Pytania egzaminacyjne do obrony prac licencjackich na kierunku

advertisement
Pytania egzaminacyjne do obrony prac licencjackich na kierunku SOCJOLOGIA
PYTANIA KIERUNKOWE
1. Podstawowe paradygmaty współczesnej socjologii.
2. XX-wieczna socjologia polska-tradycje, przedstawiciele, dokonania.
3. Socjologia a filozofia społeczna – różnice i podobieństwa.
4. Teoria ugruntowana jako metodologiczna i teoretyczna propozycja w socjologii.
5. Grupy i zbiorowości społeczne.
6. Definicje społeczeństwa.
7. Formowanie społeczeństwa o kulturze narodowej.
8. Koncepcje więzi społecznej – jej przemiany we współczesnych społeczeństwach.
9. Interakcje, działania społeczne, stosunki społeczne i procesy grupowe.
10. Konflikty i nierówności społeczne – ich wpływ na strukturę społeczną.
11. Społeczne konsekwencje kryzysów ekonomicznych.
12. Instytucjonalizacja życia współczesnych społeczeństw.
13. Koncepcje osobowości i tożsamości w socjologii.
14. Znaczenie ról społecznych.
15. Proces socjalizacji a międzypokoleniowa transmisja kultury.
16. Tradycje badań nad kulturą w socjologii.
17. Konsekwencje wielokulturowości dla życia społecznego.
18. Podstawowe orientacje teoretyczne, metodologiczne i etyczne w antropologii kulturowej.
19. Mikrosocjologia jako subdyscyplina socjologiczna.
20. Konformizm i dewiacja jako przedmiot badań socjologicznych.
21. Społeczność lokalna i lokalizm w czasie globalizacji.
22. Społeczeństwo przemysłowe i postprzemysłowe w świetle współczesnych teorii i badań.
23. Aspekty zrównoważonego rozwoju społecznego.
24. Mobilność społeczna i zróżnicowanie społeczne.
25. Socjologiczne koncepcje legitymizacji władzy.
26. Demokracja – koncepcje dystrybucji władzy w społeczeństwie.
27. Klasyczne i współczesne teorie uwarstwienia.
28. Funkcje i dysfunkcje działań społecznych.
29. Zróżnicowanie społeczne w społeczeństwach ponowoczesnych.
30. Konflikty i nierówności społeczne - ich wpływ na strukturę społeczną.
31. Struktura społeczeństwa konsumpcyjnego.
32. Agresja i przemoc w życiu społecznym.
33. Znaczenie negocjacji w sytuacjach konfliktowych.
34. Znaczenie kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym.
35. Pojęcie narodu, czynniki procesu narodotwórczego.
36. Rola organizacji formalnych w społeczeństwie.
37. Koncepcje ładu społecznego.
38. Dewiacja i kontrola społeczna.
39. Podstawowe orientacje etyczne.
40. Teoretyczne i metodologiczne orientacje socjologicznych badań nad rodziną.
41. Religia jako przedmiot studiów socjologicznych.
42. Globalizacja i jej konsekwencje dla struktury społecznej.
43. Wykluczenie społeczne jako proces społeczny.
44. Makrosocjologia jako subdziedzina socjologii.
45. Kapitał społeczny i zaufanie jako podstawowe kategorie społeczeństwa obywatelskiego.
46. Demografia a socjologia – wzajemne relacje.
47. Praca jako element kultury społecznej.
48. Badania jakościowe i ilościowe w socjologii.
49. Komunikacja a struktura społeczna.
50. Znaczenie etnocentryzmu i stereotypów w kulturze narodowej.
PYTANIA SPECJALNOŚCIOWE: SOCJOLOGIA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
1. Normatywne teorie mediów.
2. Metody badań przekazów masowych.
3. Analizy odbioru przekazu – teoria kodów językowych.
4. Tworzenie informacji – specyfika pracy dziennikarza i specjalisty ds. public relations.
5. Media jako przemysł produktów kultury masowej.
6. Funkcje i dysfunkcje środków masowego komunikowania.
7.
Odbiór i selekcja informacji.
8. Media a proces socjalizacji.
9. Rola mediów w kontekście społecznej teorii poznawczej.
10. Rynkowe uwarunkowania działania mediów.
11. Profesjonalizacja a odpowiedzialność społeczna mediów.
12. Znaczenie mediów publicznych w systemie społecznym.
13. Instytucjonalizacja systemu medialnego.
14. Propaganda w środkach masowego przekazu.
15. Etyczne aspekty pracy dziennikarza.
16. Widownia jako konsumenci i audytorium.
17. Komunikacja społeczna a rozwój gospodarczy.
18. Modele oddziaływania mediów.
19. Środki masowego przekazu a zmiana społeczna.
20. Konwergencja mediów.
21. Powstanie społeczeństwa informacyjnego.
22. Wpływ technologii informacyjnych na stosunki społeczne.
23. Komunikacja w kontekście symbolicznego interakcjonizmu.
24. Rola rzecznika prasowego w budowaniu reputacji firmy.
25. Relacje z klientami w procesie komunikacji marketingowej.
PYTANIA SPECJALNOŚCIOWE: SOCJOLOGIA MEDIÓW I PUBLIC RELATIONS
1. Przedmiot socjologii mediów.
2. Podstawowe cechy komunikowania masowego.
3. Struktura systemu medialnego.
4. Klasyfikacje funkcji mediów masowych w ujęciu Harolda Lasswella i Roberta Mertona.
5. Rola mediów masowych w społeczeństwie demokratycznym.
6. Cechy nadawcy publicznego.
7. Polski system medialny po roku 1989.
8. Reklama i sponsoring w polskim systemie medialnym.
9. Media jako „czwarta władza” w społeczeństwie demokratycznym.
10. Pojęcie struktury odwróconej piramidy.
11. Etyka zawodu dziennikarza.
12. Różnica między działaniami Public Relations a marketingiem, reklamą i propagandą.
13. Etapy organizacji konferencji prasowej.
14. Podobieństwa i różnice między reklamą a Public Relations.
15. Główne cele i zadania Public Relations.
16. Podstawowe etapy tworzenia Public Relations.
17. Techniki perswazyjne stosowane w reklamie i Public Relations.
18. Rodzaje reklam.
19. Główne różnice między Public Relations a dziennikarstwem.
20. Rola rzecznika prasowego: cechy i umiejętności.
21. Rodzaje konferencji prasowych.
22. Podstawowe błędy podczas organizacji konferencji prasowych.
23. Zagadnienie etyki w działaniach Public Relations.
24. Wewnętrzna i zewnętrzna funkcja Public Relations.
25. Public Relations jako istotny element funkcjonowania przedsiębiorstwa.
PYTANIA SPECJALNOŚCIOWE: SOCJOLOGIA PRACY I ZARZĄDZANIE PERSONELEM
1. Socjologia pracy jako subdyscyplina socjologii
2. Funkcje i metody badań socjologii pracy
3. Klasyfikacja form i rodzajów pracy występujących w zbiorowościach ludzkich
4. Praca jako czynność społeczna
5. Etyka zawodowa
6. Nurty socjologii pracy
7. Zakład pracy w teoriach socjologicznych
8. Role i pozycje zawodowe pracowników
9. Charakterystyka kultury pracy
10. Władza w zakładzie pracy
11. Socjologiczne pojęcie kierowania w zakładzie pracy
12. Proces podejmowania decyzji w zakładach pracy
13. Menedżer jako kategoria społeczno-zawodowa
14. Socjologiczne pojęcie biurokracji
15. Marketing jako wizytówka firmy
16. Pojęcie kapitału ludzkiego
17. Czynniki wpływające na stosunek pracowników do pracy
18. Socjologiczne pojęcie sankcji społecznych
19. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi
20. Marketing i public relations
21. Modele zarządzania personelem
22. Pojęcie planowania kadr
23. Doskonalenie i szkolenie kadr
24. Ocena efektywności pracownika
25. Ludzie pracy w ujęciu Floriana Znanieckiego
Download