Instrumenty finansowe

advertisement
Instrumenty finansowe
Prawne regulacje w zakresie instrumentów finansowych.
Obowiązująca
od
01.01.2002r.
nowelizacja
wprowadziła pojęcie instrumentu finansowego.
ustawy
Przepisy ustawy dotyczące instrumentów finansowych
wzorowane są na MSR 32 i niestety także na nieistniejącym już MSR
25. Jest to konsekwencją tego, że nowelizacja ustawy była
przygotowywana na przełomie 1998 i 1999 roku, a jej wejście w
życie nastąpiło dopiero z dniem 01.01.2002r.
Przepisy ustawy o rachunkowości odnoszą się , głównie do
inwestycji niefinansowych albo stanowią preferowane przez
ustawodawcę
ramy
ogólne
rachunkowości
instrumentów
finansowych.
Szczegółowe
zasady
rachunkowości
instrumentów
finansowych są przedmiotem rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania,
metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji
instrumentów finansowych wydanego na podstawie art. 81 ust. 2 pkt
4 UR.
Przepisy tego rozporządzenie zostały opracowane na podstawie
postanowień zawartych w MSR 32 (Instrumenty finansowe:
ujawnianie i prezentacja) i MSR 39 (Instrumenty finansowe –
ujawnianie i wycena).
1
DEFINICJA
Instrument finansowy jest to kontrakt, który powoduje powstanie
aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo
instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, że z kontraktu
zawartego między dwoma lub więcej stronami jednoznacznie wynikają skutki
gospodarcze, bez względu na to, czy wykonanie praw lub zobowiązań
wynikających z kontraktu ma charakter bezwarunkowy lub warunkowy.
I strona
kontraktu
II strona
kontraktu
Instrument
finansowy
Aktywa
finansowe
Aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych
wynikających z przyrostu tych
wartości tych aktywów,
uzyskania z nich przychodów
w formie odsetek, dywidend
lub innych pożytków, w tym
również z transakcji handlowej
Inwestycje
Zobowiązania
finansowe
Wynikający z przyszłych
zdarzeń obowiązek wykonania
świadzceń o określonej wartości
które spowodują wykorzystanie
już posiadanych lub przyszłych
aktywów jednostki
Zobowiązania
finansowe
Kapitały
własne
2
Cechy instrumentu finansowego
 Instrument finansowy jest umową (kontraktem), który w praktyce
zawierany jest na piśmie i to bardzo często w formie określonej
szczegółowymi przepisami;
 Mamy do czynienia w zasadzie z symetrią powstawania praw u
jednej stron ze stron umowy oraz powstaniem obowiązku u drugiej
strony;
 Z zawarciem umowy muszą się jednocześnie wiązać określone
skutki gospodarcze – niezależnie od charakteru kontraktu
(warunkowy czy bezwarunkowy), reprezentują one ustaloną lub
możliwą do ustalenia sumę środków pieniężnych lub ich ekwiwalent
w formie innych instrumentów pierwotnych finansowych
 Instrumenty finansowe muszą być ujęte w bilansie jako jedna z
trzech podstawowych kategorii finansowych: aktywa finansowe,
zobowiązania finansowe i instrumenty kapitałowe. Są one
zazwyczaj płynne.
Emitent lub wystawca instrumentu finansowego wprowadza go do
ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu.
3
Do instrumentów finansowych nie zalicza się w szczególności
kategorii bliskich naturze aktywów i pasywów finansowych, ale
które nimi nie są:

Rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego, gdyż nie wynikają one
z umowy,
lecz obowiązku prawnego. Z tej samej przyczyny do
instrumentów finansowych nie zalicza się zobowiązań i należności
publicznoprawnych.

Umów o gwarancje finansowe, które ustalają wykonanie obowiązków z
tytułu udzielonej gwarancji w formie zapłaty kwot odpowiadających stratom
poniesionym przez beneficjanta na skutek niespłacenia wierzytelności przez
dłużnika w ustalonym terminie, gdyż treść ekonomiczna takich umów jest
bliższa zobowiązaniom warunkowym.

Umów o przeniesienie praw z papierów wartościowych w okresie
pomiędzy terminem zawarcia i rozliczenia transakcji, gdy wykonanie tych
umów wymaga wydania papierów wartościowych w określonym terminie,
również wtedy gdy przeniesienie tych praw następuje w formie zapisu na
rachunku papierów wartościowych, prowadzonym przez podmiot
upoważniony na podstawie odrębnych przepisów. Są to transakcje zakupu /
sprzedaży papierów wartościowych, ze względu na krótki czas trwania
takiego zobowiązania.
Aktywów i zobowiązań z tytułu programów, z których wynikają udziały
pracowników oraz innych osób związanych z jednostką w jej kapitałach.
Wynikają one z umów o szczególnym charakterze (MSR 19). Są to tzw.
kapitałowe świadczenia pracownicze, które przybierają formę
instrumentów kapitałowych (np. akcji, opcji na akcje) przekazywanych
pracownikom lub innym osobom związanym z jednostką, po cenie emisyjnej
niższej od wartości godziwej, według której instrumenty te byłyby
sprzedawane innym inwestorom. Są to również zobowiązania dokonania
wypłat na rzecz wymienionych stron, których wysokość będzie zależna od
ceny rynkowej akcji jednostki – pracodawcy.
Umów połączenia spółek, z których wynika możliwość korekty ceny
przejęcia w razie zaistnienia określonych zdarzeń (art. 44b ust. 9 UR), gdyż
szczególny charakter zdarzeń gospodarczych wynikających z takich umów
wymaga ujmowania, wyceny i prezentacji według odrębnych zasad.


4
MSR 32 stanowi, iż prawa i obowiązki umowne, które nie powodują
przekazania aktywów finansowych, nie odpowiadają definicji instrumentów
finansowych, np. takich aktywów jak: aktywa rzeczowe (zapasy, środki trwałe),
aktywa będące przedmiotem leasingu operacyjnego oraz wartości
niematerialne i prawne.
5
Rodzaje instrumentów finansowych według uor
Instrumenty finansowe dzielimy na:
- pierwotne,
- pochodne
- złożone.
1) W praktyce gospodarczej najczęściej występują instrumenty
pierwotne. Reprezentują one ustaloną lub możliwa do ustalenia sumę
środków pieniężnych lub ich ekwiwalent w formie innych
pierwotnych instrumentów finansowych oraz posiadają wysoką
płynność, tzn. można je stosunkowo szybko wymienić na środki
pieniężne. Do pierwotnych instrumentów finansowych zaliczamy:
środki pieniężne, umowne prawa do otrzymania lub przekazania
środków pieniężnych lub innych aktywów finansowych, nabyte lub
wyemitowane dłużne papiery wartościowe (np. obligacje) oraz
papiery wartościowe z prawem do kapitału (np. akcje, udziały).
Instrumenty pierwotne dzielimy na instrumenty o charakterze
pieniężnym i niepieniężnym (np. weksel płatny w obligacjach Skarbu
Państwa – nie zobowiązuje do przekazania środków pieniężnych).
2) Drugą grupę instrumentów finansowych stanowią pochodne
instrumenty finansowe (derywaty), których:
 wartość jest zależna od zmiany instrumentu bazowego (tj.
określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub
towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny
wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej
podobnej wielkości);
 nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków
początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w
porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena
podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych;
 rozliczenie nastąpi w przyszłości.
6
Do typowych instrumentów pochodnych zalicza się:
Opcje czyli kontrakt, w wyniku którego jednostka nabywa prawo kupna
(opcja kupna call) lub sprzedaży (opcja sprzedaży put) aktywów podstawowych
(pierwotnych) po określonej z góry cenie i w określonym czasie np. opcje na
akcje, opcje procentowe (dotyczą np. obligacji), opcje walutowe, opcje
indeksowe (indeks rynku – instrument podstawowy). Posiadacz opcji ma prawo
skorzystać z opcji, ale nie jest to jego obowiązkiem.
Kontrakty futures. Jest to umowa o określonej standardowej
charakterystyce, będąca przedmiotem publicznego obrotu, nakładająca na
jedna stronę obowiązek dostarczenia, a na drugą – obowiązek odbioru aktywów
o określonej ilości, w określonym terminie w przyszłości i po określonej cenie,
ustalonej w momencie zawierania kontraktu.
Kontrakty forward, które są umową nakładającą na jedną stronę
obowiązek dostarczenia, a na drugą – obowiązek odbioru aktywów o określonej
ilości, w określonym terminie w przyszłości i po określonej cenie, ustalonej w
momencie zawierania kontraktu.
Kontrakty SWAP. Jest to umowa zamiany przyszłych płatności na
warunkach z góry określonych przez strony, zawierana na rynku
pozagiełdowym. Polega ona na jednoczesnym zakupie i sprzedaży podobnych
aktywów bazowych lub zobowiązań o podobnej wysokości, przy założeniu, że
taka transakcja zapewni obu kontrahentom korzystne warunki finansowe. Mogą
występować np. swapy stóp procentowych czy swapy walutowe.
Pochodne instrumenty finansowe w wielu przypadkach nie powodują
transferu pierwotnych (bazowych) instrumentów finansowych, na jakie
opiewają, ani w początkowej fazie transakcji, ani w terminie wymagalności.
Powodują tylko powstanie pewnych praw i zobowiązań, przekazujących ryzyko
finansowe. W chwili zawarcia transakcji terminowej instrument pochodny jest
wykazywany w wartości netto, która jest równa zero.
7
Ewidencja księgowa instrumentów pochodnych obejmuje przede
wszystkim rejestrowanie uznanych korekt wartości przedmiotu
transakcji. Nominalna wartość kontraktu będzie decydowała o wielkości
uznanych zysków czy strat.
Realizacja kontraktu w terminie wymagalności również nie zawsze oznacza
dokonanie wymiany przedmiotu transakcji między stronami. Zakończenie
kontraktu terminowego można określić jako operację dokonania ostatecznego
rozliczenia z tytułu zawartej umowy. Rozliczenie to przybiera różną formę w
zależności od rodzaju instrumentu, w który strony się zaangażowały.
8
3) Trzecią grupą instrumentów finansowych są złożone
instrumenty finansowe, będące kombinacją tylko instrumentów
pierwotnych lub instrumentów pierwotnych i pochodnych.
Zgodnie z rozporządzeniem jest to kontrakt składający się z
instrumentu kapitałowego oraz zobowiązania finansowego lub
zobowiązania o innym charakterze. Przykładem mogą być
wyemitowane przez jednostkę obligacje zamienne na akcje. Do czasu
zamiany u emitenta wyemitowana obligacja jest zobowiązaniem
finansowym, zaś możliwość zamiany na akcje stanowi instrument
kapitałowy. Innym rodzajem instrumentu złożonego jest wbudowanie
instrumentów pochodnych w instrumenty pierwotne, np. obligacje z
opcją wcześniejszej spłaty. Znowelizowana ustawa nakłada
obowiązek odrębnego wykazywania w księgach rachunkowych
składników złożonego instrumentu finansowego.
9
Pojęcia definicyjne
AKTYWA FINANSOWE
Zgodnie z ustawą o rachunkowości przez aktywa finansowe
rozumie się
aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez
inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do
otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany
instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych
warunkach.
.
10
Zgodnie z MSR 32 :
Aktywa finansowe stanowi każdy składnik aktywów mający postać:
a) środków pieniężnych,
b) instrumentu kapitałowego innej jednostki,
c) umownego prawa do:
i) otrzymania środków pieniężnych lub innego składnika aktywów
finansowych od innej jednostki;
lub
ii) wymiany aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych z inną
jednostką na potencjalnie korzystnych
warunkach;
lub
d) kontraktu, który będzie rozliczony lub może być rozliczony przez
jednostkę we własnych instrumentach kapitałowych, i jest:
i) instrumentem niepochodnym, z którego wynika lub może wynikać
obowiązek przyjęcia przez jednostkę zmiennej liczby własnych
instrumentów kapitałowych;
lub
ii) instrumentem pochodnym, który będzie rozliczony lub może być
rozliczony w inny sposób, niż przez wymianę ustalonej kwoty środków
pieniężnych lub innego składnika aktywów finansowych na ustaloną
liczbę własnych instrumentów kapitałowych jednostki. Z tego powodu,
własne instrumenty kapitałowe jednostki nie obejmują instrumentów,
które same są umowami o przyszłe otrzymanie
11
Klasyfikację aktywów finansowych z uwzględnieniem zapisów
ustawy i rozporządzenia Ministra Finansów przedstawia tabela ,
w której przedstawiono także podział na długo- (D) i
krótkoterminowe (K), który jest wymagany dla prezentacji w
sprawozdaniu finansowym
Tabela. Klasyfikacja aktywów finansowych według ustawy o
rachunkowości i rozporządzenia MF
Aktywa
Aktywa
finansowe wg
finansowe
rozporządzen przeznaczone
ia i ustawy
do obrotu
Pożyczki
udzielone i
należności
własne
Udziały lub
akcje
K
Inne papiery
wartościowe
Udzielone
pożyczki
Inne aktywa
finansowe
Środki
pieniężne i
inne aktywa
finansowe
K
D/K*
K
D/K
K
K
Aktywa
finansowe
utrzymywane
do terminu
wymagalności
Aktywa
finansowe
dostępne do
sprzedaży
D ***
D/K
D/K
D / K **
D/K
D/K
K
K
K krótkoterminowe , D - długoterminowe
* Dłużne papiery wartościowe, jeżeli w myśl umowy zbywający nie utracił nad
nimi kontroli
** Umowy odkupu
*** W tej pozycji wykazuje się także udziały i akcje w jednostkach
podporządkowanych, chociaż nie zalicza się ich do instrumentów finansowych
12
Definicje czterech kategorii instrumentów
finansowych zgodnie z MSR 39
1) Składnikiem aktywów finansowych lub zobowiązań
finansowych wycenianym w wartości godziwej przez wynik
finansowy
jest składnik spełniający którykolwiek z poniższych warunków:
(a) Jest kwalifikowany jako przeznaczony do obrotu. Składniki
aktywów finansowych lub zobowiązania finansowe kwalifikuje się jako
przeznaczone do obrotu, jeśli są:
(i) nabyte lub zaciągnięte głównie w celu sprzedaży lub
odkupienia w bliskim terminie;
(ii) częścią portfela określonych instrumentów finansowych,
którymi zarządza się łącznie, i dla których istnieje potwierdzenie
aktualnego faktycznego wzoru generowania krótkoterminowych
zysków;
lub
(iii) instrumentami pochodnymi (z wyjątkiem instrumentów
pochodnych
wyznaczonych
i
będących
efektywnymi
instrumentami zabezpieczającymi).
(b) Każdy składnik aktywów finansowych objęty niniejszym
standardem, może być wyznaczony przy początkowym ujęciu jako
wyceniany w wartości godziwej przez wynik finansowy, z wyjątkiem
inwestycji w instrumenty kapitałowe, dla których nie istnieje cena
rynkowa kwotowana na aktywnym rynku, i których wartości godziwej
nie można wycenić w wiarygodny sposób
13
2) Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności są to
aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, z
ustalonymi lub możliwymi do określenia płatnościami oraz o
ustalonym terminie wymagalności, względem których jednostka ma
stanowczy zamiar i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do upływu
terminu wymagalności,
inne niż:
(a) wyznaczone przez jednostkę przy początkowym ujęciu jako
wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy;
(b) wyznaczone przez jednostkę jako dostępne do sprzedaży;
oraz
(c) spełniające definicję pożyczek i należności.
Jednostka nie kwalifikuje żadnych aktywów finansowych jako utrzymywanych do
terminu wymagalności, jeśli w bieżącym roku obrotowym lub w dwóch
ostatnich latach obrotowych sprzedała lub przekwalifikowała więcej niż
nieznaczącą kwotę inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności
(więcej niż nieznaczącą w stosunku do całkowitej kwoty inwestycji
utrzymywanych do terminu wymagalności), z wyjątkiem sprzedaży lub
przekwalifikowań dokonanych:
(i) na tyle blisko terminu wymagalności lub wykupu składnika aktywów
finansowych (np. mniej niż 3 miesiące przed terminem wymagalności), że
zmiany rynkowych stóp procentowych nie miałyby istotnego wpływu na
wartość godziwą składnika aktywów finansowych;
(ii) po odzyskaniu przez jednostkę zasadniczej części kwoty nominału
poprzez spłaty lub przedpłaty zgodnie z ustalonym harmonogramem;
lub
(iii) na skutek odosobnionego zdarzenia, które nie poddaje się kontroli
jednostki, nie jest zdarzeniem powtarzającym się, i (którego nie można
było przewidzieć na podstawie racjonalnych przesłanek.
14
3) Pożyczki i należności są aktywami finansowymi
niebędącymi instrumentami pochodnymi, z ustalonymi lub możliwymi do
określenia płatnościami, które nie są kwotowane na aktywnym rynku,
inne niż:
(a) aktywa finansowe, które jednostka zamierza sprzedać natychmiast lub w
bliskim terminie, które kwalifikuje się jako przeznaczone do obrotu i te, które
przy początkowym ujęciu zostały wyznaczone przez jednostkę jako wyceniane
w wartości godziwej przez wynik finansowy;
(b) aktywa finansowe wyznaczone przez jednostkę przy początkowym
ujęciu jako dostępne do sprzedaży;
lub
(c) aktywa finansowe, których posiadacz może nie odzyskać zasadniczo
pełnej kwoty inwestycji początkowej z innego powodu niż pogorszenie
obsługi kredytu, które kwalifikuje się jako dostępne do sprzedaży.
Nabyte udziały w portfelu aktywów niebędących pożyczkami i należnościami
(np. udziały w funduszach powierniczych lub podobnych), nie są pożyczkami i
należnościami.
15
4) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to
aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, które
zostały wyznaczone jako dostępne do sprzedaży lub
niebędące
(a) pożyczkami i należnościami,
(b) inwestycjami utrzymywanymi do upływu terminu wymagalności,
ani
(c) aktywami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez
wynik finansowy.
16
GRUPA 1
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się
aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych
wynikających z krótkoterminowych zmian cen
oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu
trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez
względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu,
jeżeli
stanowią
one
składnik
portfela
podobnych
aktywów
finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji
w krótkim terminie zakładanych korzyści.
Krótki termin to okres trzech miesięcy. Zalicza się także do nich
pochodne
instrumenty
finansowe,
z
wyjątkiem
instrumentów
zabezpieczających.
17
GRUPA 2
Pożyczki udzielone i należności własne
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się,
niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa
finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej
stronie kontraktu środków pieniężnych, pod warunkiem że z
kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami
jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze, bez względu na to czy
wykonanie praw lub zobowiązań wynikających z kontraktu ma
charakter bezwarunkowy albo warunkowy.
Do tej kategorii należą także obligacje i inne dłużne instrumenty
finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie
kontraktu środki pieniężne, jeżeli z kontraktu jednoznacznie wynika,
że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami
finansowymi.
Nie zalicza się natomiast pożyczek udzielonych i należności
własnych przeznaczonych do sprzedaży w ciągu trzech miesięcy.
18
GRUPA 3
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu
wymagalności
Do
aktywów
finansowych
utrzymywanych
do
terminu
wymagalności zalicza się (oprócz pożyczek udzielonych i należności
własnych) aktywa finansowe, dla których kontrakty ustalają
termin spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do
otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na
przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie,
pod warunkiem że jednostka zamierza i może utrzymać te aktywa do
czasu, gdy staną się one wymagalne.
Dłużne papiery wartościowe o stałej lub zmiennej stopie
procentowej odpowiadają w/w kryteriom. Natomiast większość
kapitałowych papierów wartościowych nie może być uznana za
aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
ponieważ nie mają określonego terminu ważności (akcje zwykłe).
Wysokość kwoty jaką posiadacz spodziewa się otrzymać, zmienia się
w sposób niemożliwy do przewidzenia (opcje na akcje, warranty,
prawa poboru).
19
GRUPA 4
Pozostałe aktywa finansowe
Pozostałe aktywa finansowe, nie spełniające warunków zaliczenia
do w/w kategorii, zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych
do sprzedaży. Jednostka nie podjęła jeszcze decyzji o ich sprzedaży,
ale aktywa te są dostępne do sprzedaży, jeżeli cena sprzedaży będzie
atrakcyjna lub zaistnieją inne okoliczności.
20
WYCENA AKTYWÓW FINANSOWYCH
1. WYCENA NA MOMENT NABYCIA
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na
dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia tj. w wartości godziwej
poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych
składników majątkowych.
Aktywa nabyte na regulowanym rynku wprowadza się do
ksiąg pod datą dnia rozliczenia transakcji.
Dzień zawarcia kontraktu
Dniem zawarcia kontraktu jest dzień, w którym jednostka
zobowiązuje się do zakupu lub sprzedaży składnika aktywów.
Księgowanie na dzień zawarcia kontraktu oznacza wprowadzenie
składnika aktywów, który ma być otrzymany, i zobowiązania, które
ma zostać uregulowane oraz usunięcie składnika aktywów, który
został sprzedany i ujęcie należności do zapłacenia od nabywcy.
21
Dzień rozliczenia transakcji
Dniem rozliczenia transakcji jest to dzień, w którym składnik aktywów zostaje
przekazany jednostce.
Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się
poniesione przez jednostkę koszty transakcji. Koszty transakcji to
w szczególności prowizje maklerskie, opłaty giełdowe i inne nałożone
przez uprawnione instytucje w związku z zawarciem kontraktu,
prowizje za doradztwo, podatki i opłaty wynikające z obowiązujących
przepisów.
Ustawa pozwala nie uwzględniać kosztów transakcji, jeśli nie są
istotne.
22
2. NASTĘPNA WYCENA
Obowiązek wyceny
Zgodnie
z
rozporządzeniem
następna
wycena
aktywów
finansowych jest przeprowadzana nie później niż na koniec okresu
sprawozdawczego, co jest bardziej szczegółowym rozwiązaniem niż
sformułowanie „nie rzadziej niż na dzień bilansowy” użytym w
ustawie.
Wycena aktywów finansowych może być przeprowadzona:
 w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej, bez jej
pomniejszania o koszty transakcji, jakie jednostka poniosłaby,
zbywając te aktywa lub wyłączając je z ksiąg rachunkowych z
innych przyczyn, chyba że wysokość tych kosztów byłaby
znacząca;
 w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za
pomocą efektywnej stopy procentowej;
 w kwocie wymaganej zapłaty;
 w cenie nabycia z dnia zawarcia kontraktu.
23
PODSTAWOWE ZASADY WYCENY AKTYWÓW
FINANSOWYCH
WARTOŚĆ GODZIWA :
Przeznaczone do obrotu
Dostępne do sprzedaży
SKORYGOWANA CENA NABYCIA
(zamortyzowany koszt) :
Pożyczki udzielone i na należności
własne
Utrzymywane do terminu
wymagalności
24
3.OMÓWIENIE METOD WYCENY
1. Wiarygodnie ustalona wartość godziwa
Wartość godziwa
to kwota za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony ,
a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej,
pomiędzy
zainteresowanymi
i
dobrze
poinformowanymi,
nie
powiązanymi ze sobą stronami. Wartość godziwą instrumentów
finansowych znajdujących się w obrocie na aktywnym rynku stanowi
cena
rynkowa
pomniejszona
o
koszty
związane
z
przeprowadzeniem transakcji, gdyby ich wysokość była znacząca.
Koszty transakcji
to koszty poniesione bezpośrednio w związku z przeniesieniem,
nabyciem lub zbyciem aktywów finansowych lub zobowiązań
finansowych. Zalicza się do nich: prowizje maklerskie, w tym za
pośrednictwo w nabywaniu lub zbywaniu instrumentów finansowych,
opłaty giełdowe i inne nałożone przez uprawnione instytucje w
związku z zawarciem transakcji, prowizje za doradztwo, podatki i
opłaty wynikające z obowiązujących przepisów. Koszty te są
włączane tylko do początkowej wyceny,
przy zbyciu nie są
potrącane.
25
Cena rynkowa
Cenę rynkową aktywów finansowych posiadanych przez jednostkę
stanowi zgłoszona na rynku bieżąca oferta kupna.
Cenę rynkową aktywów finansowych, które jednostka zamierza
nabyć stanowi zgłoszona na rynek bieżąca oferta sprzedaży.
Wiarygodnie ustalona wartość godziwa
Za wiarygodną uznaje wartość godziwą ustaloną w szczególności
drogą:
1) wyceny
po
regulowanym,
cenie
na
ustalonej
którym
na
następuje
aktywnym
publiczny
rynku
obrót
instrumentami finansowymi;
2) oszacowania przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę,
świadcząca tego rodzaju usługi;
3) zastosowania właściwego modelu wyceny, a wprowadzone do
tego
modelu
dane
wejściowe
pochodzą
z
aktywnego
regulowanego rynku;
4) oszacowanie ceny instrumentu, dla którego nie istnieje aktywny
rynek, na podstawie innego podobnego do niego;
5) oszacowania ceny za pomocą metod estymacji powszechnie
uznanych za poprawne.
Wycena w wartości godziwej jest podstawową metodą
następnej wyceny aktywów finansowych.
26
Przykład :
Jednostka nabyła w dniu 10 października 2002 roku 3.500 sztuk akcji spółki
XYZ płacąc za nie 297.500 zł, to jest po kursie 85 zł za sztukę. Datą rozliczenia
transakcji jest 12 października 2002 roku. Dodatkowo zapłaciła prowizję
maklerska wysokości 20.000 złotych. Akcje powyższe jednostka
zakwalifikowała do kategorii instrumentów finansowych przeznaczonych do
obrotu. Na dzień bilansowy kurs akcji wyniósł :
a) 63 zł za sztukę
b) 91 zł za sztukę
W dniu 17.01 2003 r. (dzień rozliczenia transakcji 20.01) jednostka sprzedała
akcje po kursie 87 zł za sztukę.
Ujmij powyższe zdarzenia w ewidencji księgowej.
27
2. Skorygowana cena nabycia
Wycenę w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za
pomocą efektywnej stopy procentowej, stosuje się do :
 pożyczek i należności własnych, bez zaliczanych do obrotu w
krótkim terminie, nie zależnie od tego, czy jednostka zamierza
utrzymać je do terminu wymagalności czy nie;
 aktywów
finansowych
utrzymywanych
do
terminu
wymagalności;
 aktywów finansowych, dla których nie można ustalić wartości
godziwej, ani w postaci ceny rynkowej ani w inny wiarygodny
sposób.
Skorygowana cena nabycia aktywów finansowych to cena
nabycia, w jakiej składnik aktywów finansowych został po
raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych (wartość
początkowa), pomniejszona o spłatę wartości nominalnej
(kapitału podstawowego), odpowiednio skorygowaną o
skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy między
wartością początkową i jego wartością w terminie
wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy
procentowej, a także pomniejszoną o odpisy aktualizujące
wartość.
28
Zgodnie z MSR 39 metoda ta nosi obecnie nazwę :
Zamortyzowany koszt składnika aktywów finansowych lub
zobowiązania finansowego
jest to kwota, w jakiej składnik aktywów finansowych lub
zobowiązanie finansowe wycenia się w momencie początkowego
ujęcia, pomniejszona o spłaty kapitału oraz powiększona lub
pomniejszona o ustaloną z zastosowaniem efektywnej stopy
procentowej skumulowaną amortyzację wszelkich różnic
pomiędzy wartością początkową a wartością w terminie
wymagalności oraz pomniejszona o wszelkie odpisy (bezpośrednio
lub przez rachunek rezerw) z tytułu utraty wartości lub
nieściągalności.
Metoda efektywnej stopy procentowej
jest to metoda naliczania zamortyzowanego kosztu składnika
aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego (albo grupy
aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych) oraz przypisania
przychodów lub kosztów odsetkowych do odpowiednich okresów.
29
Efektywna stopa procentowa jest stopą,
która dokładnie dyskontuje oszacowane przyszłe pieniężne wpływy
lub płatności dokonywane w oczekiwanym okresie do wygaśnięcia
instrumentu finansowego, a w uzasadnionych przypadkach w okresie
krótszym, do bilansowej wartości netto składnika aktywów lub
zobowiązania finansowego.
Przy wyliczaniu efektywnej stopy procentowej jednostka dokonuje
oszacowania przepływów pieniężnych, uwzględniając wszelkie
postanowienia umowy instrumentu finansowego (np. przedpłaty,
opcje kupna lub podobne), jednakże nie uwzględnia potencjalnych
przyszłych strat związanych z nieściągalnością kredytów. Wyliczenie
obejmuje wszelkie płacone i otrzymywane przez strony umowy
prowizje i punkty stanowiące integralną część efektywnej stopy
procentowej, koszty transakcji oraz wszelkie inne premie lub
dyskonta.
Przyjmuje się założenie, że przepływy pieniężne oraz oczekiwany
czas trwania grupy podobnych instrumentów finansowych mogą być
wiarygodnie oszacowane. Jednakże, w rzadkich przypadkach, kiedy
nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie przepływów pieniężnych
lub oczekiwanego czasu trwania instrumentu finansowego (lub grupy
instrumentów finansowych), jednostka dokonuje wyliczeń w oparciu o
przepływy pieniężne wynikające z umowy za pełny umowny czas
trwania instrumentu finansowego (lub grupy instrumentów
finansowych).
30
Składniki kalkulacji ceny nabycia.
Wartość początkowa jest ceną nabycia składnika po raz pierwszy
wprowadzonego do ksiąg rachunkowych (WP).
Spłata wartości nominalnej (kapitału podstawowego) to suma
wszystkich spłat kwoty głównej od początku wprowadzenia składnika
do ksiąg do bieżącego momentu (
Skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy między wartością
początkową i jego wartością w terminie wymagalności należy
rozumieć, jako umorzenie wszelkich różnic między wartością
początkową a wartością w terminie wymagalności (U). Są to związane
z instrumentem finansowym przepływy pieniężne oczekiwane w
okresie do terminu wymagalności takie, jak: dyskonto, premia i inne
różnice. Odpis ten należy określić za pomocą efektywnej stopy
procentowej.
31
Efektywna stopa procentowa to stopa, za pomocą której
następuje zdyskontowanie do bieżącej wartości związanych z
instrumentem przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych
w okresie do terminu wymagalności, a w przypadku instrumentów o
zmiennej stopie procentowej – do terminu następnego oszacowania.
Efektywna stopa procentowa stanowi wewnętrzną stopę zwrotu
(IRR) składnika aktywów za dany okres.
Przy
wyliczaniu
skumulowanej
kwoty
dyskonta
aktywów
finansowych i zobowiązań finansowych za pomocą efektywnej stopy
procentowej
uwzględnia
się
wszelkie
opłaty
płacone
lub
otrzymywane przez strony kontraktu.
Odpisy aktualizujące wartość (AW). Zgodnie z rozporządzeniem
są
różnicą
między
wartością
aktywów
wynikającą
z
ksiąg
rachunkowych na dzień wyceny i możliwą do odzyskania kwotą.
Kwotę możliwą do odzyskania stanowi bieżąca wartość
przyszłych
przepływów
pieniężnych
oczekiwanych
przez
jednostkę zdyskontowana za pomocą efektywnej stopy procentowej,
którą jednostka stosowała dotychczas wyceniając dany składnik
aktywów.
Odpis aktualizujący to różnica aktualnej wartości księgowej
aktywów ( w wysokości skorygowanej ceny nabycia) i
zdyskontowanych przepływów pieniężnych, jakie można z nich
uzyskać aż do terminu zapadalności.
32
Skorygowaną cenę nabycia można obliczyć stosując
następujący wzór:
SCN = WP –
- U - AW
PRZYKŁAD
Spółka BETA udzieliła pożyczkę spółce X w kwocie 21.000 zł na okres
trzech lat przy stopie procentowej 10% w stosunku rocznym. Pobrano
prowizję 1% od kwoty pożyczki tzn. 210 zł. Pożyczka będzie spłacana
w równych ratach na koniec każdego roku wraz z odsetkami. Po
potrąceniu prowizji wypłacono kwotę 20 790 zł. Od pożyczki nie
dokonano odpisów aktualizujących.
IRR wynosi 10,59%
33
Rozliczenie amortyzacji pożyczki :
Ro Odset Odsetki
k ki
wg stopy
wg
efektywnej
stopy
nomi
nalnej
0
1
2
3
2100 20790 *
= 2202
1400 13892 *
= 1471
700 6963 *
= 737
4200 4200 +
4410
Kwota
umorzenia
dyskonta
Rozliczenie
umorzenia
dyskonta
Skorygowa
na
cena
nabycia
obligacji
10,59% 2202 – 2100 210 – 102 =
= 102
108
10,59% 1471 – 1400 108 - 71 =
= 71
37
10,59% 737 - 700 37 - 37 =
= 37
0
210 =
210
20 790
13 892
6 963
0
Ustalenie wartości według skorygowanej nabycia
1 rok SCN = 20790 – 7000 + 102 = 13 892
2 rok SCN = 20790 – 14000 + 173 = 6963
3 rok SCN = 20790 – 21000 + 210 =
0
Zgodnie z rozporządzeniem ujęcie początkowe pożyczki ma
nastąpić w cenie nabycia równej kwocie przekazanych w zamian
środków pieniężnych, dlatego zastosowano konto „Korekta
wartości”. Zgodnie z ustawą pożyczkę należy wykazać w wartości
nominalnej czyli 21000 zł.
34
Księgowe ujęcie ustalenia wartości według skorygowanej ceny
nabycia
Pożyczka udzielona
0) 21000
7000 (1
7000 (2
7000 (3
21000
21000
Rachunek bankowy
X
20790 (0
1) 9100
2) 8400
3) 7700
25200
Korekta wartości
1a) 102
210 (0
2a)
71
3a)
37
210
210
Przychody finansowe
2100 (1
102 (1a
1400 (2
71 (2a
700 (3
37 (3a
4410
Pożyczka wynosiła 21000 zł, a odsetki 4200zł, razem wpłynęło na
rachunek 25200 zł.
W podobny sposób należy zaksięgować zaciągniętą pożyczkę u
drugiej strony kontraktu, u której są to zobowiązania finansowe.
35
3. Wycena w kwocie wymaganej zapłaty
Wycena w kwocie wymaganej zapłaty może dotyczyć tylko
należności o krótkim terminie wymagalności (do trzech miesięcy),
dla których nie określono stopy procentowej, pod warunkiem, że
ustalona za pomocą stopy procentowej przypisanej do tej należności
wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych
przez jednostkę nie różni się istotnie od kwoty wymaganej zapłaty.
4. Wycena w cenie nabycia
Aktywa
finansowe,
dla
których
nie
ustalono
terminu
wymagalności wycenia się w cenie nabycia ustalonej w wartości
godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych
składników majątkowych na dzień zawarcia kontraktu.
36
Skutki okresowej wyceny aktywów
finansowych
Skutki okresowej wyceny (przeszacowania) aktywów
finansowych nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego
rozlicza się w sposób przedstawiony w tabeli
Tabela . Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych.
Zaliczane do kapitału z
aktualizacji wyceny
1.Aktywa
finansowe
zakwalifikowane do kategorii
dostępnych do sprzedaży oraz
wyceniane
w
wartości
godziwej (jednostka może
2.Aktywa
finansowe
zakwa- wybrać ten sposób na cały
lifikowane do kategorii dostępnych okres
występowania
tych
do sprzedaży oraz wyceniane w aktywów);
wartości godziwej (jednostka może
wybrać ten sposób na cały okres 2.Aktywa
finansowe
występowania tych aktywów);
wprowadzane do ksiąg na
dzień rozliczenia transakcji i
3.Aktywa finansowe wyceniane w wyceniane
w
wartości
wysokości
skorygowanej
ceny godziwej
nabycia.
3.Instrumenty pochodne dla
4.Aktywa finansowe wprowadzane transakcji zabezpieczających
do ksiąg na dzień rozliczenia przepływ
środków
transakcji i wyceniane w wartości pieniężnych
godziwej
Zaliczane do przychodów lub
kosztów finansowych
1.Aktywa finansowe, instrumenty
pochodne
zakwalifikowane
do
kategorii przeznaczonych do obrotu
;
5.Instrumenty
pochodne
dla
transakcji
zabezpieczających
wartość godziwą
37
WYCENA I TRWAŁA UTRATA WARTOŚCI
Zgodnie z MSR 39 wszystkie aktywa finansowe muszą być
przynajmniej poddane ocenie, czy zaistniały warunki utraty
wartości.
Dowodem utraty wartości posiadanych przez jednostkę aktywów
finansowych mogą być uzyskane informacje dotyczące:
 znaczących trudności finansowych emitenta,
 faktycznego niedotrzymania warunków umowy (niespłacenie odsetek lub
kapitału),
 przyznania
pożyczkobiorcy
przez
pożyczkodawcę
(ze
względów
ekonomicznych lub prawnych związanych z trudnościami finansowymi
pożyczkobiorcy)
udogodnienia,
którego
w
innym
przypadku
pożyczkodawca nie udzieliłby,
 wysokiego prawdopodobieństwa upadłości emitenta lub innej reorganizacji
finansowej,
 ujęcia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości w poprzednim
okresie sprawozdawczym,
 zaniku aktywnego rynku na dany składnik aktywów finansowych ze
względu na trudności finansowe,
 dotychczasowych doświadczeń w zakresie poziomu ściągalności należności
wskazujących na to, że cała nominalna kwota portfela należności nie zostanie
ściągnięta.
38
Według ustawy o rachunkowości jedynie inwestycje
zaliczone do aktywów trwałych (długoterminowe aktywa
finansowe) ocenia się pod kątem trwałej utraty wartości
i odpisu dokonuje się na koniec każdego okresu
sprawozdawczego.
Rozporządzenie potwierdza zgodność z ustawą, co do
dokonywania odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości.
Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
ustala się:
 Dla
aktywów
finansowych
wycenianych
w
wysokości
skorygowanej ceny nabycia
- jako różnicę między wartością aktywów wynikającą z ksiąg
rachunkowych na dzień wyceny i możliwą do odzyskania
kwotą.
Kwotę możliwą do odzyskania stanowi bieżąca wartość przyszłych
przepływów
pieniężnych
oczekiwanych
przez
jednostkę,
zdyskontowaną za pomocą efektywnej stopy procentowej, którą
jednostka stosowała dotychczas przy wycenie.
39
 Dla aktywów przeznaczonych do sprzedaży i wycenianych w
wartości godziwej w przypadku odnoszenia skutków zmian
wartości na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
- jako różnicę między ceną nabycia składnika aktywów i jego
wartością godziwą ustaloną na dzień wyceny.
Wartość godziwa na dzień wyceny to bieżąca wartość przyszłych
przepływów
pieniężnych
oczekiwanych
przez
jednostkę
zdyskontowana za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej
stosowanej do podobnych instrumentów finansowych.
 Dla pozostałych aktywów finansowych
- jako różnicę między wartością składnika aktywów wynikającą
z
ksiąg
rachunkowych
przepływów
i
pieniężnych
bieżącą
wartością
oczekiwanych
przyszłych
przez
jednostkę
zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej
stosowanej do podobnych instrumentów finansowych.
Od dnia, w którym dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości
składnika aktywów finansowych lub portfela podobnych aktywów,
zaprzestaje się naliczania przychodów z odsetek według stopy
dotychczas stosowanej. Od tego dnia przychody z odsetek nalicza się
za pomocą stopy dyskontującej przyszłe przepływy pieniężne, a więc
efektywna stopa procentowa lub bieżąca rynkowa stopa procentowa w
zależności od kategorii aktywów.
40
Z chwila ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu
aktualizującego
z
tytułu
trwałej
utraty
wartości,
następuje
pomniejszenie tego odpisu i zwiększenie wartości aktywów.
Dla aktywów wycenianych w wysokości skorygowanych cen
nabycia może to nastąpić tylko do wysokości skorygowanej ceny
nabycia jaka byłaby na ten dzień, gdyby trwała utrata wartości nie
nastąpiła.
41
METODY KLASYFIKACJI
Przychody z odsetek związane z dłużnymi instrumentami
finansowymi (np. obligacje) ustala się proporcjonalnie do upływu
czasu, na poziomie efektywnej stopy procentowej, do dnia wyłączenia
ich z ksiąg rachunkowych i zalicza się do przychodów finansowych
poszczególnych okresów sprawozdawczych.
Przychody te obejmują: naliczone odsetki, odpisy dyskonta, premii
lub innej różnicy między wartością aktywów wynikającą z ksiąg
rachunkowych na dzień wyceny i ich wartością w terminie
wymagalności.
Należne dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy zalicza się
do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez właściwy
organ spółki uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale
określono inny dzień prawa do dywidendy.
Odpisy aktualizujące należności z tytułu dywidend zalicza się do
kosztów finansowych.
42
Aktywa
finansowe
zaliczone
przez
jednostkę
do
przeznaczonych do obrotu nie mogą być przekwalifikowane do
innych kategorii.
Inne kategorie aktywów finansowych można przekwalifikować do
przeznaczonych do obrotu, pod warunkiem że istnieje duże
prawdopodobieństwo
osiągnięcia
w
krótkim
czasie
korzyści
ekonomicznych wynikających z zawartego kontraktu.
Aktywa zaliczane do utrzymywanych do terminu wymagalności
mogą być przekwalifikowane do innych kategorii dopiero po
spełnieniu określonych warunków, w przeciwnym razie jednostce
grożą wymienione w rozporządzeniu sankcje.
43
Przekwalifikowanie aktywów finansowych z jednej kategorii do
innej może być dokonywane w sposób przedstawiony w poniższych
schematach .
,
Schemat 1.
Przekwalifikowanie aktywów finansowych utrzymywanych do
terminu wymagalności
Wycena w wysokości skorygowanej ceny nabycia
Na dzień przekwalifikowania
WARTOŚĆ GODZIWA
Skorygowana cena nabycia – wartość godziwa = skutki zamiany
Przychody lub koszty finansowe
w przypadku zamiany na:
- przeznaczone do obrotu
- dostępne do sprzedaży
- wprowadzane na dzień rozliczenia
transakcji
Kapitał z aktualizacji wyceny
w przypadku zamiany na:
- dostępne do sprzedaży
44
Schemat 2.
Przekwalifikowanie aktywów finansowych wycenianych w
wartości godziwej
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej
Na dzień przekwalifikowania
WARTOŚĆ GODZIWA = NOWO USTALONA SKORYGOWANA CENA
NABYCIA
Kwoty w kapitale z aktualizacji wyceny
(wcześniejsza wycena na koniec okresu sprawozdawczego)
Aktywa nie mające określonego
terminu wymagalności
Pozostają w kapitale do dnia
wyłączenia
Wtedy: przychody lub koszty
finansowe
Aktywa mające określony termin
wymagalności
Pozostają w kapitale i rozlicza się je
do terminu wymagalności za pomocą
efektywnej stopy procentowej
odpowiednio do przychodów lub
kosztów finansowych
45
Zbycie aktywów finansowych
Na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych (np. zbycia) całości
lub części składników aktywów finansowych wycenianych w wartości
godziwej lub cenie nabycia wynik z operacji ustala się jako różnicę
między kwotą osiągniętych wpływów a wartością wydanych
aktywów (per saldo).
Kwota ta jest korygowana o odniesione do tego dnia na kapitał
(fundusz) z aktualizacji wyceny odpisy aktualizujące ich wartość.
Wynik ten zalicza się odpowiednio do przychodów (zysk) lub
kosztów (strata) finansowych okresu sprawozdawczego.
Aktywa finansowe wyłącza się z ksiąg rachunkowych
wtedy, gdy jednostka traci kontrolę nad umownymi prawami
ich dotyczącymi.
Następuje to w przypadku: zrealizowania prawa do korzyści
określonych w umowie, prawa takie wygasną lub jednostka
zrzecze się tych praw (MSR 39).
46
METODA PRAW WŁASNOŚCI
Szczególną metodą wyceny akcji i udziałów w jednostkach
podporządkowanych jest metoda praw własności.
Dotychczas metoda była stosowana wyłącznie przy sporządzaniu
sprawozdania skonsolidowanego. Znowelizowana ustawa zezwala
stosować tę metodę również przy sporządzaniu jednostkowych
sprawozdań.
Metoda polega na wykazywaniu udziałów i akcji w jednostce
podporządkowanej nie w cenie nabycia lecz wartości skorygowanej o
zmiany wysokości udziału
jednostki dominującej lub znaczącego
inwestora w kapitale własnym (aktywach netto) jednostki
podporządkowanej od dnia objęcia kontroli lub wywierania
znaczącego wpływu.
47
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE.
Zobowiązanie finansowe to umowne zobowiązanie jednostki
do wydania aktywów finansowych albo do wymiany
instrumentu
finansowego
z
inną
jednostką,
na
niekorzystnych warunkach.
Niekorzystne warunki
Niekorzystne warunki to zapłata przez jednostkę środków pieniężnych
lub ich ekwiwalentów.
Zobowiązanie finansowe a instrument kapitałowy
Dla
odróżnienia
zobowiązania
finansowego
od
instrumentu
kapitałowego kluczowym warunkiem jest ryzyko wywiązania się z
potencjalnego
zobowiązania
na
niekorzystnych
dla
stron
warunkach.
48
Instrumenty kapitałowe
Przez instrumenty kapitałowe rozumie się kontrakty, z których
wynika prawo do majątku jednostki, pozostałego po zaspokojeniu lub
zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli, a także zobowiązanie się
jednostki
do
wyemitowania
lub
dostarczenia
własnych
instrumentów kapitałowych, a w szczególności są to udziały, opcje
na akcje własne lub warranty.
49
Klasyfikacje zobowiązań finansowych
Klasyfikacje
zobowiązań
finansowych
z
uwzględnieniem
zapisów ustawy i rozporządzenia Ministra Finansów przedstawia
tabela
Tabela
Klasyfikacja
zobowiązań
finansowych
rachunkowości i rozporządzenia MF
wg
ustawy
o
Zobowiązania
Kredyty i
Zobowiązania
Inne
Zobowiązania
finansowe wg
pożyczki
z tytułu emisji zobowiązania
wekslowe
ustawy i
(zaciągnięte)
dłużnych
finansowe
rozporządzen
papierów
ia
wartościowyc
h
Zobowiązani
a finansowe
D/K
D/K
D/K
K
Przedstawiono w niej także podział na długoterminowe (D) i
krótkoterminowe (K), który jest wymagany dla prezentacji w
sprawozdaniu finansowym.
50
WYCENA NA MOMENT NABYCIA
Zobowiązania finansowe wprowadza się na dzień zawarcia
kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej uzyskanej
kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych.
Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się
poniesione przez jednostkę koszty transakcji.
Wartość godziwa
Ustawa o rachunkowości za wartość godziwą przyjmuje kwotę, za
jaką zobowiązanie mogłoby zostać uregulowane na warunkach
transakcji
rynkowej,
pomiędzy
zainteresowanymi
i
dobrze
poinformowanymi, niepowiązanymi stronami.
Wartość godziwa a cena rynkowa
Wartość godziwą stanowi cena rynkowa. Cenę rynkową zobowiązań
finansowych, które jednostka zamierza zaciągnąć, stanowi zgłoszona
na rynku bieżąca oferta kupna,.
Cenę rynkową zaciągniętych zobowiązań finansowych, stanowi
zgłoszona na rynek bieżąca oferta sprzedaży.
W rozporządzeniu określono wartość rynkową jako możliwą do
uzyskania cenę (wartość) sprzedaży albo cenę nabycia instrumentu
finansowego, ustaloną na aktywnym rynku.
51
WYCENA NASTĘPNA
Nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego
zobowiązania finansowe, z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych,
wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia.
Wyjątek stanowią zobowiązania przeznaczone do obrotu, instrumenty
pochodne o charakterze zobowiązań oraz udzielone przez jednostkę
gwarancje, które wycenia się w wartości godziwej.
Skutki okresowej wyceny
Skutki
finansowych
okresowej
(z
wyceny
wyjątkiem
(przeszacowania)
pozycji
zobowiązań
zabezpieczanych
i
zabezpieczających) zaliczonych do:
 przeznaczonych do obrotu stanowią odpowiednio
- przychody lub koszty finansowe okresu sprawozdawczego, w
którym nastąpiło przeszacowanie; (w rachunku zysków i strat
wykazywane w pozycji aktualizacja wartości inwestycji);
52
 wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia :
- odpisy z tytułu dyskonta lub premii, zalicza się odpowiednio do
przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w
którym nastąpiło przeszacowanie (w rachunku zysków i strat
wykazywane w pozycji przychody lub koszty z tytułu odsetek);
 w bilansie skutki przeszacowania zobowiązań finansowych
wykazuje
się
w
pozycjach,
do
których
zakwalifikowano
zobowiązania.
53
Wyłączenie zobowiązań
Na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych całości lub części
zobowiązania finansowego wynik z operacji ustala się jako:
- różnicę między kwotą zapłaty a wartością wyłączonego z ksiąg
rachunkowych zobowiązania, w tym nierozliczonego dyskonta lub
premii.
Wynik ten zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych
okresu sprawozdawczego, w rachunku zysków i strat wykazywanych
w pozycji aktualizacja wartości inwestycji.
Wyłączenie z ksiąg rachunkowych zobowiązania finansowego
następuje wtedy, gdy zobowiązanie wygasło, tzn. obowiązek
określony w umowie został wypełniony, umorzony lub termin jego
dochodzenia wygasł.
54
Różnice z
przeszacowania
aktywów i
zobowiązań
finansowych
wycenanianych
według wartości
godziwej
Aktywa
przeznaczone
do obrotu
koszty lub przychody z
tytułu aktualizacji
wyceny inwetycji
Aktywa
dostępne do
sprzedazy
Kapitał (fundusz) z
aktualizacji wyceny
Zobowiązania
przeznaczone
do obrotu
Różnice z przeszacowania
aktywów i zobowiązań
finansowych wycenanianych
według skorygowanej ceny
nabycia
Udzielone
pożyczki i
nalezności
własne
Przychody lub koszty
odsetkowe
Inne
zobowiązania
finansowe nie
przeznaczone
do obrotu
Aktywa
utrzymywane
do terminu
wymagalności
55
Zmiany w MSR 39
I Zakres
1. Objęcie standardem kontraktów gwarancji finansowych (jeśli nie
są umową ubezpieczeniowa zgodnie z MSSF 4)
2. Kontrakty kupna lub sprzedaży niefinansowego składnika
majątkowego powinny być objęte standardem 39, jeśli mogą być
rozliczane w netto w środkach pieniężnych lub w innym
instrumencie finansowym, jeżeli nie służą otrzymaniu lub
dostarczeniu składnika niefinansowego ( celem jest
zrealizowanie zysków z krótkoterminowych zmian cen.
3. Standardem nie zostały objęte zobowiązania do udzielenia
pożyczek, które nie SA kwalifikowane jako wyceniane w
wartości godziwej przez wynik finansowy i nie mogą być
rozliczane netto (np. zobowiązania do udzielenia pożyczek na
warunkach poniżej stopy rynkowej)
II Definicje
1. Zmiana definicji pożyczek udzielonych i
wierzytelności
własnych – są to pożyczki, które nie są kwotowane na
aktywnym rynku.
III Wyłączenie aktywów finansowych
1. Standard postanawia, że wyłączenie powinno mieć miejsce
wtedy, gdy instrument finansowy przestaje stanowić ryzyko lub
być przedmiotem korzyści. Dodatkowo warunkiem wyłączenia
może być utrata kontroli nad składnikiem aktywów lub
pasywów.
2. W przypadku instrumentów złożonych wyłączeniu może
podlegać część składnika. Jednostka określa, możliwość
wyłączenia części składnika jeśli :
a) stanowi wyraźnie określone przepływy pieniężne ze
składnika aktywów
56
b) stanowi w pełni proporcjonalny udział w przepływach
pieniężnych ze składnika
c) w pełni proporcjonalny udział w wyraźnie określonych
przepływach pieniężnych.
Jeśli nie ma tych warunków, to wyłączenie powinno mieć
charakter całościowy.
3. Nowe pojęcie „przeniesienia składnika aktywów finansowych.
Jednostka przenosi składnik finansowy wtedy i tylko wtedy, gdy
:
a) zatrzymuje umowne prawo do otrzymywania przepływów
pieniężnych ze składnika aktywów, ale bierze na siebie
umowny obowiązek przekazania tych przepływów innemu
odbiorcy
b) przenosi umowne prawa do otrzymywania przepływów
pieniężnych ze składnika aktywów
4. W przypadku przeniesienia składnik aktywów powinien być
wyłączony.
5. Jeśli jednostka zatrzymuje zasadniczo wszystkie rodzaje ryzyka i
prawa z przeniesionego składnika aktywów, to kontynuuje
ujmowanie przekazanego składnika aktywów w zakresie
utrzymywanego w nim zaangażowania.
IV Możliwość wyceny w wartości godziwej
1. Standard zezwala na początkowe ujęcie dowolnego składnika
jako wyceniany w wartości godziwej przez wynik finansowy.
Zakazano
jednak
jednostkom
w
takim
przypadku
przekwalifikowywać instrumenty z/do tej kategorii.
2. Wyeliminowano możliwość ujmowania w wyniku finansowym
zysków
lub
strat
w
stosunku
do
instrumentów
zakwalifikowanych do aktywów dostępnych do sprzedaży.
Opcja ta nie jest potrzebna, gdyż każdy składnik można
zakwalifikować do kategorii wycenianych wg. wartości
godziwej przez wynik finansowy.
V Sposób ustalania wartości godziwej
1. Standard ocenia zasady stosowane przy wycenie wg. wartości
godziwej :
57
a) celem jest ustalenie, jaka byłaby na dzień wyceny cena
transakcyjna wymiany dokonanej bezpośrednio między
stronami kierującymi się przesłankami , które wynikają
bezpośrednio z działalności gospodarczej
b) technika wyceny : (1) obejmuje wszystkie czynniki, jakie
uczestnicy rynku wzięliby pod uwagę, (2) jest zgodna z
przyjętymi
ekonomicznymi
metodami
wyceny
instrumentów finansowych
c) stosując techniki wyceny, jednostka przyjmuje szacunki i
założenia, które uczestnicy rynku przyjęliby przy ustalaniu
ceny instrumentu finansowego
d) najlepszym oszacowaniem wartości godziwej instrumentu
finansowego nie notowanego na rynku w momencie
początkowego ujęcia jest cena transakcyjna, chyba że
wartość godziwa instrumentu jest potwierdzona przez inne
dostępne transakcje rynkowe lub jest oparta o techniki
wykorzystujące dane z dostępnych rynków.
2. Wartość godziwa zobowiązań płatnych na żądanie nie może być
mniejsza niż kwota płatna na żądanie, zdyskontowana od
pierwszego dnia, kiedy staje się możliwe wymaganie tej zapłaty.
VI Utrata wartości aktywów finansowych
1. Odpisu z tytułu trwałej utraty wartości dokonuje się w
momencie, kiedy się ona dokonała
2. Do szacunku łącznej
trwałej utraty wartości pożyczek,
należności lub instrumentów utrzymywanych do terminu
zapadalności w grupie stosujemy następujące reguły :
a) składniki ocenia się oddzielnie lub łącznie, przy ocenie
oddzielnej nie możemy skutków wyceny odnieść na grupę
b) dokonując łącznej oceny jednostka grupuje aktywa według
podobnych charakterystyk ryzyka kredytowego
c) kontraktowe przepływy pieniężne oraz historyczne dane
dotyczące
strat
stanowią
podstawę
szacowania
oczekiwanych przepływów pieniężnych
58
d) metoda pomiaru utraty wartości powinna zapewnić, aby
utrata wartości nie była rozpoznawana w momencie
początkowego ujęcia składnika.
3. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości instrumentów
kapitałowych dostępnych do sprzedaży nie mogą być odwracane
przez wynik finansowy, wszelkie późniejsze wzrosty ujmuje się
w kapitale własnym.
VII Rachunkowość zabezpieczeń
1. Zabezpieczenia uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań
są traktowane jako zabezpieczenie wartości godziwej, a nie
zabezpieczenie przepływów pieniężnych. Jednakże standard
wyjaśnia, że zabezpieczenia ryzyka kursowego przyszłego
zobowiązania może być traktowane jako zabezpieczenie
wartości godziwej albo zabezpieczenie przepływów pieniężnych.
2. Standard wymaga, aby w przypadku dokonania się
zabezpieczonej planowanej transakcji , w której następuje
rozpoznanie składnika aktywów lub zobowiązań finansowych,
zyski lub straty ujęte w kapitale własnym nie korygowały
wartości początkowej składnika aktywów lub zobowiązań (tj.
zabrania się korekty wartości początkowej), lecz aby
pozostawały w kapitale własnym i były ujmowane w wyniku
finansowym odpowiednio wraz z ujęciem zysków lub strat
wynikających ze składnika aktywów lub zobowiązań. W
przypadku zabezpieczenia, które powoduje ujęcie składnika
aktywów lub zobowiązań niefinansowych jednostka może
dokonać wyboru, czy dokonać korekty wartości początkowej,
czy pozostawić zyski lub straty wynikające z zabezpieczenia
kapitale własnym i ujmować je w wyniku finansowym w
momencie, kiedy składnik aktywów lub zobowiązań ma wpływ
na wynik finansowy.
3. Dla zabezpieczenia wartości godziwej portfela zabezpieczanego
przed ryzykiem stopy procentowej standard pozwala :
a) wyznaczać pozycję zabezpieczaną, jako kwotę waluty (np.
kwota dolarów, euro) a nie określone aktywa/zobowiązania
b) prezentować zyski lub straty przypisane zabezpieczanej
pozycji :
59
i)
w osobnej pozycji w obrebie aktywów w tych okresach
przeszacowania, w których pozycją zabezpieczaną jest
składnik aktywów
ii) w osobnej pozycji w obrębie zobowiązań w tych
okresach przeszacowania, w których pozycją
zabezpieczaną jest zobowiązanie
c) ryzyko przedpłaty jest uwzględniane poprzez
przypisywanie pozycji, które podlegają przedpłatom do
okresów przeszacowania na podstawie oczekiwanych a nie
umownych dat przeszacowania.
60
Podstawowe zasady rachunkowości instrumentów pochodnych:
1) instrumenty pochodne są zawsze traktowane jako przeznaczone do obrotu,
chyba, że po spełnieniu określonych wymogów, zostały wyznaczone jako
instrumenty zabezpieczające,
2) Każdy instrument pochodny jest ujmowany:
a. w bilansie,
b. według wartości godziwej,
c. początkowe ujęcie instrumentów pochodnych następuje w wartości
godziwej poniesionych wydatków/uzyskanej kwoty (lub
przekazanych/otrzymanych w zamian innych składników
majątkowych),
3) ujęcie zmian wartości godziwej instrumentu pochodnego następuje:
a. w rachunku zysków i strat (jeśli są to instrumenty przeznaczone do
obrotu lub zabezpieczają wartość godziwą),
b. w wydzielonej pozycji kapitałów własnych (część efektywna
zabezpieczenia przyszłych przepływów pieniężnych) oraz rachunku
zysków (część nieefektywna zabezpieczenia przyszłych przepływów
pieniężnych).
Wymogi te zostały wprowadzone do polskiego prawa następującymi
regulacjami:
 Znowelizowana Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz
 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie
szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i
sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
61
kontrakt forward
A – kontrakt terminowy
P - kontrakt terminowy
1)
2)
1)
3)
Środki pieniężne
Sp. X
5)
5)
4)
Przychody finansowe
2)
4)
Koszty finansowe
3)
Opis dokonanych operacji:
1) ujęcie kontraktu terminowego w kwocie jego wartości na dzień zawarcia transakcji,
2) ujęcie przychodów z wyceny kontraktu terminowego, które mogły powstać na skutek:
a. wzrostu kursu kontraktu terminowego (w przypadku transakcji zakupu),
b. spadku kursu kontraktu terminowego (w przypadku transakcji sprzedaży),
3) ujęcie kosztów z wyceny kontraktu terminowego, które mogły powstać na skutek:
a. spadku kursu kontraktu terminowego (w przypadku transakcji zakupu),
b. wzrostu kursu kontraktu terminowego (w przypadku transakcji sprzedaży),
4) przyjęcie dostawy instrumentu bazowego (np. waluty) – wycena następuje według
bieżącego kursu spot panującego na rynku,
5) zapłata za dostawę instrumentu bazowego, która następuje według ceny ustalonej w
kontrakcie (kurs forward)
62
kontrakt FRA (Forward Rate Agrement)
Środki pieniężne
Sp. X
Niezreal. koszty/przychody
instrumentami finans.
z tyt. transakcji FRA
1a)
2a)
2b)
Rozliczenie z tyt.operacji
1a)
1b)
1b)
2b)
3)
2a)
Zreal. koszty/przychody
z tyt. transakcji FRA
3)
Opis dokonanych operacji:
1) wycena transakcji (np. na dzień bilansowy lub na dzień rozliczenia) – różnica
pomiędzy bieżącą referencyjną stopą procentową a stopą ustaloną w kontrakcie. Jeżeli
różnica jest dodatnia, to:
a. w przypadku długiej pozycji na FRA – księgowanie (1a),
b. w przypadku krótkiej pozycji na FRA – księgowanie (1b)
Jeżeli różnica jest ujemna, to:
a. w przypadku długiej pozycji na FRA – księgowanie (1b),
b. w przypadku krótkiej pozycji na FRA – księgowanie (1a).
Zapisy księgowe dokonywane są na koncie „niezrealizowane koszty/przychody z
tytułu transakcji FRA” i tak:
- księgowanie (1a) oznacza niezrealizowany zysk,
- księgowanie (1b) oznacza niezrealizowaną stratę.
Księgowania efektów następnej wyceny dokonuje się po wyksięgowaniu wyników
poprzedniej.,
2) na dzień rozliczenia FRA – uznanie (2b) bądź obciążenie (2a) rachunku bankowego, w
zależności od salda rozrachunków,
3) przeksięgowanie niezrealizowanego zysku (straty) na zrealizowany.
63
kontrakt futures
I)
ewidencja bilansowa
Rachunek w biurze
Rach. Bieżący
maklerskim
2)
Prowizje
2)
8)
8)
3)
3)
Koszty operacji
instrum. finansowymi
Rozlicz. z tyt.
Przych. z oper.
operacji instr.
instrumentami
finansowymi
4b*)
4b*)
5b, 6b
4a, 5a, 6a
4b)
4b)
II) ewidencja pozabilansowa
Kupno kontraktu futures
Sprzedaż kontraktu futures
Operacje zabezpieczające
Operacje zabezpieczające
1*
7*
7*
1*
64
Opis dokonanych operacji:
W zależności od celu zawarcia kontraktu dokonuje się rozliczenia przychodów i kosztów:
- codziennie w przypadku kontraktu spekulacyjnego,
- wynik jest rozliczany w czasie w zależności od terminu zapadalności instrumentu
zabezpieczanego – kontrakt zabezpieczający.
1) ewidencja kwoty kontraktu na koncie pozabilansowym,
2) wpłata depozytu gwarancyjnego,
3) opłata za uczestnictwo (opłaty i prowizje za zawarcie transakcji terminowych),
4) ustalenie wyniku zamknięcia dnia:
a. zaliczenie różnicy w przychody (4a),
b. zaliczenie różnicy w koszty, jeśli nie nastąpiło wezwanie do uzupełnienia
depozytu (4b),
c. zaliczenie różnicy koszty, jeśli nastąpiło wezwanie do uzupełnienia depozytu
(4b*),
5) rozliczenie dzienne kontraktu:
a. ustalenie wyniku – zysk (5a),
b. przelew z Izby Rozliczeniowej (5b),
6) dzień zamknięcia kontraktu – zysk,
7) wyksięgowanie kwot kontraktu z konta pozabilansowego (7*),
8) rozliczenie kontraktu.
65
kontrakt swap stopy procentowej
Rozliczenie różnic z tyt.
Przychody finansowe
1)
transakcji swap
1)
2)
Koszty finansowe
2)
Środki pieniężne
Sp. X
3b)
3b)
3a)
3a)
Opis dokonanych operacji:
1) naliczenie przychodów z tytułu otrzymanej płatności odsetkowej
2) naliczenie kosztów z tytułu zapłaconego kuponu odsetkowego,
3) rozliczenie płatności kuponowych pomiędzy kontrahentami – wymianie podlega
jedynie różnica pomiędzy dwiema kwotami:
a. kwota przekazana przez podmiot drugiej stronie transakcji (3a),
b. kwota otrzymana przez podmiot od drugiej strony transakcji (3b)
66
opcja call (zakup)
Opcja typu call notowana na rynku i nabyta w celu spekulacyjnym.
Kontrakt terminowy
Rach. bieżący
Koszty/przychody
- opcyjny
finansowe
1)
2a)
1)
2b)
3)
4), 4*)
Papiery wartościowe
przeznaczone do obrotu
3*)
3*)
5)
Opis dokonanych operacji:
1) nabycie opcji call (np. prawa do zakupu papierów wartościowych) – premia opcyjna,
2) wycena opcji:
a. wycena opcji na dzień bilansowy (zysk na opcji) – księgowanie (2a),
b. wycena opcji na dzień bilansowy (strata na opcji) – księgowanie (2b),
Realizacja opcji bez fizycznej dostawy.
3) realizacja opcji – zysk stanowiący różnicę między wyższym kursem papierów
wartościowych w dniu rozliczenia a niższym kursem ustalonym w kontrakcie
opcyjnym,
4) zamknięcie kontraktu opcyjnego.
Wykorzystanie nabytej opcji zakupu – zakup papierów wartościowych.
3*) nabycie instrumentu bazowego, czyli papierów wartościowych – w terminie
wykonania opcji,
4*) zamknięcie kontraktu opcyjnego,
5*) wycena papierów wartościowych do wartości rynkowej.
67
opcja put (zakup)
Opcja typu put nie notowana na rynku i nabyta w celu spekulacyjnym.
Opcje – wartość
Rachunek
Opcje – wartość
czasowa
Koszty/przychody
1)
2a)
wewnętrzna
2b)
3), 3a)
4), 4*)
5), 5*)
Aktywa
3b)
Opis dokonanych operacji:
1) zawarcie kontraktu terminowego – nabycie opcji put (opcja sprzedaży),
2) wycena opcji na dzień bilansowy:
a. wartość czasowa – odpis proporcjonalny (2a),
b. wartość wewnętrzna (różnica między ceną wykonania a aktualną ceną
składnika aktywów na rynku - księgowanie (2b).
Realizacja opcji bez fizycznej dostawy.
3) realizacja opcji – zysk stanowiący różnicę między wyższą ceną wykonania opcji a
niższą ceną instrumentu bazowego w dniu rozliczenia,
4) odpis pozostałej wartości czasowej opcji,
5) odpis wartości wewnętrznej opcji.
Wykorzystanie nabytej opcji sprzedaży – sprzedaż instrumentu bazowego.
3a*) realizacja opcji – sprzedaż składnika aktywów po cenie wykonania opcji,
3b*) koszt sprzedanego składnika aktywów,
4*) odpis pozostałej wartości czasowej opcji,
5*) odpis wartości wewnętrznej opcji.
68
Przykładowe pytania :
.............................................................................................................
1. Podaj, który z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości reguluje sposoby
uznawania, ewidencji oraz wyceny instrumentów finansowych (nr i tytuł)
...........................................................................................................................
2. W którym roku zostało wydane Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie
szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu
prezentacji instrumentów finansowych
............................................................................................................................
3. Czy instrumenty finansowe są tylko aktywami firmy ? Jeśli nie, to podaj przykład,
kiedy nie są.
...........................................................................................................................
4. Zgodnie z Rozporządzeniem MF wprowadzono klasyfikację instrumentów
finansowych, która ma zasadniczy wpływ na późniejszą wycenę i prezentacje w
sprawozdaniach finansowych. Podaj grupy instrumentów wyróżnione w tej
klasyfikacji
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................
5. Transakcja SWAP na stopę procentową polega na :
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.............................................................
69
6. Dziadek podzielił lokatę 100 tys. USD zdeponowaną w banku na 10 % pomiędzy 3
wnuków w następujący sposób:
a) pierwszy z nich otrzymał prawo do 5 pierwszych rocznych płatności
b) drugi z nich otrzymał prawo do płatności nr 6 – 12
c) trzeci z nich otrzymał prawo do pozostałych płatności.
Jaką część kwoty 100 tys. USD otrzymał każdy z nich ?
7. Trzyletnia obligacja kuponowa o nominale 100 tys zł została sprzedana za 98 tys.
oprocentowanie kuponowe wynosi 10 rocznie i jest płatne co pół roku.
a) czy obligację tę traktujemy jako obligację z premią, czy z dyskontem ?
b) przyjmując, że oprocentowanie kuponowe odzwierciedla rynkową stopę
oprocentowania dla transakcji trzyletnich, odpowiedz, czy warunki obligacji są
powyżej, czy poniżej rynku. Odpowiedź uzasadnij.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
...................
70
Zadanie 1
Spółka
ABC
w
dniu
1.01.2002
roku
udzieliła
pożyczki
długoterminowej w kwocie 70.000 zł. zawarta umowa pożyczki
przewiduje, że w dniu podpisania pożyczkobiorca zapłaci odsetki
należne za cały okres pożyczki. Odsetki naliczane są w okresach
rocznych. oprocentowanie nominalne pożyczki wynosi 10 %. Spłata
pożyczki nastąpi jednorazowo w dniu 1.01.2006 roku. Efektywna
stopa oprocentowania (IRR) dla tej pożyczki wynosi 13,62 %.
Zaksięguj zdarzenie udzielenia pożyczki oraz skutki zmiany jej ceny
ustalone na kolejne dni bilansowe (koniec roku kalendarzowego), aż
do momentu jej spłaty.
Zadanie 2
Spółka C 20 listopada 2001 roku zawarła z bankiem opcję
zakupu (call) 1000 USD za 6 miesięcy po cenie 4,2 zł.. Cena nabycia
opcji (premia opcyjna) wynosiła 100 zł. Na dzień 31.12.2001 roku
cena opcji (wartość godziwa) wynosiła110 zł. W momencie
rozliczenia transakcji (20.05.02) wartość opcji wynosiła 105 zł.
Spółka zarobiła na transakcji 5 zł. Zaksięguj zdarzenia w dniach
20.11; 31.12; oraz 20.05.
Zadanie 3
Spółka nabyła za gotówkę w dniu 2.01.00 akcje za kwotę 2000
złotych i zakwalifikowała je do długoterminowych aktywów
71
finansowych. Na dzień 31.12.00 wartość rynkowa tych akcji wynosiła
2.100 złotych. złotych dniu 20.04.2001 spółka sprzedała akcje za cenę
2.200 złotych. Należy zaksięgować zdarzenia w dniach 02.01; 31.12;
20.04.
72
Download