wstęp - ORFE SA

advertisement
ORFE S.A.
SA-R 2004
WSTĘP
a)
ORFE S.A. jest spółką akcyjną działającą na podstawie przepisów prawa polskiego. Spółka
powstała
w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki ORGANISATION DES
REPARTITEURS FARMACEUTIQUES EUROPEENS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie ( używającej skrótu ORFE Sp. z o.o.), która prowadziła działalność od
dnia
9 lutego 1990 r. W dniu 30 grudnia 1997 r. ORFE Spółka Akcyjna została wpisana do
rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejestrowy, pod numerem RHB 52504. W dniu
10.09.2001 r., zgodnie z obowiązującym prawem, została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000042088.
Spółka od początku koncentrowała się na hurtowej sprzedaży leków i produktów OTC (Over The
Counter- bez recepty: głównie paraleków). Przeważający rodzaj działalności prowadzonej przez
Spółkę sklasyfikowany jest wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako 5146Z.
b)
Czas działania Spółki nie jest określony .
c)
Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. oraz
porównywalne dane finansowe za analogiczny okres 2003 r.
c.1)
Skład Zarządu Spółki ORFE S.A. na 31.12.2004 r. :


Andrzej Ryszard Stachnik – Prezes Zarządu
Ralph Petrus Mandemaker – Członek Zarządu
Skład Rady Nadzorczej Spółki ORFE S.A. na 31.12.2004 r.:





Robert Joris Peek – Prezes Rady Nadzorczej
Frans Emil Eelkman Rooda – Wiceprezes
Małgorzata Niezabitowska
Wojciech Pawłowski
Franciscus Johannes Scheefhals
d)
W strukturze Spółki nie występują wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające
samodzielne sprawozdania finansowe.
d.1)
ORFE S.A. jako Spółka dominująca Grupy Kapitałowej ORFE S.A. sporządza skonsolidowane
sprawozdanie finansowe.
e)
W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie ORFE S.A. z inną spółką.
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami),
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie szczególnych warunków
jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. Nr 186 poz.1921) oraz
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
1
ORFE S.A.
SA-R 2004
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ( Dz.U. Nr 139 poz. 1569 z
późniejszymi zmianami) według zasady kosztu historycznego, z wyjątkiem środków trwałych, które
podlegały urzędowej aktualizacji wyceny według zasad określonych w odrębnych przepisach oraz
inwestycji i instrumentów finansowych wycenianych według wartości godziwej.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności
wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.
Ważniejsze zasady rachunkowości
Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych),
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich
finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania.
Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.
Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy
leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie.
Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby,
poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zaliczane są do wartości
niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione są warunki określone w Ustawie.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości.
W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub
innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości
niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych
kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące dotyczące środków trwałych, których wycena została
zaktualizowana na podstawie odrębnych przepisów, zmniejszają odniesione na kapitał z
aktualizacji wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny, ewentualna nadwyżka odpisu nad
różnicami z aktualizacji wyceny zaliczana jest do pozostałych kosztów operacyjnych.
W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości
składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawych, równowartość całości lub
odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego
składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych.
Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki
amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników
wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek
amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej niż
3,5 tys. zł. z wyłączeniem komputerów, amortyzowane są jednorazowo.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
2
ORFE S.A.
SA-R 2004
Komputery amortyzowane są przy zastosowaniu stawki 30 %.
Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków
trwałych:




budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
urządzenia techniczne i maszyny
środki transportu
pozostałe środki trwałe
2,5 % - 10 %
6 % - 30 %
20 %
14 % - 20 %
Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:







autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne
licencje
koncesje
prawa do:
- wynalazków
- patentów
- znaków towarowych
- wzorów użytkowych oraz zdobniczych
know - how
koszty prac rozwojowych
wartość firmy
20 %
30 % - 50 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
10 % - 20 %
Środki trwałe w budowie oraz grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu nie są
amortyzowane.
Inwestycje
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w
wartości godziwej. Inwestycje długoterminowe, inne niż nieruchomości, wartości niematerialne i
prawne oraz aktywa finansowe, wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości.
Skutki przeszacowania w/w inwestycji powodujące wzrost ich wartości do poziomu wartości
godziwej zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio
przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji
wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten
kapitał. W pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do pozostałych
kosztów operacyjnych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim
obniżeniem jej wartości, zaliczonym do pozostałych kosztów operacyjnych, ujmuje się do
wysokości tych kosztów jako pozostałe przychody operacyjne.
Odpis z tytułu trwałej utraty wartości inwestycji obciąża pozostałe koszty operacyjne. W przypadku
ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość
całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość
inwestycji i podlega zaliczeniu do pozostałych przychodów operacyjnych.
Zaliczane do inwestycji długoterminowych udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się
wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości .
Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji długoterminowych wyceniane są w następujący sposób
(w zależności od kategorii, do której zostały zaliczone zgodnie z Rozporządzeniem o
instrumentach finansowych):
 „pożyczki udzielone i należności własne” do których zalicza się pożyczki, obligacje nabyte
bezpośrednio od emitenta – wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
3
ORFE S.A.
SA-R 2004
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
 „aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności” do których zalicza się obligacje,
bony komercyjne, bony skarbowe – wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
 aktywa finansowe dostępne do sprzedaży” do których zalicza się obligacje, bony komercyjne,
bony skarbowe] – wycenia się w wartości godziwej. Jeżeli nie ma możliwości wiarygodnego
ustalenia wartości godziwej a aktywa te mają ustalony termin wymagalności wówczas wyceny
dokonuje się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej; a jeżeli aktywa te nie mają ustalonego terminu wymagalności wyceny dokonuje się
w cenie nabycia.
Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych, w tym instrumentów pochodnych, z wyłączeniem
pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, za wyjątkiem aktywów finansowych
dostępnych do sprzedaży, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych
okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie. Skutki przeszacowania aktywów
finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości
godziwej, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny.
Inwestycje krótkoterminowe
Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji krótkoterminowych wyceniane są w następujący sposób
(w zależności od kategorii, do której zostały zaliczone zgodnie z Rozporządzeniem o
instrumentach finansowych)::
a) „aktywa finansowe przeznaczone do obrotu” do których zalicza się udziały, akcje, obligacje,
bony komercyjne, bony skarbowe – wycenia się w wartości godziwej,
b) „pożyczki udzielone i należności własne” do których zalicza się pożyczki, obligacje nabyte
bezpośrednio od emitenta – wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej,
c) „aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności” do których zalicza się obligacje,
bony komercyjne, bony skarbowe – wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
d) „aktywa finansowe dostępne do sprzedaży” do których zalicza się udziały, akcje, obligacje,
bony komercyjne, bony skarbowe – wycenia się w wartości godziwej. Jeżeli nie ma możliwości
wiarygodnego ustalenia wartości godziwej a aktywa te mają ustalony termin wymagalności
wówczas wyceny dokonuje się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej; a jeżeli aktywa te nie mają ustalonego terminu wymagalności
wyceny dokonuje się w cenie nabycia.
Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych, w tym instrumentów pochodnych, z wyłączeniem
pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, za wyjątkiem aktywów finansowych
dostępnych do sprzedaży, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych
okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie. Skutki przeszacowania aktywów
finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości
godziwej, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny.
Należności
Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, i
wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa
ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
Spółka, co do zasady, tworzy 100% odpisy aktualizujące na wszystkie należności
przeterminowane powyżej 6 miesięcy oraz na wszystkie należności odsetkowe jednak decyzja o
dokonaniu odpisu aktualizującego jest rozważana i podejmowana w każdym indywidualnym
przypadku przez Zarząd Spółki. Jeśli istnieją przesłanki, że należność przeterminowana powyżej
180 dni będzie z dużym prawdopodobieństwem spłacona, odpis aktualizujący nie jest tworzony.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
4
ORFE S.A.
SA-R 2004
Zapasy
Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen zakupu lub rzeczywistych kosztów ich
wytworzenia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto.
W przypadkach uzasadnionych niezbędnym, długotrwałym przygotowaniem towaru lub produktu
do sprzedaży, bądź długim okresem wytwarzania produktu, cenę nabycia lub koszt wytworzenia
zwiększa się o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasu towarów lub
produktów w okresie ich przygotowania do sprzedaży bądź wytworzenia i związanych z nimi różnic
kursowych, pomniejszone o przychody z tego tytułu.
Wytworzone przez jednostkę oprogramowanie komputerów, projekty typowe i inne produkty o
podobnym charakterze, przeznaczone do sprzedaży, wycenia się w okresie przynoszenia przez
nie korzyści ekonomicznych, w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami,
według cen sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu tego okresu. Nie
odpisane po upływie tego okresu koszty wytworzenia zwiększają pozostałe koszty operacyjne.
Aktywa pieniężne
Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych
i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych.
Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia,
nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku
przepływów środków pieniężnych.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych
kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu.
Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem
zasady ostrożnej wyceny.
Koszty stanowiące różnicę pomiędzy niższą wartością otrzymanych finansowych składników
aktywów, a wyższą kwotą zobowiązania zapłaty za nie, w tym również z tytułu emitowanych przez
jednostkę papierów wartościowych, odpisywane są w koszty finansowe, w ciągu okresu, na jaki
zaciągnięto zobowiązanie.
Kapitał własny
Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze
sądowym.
Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na
poczet kapitału.
Kapitał rezerwowy tworzony jest w wysokości kwoty odpowiadającej wartości nabytych przez
spółkę akcji własnych według ceny nabycia tych akcji,
 kwoty równej wysokości obniżenia kapitału zakładowego spółki, w przypadkach określonych w
art. 360 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki lub podwyższeniu kapitału zakładowego,
zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością
nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
5
ORFE S.A.
SA-R 2004
Kapitały własne powstałe z zamiany dłużnych papierów wartościowych, zobowiązań i pożyczek na
udziały, wykazywane są w wartości nominalnej tych papierów wartościowych, zobowiązań i
pożyczek, po uwzględnieniu nie zamortyzowanego dyskonta lub premii, odsetek naliczonych i nie
zapłaconych do dnia zamiany, które nie będą wypłacone, nie zrealizowanych różnic kursowych
oraz skapitalizowanych kosztów emisji.
Akcje własne wycenia się w cenie nabycia.
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Rezerwy tworzone są na:
 pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można
w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w
toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego
się postępowania sądowego;
 przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów
jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a
plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych
zobowiązań.
 nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, których obowiązek wypłaty wynika z zakładowego
układu zbiorowego pracy} / odprawy emerytalne, których obowiązek wypłaty wynika z art. 92
Kodeksu pracy. Rezerwa tworzona jest w wysokości określonej przez Spółkę przy zastosowaniu
podstawowych zasad wyceny aktuarialnej.
Zobowiązania
Zobowiązania finansowe (z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu,
instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań oraz pozycji zabezpieczanych) wycenia się
nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wysokości zamortyzowanego kosztu przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze
zobowiązań wycenia się w wartości godziwej.
Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
 ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę
zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,
 z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec
nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie
jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty
długotrwałego użytku.
Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu /
wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych
kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej
wyceny i obejmują w szczególności:
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
6
ORFE S.A.
SA-R 2004
 równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których
wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych;
 środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym
także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie
zwiększają one kapitałów własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów
kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów
amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych
sfinansowanych z tych źródeł;
 wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie,
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zaliczone do rozliczeń
międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne,
równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub wartości
niematerialnych i prawnych;
 ujemną wartość firmy.
Podatek dochodowy odroczony
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością
aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w
przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w
przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami
przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku
dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady
ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku
dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic
przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku
dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy
uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku
podatkowego.
Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek
okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu
odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym,
odnoszone są również na kapitał własny.
Uznawanie przychodu i kosztu własnego sprzedanych towarów
Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru, jeżeli jednostka
przekazała znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, lub w momencie
wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od
towarów i usług oraz wszelkich udzielonych rabatów.
Koszt własny sprzedanych towarów obejmuje wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu
oraz inne koszty związane ze sprzedażą towarów i uznawany jest w momencie uznania
przychodów ze sprzedaży.
Zmiany zasad rachunkowości
W 2004 r. Spółka nie dokonała zmian zasad rachunkowości w związku z nowelizacją ustawy o
rachunkowości wprowadzoną ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie Ustawy Kodeks Spółek
Handlowych oraz niektórych innych ustaw.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
7
ORFE S.A.
SA-R 2004
Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do Euro ustalane przez NBP prezentuje poniższe
zestawienie:
 Kurs obowiązujący na 31.12.2004 r.: 4,0790 zł.
 Kurs średni : 4,5182 zł. (średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w 2004 roku)
 Najwyższy kurs w prezentowanym okresie: 4,8746 zł.
 Najniższy kurs w prezentowanym okresie : 4,0790 zł.
 Kurs obowiązujący na dzień 31.12.2003r. : 4,7170 zł
 Kurs średni : 4,4471 zł. (średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w 2003 roku)
 Najwyższy kurs w porównywalnym okresie: 4,7170 zł.
 Najniższy kurs w porównywalnym okresie : 4,1286 zł.
Przeliczenia złotych na EURO dokonano zgodnie z & 60 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów
z 16.10.2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 marca 2002
zmieniającym w/w rozporządzenie.
WYBRANE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży
produktów i towarów
Zysk (strata) z działalności
operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto
Aktywa obrotowe
Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Środki pieniężne na koniec okresu
01.01.01-01.01.01.31.12.2004 31.12.2004 31.12.2003
TYS.PLN
TYS.EURO
TYS.PLN
1 311 853
290 351
1 340 551
01.01.31.12.2003
TYS.EURO
301 446
9 568
2 118
23 543
5 294
9 076
6 160
356 091
288 916
2 009
1 363
87 299
70 830
21 562
14 692
339 211
279 866
4 849
3 304
71 912
59 331
191 675
7 958
82
46 991
1 951
20
185 515
7 958
8 268
39 329
1 687
1 752
Wskazanie i objaśnienie różnic pomiędzy sprawozdaniem finansowym i danymi
porównywalnymi wg PSR a sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi, które
zostałoby sporządzone według MSSF:
Obszary głównych różnic wpływających na wartość kapitałów własnych (aktywów netto) oraz
wyniku finansowego netto pomiędzy niniejszym publikowanym sprawozdaniem finansowym
sporządzonym zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości a sprawozdaniem finansowym, które
zostałoby sporządzone w zgodzie z MSSF:

Odwrócenie odpisu kosztów utworzenia spółki akcyjnej
Zgodnie z MSSF (MSR 3) koszty emisji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub
podwyższenia kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości
nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji. Potencjalna korekta wyniku
obejmowałaby odwrócenie odpisu kosztów emisji ujętego w wyniku okresu. Zaś korekta
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
8
ORFE S.A.
SA-R 2004
kapitału obejmowałaby nie odpisaną wartość kosztów emisji prezentowaną w bilansie jako
„krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów”.

Wpływ hiperinflacji na ustalenie domniemanego kosztu (wartości początkowej) środków
trwałych na dzień 01.01.04 tj. dzień przejścia na MSSF
Ostatnie przeszacowanie środków trwałych w celu uwzględnienia wpływu hiperinflacji
zostało dokonane w 1995 r. na podstawie rozporządzeń Ministra Finansów i obejmowało
okres do 30 września 1994. Hiperinflacja trwała w Polsce do końca 1996. Obecnie ORFE
S.A. jest w trakcie analizy wpływu hiperinflacji na wartość początkową (domniemany koszt)
środków trwałych za okres IV kwartału 1994,1995 oraz roku 1996, które na dzień przejścia
na MSSF nie zostały w pełni umorzone.

Wycena instrumentów finansowych zgodnie z MSSF 1
Zgodnie z MSSF 1 dla celów sporządzenia bilansu otwarcia na moment przejścia na MSSF
tj. na 01.01.2005 oraz na dzień bilansowy dla danych porównawczych tj. 31.12.2004 ORFE
S.A. może stosować dotychczasowe zasady ujmowania, klasyfikacji oraz wyceny
instrumentów finansowych, gdyż ma możliwość wyboru opcjonalnego zwolnienia z
zastosowania przepisów MSR 32 i 39, z którego korzysta. Zgodnie z MSSF 1 pełna wycena
instrumentów finansowych według MSR 32 i 39 zostanie zastosowana począwszy od dnia
1 stycznia 2005 r.


Podatek odroczony od korekt
Wprowadzenie niektórych powyższych korekt może skutkować korektą podatku
odroczonego wynikająca z różnicy w wartości bilansowej i podatkowej.
zakres informacji dodatkowej
Zakres informacji, prezentowanych w poszczególnych pozycjach sprawozdania finansowego,
może różnić się w znaczącym stopniu. Wymogi polskich przepisów w tym zakresie są znacznie
mniejsze niż wymogi MSSF
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
9
Download