Wstęp 0,15MB

advertisement
AGORA SA
SA_R 2002
w tys. PLN
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność medialna, w tym głównie wydawanie gazet –
PKD 22.12.Z, oraz usługi reklamowe PKD 74.40.Z (ogłoszenia prasowe), wydawanie czasopism i wydawnictw
periodycznych PKD 22.13.Z, działalność radiowa poprzez spółki zależne i stowarzyszone oraz działalność
internetowa.
Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 zarejestrowana jest pod numerem 59944 w Sądzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje dane za rok 2002 oraz porównywalne dane finansowe za rok 2001.
W skład Zarządu Agory SA wchodzą:
- Wanda Rapaczynski
- Piotr Niemczycki
- Helena Łuczywo
- Zbigniew Bąk
W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
- Stanisław Sołtysiński
- Anna Fornalczyk
- Tomasz Sielicki
- Louis Zachary
- Brian Cooper
Spółka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe.
Agora SA jest jednostką dominującą i znaczącym inwestorem oraz sporządza skonsolidowane sprawozdanie
finansowe.
Sprawozdanie finansowe Agory za rok 2002 zostało sporządzone po połączeniu ze spółką City Magazine Sp. z o.o.
Połączenie zostało ujęte w księgach Agory metodą nabycia z dniem 31 października 2002.
Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez
emitenta – nie istnieją okoliczności wskazujące na jej zagrożenie.
Dane porównywalne zostały przekształcone zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości. Zakres zmian
przedstawiono w punkcie 16 dodatkowych not objaśniających.
Nie było zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Spółki w stosunku do
sprawozdania finansowego oraz porównywalnych danych finansowych.
I. OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY
AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU
FINANSOWEGO ORAZ SPOSOBU SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I DANYCH
PORÓWNYWALNYCH
Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002
roku nr 76, poz. 694).
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.
z 2002 roku nr 76, poz. 694), oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie
warunków jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. nr 139, poz. 1568 z
późniejszymi zmianami) oraz polskimi zasadami rachunkowości.
1. Wartości niematerialne i prawne
Składają się na nie, z wyłączeniem inwestycji, nabyte przez Jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa
majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności
dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby Spółki, a w szczególności:
a)
autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
1
AGORA SA
b)
c)
SA_R 2002
w tys. PLN
prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
know-how.
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich
wytworzenie.
Umarzane są metodą liniową w okresie ich przewidywanego użytkowania (okresie, w którym wykorzystanie tych
aktywów daje korzyści ekonomiczne).
Aktywa zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych o wartości poniżej 3.500 PLN umarzane są jednorazowo w
miesiącu, w którym oddano je do użytkowania lub przeniesiono z inwestycji.
Grupy aktywów o jednostkowej wartości poniżej 3.500 PLN umarzane są w okresie ich ekonomicznego wykorzystania,
jeśli jest to istotne.
Podstawowe roczne stawki umorzeniowe są następujące:
oprogramowanie komputerów
koncesje, patenty, licencje i znaki towarowe
wartość firmy
tytuły czasopism
pozostałe
14,0 - 50,0%
20,0%
5,0-20,0%
5,0 - 20,0%
20,0%
2. Środki trwałe
Środki trwałe to, z wyłączeniem inwestycji, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Spółki. Zalicza
się do nich w szczególności:
a)
nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące
odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo
do lokalu użytkowego,
b)
maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
c)
ulepszenia w obcych środkach trwałych.
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach w wysokości cen ich nabycia lub kosztów poniesionych
na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Środki trwałe podlegają okresowym aktualizacjom wyceny zgodnie
z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
Nie zalicza się do środków trwałych aktywów o nieistotnej wartości.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej lub degresywnej w okresie przewidywanego użytkowania,
począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. Środki
trwałe o wartości poniżej 3.500 PLN umarzane są jednorazowo w miesiącu, w którym oddano je do użytkowania lub
przeniesiono z inwestycji.
Grunty nie są umarzane.
Grupy aktywów o jednostkowej wartości poniżej 3.500 PLN umarzane są w okresie ich ekonomicznego wykorzystania,
jeśli jest to istotne.
Wydatki poniesione na remonty, które nie powodują ulepszenia lub przedłużenia okresu użytkowania środka trwałego
są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia.
Podstawowe roczne stawki umorzeniowe są następujące:
budynki i budowle
maszyny i urządzenia
środki transportu
prawo wieczystego użytkowania gruntu
pozostałe środki trwałe
2,5-10,0%
5,0-60,0%
14,0-20,0%
10,0%
10,0- 25,0%
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
2
AGORA SA
SA_R 2002
w tys. PLN
3. Środki trwałe w budowie
Na dzień bilansowy środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez Jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i
ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:
1)
nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
2)
koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe,
pomniejszony o przychody z tego tytułu.
4. Inwestycje długoterminowe z wyłączeniem instrumentów finansowych
Udziały, akcje, dopłaty do kapitału i długoterminowe papiery wartościowe wycenia się według ceny nabycia,
skorygowanej o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości.
Trwałą utratę wartości inwestycji określa się zgodnie z punktem 9.
Odpisy aktualizacyjne związane z trwałą utratą wartości tworzy się w ciężar kosztów finansowych.
5. Zapasy
Zapasy wyceniane są według rzeczywistych cen ich nabycia, zakupu lub kosztów ich wytworzenia nie wyższych od cen
sprzedaży netto.
Wartość zapasów obejmuje koszty związane z nabyciem zapasów, doprowadzeniem ich do obecnego stanu i lokalizacji
i ustala się ją w oparciu o metodę: farby wg cen rzeczywistych, pozostałe materiały ”pierwsze weszło - pierwsze
wyszło”, produkty gotowe według kosztu wytworzenia, towary według cen nabycia.
Cena sprzedaży netto stanowi możliwą do uzyskania w dniu bilansowym cenę sprzedaży bez należnego podatku od
towarów i usług pomniejszoną o rabaty i upusty oraz o koszty związane z przystosowaniem zapasów do sprzedaży i
doprowadzenia jej do skutku.
Zapasy wykazywane są w wartości netto tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących wynikających z ich
wyceny według cen sprzedaży netto.
6. Należności i roszczenia oraz zobowiązania
Na dzień bilansowy należności i roszczenia wykazuje się kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej
wyceny.
Wartość należności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego na wszystkie należności
przeterminowane ponad 3 miesiące (w uzasadnionych przypadkach z wyjątkiem kwot, których dotyczyły ugody z
dłużnikami, a które zostały spłacone po dniu bilansowym), oraz te, których ściągalność jest wątpliwa, zaliczanego
odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności,
której dotyczy odpis aktualizujący.
Należności i roszczenia wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o odpisy na należności wątpliwe.
Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
3
AGORA SA
SA_R 2002
w tys. PLN
Zapłata należności i zobowiązań w walutach obcych wykazywana jest w księgach rachunkowych na dzień jej
przeprowadzenia odpowiednio po kursie kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta
Spółka.
Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych
innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wycenia się w wartości godziwej.
7. Inwestycje krótkoterminowe z wyłączeniem instrumentów finansowych
Inwestycje krótkoterminowe, inne niż aktywa pieniężne, dla których istnieje aktywny rynek ujmuje się w księgach
według wartości rynkowej.
Inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek ujmuje się w wartości godziwej.
Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) rynkowych
zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
Za wartość godziwą inwestycji przyjmuje się ich wycenę dokonaną przez instytucję finansową, lub ich wartość
nominalną powiększoną o naliczone odsetki lub ustala się ją w inny uzasadniony sposób.
Aktywa pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyrażone w walucie polskiej wycenia się na dzień bilansowy w
wartości nominalnej.
Lokaty bankowe wyceniane są w wartości godziwej, za którą uznawana jest ich wartość nominalna powiększona o
należne odsetki.
Powstałe różnice z wyceny zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych.
Środki pieniężne i należności wyrażone w walucie obcej są na dzień bilansowy przeszacowywane według kursu kupna
ustalonego dla danej waluty w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta Jednostka, jeżeli nie jest wyższy od kursu
średniego ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP.
8. Instrumenty finansowe
Instrumenty finansowe ujmowane i wyceniane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia
2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji
instrumentów finansowych („rozporządzenie w sprawie instrumentów finansowych”).
Instrumenty finansowe dzielone są na następujące kategorie:
a)
Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
b)
Pożyczki udzielone i należności własne,
c)
Aktywa finansowe utrzymywane do upływu terminu wymagalności,
d)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Do instrumentów finansowych zalicza się również instrumenty pochodne i wbudowane instrumenty pochodne.
Aktywa finansowe - to aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a także
wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych
z inną jednostką na korzystnych warunkach.
Do aktywów finansowych zaliczamy:
- środki pieniężne,
- umowne prawa do otrzymywania środków pieniężnych lub innych aktywów finansowych,
- umowne prawa do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na potencjalnie korzystnych
warunkach,
- instrumenty kapitałowe innej jednostki gospodarczej, lecz nie utrzymywane w celu osiągnięcia kontroli lub
znaczącego wpływu na tę jednostkę.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
4
AGORA SA
SA_R 2002
w tys. PLN
Aktywa pieniężne - to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów
pieniężnych zalicza się również inne aktywa finansowe, w tym w szczególności naliczone odsetki od aktywów
finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia,
nabycia lub założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych zalicza się je do środków
pieniężnych, chyba że ujmuje się je w przepływach z działalności inwestycyjnej (lokacyjnej).
Instrumenty kapitałowe - rozumie się przez to kontrakty, z których wynika prawo do majątku Jednostki, pozostałego po
zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli, a także zobowiązanie się Jednostki do wyemitowania lub
dostarczenia własnych instrumentów kapitałowych, a w szczególności udziały, opcje na akcje własne lub warranty.
Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści
ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo
krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi
kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co
do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych.
Do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne instrumenty
finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Jednostka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające.
Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia
pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia umowy
sprzedaży krótkiej.
Aktywa finansowe zaliczone przez Jednostkę do przeznaczonych do obrotu nie mogą być przekwalifikowane do innych
z ww. kategorii. Natomiast aktywa finansowe zaliczone do innych kategorii można przekwalifikować do
przeznaczonych do obrotu, pod warunkiem że istnieje duże prawdopodobieństwo osiągnięcia w krótkim terminie
korzyści ekonomicznych wynikających z zawartego kontraktu.
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa
finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych, pod warunkiem,
że zawarty kontrakt spełnia definicję instrumentu finansowego określoną w odpowiednich przepisach ustawy (art. 3
ust. 1 pkt 23, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3).
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte
w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu
jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi.
Pożyczki udzielone i należności własne, które Jednostka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza się do
aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.
Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat
dokonanych przez Jednostkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie
następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie
wtórnym.
Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane do pożyczek
udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności
spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na
przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem, że Jednostka zamierza i może
utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne.
Do aktywów utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się także nabyte dłużne instrumenty finansowe z opcją
sprzedaży (put) lub opcją kupna (call), które odpowiednio dają stronom kontraktu prawo wykupu instrumentu przed
upływem terminu wymagalności, pod warunkiem, że Jednostka - pomimo posiadania opcji sprzedaży - zamierza i może
utrzymać instrument do terminu wymagalności, a w przypadku opcji kupna związanej z instrumentem kwoty otrzymane
od emitenta we wcześniejszym terminie nie będą istotnie odbiegały od wartości tego instrumentu wynikającej z ksiąg
rachunkowych.
Pozostałe aktywa finansowe, niespełniające warunków zaliczenia do kategorii wymienionych w punktach od a) do c)
powyżej zalicza się do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
5
AGORA SA
SA_R 2002
w tys. PLN
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w
wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś
zobowiązania finansowe - w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników
majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione koszty transakcji.
Jeżeli wbudowany instrument pochodny wykazuje się w księgach rachunkowych odrębnie od umowy zasadniczej, to
jego wartość początkową stanowi jego wartość godziwa. Wartość początkową umowy zasadniczej stanowi natomiast
różnica między ceną nabycia instrumentu finansowego lub umowy niebędącej instrumentem finansowym, a wartością
godziwą wbudowanego instrumentu pochodnego.
Aktywa finansowe, w tym zaliczone do aktywów instrumenty pochodne, wycenia się nie później niż na koniec okresu
sprawozdawczego, w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej bez jej pomniejszania o koszty transakcji, jakie
Jednostka poniosłaby, zbywając te aktywa lub wyłączając je z ksiąg rachunkowych z innych przyczyn, chyba że
wysokość tych kosztów byłaby znacząca.
Zasada ta nie dotyczy:
1)
pożyczek udzielonych i należności własnych, nie przeznaczonych do sprzedaży,
2)
aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności,
3)
składników aktywów finansowych, dla których nie istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku
regulowanym, albo których wartość godziwa nie może być ustalona w inny wiarygodny sposób,
4)
składników aktywów finansowych objętych zabezpieczeniem (pozycji zabezpieczanych).
Aktywa finansowe, do których nie stosuje się zasady wyceny według wartości godziwej, wycenia się nie później niż na
koniec okresu sprawozdawczego następująco:
1)
pożyczki udzielone i należności własne, z wyjątkiem zaliczonych do przeznaczonych do obrotu - w wysokości
skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, niezależnie od tego, czy
Jednostka zamierza utrzymać je do terminu wymagalności czy też nie. Należności o krótkim terminie
wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej, można wycenić w kwocie wymaganej zapłaty,
jeżeli ustalona za pomocą stopy procentowej przypisanej tej należności wartość bieżąca przyszłych
przepływów pieniężnych oczekiwanych przez Jednostkę nie różni się istotnie od kwoty wymaganej zapłaty,
2)
aktywa finansowe, dla których jest ustalony termin wymagalności - w wysokości skorygowanej ceny nabycia
oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej,
3)
aktywa finansowe, dla których nie jest ustalony termin wymagalności - w cenie nabycia.
Skutki okresowej wyceny (przeszacowania) aktywów finansowych, w tym instrumentów pochodnych, oraz zobowiązań
finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i
instrumentów zabezpieczających, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu
sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
Zobowiązania finansowe wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia, z wyjątkiem zobowiązań finansowych
przeznaczonych do obrotu oraz instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań, które wycenia się w wartości
godziwej.
W razie trwałej utraty wartości aktywów finansowych aktualizuje się ich wartość zgodnie z art. 28 ust. 7 i art. 35b
Ustawy, nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, stosując odpowiednio określone w Ustawie zasady ujęcia
odpisów z tytułu trwałej utraty wartości w księgach rachunkowych.
Odpisy aktualizujące wartość składnika aktywów finansowych lub portfela podobnych składników aktywów
finansowych ustala się:
1)
w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - jako różnicę
między wartością tych aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny i możliwą do odzyskania
kwotą. Kwotę możliwą do odzyskania stanowi bieżąca wartość przyszłych przepływów pieniężnych
oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowana za pomocą efektywnej stopy procentowej, którą jednostka
stosowała dotychczas, wyceniając przeszacowywany składnik aktywów finansowych lub portfel podobnych
składników aktywów finansowych,
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
6
AGORA SA
2)
SA_R 2002
w tys. PLN
w przypadku pozostałych aktywów finansowych - jako różnicę między wartością składnika aktywów
wynikającą z ksiąg rachunkowych i bieżącą wartością przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych
przez jednostkę, zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych
instrumentów finansowych.
Od dnia, w którym dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składnika aktywów finansowych lub portfela
podobnych aktywów, zaprzestaje się naliczania przychodów z odsetek według stopy dotychczas stosowanej. Od tego
dnia przychody z odsetek nalicza się za pomocą stopy dyskontującej przyszłe przepływy pieniężne przyjętej w celu
ustalenia możliwej do odzyskania wartości w sposób określony powyżej.
Z chwilą ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość
całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika
aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych.
Jednakże pomniejszenie uprzednio dokonanego odpisu i zwiększenie wartości aktywów wycenianych przez jednostkę
w wysokości skorygowanych cen nabycia może nastąpić o kwotę, której doliczenie spowoduje przyrost wartości
aktywów finansowych nie wyższy od wysokości skorygowanych cen nabycia, jakie byłyby ustalone na ten dzień, gdyby
trwała utrata wartości nie nastąpiła.
Przychody z odsetek związane z dłużnymi instrumentami finansowymi ustala się proporcjonalnie do upływu czasu, na
poziomie efektywnej dochodowości tych aktywów, do dnia wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych i zalicza do
przychodów finansowych poszczególnych okresów sprawozdawczych. Przychody z odsetek obejmują naliczone
odsetki wyliczone za pomocą efektywnej stopy, jak również wszelkie odpisy dyskonta, premii lub innej różnicy między
wartością aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny i ich wartością w terminie wymagalności.
Jednostka tworzy odpisy aktualizujące wartość udzielonych pożyczek na wszystkie zarachowane odsetki w momencie
ich naliczenia.
Utworzone odpisy z tytułu trwałej utraty wartości pomniejszają wykazywaną wartość aktywów których dotyczą.
Skutki przeszacowania aktywów finansowych odnosi się do przychodów lub kosztów finansowych.
Instrumenty pochodne
W przypadku nabycia instrumentu finansowego, którego składnikiem jest wbudowany instrument pochodny, a całość
lub część przepływów pieniężnych związanych z takim instrumentem finansowym zmienia się w sposób podobny do
tego, jaki wbudowany instrument pochodny powodowałby samodzielnie, wbudowany instrument pochodny wykazuje
się w księgach rachunkowych odrębnie od umowy zasadniczej. Następuje to wtedy, gdy spełnione są łącznie
następujące warunki:
1)
instrument finansowy nie jest zaliczany do aktywów przeznaczonych do obrotu lub dostępnych do
sprzedaży, których skutki przeszacowania są odnoszone do przychodów lub kosztów finansowych
okresu sprawozdawczego,
2)
charakter wbudowanego instrumentu oraz ryzyka z nim związane nie są ściśle powiązane z
charakterem umowy zasadniczej i ryzykami z niej wynikającymi,
3)
odrębny instrument, którego charakterystyka odpowiada cechom wbudowanego instrumentu
pochodnego, spełniałby definicję instrumentu pochodnego,
4)
możliwe jest wiarygodne ustalenie wartości godziwej wbudowanego instrumentu pochodnego.
Umowę zasadniczą będącą instrumentem finansowym, od której odłączono wbudowany instrument pochodny,
wykazuje się w księgach odrębnie i kwalifikuje do odpowiedniej kategorii instrumentów finansowych określonych
powyżej.
Jeżeli Jednostka przystąpiła do umowy niebędącej instrumentem finansowym, której składnikiem jest instrument
spełniający warunki określone powyżej pkt 2-4, to wbudowany instrument pochodny zalicza się do aktywów
finansowych przeznaczonych do obrotu, natomiast umowę zasadniczą wykazuje się w księgach rachunkowych, zgodnie
z postanowieniami ustawy.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
7
AGORA SA
SA_R 2002
w tys. PLN
Jeżeli wiarygodne ustalenie wartości godziwej wbudowanego instrumentu pochodnego nie jest możliwe w momencie
nabycia albo w następujących po tym terminach wyceny, to instrument finansowy zalicza się do aktywów finansowych
przeznaczonych do obrotu.
Rachunkowość zabezpieczeń
Obejmuje wycenę pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających, gdy celem Jednostki jest:
1)
zabezpieczenie wartości godziwej, to jest ograniczanie zagrożenia wpływu na wynik finansowy zmian
wartości godziwej wynikających z określonego ryzyka związanego z wprowadzonymi do ksiąg
rachunkowych aktywami i zobowiązaniami finansowymi lub określoną ich częścią,
2)
zabezpieczenie przepływów pieniężnych, to jest ograniczanie zagrożenia wpływu na wynik finansowy
zmian w przepływach pieniężnych wynikających z określonego ryzyka związanego z
wprowadzonymi do ksiąg rachunkowych aktywami i zobowiązaniami, uprawdopodobnionymi
przyszłymi zobowiązaniami lub planowanymi transakcjami.
W przypadku zabezpieczania wartości godziwej, zyski lub straty z wyceny instrumentu zabezpieczającego w wartości
godziwej ujmuje się w księgach rachunkowych bieżąco, jako przychody lub koszty finansowe okresu
sprawozdawczego. Skutki przeszacowania pozycji zabezpieczanej, spowodowane przez określone ryzyko poddane
zabezpieczeniu, odpowiednio podwyższające lub pomniejszające wartość tej pozycji wykazaną w księgach
rachunkowych, zalicza się bieżąco do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. Dotyczy to
również zwiększania i zmniejszania wartości pozycji zabezpieczanych, które w innym przypadku, jako skutki
przeszacowania, byłyby odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, jak też pozycji wycenianych przez
Jednostkę w cenie nabycia.
W przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych:
1)
zyski lub straty z wyceny wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, w części uznanej za
efektywne zabezpieczenie przyszłych przepływów pieniężnych związanych z zabezpieczaną pozycją,
odnosi się na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny; bezwzględna wartość kwoty odniesionej na
kapitał, to jest w pełni efektywnego zabezpieczenia, nie może być jednak wyższa od wartości
godziwej skumulowanych od dnia rozpoczęcia zabezpieczania zmian przyszłych przepływów
pieniężnych związanych z zabezpieczaną pozycją,
2)
pozostałą część skutków przeszacowania instrumentu zabezpieczającego, obejmującą kwotę
niestanowiącą w pełni efektywnego zabezpieczenia, jeżeli instrumentem zabezpieczającym jest
pochodny instrument finansowy, zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych okresu
sprawozdawczego.
Wykazane w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny zyski lub straty z przeszacowania instrumentu
zabezpieczającego zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych tego okresu sprawozdawczego, w
którym zabezpieczone uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie lub planowana transakcja powoduje powstanie
przychodów lub kosztów finansowych.
Jeżeli uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie lub planowana transakcja poddane zabezpieczeniu powodują
powstanie aktywów lub zobowiązań, to na dzień wprowadzenia tych pozycji do ksiąg rachunkowych zyski lub straty z
przeszacowania instrumentu zabezpieczającego ujęte do tego dnia w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny odpisuje
się i odpowiednio dolicza do ceny nabycia lub inaczej określonej wartości początkowej wprowadzonych do ksiąg
rachunkowych aktywów lub zobowiązań.
Wycena wbudowanych instrumentów pochodnych
W sprawozdaniu finansowym za rok 2002 Spółka ujęła skutki rozpoznania i wyceny na dzień 31 grudnia 2002 r.
wbudowanych instrumentów finansowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia
2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji
instrumentów finansowych (Dz.U.01.149.1674, dalej zwane Rozporządzeniem).
W konsekwencji rozpoznano przychody finansowe w kwocie 1 033 tys. zł. i krótkoterminowe aktywo finansowe w
kwocie 1 033 tys. zł.
Wbudowane instrumenty pochodne występują w większości w długoterminowych umowach na dostawę usług i sprzętu
komputerowego. Kontrakty te przewidują płatności do roku 2009, a podpisane były w większości do roku 1999.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
8
AGORA SA
SA_R 2002
w tys. PLN
Rozporządzenie wymaga, aby w przypadku nabycia instrumentu finansowego, którego składnikiem jest wbudowany
instrument pochodny, przy spełnieniu określonych warunków, wykazać wbudowany instrument pochodny w księgach
rachunkowych odrębnie od umowy zasadniczej. Wyceniając wbudowany instrument pochodny do wartości godziwej,
należy uwzględnić zmianę oczekiwanych przepływów pieniężnych uwzględniających prognozowane kursy walutowe
przypadające na terminy płatności kwot przewidzianych w kontraktach, pomiędzy dniem podpisania kontraktu a dniem
bilansowym.
Spółka wyliczyła wartość godziwą wbudowanych instrumentów pochodnych mierząc zmianę kursów walutowych
forward między 1 stycznia 2002 r. a 31 grudnia 2002r. dla płatności z kontraktów aktywnych na 31 grudnia 2002 r.
Metodologia ta została zastosowana, ponieważ kursy walutowe forward z dnia zawarcia tych kontraktów okazały się
nierealistyczne (znacznie powyżej kursów forward z okresu między 1 stycznia 2002 roku a 31 grudnia 2002).
Spółka zastosowała także zasadę wyceny wynikającą z Rozporządzenia i wyliczyła wartość godziwą wbudowanych
instrumentów od dnia podpisania kontraktu. Oszacowana tak wartość aktywa finansowego po uwzględnieniu odpisów z
tytułu trwałej utraty wartości tego aktywa nie różni się istotnie od tej oszacowanej przy zastosowaniu wyżej opisanej
metodologii.
9. Ustalanie utraty wartości aktywów
Na każdy dzień bilansowy aktywa spółki, za wyjątkiem zapasów, instrumentów finansowych, inwestycji
krótkoterminowych, aktywów z tytułu podatku odroczonego, aktywów z tytułu świadczeń pracowniczych, dla których
należy stosować inne procedury wyceny, badane są pod kątem czy nie występują przesłanki utraty ich wartości.
Badanie to i ewentualne ustalenie utraty wartości aktywów odbywa się zgodnie z zasadami przedstawionymi w
Międzynarodowym Standardzie Sprawozdawczości Finansowej nr 36 „Utrata wartości aktywów”.
Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez Jednostkę
składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości korzyści ekonomicznych w wysokości co najmniej równej wartości
danego aktywa na dany dzień bilansowy.
Należy wtedy dokonać odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg
rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku - do ustalonej w inny sposób wartości godziwej, za
którą przyjmuje się sumę zdyskontowanych przyszłych korzyści ekonomicznych, które przyniesie dane aktywo.
Odpisy aktualizacyjne dokonywane są w ciężar rachunku wyników, w koszty odpowiednie dla charakteru aktywa,
którego odpis dotyczy.
Na każdy dzień bilansowy należy oszacować czy nie wystąpiły przesłanki wskazujące, że dokonany w poprzednich
okresach sprawozdawczych odpis aktualizacyjny jest zbędny.
W takim przypadku należy odwrócić ten odpis lub jego część, przywracając taką wartość danemu aktywu jaką miałoby
ono gdyby nie dokonano wcześniej odpisu aktualizującego wartość.
Odwrócenie odpisu aktualizacyjnego zaliczane jest do rachunku wyników, do pozostałych przychodów operacyjnych
lub finansowych, odpowiednio dla charakteru aktywa, którego to dotyczy.
10. Kapitały własne
Kapitał podstawowy wykazany jest w wartości nominalnej zarejestrowanych akcji, wynikającej ze statutu Spółki i
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał podstawowy wynosi 56.758 tys. PLN i dzieli się na 56.757.525 akcji
o wartości nominalnej 1 PLN każda.
Wykazywany kapitał zapasowy Spółki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej z emisji akcji Agory
przeprowadzonej w 1999 r. jest pomniejszony o koszty tej emisji i wynikającą z nich osłonę podatkową.
Kapitał zapasowy zasilany jest także z nadwyżki wartości godziwej korzyści ekonomicznych uzyskanych w zamian za
wyemitowane akcje nad ich wartością nominalną.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
9
AGORA SA
SA_R 2002
w tys. PLN
Kapitał zapasowy powstał w wyniku odpisów z zysku, obniżenia kapitału podstawowego bez wypłaty należności oraz
ze zmniejszeń kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny w związku ze sprzedażą i likwidacją przeszacowanych
środków trwałych.
Zasady jego tworzenia są zgodne ze statutem Spółki.
Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają
kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część
zalicza się do kosztów finansowych.
11. Rezerwy
Rezerwy tworzy się na istniejące na dzień bilansowy zobowiązania, których kwota lub termin zapłaty są niepewne, a
ich powstanie jest pewne lub bardzo prawdopodobne, w szczególności na:
- straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, skutków toczącego się
postępowania sądowego,
- przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów Agora jest
zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, lub w inny sposób Spółka
zobowiązała się do przeprowadzenia restrukturyzacji tak, że realnie nie ma możliwości się wycofać, a dodatkowo plany
restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.
Rezerwy na zobowiązania zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub
strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi te zobowiązania się wiążą.
Nie wykorzystane rezerwy, w przypadku zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego ich utworzenie, zwiększają
na dzień, na który okazały się zbędne, odpowiednio pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe lub zyski
nadzwyczajne.
Nie tworzy się rezerwy na przyszłe koszty operacyjne.
12. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów
Koszty i przychody zgodnie z zasadą memoriałową i dla zachowania ich współmierności rozlicza się w czasie jako
rozliczenia międzyokresowe.
Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych rozlicza się w czasie jako czynne rozliczenia międzyokresowe
kosztów (np. koszty ubezpieczeń), tak aby każdy okres sprawozdawczy zawierał kwotę kosztów dotyczących tego
okresu, jeżeli jest to istotne.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazuje się w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających
na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności z kosztów przypadających na dany okres
sprawozdawczy, między innymi z tytułu:
- niewykorzystanych urlopów - koszty do rozliczeń ujmuje się w szacowanej wysokości wynagrodzenia jakie otrzyma
pracownik gdy wykorzysta urlop,
- planów motywacyjnych dla kierowników i wybitnych pracowników - koszty ujmuje się w wysokości szacowanej
premii gotówkowej, która zostanie wypłacona pracownikom,
- innych kosztów poniesionych memoriałowo w okresie, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez
kontrahentów Spółki, które zostaną zafakturowane i zapłacone w przyszłości, gdy kwotę zobowiązania można
oszacować w sposób wiarygodny, np.: koszty wynagrodzeń za okres, inne koszty operacyjne – telekomunikacji
rozliczane zwykle z opóźnieniem, itp.
Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości
świadczeń.
Jeżeli zgodnie z umową wartość otrzymanych finansowych składników aktywów jest niższa od zobowiązania do
zapłaty za nie, w tym również z tytułu emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, to różnica stanowi czynne
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
10
AGORA SA
SA_R 2002
w tys. PLN
rozliczenie międzyokresowe kosztów, które odpisuje się w koszty finansowe, w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto
zobowiązanie wykorzystując metodę efektywnej stopy procentowej.
Zobowiązania ujęte w poprzednich okresach sprawozdawczych jako bierne rozliczenia międzyokresowe zmniejszają
koszty okresu sprawozdawczego, w którym stwierdzono, że zobowiązania te nie powstały lub występują w niższej
wartości, co skutkuje rozwiązaniem tych biernych rozliczeń kosztów.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności:
- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w
następnych okresach sprawozdawczych, i tak przedpłacone usługi reklamowe i prenumerata rozliczane są w okresach,
w których świadczenia są realizowane,
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków
trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, oraz wartość godziwą przejętych nieodpłatnie, także w drodze darowizny,
środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jeżeli stosownie do innych
ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów
kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub
umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł,
- ujemną wartość firmy, powstałą w wyniku połączenia lub inkorporacji innych podmiotów.
13. Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług oraz koszty ich uzyskania
Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży wyrobów towarów i usług (pomniejszone
o zwroty, rabaty i upusty). Przychody uznaje się za osiągnięte, gdy wszystkie warunki umowy sprzedaży zostały
spełnione i nie istnieją zasadnicze wątpliwości co do odbioru towarów i usług. Przychody ze sprzedaży wykazywane są
w wartości netto, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT). Zarówno przychody jak i koszty
związane z nimi ujęte są w odpowiednich okresach sprawozdawczych, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania
lub dokonania płatności.
14. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Pozostałe przychody i koszty operacyjne związane są z działalnością Spółki i wywierają wpływ na ustalenie wyniku na
działalności operacyjnej. Do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się między innymi: zysk ze sprzedaży
majątku trwałego, równowartość rozwiązanych odpisów na należności wątpliwe i ryzyko gospodarcze, za wyjątkiem
rezerw związanych z ryzykiem finansowym, otrzymane kary i odszkodowania oraz nieodpłatnie otrzymane środki
trwałe.
Do pozostałych kosztów operacyjnych zaliczane są między innymi: strata ze sprzedanych składników majątku
trwałego, odpisy tworzone na należności wątpliwe i ryzyko gospodarcze (za wyjątkiem rezerw związanych z ryzykiem
finansowym), zapłacone kary i odszkodowania oraz przekazane darowizny i korekty wartości zapasów.
15. Przychody i koszty finansowe
Przychody i koszty finansowe obejmują odsetki związane z udzielonymi i wykorzystanymi kredytami lub pożyczkami,
różnice kursowe, prowizje oraz przychody i koszty związane z aktualizacją wartości udziałów i innych inwestycji
krótkoterminowych, w tym równowartość utworzonych i rozwiązanych rezerw związanych z ryzykiem finansowym,
aktualizacją wartości inwestycji, a także odsetki od środków przechowywanych na rachunkach bankowych, odsetki od
lokat bankowych, odsetki od nieterminowych płatności, zyski i straty na krótkoterminowych papierach wartościowych.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
11
AGORA SA
SA_R 2002
w tys. PLN
16. Transakcje w walutach obcych i różnice kursowe
Na dzień bilansowy Agora wycenia wyrażone w walutach obcych:
1)
składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenionych metodą praw
własności) - po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta Jednostka, nie
wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień,
2)
składniki pasywów - po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta
Jednostka, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski
na ten dzień.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich
przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
- kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta Spółka dla rozliczenia danej transakcji
w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub
innym wiążącym Jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs - w przypadku pozostałych operacji.
Jeżeli aktywa i pasywa są wyrażone w walutach, dla których bank, z którego usług korzysta Spółka, lub Narodowy
Bank Polski nie ustalają kursu, to kurs tych walut określa się w relacji do wskazanej przez Jednostkę waluty
odniesienia, której kurs jest ustalany przez Narodowy Bank Polski.
Z wyjątkiem skapitalizowanych w inwestycjach rozpoczętych, zyski lub straty kursowe powstałe w wyniku zmian
kursów walut są księgowane jako przychody lub koszty finansowe w rachunku zysków i strat. Wyłącznie dla celów
prezentacji w sprawozdaniu finansowym dokonuje się statystycznej kompensaty różnic kursowych zarówno
zrealizowanych, jak i nie zrealizowanych (łącznie w ramach wszystkich walut).
Różnice kursowe dotyczące inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich
wyceny rozlicza się w następujący sposób:
- dodatnie różnice kursowe powodujące wzrost wartości inwestycji długoterminowych zwiększają kapitał (fundusz) z
aktualizacji wyceny,
- dodatnie różnice kursowe zalicza się do przychodów finansowych do wysokości kwot ujemnych różnic kursowych
zaliczonych uprzednio do kosztów finansowych dla danej inwestycji,
- ujemne różnice kursowe powodujące obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej, do wysokości
nierozliczonej do dnia bilansowego kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny,
zmniejszają ten fundusz, w pozostałych przypadkach zalicza się je do kosztów finansowych.
Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich
wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również sprzedaży walut, zalicza się
odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia
produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków
trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
17. Zyski i straty nadzwyczajne
Straty i zyski nadzwyczajne - straty i zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością
operacyjną i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia, np. skutki kataklizmów, losowego działania „siły
wyższej”.
18. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego
Obowiązkowym obciążeniem wyniku finansowego jest podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat
obejmujący część bieżącą i część odroczoną.
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
12
AGORA SA
SA_R 2002
w tys. PLN
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu
podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.
Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem
(funduszem) własnym, odnosi się na kapitał (fundusz) własny.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do
odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości
zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej
przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego,
wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które
spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek
podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
19. Ulga inwestycyjna
Spółka amortyzuje środki trwałe objęte ulgą inwestycyjną od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do
eksploatacji, przy zastosowaniu rocznych stawek zgodnie z planem amortyzacji Spółki.
Amortyzacja środków trwałych objętych ulgą inwestycyjną nie stanowi kosztu uzyskania przychodów do wysokości
ulgi inwestycyjnej. Kwoty ulg inwestycyjnych zmniejszają podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
prawnych. Spółka tworzy rezerwy na odroczony podatek dochodowy z tytułu ulg inwestycyjnych.
20. Prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
Agora SA sporządza sprawozdania finansowe w zakresie i szczegółowości przewidzianych dla spółek publicznych,
wynikających z właściwych przepisów prawa.
Spółka sporządza kalkulacyjny rachunek wyników, koszty w układzie rodzajowym prezentowane są w dodatkowej
nocie objaśniającej w sprawozdaniach półrocznych i rocznych.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.
Agora SA jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Agory SA, która sporządza skonsolidowane sprawozdania
finansowe według polskich przepisów rachunkowości i MSSF.
II. WYBRANE DANE FINANSOWE I DANE PORÓWNYWALNE ORAZ ZASADY PRZELICZANIA ICH
NA EURO
KURSY WYMIANY EURO
za rok
Średni kurs w Minimalny kurs Maksymalny kurs w Kurs na ostatni
okresie
w okresie
okresie
dzień okresu
rok 2002
3,8599
3,5015
4,2116
4,0202
rok 2001
3,6501
3,3564
3,9569
3,5219
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
13
AGORA SA
SA_R 2002
w tys. PLN
w tys. zł
rok bieżący
rok poprzedni
WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
IV. Zysk (strata) netto
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
IX. Aktywa razem
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
XI. Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Liczba akcji (w szt.)
XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
741 846
65 475
92 128
72 619
172 947
(398 260)
135 270
(90 043)
1 321 209
290 216
139 522
80 215
1 030 993
56 758
56 757 525
1,28
18,16
792 430
104 033
196 147
165 480
196 642
(66 921)
(35 025)
94 696
1 100 814
141 256
2
91 877
959 558
56 758
56 757 525
2,92
16,91
w tys. EUR
rok bieżący
rok poprzedni
192 193
16 963
23 868
18 814
44 806
(103 179)
35 045
(23 328)
328 643
72 189
34 705
19 953
256 453
14 118
56 757 525
0,33
4,52
-
217 098
28 501
53 737
45 336
53 873
(18 334)
(9 596)
25 943
312 563
40 108
1
26 087
272 455
16 116
56 757 525
0,80
4,80
-
Wybrane dane finansowe ze sprawozdania oraz porównywalne dane finansowe zostały przeliczone na EURO
zgodnie z następującymi zasadami:
1. poszczególne pozycje bilansu przelicza się na EURO według kursu obowiązującego na dany dzień bilansowy
ustalony przez Narodowy Bank Polski,
2. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych przelicza się na
EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank
Polski, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.
III. ISTOTNE RÓŻNICE POMIĘDZY PREZENTOWANYM SPRAWOZDANIEM PRZYGOTOWANYM
WG
POLSKICH
ZASAD
RACHUNKOWOŚCI
(PZR)
A
SPRAWOZDANIEM
WG
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF)
Ponieważ Agora SA sporządza zgodnie z MSSF skonsolidowane sprawozdanie finansowe, poniżej opisano obszary
faktycznie występujących różnic między PZR a MSSF, właściwych dla działalności Spółki.
1.
Niezrealizowane dodatnie różnice kursowe zgodnie z MSSF zostają rozpoznane jako przychody finansowe
w rachunku zysków i strat okresu, w którym wystąpiły.
Zgodnie z PZR do 31 grudnia 2001 roku Grupa zaliczała je do przychodów przyszłych okresów.
2.
Różnica dotyczy danych porównywalnych.
W sprawozdaniu skonsolidowanym wartość firmy powstała z przejęcia udziału mniejszościowego
wspólnika Cox Poland Investments w jednym z poprzedników prawnych Agory - ACTV Sp. z o.o.
wyliczona zgodnie z MSSF przewyższa tę przyjętą zgodnie z PZR o kwotę 2 869 tys. zł. netto. W 2001
roku zamortyzowano tę różnicę.
Koszty wdrożenia systemów informatycznych zostały skapitalizowane wg MSSF, ich wartość netto na
dzień bilansowy wyniosła 1 205 tys. zł. W 2001 roku zamortyzowano tę różnicę.
3.
Konsekwencją przedstawionych różnic jest różnica w podatku odroczonym obliczonym wg PZR a MSSF
wpływająca na wynik finansowy roku obrotowego i kapitały własne.
4.
W sprawozdaniu zgodnym z MSSF oprogramowanie komputerów jest zaprezentowane jako składnik
środków trwałych, podczas gdy zgodnie z PZR stanowi ono składnik wartości niematerialnych i prawnych.
Nie występują inne istotne różnice między PZR a MSSF, właściwymi dla Spółki.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
14
Download