public relations?
(można wybrać tylko jedną odpowiedź)
Osoby publiczne (piosenkarze, aktorzy, „gwiazdy” mediów)
Firmowe działy marketingu i reklamy
Politycy
Fundacje i stowarzyszenia
Inni (kto…?)
Nie wiem/trudno powiedzieć
Komu potrzebny jest PR?
Brak deklarowanej
wiedzy o PR
N=385
Deklarowana znajomość analizowanych pojęć…
Proszę powiedzieć w jakim stopniu zna Pani/Pan pojęcia…?
(proszę wybrać tylko jedną odpowiedź)
Nie znam (nigdy wcześniej nie spotkałem/am się z tym pojęciem)
Znam słabo (spotkałem/am się kilkakrotnie, ale zupełnie nie znam znaczenia)
Znam średnio (wydaje mi się, że znam, ale nie potrafię spontanicznie wyjaśnić
i zdefiniować)
Znam dobrze (potrafię zdefiniować i użyć w wypowiedzi)
Znam bardzo dobrze (potrafię zdefiniować, wyjaśnić, podać dodatkowe informacje
wykraczające poza definicję)
Deklarowana znajomość…
25%
20%
15%
10%
5%
0%
N=385
18%
23%
20%
11%
10%
5%
7%
10%
Kim jest przeciętny nic niewiedzący o PR?
MĘŻCZYZNA
25-54 LATA
WIEŚ
PODSTAWOWE/ZAWODOWE
Kim jest przeciętny najwięcej wiedzący
o PR?
KOBIETA
25-54 LATA
POW.500 TYS. (WARSZAWA)
WYŻSZE
Kilka wniosków po badaniu…
Respondeci nie wiedzą, czym właściwie jest PR
Należy kształtować rzetelną wiedzę o PR – w szczególności w
odniesieniu do innych pojęć (reklama, perswazja,
socjotechnika, manipulacja)
Może jakiś lobbing w ministerstwie edukacji na rzecz
edukacji o PR w gimnazjach, liceach?
PRowi jest potrzebny PR…
SPONSORINGU MOC
Bożena Breczko
Znajomość terminu – sponsoring
Proszę powiedzieć w jakim stopniu zna Pani/Pan pojęcie sponsoring?
(można wybrać tylko jedną odpowiedź)
Nie znam (nigdy wcześniej nie spotkałem/am się z tym pojęciem)
Znam słabo (spotkałem/am się kilkakrotnie, ale zupełnie nie znam znaczenia)
Znam średnio (wydaje mi się, że znam, ale nie potrafię spontanicznie wyjaśnić
i zdefiniować)
Znam dobrze (potrafię zdefiniować i użyć w wypowiedzi)
Znam bardzo dobrze (potrafię zdefiniować, wyjaśnić, podać dodatkowe informacje
wykraczające poza definicję)
Znajomość terminu – sponsoring
N=385
Czym jest sponsoring – wg respondentów?
Które z niżej wymienionych stwierdzeń najbardziej Pani/Panu pasuje do
opisu znaczenia terminu sponsoring?
(można wybrać tylko jedną odpowiedź)
Jednostronne finansowe, rzeczowe wsparcie przez firmy: osób, inwestycji,
wydarzeń, imprez itp.
Jest to swoista działalność reklamowa
Jest to wzajemne działanie z wzajemnymi korzyściami wynikającymi ze
współpracy dwóch organizacji (np. jedna organizacja daje środki finansowe
w zamian za promocję znaku firmowego tej drugiej)
Nie wiem/trudno powiedzieć
Czym jest sponsoring – wg respondentów?
Deklarowany brak znajomości
pojęcia sponsoring
N=385
Dlaczego firmy podejmują się sponsoringu?
Z jakiego powodu firmy podejmują działania sponsoringowe
(można wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi)
Z poczucia odpowiedzialności społecznej
Z chęci przyciągnięcia uwagi opinii publicznej
Z chęci budowania pozytywnego wizerunku w otoczeniu
Z chęci wyróżnienia się spośród konkurencji
Z chęci reklamy swojej działalności
Inne (jakie…?)
Dlaczego firmy podejmują się sponsoringu?
Deklarowanybrak
brakznajomości
znajomości
Deklarowany
pojęciasponsoring
sponsoring
pojęcia
N=385
Co firmy powinny sponsorować?
Jakie obszary życia społecznego powinny być Pani/Pana zdaniem
celem działalności sponsorskiej?
Sport
Zdrowie
Kultura i sztuka
Nauka/Edukacja
Polityka
Ekologia/Ochrona środowiska
Sfera socjalna
Inne (jakie…)
Co firmy powinny sponsorować?
Deklarowany brak
znajomości pojęcia
sponsoring
N=385
24,42%
Jak firmy powinny sponsorować?
W jaki sposób firmy powinny przede wszystkim prowadzić działalność
sponsoringową
(można wybrać tylko jedną odpowiedź)
Bezpośrednie wsparcie finansowe określonej
akcji/działalności/wydarzenia
Przekazywanie części zysku ze sprzedaży jakiegoś produktu na określony
cel
Organizowanie koncertów, imprez, bali, aukcji, z których zysk byłby
przekazywany na określony cel
Wsparcie rzeczowe/przedmiotowe organizacji/instytucji/osoby
Inne (jakie…?)
Jak firmy powinny sponsorować?
N=385
Deklarowany brak
znajomości pojęcia
sponsoring
Czy sponsoring ma wpływ na wizerunek
firm?
Jak wiedza o fakcie, że jakaś firma prowadzi działania sponsoringowe
mogłaby mieć wpływ na jej wizerunek w Pani/Pana oczach
(można wybrać tylko jedną odpowiedź)
Oceniałbym ją korzystniej
Sponsoring nie miałby wpływu na moją ocenę firmy
Firmę, która jest sponsorem oceniałbym mniej korzystnie
Nie mam zdania
Czy sponsoring ma wpływ na wizerunek
firm?
N=385
Deklarowany brak
znajomości pojęcia
sponsoring
Czy sponsoring ma wpływ na decyzje
zakupowe?
Jak wiedza o fakcie, że jakaś firma prowadzi działania sponsoringowe
mogłaby mieć wpływ na Pani/Pana decyzje o zakupie jej produktów/usług?
(można wybrać tylko jedną odpowiedź)
Nie miałoby to wpływu na decyzję o zakupie produktów lub skorzystania z
usług takiej firmy
Chętniej kupowałbym produkty/usługi takiej firmy
Zniechęciłoby mnie to do kupowania produktów/usług takiej firmy
Nie wiem/Nie mam zdania
Czy sponsoring ma wpływ na decyzje
zakupowe?
Deklarowany brak
znajomości pojęcia
sponsoring
N=385
Czy sponsoring jest potrzebny?
Czy Pani/Pana zdaniem sponsoring jest potrzebny?
Tak
Ani tak, ani nie
Nie
Nie mam zdania
Czy sponsoring jest potrzebny?
Deklarowany
brak znajomości
pojęcia
sponsoring
N=385
Kto deklaruje najmniejszą wiedzę
o sponsoringu?
MĘŻCZYZNA i KOBIETA
WIEŚ
PODSTAWOWE
N=94 – nieznający
terminu sponsoring
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards