marketing imprez rekreacyjnych jako

advertisement
Fronczek Ewa
Czeladź
5
Marketing
MARKETING IMPREZ REKREACYJNYCH JAKO PROMOCJA SZKOŁY
Żyjemy w epoce marketingu! Całokształt działalności firmy zależy od wyników
rynkowych, od tego czy znajdą się klienci, którzy zechcą nabyć nasze usługi, choć na rynku
istnieje dużo podobnych, a może lepszych i tańszych. Musimy sami wiedzieć i poinformować
swoich klientów, dlaczego mają wybrać właśnie naszą usługę.
Naszą firma będzie szkoła, a klientem uczeń i rodzic.
W obecnym czasie każda szkołę postrzega się jako zakład pracy, ucznia i rodzica z
kolei jako klienta, który powinien być zadowolony z wyboru szkoły. Co wpływa na ten
wybór?, Czy tylko poziom nauczania?. Różnie z tym bywa. Pierwszą szkołę dla dziecka
wybiera rodzic. O gimnazjum decyduje głównie rodzic, ale uczeń już zaczyna mieć wpływ na
ten wybór, szkołę średnią wybiera już tylko uczeń. Zajmę się tylko szkołą podstawową,
ponieważ w takiej od piętnastu lat pracuję. Nie zawsze rodzic posyła dziecko do najbliższej
szkoły. Co ma na to wpływ?. W pierwszej kolejności na pewno poziom nauczania, później
wygląd szkoły, opinia otoczenia, może być to opinia absolwenta tej szkoły, wzmianki o
sukcesach w lokalnej gazecie, w Internecie na stronie miasta itp. Dla części rodziców a także i
uczniów ważne jest to, w jaki sposób szkoła zapewnia organizację czasu wolnego, czy
organizuje zajęcia poza lekcyjne, czy organizuje wyjazdy, obozy, kolonie.
W jaki sposób możemy przyciągnąć ucznia do naszej placówki?
Na nasz marketing złożą się wszystkie działania, za pomocą, których szkoła, czyli nasze
przedsiębiorstwo przystosowuje się do swojego otoczenia w sposób twórczy i zyskowny.
Naszym zadaniem będzie przekształcenie potrzeb społecznych w możliwości osiągania zysku.
Każda firma – szkoła tworzy własne image poprzez określoną koncepcję postępowania. Wizję
naszej szkoły należy przekazać uczniom i rodzicom. Należy przede wszystkim poznać, jakie
są ich potrzeby, zrozumieć, dlaczego właśnie taki są i w jaki sposób je zaspokajać.
Na pewno nie będzie to trwało jeden rok, ale jest to proces długofalowy. Dlatego należy
stworzyć w szkole plan marketingowy. Będzie to dokument w formie pisemnej, w którym
zawarte będą zamierzenia szkoły, działania, jakie podejmiemy w celu przyciągnięcia ucznia
do naszej szkoły. Niektóre działania będą trwały rok, inne nawet pięć lat. Za każde działanie
musi być odpowiedzialny zespół nauczycieli. A pod koniec roku szkolnego należy ocenić
realizację celów. Trzeba też pamiętać, że plan musi być poddawany ciągłym ewaluacjom, ze
względu na zmieniające się warunki środowiska oraz uzyskane doświadczenie.
Co daje nam taki plan marketingowy – przede wszystkim zapewnia firmie systematyczne
rozpoznawanie możliwości rozwojowych, wskazuje, w jakim kierunku należy zmierzać,
zmusza do myślenia kategoriami przyszłości, pomaga w pozyskiwaniu środków na działania
zarówno ze źródeł wewnętrznych /szkolnych/ jak i zewnętrznych?
Podstawowym elementem marketingu jest promocja. Musimy sobie zatem odpowiedzieć na
trzy podstawowe pytania:
 Co chcemy promować,
 Jak chcemy promować
 Dlaczego chcemy promować.
Z punktu widzenia szkoły świadczącej usługi marketing jest ciągłym poszukiwaniem
równowagi pomiędzy potrzebą osiągania zysków w działalności a korzyściami, których
oczekują konsumenci. Marketing to „..proces społeczny i menadżerski, w ramach którego
jednostki uzyskują to czego pragną, w wyniku kreowania i wymiany wartości z innymi
jednostkami i grupami” /Kotler 1988/. W dużej mierze promować szkołę można poprzez
sport, imprezy sportowe i rekreacyjne. Z stąd nauczyciele wychowania fizycznego mają duże
pole do popisu.
Sport we wszystkich formach od profesjonalnego do zupełnie "niedzielnego" jest
naturalną formą życia ludzkiego, oznacza bowiem ruch, odpoczynek, aktywność, radość,
swobodę - te obszary życia człowieka, które kojarzą mu się z wolnością.
Rekreacja - to grupa usług związanych z aktywnymi formami wypoczynku. Organizując
imprezę rekreacyjna możemy ją skierować do dzieci , a także do rodziców. Należy poprzedzić
ją intensywna kampanią promocyjną.
Marketing w rekreacji /podobnie jak w sporcie, turystyce, rozrywce/ musi być szczególnie
ściśle powiązany z analizą funkcji, które musi spełniać dla indywidualnie traktowanego
klienta. Marketing to przede wszystkim:
 Identyfikacja wymagań klientów oraz analiza ich potrzeb,
 Wyszukiwanie produktu, który sprosta tym wymaganiom
 Ustanowienie odpowiedniej struktury usługi dla jak najlepszej jej dystrybucji, oraz
należytej promocji, nakłaniającej potencjalnego klienta do skorzystania z
proponowanej oferty, i w konsekwencji, zagwarantowanie usługodawcy
oczekiwanego efektu.
Klasyczne podejście dla marketingu ujmuje w mieszance marketingowej następujące
elementy:
 Produkt /w przypadku naszej usługi może nim być ona sama/
 Cenę
 Promocję
 Dystrybucję
PRODUKT – w naszej promocji szkoły może obejmować rodzaje aktywności:
 aktywność ruchową służącą utrzymaniu kondycji fizycznej – mogą to być wspólne
sobotnie bieganie rekreacyjne,
 imprezy masowe – np. dni otwarte szkoły. Festyn rodzinny, turnieje szkół i miast,
turniej z okazji Dnia Dziecka i inne, tydzień sportu
 sporty rekreacyjne – np. turnieje ojciec z synem
Środki niezbędne do osiągnięcia podstawowych celów w obszarze rekreacji obejmują:
- środki finansowe – szkoła może je pozyskać od sponsorów, reklamodawców, lokalnych
bizmesmenów
- urządzenia sportowe – imprezę należy dostosować do możliwości szkoły i jej zaplecza
- odpowiednio przygotowanie animatorów – mogą nimi zostać uczniowie klas starszych
- media – prasa, telewizja, radio – myślę że warto na duże imprezy zaprosić lokalna gazetę,
oraz zamieścić zdjęcia i krótki komentarz na stronie miasta i oczywiście szkoły.
CENA – „Znaczenie problematyki cen w marketingu wynika stąd, że są one, z jednej strony –
istotnym kryterium wyboru przy nabywaniu produktów przez kupujących, a z drugiej –
znaczącym czynnikiem określającym efekty działalności przedsiębiorstw sprzedających te
produkty” /Witulska, 1993/. Oczywiście nasze imprezy rekreacyjne raczej musza być
bezpłatne, nam bardziej chodzi o prestiż szkoły, a tym samym o przysłanie do niej swojego
dziecka. Wiadomo im więcej uczniów w szkole tym większe subwencje i oczywiście
zapewniona praca dla nas – nauczycieli. Ostatnio modne się stało przyciąganie uczniów do
szkoły poprzez reklamę np. dajemy książki za darmo. Jeżeli jest to szkoła z klasami
sportowymi, to może być reklama o dofinansowaniu do obozów, zwrot kosztów przejazdu do
szkoły.
PROMOCJA – celem promocji jest:

poinformowanie publiczności o istnieniu firmy, o organizowanie imprez
rekreacyjnych,
 zachęcenie do korzystania z usług,
 przyciąganie klientów.
Do podstawowych elementów strategii promocyjnej zaliczamy:
reklamę, która może być płatna – radio, telewizja. W szkole trudno nam będzie przeznaczyć
na nią pieniądze. Może być reklama także bezpłatna. Przez nią rozumiem: przyciągnięcie
uwagi dziennikarzy lokalnych gazet, wręcz ich zaproszenie. Celem reklamy może być
informowanie, nauczanie, przypominanie lub nakłanianie. Jeżeli zamieścimy np. reklamę o
szkole, o imprezach na którą chcemy zaprosić rodziców, to tym samym rodzice będą mieli
lepsze zadnie o naszej szkole. Reklama zamieszczana w gazecie jest najskuteczniejszą metoda
dotarcia do dorosłych odbiorców. Dobra reklama powinna się „rzucać w oczy”. Reklamując
imprezę rekreacyjną tym samym reklamujemy szkołę. Reklama prasowa musi być zrozumiała
dla naszego odbiorcy, musi go zachęcić do przyjścia na nasz festyn, do naszej szkoły na dni
otwarte itp. Najskuteczniej działa reklama bez tzw. udziwnień. Lepiej unikać w nich humoru
bo to co nas bawi nie zawsze musi bawić czytelnika. Odbiorca z reguły czyta tytuł lub ogląda
ilustracje, niż czyta sam tekst, dlatego tytuł naszej imprezy powinien przyciągać. W związku
z tym każda przez nas zorganizowana impreza powinna nazywać się, być realizowana pod
jakimś hasłem, tytułem. Dobrze jeżeli jest zamieszczone zdjęcie np. z poprzedniego roku,
jeżeli dany festyn, piknik rodzinny odbywa się corocznie. Pamiętajmy, że każdą reklamę
należy ocenić. Należy zadać sobie pytanie czy przyniosła ona zamierzone korzyści, czyli w
naszym przypadku czy przybyło na nasz festyn tyle ludzi ile spodziewaliśmy się.
Szkoła powinna organizować imprezy rekreacyjne na najwyższym poziomie oraz skutecznie
promować siebie. Organizacja jakichkolwiek imprez, a w szczególności imprez sportowych i
rekreacyjnych to z jednej strony zagwarantowanie jej uczestnikom maksimum wrażeń i dobrej
zabawy, z drugiej zaś to odpowiedzialność i czuwanie nad powodzeniem przedsięwzięcia i
bezpieczeństwem jego uczestników. Organizując imprezy staramy się aby były one jedyne i
niepowtarzalne, przede wszystkim bezpieczne podczas którego wszyscy świetnie się bawią i
wypoczywają.
Jedna z ważniejszych imprez dla szkoły są tzw. Dni Otwarte Szkoły, czy Festyn
Rodzinny. Pierwsza impreza jest bardzie otwarta dla rodziców, jej celem jest jak najlepsze
zaprezentowanie się szkoły, co nie znaczy że uczniowie maja stać na baczność i patrzeć na
zwiedzających. W tym dniu mogą odbywać się przeglądy kabaretów, konkurs piosenki, miniplay show, maraton uśmiech itp. Na boiskach szkolnych powinny odbywać się zawody
uczniów, turnieje klasowe, przeciąganie liny. Szkoła nie może w tym dniu być „martwa”, ale
ma tętnić życiem. W czasie imprezy szkoła powinna być otwarta, winny być wystawione
puchary i dyplomy jako osiągnięcia uczniów, warto zrobić wystawę zdjęć np. pod hasłem to
się u nas działo, powinny być przygotowane foldery z podstawowymi informacjami o szkole.
Festyn Rodzinny powinien być impreza plenerową, nawołującą do wspólnej zabawy.
Najlepiej zorganizować go pod koniec roku szkolnego w sobotę, bo wtedy możemy liczyć na
większa frekwencją rodziców. Powinien on odbywać się na zasadzie wspólnej zabawy, w
przyjemnej atmosferze i przy dobrej muzyce. Mogą to być poustawiane na całym placu
szkolnym stacje z różnymi konkurencjami, w których uczniowie wraz z rodzicami zdobywają
punkty do końcowej klasyfikacji, na samym boisku może odbywać się mecz w piłkę nożną
ojciec z synem.
Warto tu wspomnieć o public relations. Istnieje wiele definicji, ale do najczęściej
stosowanych należy: Public relations jest planowaniem i organizowaniem wysiłków
przedsiębiorstw lub instytucji, zakładających korzyści publiczne ze wzajemnej współpracy
/Agge 1985/. Warto także przytoczyć jeszcze jedną definicję, brytyjskiego „Institute of Public
Relations” – działanie w dziedzinie public relations polega na przemyślanych, planowanych i
systematycznych wysiłkach w celu wzajemnego zrozumienia pomiędzy organizacją a
społeczeństwem /Zemler, 1992/. Public relations to dbałość, o wyobrażenie w naszym
przypadku o szkole, dbałość o jej image. Dlatego poprzez organizację imprez rekreacyjnych
w szkole pozyskujemy społeczeństwo, kształtujemy pozytywne image szkoły.
Ponieważ szkoła nie dysponuje dostateczna ilością pieniędzy, aby korzystać na szersza skalę z
płatnych form promowania swojej oferty, dlatego tez swoja uwagę kieruje na public relations,
działalności równie skutecznej, nie mniej ważnej dla szkoły i zdecydowanie mniej
kosztownej.
Do głównych narzędzi public relations zalicza się publikacje, imprezy, wiadomości,
przemówienia, działalność publiczną /charytatywną/, budowanie świadomości. Jednym z tych
narzędzi są nasze imprezy rekreacyjne, festyny, turnieje, wycieczki a nawet wystawy.
Jeżeli w szkole będziemy stosowali marketing, a w ramach niego public relations, to sukces
musi być osiągnięty.
Download